Nyheter


 • 61 kommuner får ekonomiskt stöd för brottsförebyggande åtgärder
  I juli 2023 trädde en ny lag som reglerar kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet i kraft. Med anledning av den nya lagen har kommuner kunnat söka ekonomiskt stöd från Brå för lokalt brottsförebyggande arbete. Brå har nu fattat beslut om att bevilja stöd till 61 kommuner.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att stärka samverkan för att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism

  Regeringen har gett Center mot vålds­bejakande extremism vid Brå i uppdrag att stärka sam­verkan mellan nationella myndig­heter och mellan myndig­heter och andra relevanta aktörer, i syfte att före­bygga radikali­sering och sprid­ningen av vålds­bejakande extremism.
  Läs mer

 • Brås generaldirektör Mattias Larsson ska utreda ordningslagen
  Regeringen har utsett Mattias Larsson till särskild utredare för en utredning som ska se över ordningslagen.
  Läs mer

 • Bedragare påstår att de är från Brå
  De senaste dagarna har privatpersoner utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från Brottsförebyggande rådet. Skulle någon okänd kontakta dig ska du aldrig lämna ut dina bankuppgifter eller e-legitimation, som exempelvis BankID.
  Läs mer

 • Bjurholms kommun först med att ansöka om ekonomiskt stöd
  Efter att Brå lanserade e-tjänsten där kommuner kan ansöka om ekonomiskt stöd till brottsförebyggande insatser var Bjurholms kommun rekordsnabba med sin ansökan.
  Läs mer

 • Anmälda brott första halvåret 2023
  Nu publiceras den preliminära statistiken för första halvåret 2023 över anmälda brott. Här hittar du ett urval av statistiken.
  Läs mer

 • Mattias Larsson, generaldirektör för Brå och Karin Svanberg, enhetschef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå. Ny lag träder i kraft – en milstolpe för det brottsförebyggande arbetet
  Från och med den 1 juli 2023 finns Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete på plats. För första gången regleras därmed det kommunala brottsförebyggandet i svensk lag.
  Läs mer

 • Brå medverkar i Almedalen

  Under Almedalsveckan medverkar vi för att lyfta fram frågor om brott, brottslighet och straff. I år genomförs Almedalsveckan 27 juni – 1 juli. Här kan du se när du kan följa våra seminarier.
  Läs mer

 • Årets prisvinnare Beatriz Magaloni deltar i en paneldiskussion med bland annat justitieminister Gunnar Strömmer. Världsledande kriminologer samlas i Stockholm

  Idag, 12 juni, startar en av världens främsta kriminologikonferenser – The Stockholm Criminology Symposium på Münchenbryggeriet i Stockholm. I samband med konferensen delas även The Stockholm Prize in Criminology ut av H.M. Drottning Silvia.
  Läs mer

 • Grov fridskränkning mot barn
  Endast fyra procent av anmälningarna om grov fridskränkning mot barn 2019 ledde till att någon blev fälld för brottet. Detta trots att polis och åklagare ofta lade ner stora resurser på att utreda. Det framgår av en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, som presenteras i dag.
  Läs mer

 • Sveriges officiella statistik Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  Under 2022 skedde en stor ökning av antalet personer som dömts till fängelse, men som istället fick avtjäna straffet i häkte. Även den utdömda fängelsetiden har ökat. Det visar ny statistik över kriminalvård och lagförda som Brå publicerar idag, tillsammans med statistik över återfall i brott.
  Läs mer

 • Fler avtjänar fängelsedom i häkte

  Under 2022 skedde en stor ökning av antalet personer som dömts till fängelse, men som istället fick avtjäna straffet i häkte. Även den utdömda fängelsetiden har ökat. Det visar ny statistik över kriminalvård och lagförda som Brå publicerar idag, tillsammans med statistik över återfall i brott.
  Läs mer

 • Uppföljning av sluta skjut
  Malmö var först i Sverige med att implementera gruppvåldsintervention (GVI), som är en strategi för att reducera grovt våld i kriminella miljöer. I Malmö har arbetet gått under namnet Sluta skjut. Nu har Malmö universitet utvärderat strategin, på uppdrag av Brå.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2022 – Misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar
  Nu publiceras den slutliga statistiken över misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar för 2022. Här redovisas ett urval av statistiken.
  Läs mer

 • Har du upplevt hot eller hat för att du är same?
  Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått ett regeringsuppdrag där vi ska ta fram en rapport om kränkningar, hot, våld och annat hat som drabbar samer som lever i Sverige.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att studera otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar

  Brå får i uppdrag av regeringen att studera otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar i Sverige mot enskilda förtroendevalda, politiska partier och beslutande församlingar på alla nivåer
  Läs mer

 • Mattias Larsson, generaldirektör för Brå och Karin Svanberg, enhetschef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå. Ny lag ger kommunerna ansvar för brottsförebyggande arbete
  Riksdagen har beslutat om en ny lag om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Lagen säger bland annat att kommunerna ska ta fram en lägesbild över brottsligheten. Genom att följa den nya lagen ges kommunerna goda möjligheter att förebygga fler brott.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2022
  Nu publiceras den slutliga statistiken för 2022 över anmälda brott, handlagda brott samt konstaterade fall av dödligt våld. Här hittar du ett urval av statistiken.
  Läs mer

 • 116 fall av dödligt våld under 2022
  Dödligt våld med användning av skjutvapen, ökade under 2022 jämfört med 2021. Samtidigt minskade övrigt dödligt våld, och då särskilt dödligt våld i en parrelation. Bland polisregionerna har Syd haft den största ökningen under 2022 jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Brå över konstaterade fall av dödligt våld 2022.
  Läs mer

 • Så förbereder sig Halmstads kommun inför den kommande lagen om kommunalt brottsförebyggande ansvar
  I väntan på beslut om lagförslaget förbereder sig många kommuner i landet med att utöka, bredda och systematisera det brottsförebyggande arbetet. En av dessa är Halmstads kommun. Therese Wallgren , kommunsamordnare för det brottsförebyggande arbetet, Mattias Rossköld , kommundirektör och Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande berättar här om hur kommunen förbereder sig inför den kommande lagstiftningen.
  Läs mer

 • Våld mot kvinnor i fokus
  När kvinnor utsätts för våld är det vanligast att gärnings­personen är någon närstående, till exempel en nuvarande eller före detta partner. Här har vi samlat statistik och rapporter som berör våld mot kvinnor.
  Läs mer

 • Mer kompetens behövs för att klara upp dödligt våld i kriminell miljö
  Många åtgärder görs i utredningar av dödligt våld i kriminella miljöer, men det behövs fler utredare med kompetens och erfarenhet att utreda den typen av grova våldsbrott. För att effektivisera utredningsarbetet och öka uppklaringen, behöver det interna samarbetet också utvecklas, särskilt i förhållande till Nationellt forensiskt centrum, NFC. Det visar en ny studie från Brå.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att utveckla det natio­nella stödet i det brottsföre­byggande arbetet

  Regeringen ger Brå i uppdrag att utveckla det nationella stödet i det brotts­före­byggande arbetet. Brå ska särskilt utveckla följande delar: behovs­anpassade och praktik­nära stöd­insatser till kommuner och andra aktörer, stöd­insatser till läns­styrelserna, den nationella sam­ordningen, upp­följ­ningen av det brotts­före­byggande arbetet och kunskaps­utveck­lingen om brotts­före­byggande åtgärder.
  Läs mer

 • Presentera din forskning på Stockholm Criminology Symposium

  Missa inte chansen att presentera din forskning på Stockholm Criminology Symposium, 12–14 juni 2023. Sista dagen att skicka in abstracts är tisdag den 28 februari 2023.

  Läs mer

 • Lina Lundborg, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, och Carl Gynne, utredare på Brå. Nytt metodstöd för att förebygga våld mot kvinnor och flickor

  Mäns våld mot kvinnor utgör en allvarlig brottslighet i Sverige. Brå har därför tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten tagit fram ett metodstöd som kan användas för att kartlägga mäns våld mot kvinnor och flickor. De tre våldstyper som står i fokus i metodstödet är våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Lina Lundborg, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, och Carl Gynne, utredare på Brå, har arbetat med att ta fram stödet.
  Läs mer

 • Polisen har växt mer centralt än lokalt

  Polismyndigheten kommer att kunna nå målet om 10 000 fler polisanställda till slutet av 2024, men inte med bibehållen fördelning mellan antalet poliser och civilanställda. Utsatta områden har prioriterats i enlighet med regeringens direktiv, dock har den lokala nivån överlag inte tillförts resurser i den utsträckning som var tänkt. Verksamheter på central nivå har ökat mer än lokalpolisområdena. Det visar en ny Brå-rapport om polisens resursfördelning och tillväxt.
  Läs mer

 • Större risk att utsättas för hot eller våld i skolor med sämre socioekonomiska förutsättningar
  Vilken skola en elev går i påverkar risken att bli utsatt för hot eller våld, särskilt för sexualbrott. Störst skillnad syns mellan skolor som ligger i områden med olika socioekonomiska förutsättningar. Risken att utsättas är också större i skolor på landsbygden, med lägre lärartäthet eller större andel elever med utländsk bakgrund. Det visar en ny studie från Brå som publiceras idag.
  Läs mer

 • Polisens forensiska verksamhet är fortsatt underdimensionerad
  För att Polismyndigheten ska kunna uppnå sitt mål för 2024 om framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring har den forensiska verksamheten en viktig roll. Men kapaciteten är eftersatt, framför allt när det gäller den it-forensiska verksamheten. Det visar en ny utvärdering från Brå.
  Läs mer

 • Antalet anmälda brott minskade under 2022
  Under 2022 anmäldes cirka 1,44 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Sett över en tioårsperiod har dock anmälningarna ökat med tre procent. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2022.
  Läs mer

 • Antalet anmälda brott minskade under 2022
  Under 2022 anmäldes cirka 1,44 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Sett över en tioårsperiod har dock anmälningarna ökat med tre procent. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2022 som publiceras idag.
  Läs mer

 • Lisa Pedersen, projektledare Brå. Ökat stöd till kommuner med utsatta områden
  Ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete lokalt skapar effekt. Brå har därför fått i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer ge och utveckla ett behovsanpassat och praktiknära stöd till kommuner med utsatta områden. Lisa Pedersen, projektledare, Brå, berättar här mer om vad uppdraget innebär och hur Brå kommer stötta kommunerna i deras arbete.
  Läs mer

 • Nu pågår insamlingen till trygghetsundersökningen NTU 2023
  I dagarna skickas enkäten för den Nationella trygghets­under­sökningen (NTU) ut till drygt 200­ 000 personer, som bland annat får svara på frågor om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott.
  Läs mer

 • Nytt regleringsbrev: Här är Brås uppdrag för 2023
  Regeringen har beslutat om de anslag som gäller för Brås verksamhet under budgetåret 2023. Brå tillförs medel för att myndigheten ska stärka och utveckla sin förmåga att bidra med kunskapsunderlag, utvärderingar och statistik samt för att förstärka stödet till kommunerna i det brottsförebyggande arbetet.
  Läs mer

 • Christer Tessman och Susanne Gosenius, vinnare av ECPA 2022, tar emot priset i Prag. Sverige vinnare av ECPA 2022

  Årets vinnare av den europeiska tävlingen ECPA är Sveriges bidrag Riskreducerande insatser, RRI, som syftar till att minska gärningspersonens motivation till hot och våld genom offensiva samtal, och därmed också minska upprepad utsatthet för brott. 
  Läs mer

 • Uppdaterad sammanställning av polisforskningen i Sverige 2021

  Varje år gör Brå en sammanställning över forskning om svensk polisverksamhet. Nu är Polisbibliotekets databas Justitia uppdaterad med svensk polisforskning från 2021.
  Läs mer

 • Anmäl dig som talare till Stockholm Criminology Symposium, 12–14 juni 2023
  Nu kan du skicka in ditt abstract till Stockholm Criminology Symposium. Årets huvudtema är “Principled and equitable law enforcement ” och i år kommer vi även att ha ett andra tema som är ”Evidence-based knowledge against violent extremism ”.
  Läs mer

 • Hatbrott påverkar afrosvenskars vardag
  Afrofobi är det vanligaste motivet bland anmälda hatbrott, bortsett från allmänt främlingsfientliga motiv. Brotten påverkar afrosvenskars vardag, och riskerar att bidra till en känsla av förstärkt utanförskap. Hatbrotten mot afrosvenskar karaktäriseras även av en hög förekomst av våld. Det visar en ny studie som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • ECPA-vinnare & Mattias Larsson Polisens arbete med beteendeförändringar hos våldsamma gärningspersoner får pris för bästa brottsförebyggande insats
  Polisens metod Riskreducerande insatser (RRI) är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Metoden syftar till att minska motivationen till hot och våld genom offensiva samtal, och därmed också minska upprepad utsatthet för brott. När metoden användes i ett pilotprojekt upphörde brottsligheten i 72 procent av fallen.
  Läs mer

 • Skolan vanlig brottsplats när unga utsätts för brott

  45 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsattes för brott under 2021, vilket är den lägsta nivån sedan 2015. Det året skedde en stor del av undervisningen digitalt, men trots det var skolmiljön den vanligaste platsen för utsatthet för brott. Det visar Skolundersökningen om brott som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Vinnaren av Stockholmspriset i kriminologi
  Beatriz Magaloni (Mexico/USA) tilldelas Stockholmspriset i kriminologi för 2023.
  Läs mer

 • Se presentationen av vinnaren av Stockholmspriset i kriminologi 18 oktober kl 14.30
  Den 18 oktober klockan 14.30 presenteras vinnaren av Stockholmspriset i kriminologi.
  Läs mer

 • Lägsta nivån av självrapporterad utsatthet för brott sedan 2016
  Den självrapporterade utsattheten för brott mot person minskar för tredje året i rad och ligger nu på den lägsta nivån sedan 2016. För nästan alla brottstyper har andelen utsatta legat stabilt eller minskat sedan förra året. Försäljningsbedrägerier har dock ökat under tidsperioden. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2022 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.
  Läs mer

 • Mattias Larsson, generaldirektör för Brå och Karin Svanberg, enhetschef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå. Kommunerna behöver rustas inför ny lagstiftning
  Brottsförebyggande rådet har haft i uppdrag att genomföra förberedande åtgärder avseende lagförslaget om kommuners ansvar att arbeta brottsförebyggande. I slutredovisningen som presenteras idag gör Brå bedömningen att kommunerna, liksom Brå och andra aktörer som ger stöd till kommunerna, behöver bli bättre rustade inför den nya lagen.
  Läs mer

 • Hamnen i Vänersborg Anläggningsboende i fokus för brottsförebyggande samverkan 

  För första gången har samverkansmodellen testats på ett av Migrationsverkets anläggningsboenden. Utvärderingen visar att samverkansprocessen varit en bra utgångspunkt för att skapa tydliga strukturer för samverkan mellan aktörer som inte tidigare haft någon formell samverkan. Dessutom har modellen hjälpt de olika aktörerna att hitta sin roll och identifiera på vilket sätt de kan bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten på boendet. Anna-Karin Ivert, biträdande professor, Malmö Universitet och Steve Johansson Sandén, kommissarie/kommunpolis, Polismyndigheten, svarar här på några frågor om utvärderingen.
  Läs mer

 • Här är sommarens nya lagar
  Vid halvårsskiftet infördes möjligheten att besluta om tillträdesförbud till simhallar och bibliotek, straffen för knivbrott skärptes och för att effektivisera terrorismlagstiftningen samlas nu de tidigare lagarna på området i en enda lag. Dessutom införs flera lagändringar för att stärka skyddet för vittnen och få fler personer i kriminella nätverk att samarbeta med myndigheter. Här kan du läsa om några av de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli.
  Läs mer

 • Ny generaldirektör för Brå
  Regeringen har utsett Mattias Larsson till ny general­direktör och chef för Brotts­före­byggande rådet. Han tillträder sin tjänst den 1 oktober 2022 och kommer närmast från en tjänst som departe­mentsråd och chef för straff­rätts­enheten vid Justitie­departe­mentet.
  Läs mer

 • Brå gör fördjupad studie av hatbrott mot samer

  Brå har fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad studie av hatbrott mot samer. Studien ska särskilt belysa hatbrottslighetens karaktär och även åskådliggöra specifika uttryck för hatbrott mot samer, inklusive gärningar som involverar renar.
  Läs mer

 • Två nya uppdrag för att stärka säkerheten i skolan
  Brå har fått två nya uppdrag av regeringen. Brå ska kartlägga grövre våldsbrott i skolan och stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i skolan.
  Läs mer

 • Elijah Anderson, H.M. Drottning Silvia, Francis T. Cullen och Cheryl Jonson (ombud för Peggy C. Giordano). The Stockholm Prize in Criminology delades ut i Stadshuset
  H.M. Drottning Silvia delade igår ut The Stockholm Prize in Criminology i en stor cermoni i Stadshuset.
  Läs mer

 • Kriminologiforskare från hela världen samlas på The Stockholm Criminology Symposium
  13 juni startar en av världens främsta kriminologikonferenser – The Stockholm Criminology Symposium på Norra latin i Stockholm. I samband med konferensen delas även The Stockholm Prize in Criminology ut av H.M. Drottning Silvia.
  Läs mer

 • Påbörjade verkställigheter inom frivården 2021
  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över kriminalvård avseende påbörjade verkställigheter inom frivården under 2021, Kriminalvård-frivård 2021.
  Läs mer

 • Tryggare Skola – verktyget som sätter samspelet mellan fysisk och social miljö i centrum
  Länsstyrelsen Blekinge har tillsammans med Tryggare Sverige utvecklat arbetssättet och verktyget Tryggare Skola, som ska hjälpa skolor och kommuner att kartlägga brotts- och otrygghetsproblem i skolmiljön, analysera dem, välja rätt insatser och följa upp arbetet. Nu har arbetet utvärderats av Högskolan i Borås och resultaten visar att det är uppskattat av aktörer inom skolverksamheten.Annie Lees, regional brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Blekinge, svarar här på några frågor om arbetet och berättar om varför Tryggare Skola kan vara ett viktigt stöd för kommunens brottsförebyggande samordnare i samarbete med utbildningsförvaltningen, med tanke på den föreslagna lagen om kommunalt brottsförebyggande ansvar.
  Läs mer

 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut 2021, kriminalvård avseende fängelse och häkte 2021, samt återfall i brott 2015 (slutlig) och 2019 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan.
  Läs mer

 • Hus i Gävle Huskurage gör fler benägna att agera vid oro för våld
  Den våldspreventiva metoden Huskurage har under 2020 införts i tre stadsdelar i Gävle kommun. Högskolan i Gävle har processutvärderat implementeringen av insatsen som bland annat visar att samverkan, engagemang och kommunikation är viktigt. Sara Skoog Waller, lektor i psykologi, Högskolan i Gävle och Cecilia Vågberg, strateg, social hållbarhet, Gävle kommun, svarar här på några frågor om arbetet.
  Läs mer

 • Statistik över brottsmålsprocessen

  I dag publicerar Brå statistiken över handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan.
  Läs mer

 • Arbetet mot sexköpsbrott behöver förbättras
  Polisens arbete mot sexköpsbrott med vuxna säljare är idag inriktat mot så kallade eskortsidor. Arbetet behöver breddas till att omfatta även andra arenor. När det är barn som utnyttjas genom köp av sexuella handlingar behöver polisen och socialtjänsten bli bättre på att motverka kontakter och upptäcka brott oavsett arena. Det visar två nya rapporter från Brå.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2021 – Misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar
  Nu publiceras den slutliga statistiken över misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar för 2021. Här redovisas ett urval av statistiken.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att studera hur unga involveras i kriminella nätverk
  Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera hur barn och unga involveras i och utnyttjas av kriminella nätverk.
  Läs mer

 • Kommunerna förbereds för nytt brottsförebyggande uppdrag på Brås konferens
  Den kommande lagstiftningen om kommuners ansvar att förebygga brott, som förväntas träda i kraft 2023, präglar Brottsförebyggande rådets årliga konferens om brottsförebyggande arbete. Den 7–8 april samlas drygt 1 000 av landets brottsförebyggare på Råd för framtiden, digitalt och i Gävle. Brå presenterar där en ny rapport om var kommunerna står idag inför den utveckling som ska ske.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2021
  Nu publiceras den slutliga statistiken för 2021 över handlagda brott, anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld. Här hittar du ett urval av statistiken.
  Läs mer

 • Färre fall av dödligt våld under 2021
  Totalt sett minskade det dödliga våldet under 2021 jämfört med 2020. Främst var det färre fall av dödligt våld mot män utan användning av skjutvapen. Det var även färre fall av dödligt våld mot kvinnor med användning av skjutvapen under 2021, jämfört med 2020. Däremot var det något fler fall av dödligt våld mot män med användning av skjutvapen samt mot kvinnor i närstående parrelation, under 2021 jämfört med 2020. Det visar ny statistik från Brå över konstaterade fall av dödligt våld 2021.
  Läs mer

 • Kommuner och regioner saknar ofta metoder för att upptäcka allvarlig välfärdsbrottslighet
  Kommuner och regioner köper sedan 1990-talet in allt mer välfärdstjänster från företag och föreningar, och en del av utbetalningarna hamnar i fel händer. De kontrollsystem som finns missar ofta den grova brottsligheten. Tillståndsplikt och bättre uppföljning behövs för att komma åt välfärdsbrotten. Det visar en ny rapport som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att utveckla stödet till utsatta områden
  Brottsförebyggande rådet (Brå) får i uppdrag att utveckla det brottförebyggande arbetet i kommuner med utsatta områden, exempelvis insatser för att förebygga och motverka nyrekrytering till kriminella gäng och nätverk.
  Läs mer

 • Så arbetar Göteborg med att förebygga ungdomsrån
  Kontinuitet och långsiktigt tänkande ses som förutsättningar för framgång i det förebyggande arbetet mot ungdomsrån i Göteborg. Här berättar polis och socialtjänst om hur deras arbete bedrivs och är organiserat samt vad de ser för utmaningar och framgångsfaktorer med arbetet.
  Läs mer

 • GVI – en strategi mot grovt våld – sprids till fler städer
  Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården har fått i uppdrag av regeringen att sprida GVI, strategin bakom Sluta skjut i Malmö, till fler städer. Under hösten 2021 anslöt sig Uppsala, Örebro och Göteborg, och i februari 2022 fattade Huddinge kommun beslut om att implemtera strategin.
  Läs mer

 • Björn Borschos utses till vikarierande generaldirektör och chef för Brå
  Regeringen har i dag beslutat att utse Björn Borschos till vikarie­rande general­direktör och chef för Brotts­före­byggande rådet (Brå). Björn Borschos är i dag förvalt­nings­chef och ställ­före­trädande myndig­hets­chef på Brå.
  Läs mer

 • Anmälda brott 2021 – preliminär statistik
  Under 2021 anmäldes cirka 1,47 miljoner brott, vilket var en minskning med 84 400 brott (−5%), jämfört med året innan. De kategorier som minskade mest var stöld- och tillgreppsbrott samt bedrägeribrott. Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under 2021 var brott mot person (+2 %).
  Läs mer

 • Nu pågår insamlingen till trygghetsundersökningen NTU 2022
  I dagarna skickas enkäten för den Nationella trygghets­undersökningen (NTU) ut till 200 000 personer, som bland annat får svara på frågor om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott.
  Läs mer

 • Nytt regleringsbrev: Här är Brås uppdrag för 2022

  Regeringen har beslutat om de anslag som gäller för Brås verksamhet under budgetåret 2022.
  Läs mer

 • Webbinarium: Förebyggande arbete mot ungdomsrån
  Den 20 januari arrangerar Brå ett webbinarium om att förebygga ungdomsrån. Under webbinariet får vi ta del av hur några kommuner och polisregioner har arbetat med ungdomsrån de senaste åren. Utredare från Brå kommer även att berätta om den nyligen publicerade rapporten om ungdomsrån och om annat som pågår på området.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att förbereda införandet av ett brotts­före­byggande ansvar för kommunerna

  Brottsförebyggande rådet får i uppdrag av regeringen att genom­föra förbere­dande åtgärder avseende förslaget från Utred­ningen om kommu­nernas brotts­före­byggande ansvar om att införa en ny lag som ger kommu­nerna ett ansvar för att arbeta brotts­före­byggande.
  Läs mer

 • Trots avvecklade restriktioner under hösten har de anmälda brotten inte ökat generellt, men för några brottstyper är nivåerna nästan som före pandemin
  Nivån för det totala antalet anmälda brott hösten 2021 var 4 procent lägre än hösten närmast före pandemin (2019). Därmed finns det inte några indikationer på att avvecklingen av restriktionerna under hösten skulle ha följts av en generell återgång till tidigare nivåer. Men några brottstyper för vilka anmälningarna varit färre under pandemin började öka under hösten, vilket bland annat gäller misshandel mot okänd samt fickstöld.
  Läs mer

 • Melker Labory och Louise Laurell Vuxenvandring och ”Child check” bland årets beviljade ekonomiska stöd
  Under 2021 har tolv ansökningar beviljats sammanlagt 3,6 miljoner kronor genom ekonomiskt stöd från Brå, för utvärderingar och uppföljningar. Länsstyrelsen Kalmar och Skånes universitetssjukhus är två av organisationerna som beviljats medel. Melker Labory, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Kalmar, och Louise Laurell, medicinsk doktor, Skånes universitetssjukhus svarar här på några frågor om det de ska utvärdera.
  Läs mer

 • Ungdomsrånen har ökat i hela landet
  Antalet anmälda rån mot personer under 18 år har mer än fördubblats i Sverige under perioden 2015–2019, och de som misstänks är i huvudsak 15–20 år. Även den självrapporterade utsattheten för rån har ökat kraftigt bland ungdomar. En oroande utveckling går att se när det gäller rånmisstänkta flickor i Stockholmsområdet. Det visar en ny rapport som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Spårvagn på Norra Promenaden i Norrköping, på väg mot Klockaretorpet. Klockaretorpet vände utvecklingen med stöd av Brå
  I samband med att polisens lista över utsatta områden 2021 presenterades, stod det klart att Klockaretorpet inte längre är ett utsatt område. Enligt polisen, Norrköpings kommun och Hyresbostäder vändes utvecklingen i samband med att de deltog i Brås utvecklingsprojekt som riktade sig till utsatta områden. I syfte att vässa det områdeslokala samarbetet, gav Brå under en treårsperiod ett fördjupat metodstöd till 7 pilotområden, vilka sammantaget hade 13 bostadsområden som fanns med på polisens lista 2016.
  Läs mer

 • Gustav Grut, universitetsadjunkt, Mittuniversitetet; Linda Fetiu brottsförebyggande samordnare Länsstyrelsen Hallands län; Emma Ekdahl, brottsförebyggande samordnare Länsstyrelsen Jämtlands län Samrådsyttranden i planärenden ger effekt
  Sedan 2018 ger de brottsförebyggande samordnarna vid länsstyrelserna i Hallands län och Jämtlands län råd och stöd om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i samrådsyttranden till kommunernas detalj-och översiktsplaner. Mittuniversitetet har nu följt upp arbetet, som visar att de två länsstyrelsernas arbetssätt har haft positiva effekter. Gustav Grut, Mittuniversitetet, Emma Ekdahl, Länsstyrelsen Jämtland och Linda Fetiu, Länsstyrelsen Halland, svarar här på några frågor om uppföljningen.
  Läs mer

 • Vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi Vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi

  De tre forskarna Elijah Anderson, Francis T. Cullen och Peggy C. Giordano tilldelas Stockholmspriset i kriminologi för 2021 och 2022. De belönas för forskning om mekanismerna bakom våld i segregerade områden respektive forskning om behandling för att minska risken för återfall i brott. Den 14 juni kommer priset att delas ut i Stockholm Stadshus i anslutning till the Stockholm Criminology Symposium.
  Läs mer

 • Dzenan Ganic, enhetschef i Borås stad Arbete viktigt för att undvika ett kriminellt liv
  Arbetslöshet är en faktor som ökar risken för brottslighet och återfall i brott. I Borås har man sedan 2019 arbetat med insatsen Chansen för att hjälpa personer att få arbete för att på så sätt komma bort från kriminalitet eller missbruk. Utvärderingen visar att ungefär hälften av de inskrivna deltagarna följer vägen mot ett icke-kriminellt liv. Dzenan Ganic, enhetschef i Borås stad, svarar här på några frågor om insatsen och utvärderingen.
  Läs mer

 • Våld i ungas parrelationer uppmärksammas inte tillräckligt
  Kunskapen som finns idag gällande våld i nära relationer, liksom det förebyggande och stödjande arbetet mot detta våld, utgår oftast från ett vuxenperspektiv. Därför riskerar våld i ungas egna parrelationer att inte uppmärksammas tillräckligt. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet publicerar idag.
  Läs mer

 • Var fjärde politiker utsatt för trakasserier, hot eller våld under 2020
  26 procent av de förtroendevalda i riksdag, kommuner och regioner uppger att de blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld under 2020. Det är vanligt att politiker undviker att uttala sig om exempelvis rasism och invandring av oro för att bli utsatta. Det visar Politikernas trygghetsundersökning som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Nya uppdrag till Brå: Kvalitetsgranskning av statistiken över anmäld misshandel och stöd kring kartläggning om våld i nära relationer
  Regeringen ger Brå i uppdrag att kvalitets­granska statistiken över anmälda miss­handels­brott samt ta fram ett fördjupat stöd vid kart­läggning av våld i nära relationer. Båda uppdragen är en del av regeringens åtgärds­paket att intensi­fiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.
  Läs mer

 • Färre uppger att de utsatts för brott
  Självrapporterad utsatthet för brott mot enskild person, exempelvis personrån, misshandel och fickstöld har minskat, däremot har försäljningsbedrägerier ökat. Det är stora skillnader i olika gruppers utsatthet för brott och en särskilt utsatt grupp är ensamstående föräldrar. Förtroendet för rättsväsendet, framför allt polisen, fortsätter att öka. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.
  Läs mer

 • Jenny Andersson, brottsförebyggande samordnare, Karlshamns kommun. Utbildning allt viktigare för brottsförebyggare
  I juni i år presenterade en statlig utredning förslag på hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det lokala brottsförebyggande arbetet bör utformas. Lagförslaget betonar vikten av att ha en välfungerande organisation och att arbeta kunskapsbaserat i samverkan. Ett sätt att rusta inför detta är att stärka den brottsförebyggande kompetensen i sin kommun. Genom Brås utbildningar kan yrkesverksamma utveckla sina kunskaper med fokus på att i samverkan förebygga brott och öka tryggheten.
  Läs mer

 • Strategi mot skjutvapenvåld sprids till fler orter
  Regeringen ger Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner sprida GVI – strategin bakom Sluta skjut – till fler orter i Sverige.
  Läs mer

 • Vinnarna av ECPA 2021 Gävles arbete mot mobbning får pris för bästa brottsförebyggande insats
  Gävle kommun och Högskolan i Gävle är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Tillsammans har de utvecklat Gävlemodellen, som fått ned andelen mobbade i skolorna och kommunen ligger nu runt 40 procent lägre jämfört med riket som helhet.
  Läs mer

 • Sommarens lättnader i pandemi­restriktionerna har haft en viss ökande inverkan på anmälda brott mot person
  Nivån för det totala antalet anmälda brott sommaren 2021 var 4 procent lägre än sommaren närmast före pandemin (2019). Utvecklingen skilde sig från sommaren 2020, som tvärtemot visade på en ökning (vilket dock delvis berodde på att polisen då tagit tag i oregistrerade anmälningar om skadegörelse från tidigare perioder). Minskningen sommaren 2021 berodde bland annat på stöldbrotten, som fortsatte att minska. Samtidigt noterades ökningar i några av de övergripande brottskategorierna, framför allt för brott mot person, som ökade med 9 procent. De stegvisa restriktionslättnaderna under sommarmånaderna 2021 har inneburit utökade sociala aktiviteter, och har därmed troligtvis bidragit till fler anmälda brott mot person.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att ta fram statistik över utsatta områden
  Genom en ändring i årets reglerings­brev ger regeringen Brå i uppdrag att ta fram statistik över utsatt­het för brott, trygghet och förtro­ende för rätts­väsendet i utsatta områden.
  Läs mer

 • Stora förändringar på narkotikamarknaden
  Narkotikamarknaden har förändrats och genomgått en professionalisering, bland annat genom nya strukturer för smuggling, monopol på vissa försäljningsplatser och en ökad tillgänglighet för köpare. Det visar en ny studie som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Ny Bråstudie: Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund
  Andelen brottsmisstänkta i befolkningen har minskat under åren 2007–2018, såväl bland personer med inrikes som med utrikes bakgrund, visar en ny studie från Brå. Störst andel brotts­misstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, följt av gruppen utrikesfödda. Skillnaderna, mellan de olika gruppernas risk att misstänkas för brott, beror bland annat på skillnader i gruppernas åldersfördelning. Exempelvis finns det en större andel unga personer i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och andelen misstänkta för brott är generellt sett större bland unga än bland äldre.
  Läs mer

 • Planera utvärderingen med hjälp av Brå
  Vill ni se om era brottsförebyggande insatser gett resultat? Då kan det vara på sin plats att utvärdera projektet eller verksamheten. Den 15 september 2021 är sista dagen att ansöka om ekonomiskt stöd från Brå, till utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete.
  Läs mer

 • Brå och CVE medverkar i Almedalen
  Under årets digitala Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att sända flera intressanta webbinarier och samtal i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder, välfärdsbrott, islamofobiska hatbrott, ungas väg ut ur kriminalitet, kommunalt ansvar i brottsförebyggande arbete och hur våldsbejakande extremism påverkats av pandemin.
  Läs mer

 • William Wikström, projektledare Brå Fortsatt arbete för att minska skjutningarna i Sverige
  Sluta skjut som har pågått i Malmö sedan 2018 bygger på den amerikanska strategin om Group Violence Intervention som är en arbetsmodell mot grovt, dödligt våld i kriminella grupperingar. Tidigare i våras meddelade regeringen att de i vårändrings­budgeten vill avsätta 6 miljoner kronor för att fortsätta sprida arbetsmetoden till andra delar av Sverige. Riksdagen har nu beslutat om att godkänna förslaget. William Wikström, projekt­ledare, Brå, berättar här mer om hur arbetet nu pågår med att förbereda för ytterligare imple­mentering.
  Läs mer

 • Stora skillnader i otrygghet och utsatthet för brott mellan landets kommuner
  Det är stora skillnader mellan landets kommuner och storstädernas stadsdelar i hur stor andel av befolkningen som uppger att de utsatts för brott mot enskild person. Störst andel finns i stadsdelsnämndsområdet Östra Göteborg, medan andelen är minst i Vansbro kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen 2019–2020 på kommunnivå.
  Läs mer

 • Anmälda brott: Tydliga indikationer på att även pandemins tredje våg inverkat på de anmälda brotten – i maj 2021 såväl som under hela våren 2021
  Nivån för det totala antalet anmälda brott i maj 2021 var 9 procent lägre än i maj 2019, det vill säga maj månad närmast före pandemin. Minskningen var större än i maj 2020, under pandemins första period, jämfört med maj 2019. Både ökningar och minskningar märks dock bland de övergripande brottskategorierna, såväl under maj 2021 som under hela våren 2021, jämfört med motsvarande perioder 2019. Några brottstyper hade också fortsatt lägre nivåer, än i maj 2019 och våren 2019, vilket bedöms vara konsekvenser av pandemins tredje våg.
  Läs mer

 • Kristina Svartz, generaldirektör för Brå och Karin Svanberg, enhetschef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå. Brå välkomnar nytt lagförslag om kommuners brottsförebyggande ansvar
  Sveriges kommuner har en central roll i det lokala brotts­före­byg­gande arbetet men hur arbetet prioriteras och bedrivs ser olika ut i landet. En statlig utredning har idag presenterat förslag på hur ett lagstadgat kom­munalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas. Brotts­före­byggande rådet välkomnar det nya lag­förslaget och Kristina Svartz, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet och Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet, berättar här varför en lag­stift­ning är viktig för arbetet med att förebygga brott.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att utvärdera polissatsning

  Regeringen har beslutat att ge Brotts­före­byggande rådet i uppdrag att följa upp och analy­sera sats­ningen på 10 000 fler anställda i Polis­myndig­heten under perioden 2016-2024. I detta ingår bland annat att kartlägga hur till­skotten har fördelats och använts samt analy­sera hur verk­sam­heten har utvecklats.
  Läs mer

 • Brås ekonomiska stöd: Modell för regional samverkan utvecklade Skånes brottsförebyggande arbete
  Under våren 2018 tecknade sju organisationer en gemensam programförklaring – Skåne tillsammans mot brott – för att testa en modell för regional samverkan. Utvärderingen från Malmö universitet visar att samverkansformen har gett konkreta resultat på lokal nivå. Annika Wågsäter, brottsförebyggande samordnare och Adam Jonsson, utvärderar på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne svarar här på några frågor om programmet som utvärderats.
  Läs mer

 • Tobias Karström, Urban Utveckling, och Ulf Malm, Fastighetsägare i Järva Brås ekonomiska stöd: Trygghetsbesiktningar minskade inbrotten i Järva
  Att hålla rent och snyggt, ha god kommunikation med de som bor och verkar i området och tillträdesskydd. Det är några av framgångsfaktorerna för Fastighetsägare i Järvas arbete med tjänsten Trygghetsbesiktningar, som tagits fram för att förebygga och minska inbrott. Nu har arbetet utvärderats av Urban Utveckling och resultaten visar på en minskning av inbrott och ökad trygghet efter att man började arbetet med trygghetsbesiktningar. Tobias Karström, Urban Utveckling, och Ulf Malm, Fastighetsägare i Järva, svarar här på några frågor om arbetet och utvärderingen.
  Läs mer

 • Statistik: Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2020, samt återfall i brott 2014 (slutlig) och 2018 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.
  Läs mer

 • Dödligt skjutvapenvåld har ökat i Sverige, men inte i övriga Europa
  Efter en längre period med en minskande trend började det dödliga skjutvapenvåldet öka vid mitten av 00-talet i Sverige, och har fortsatt så sedan dess. Från och med 2013 tilltog ökningen och återspeglas då även i det dödliga våldet generellt. I många andra länder i Europa har det dödliga våldet, både generellt och med skjutvapen, fortsatt att minska. Det visar en ny rapport från Brå som gjort en europeisk jämförelse av det dödliga skjutvapenvåldet sedan millennieskiftet.
  Läs mer

 • Anmälda brott: Pandemins inverkan i april 2021 – fortsatta konsekvenser under den tredje vågen
  Det totala antalet anmälda brott i april 2021 var 7 procent lägre än i april 2019. Minskningen var därmed något starkare i april 2021 än vid pandemins andra månad, april 2020, då nivån var 5 procent lägre än i april 2019. Antalet anmälda brott mot person var däremot 1 procent högre i april 2021 än i april 2019. Det var även en högre nivå jämfört med april 2020, då de anmälda brotten mot person var 4 procent färre än i april 2019.
  Läs mer

 • Elina Bratt, säkerhetschef, Helsingborg stad och Erik Larsson, professor i datorarkitektur, Lunds Universitet, Brås ekonomiska stöd: Teknik hjälpte Helsingborg att minska skadegörelsen
  Helsingborg stad har testat om modern uppkopplad teknik kan hjälpa staden att öka tryggheten i stadsmiljön – bland annat genom att minska skadegörelsen. Lunds Universitet har nu utvärderat projektet och resultaten visar att skadegörelsen minskade under testperioden som tekniken användes. Elina Bratt, säkerhetschef, Helsingborg stad och Erik Larsson, professor i datorarkitektur, Lunds Universitet, berättar här mer om utvärderingens resultat.
  Läs mer

 • Snabbare utredningar med högre kvalitet när särskild sexualbrottsbrottsgrupp tog över våldtäktsärenden hos polisområde Stockholm Nord
  Sedan 2019 utreder en särskild sexualbrottsgrupp alla våldtäktsärenden hos polisområde Stockholm Nord. Specialiseringen har lett till högre kvalitet i ärendena samtidigt som utredningstiderna har kortats. Men antalet ärenden som har redovisats till åklagare har bara ökat marginellt. Det visar en utvärdering från Brå.
  Läs mer

 • Stoppade bidrag och höjd skatt hindrar terrorfinansiering
  Det är svårt att utreda och bevisa finansiering av terrorism, och endast ett fåtal har dömts de senaste tio åren. I stället spelar andra åtgärder som exempelvis beslut om skattetillägg eller återkrav av bidrag en viktig roll i att förhindra och förebygga misstänkt terrorfinansiering. Det finns en etablerad samverkan mellan myndigheter idag men informationsdelningen är i vissa fall bristfällig. Det visar en ny rapport från Brå.
  Läs mer

 • Helena Söderberg, brottsföre­byggande samordnare i Mölndals stad Med rätt insatser, i rätt tid, minskar risken för återfall
  Att förebygga återfall i brott är just nu extra aktuellt då gängkriminalitet drar till sig många unga. De som vill hoppa av gäng, och andra som vill bryta sin kriminella livsstil, behöver ofta ett brett stöd från både kommuner, hälso-och sjukvård och olika myndigheter. För att kunna ge rätt stöd när det ger mest effekt, krävs en välstrukturerad samverkan. Brå har utvecklat ett stöd till utveckling av lokalt och regionalt återfallsförebyggande samarbete. Erika Sallander, utredare, Brå, berättar här om vikten av att arbeta förebyggande mot återfall i brott.
  Läs mer

 • Handeln i behov av ökad kunskap om penningtvätt
  Många företag och branscher inom handeln löper risk att utnyttjas för penningtvätt och i förlängningen bidra till finansiering av kriminella nätverk. De sektorer som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt är exempelvis finansiella institut, varuhandlare samt spelbolag.
  Läs mer

 • Anmälda brott: Pandemins inverkan något dämpad – svagare minskning i mars 2021 än i mars 2020
  Antalet anmälda brott i mars 2021 var 2 procent lägre än i mars 2019. Minskningen var därmed svagare i mars 2021 än under pandemins första månad, mars 2020, då nivån var 4 procent lägre än i mars 2019. Antalet anmälda brott mot person var däremot 4 procent högre i mars 2021 än i mars 2019, medan det i mars 2020 var 5 procent lägre än i mars 2019. Stöldbrotten minskade i mars 2021, jämfört med mars 2019, men svagare än vid pandemins inledning. Resultaten för brottstyper som misshandel av obekant, fickstölder, personrån och rattfylleri indikerar dock fortsatta och ökande konsekvenser av pandemin och dess följder, vid jämförelse med mars 2019, men på övergripande nivå var effekterna i mars 2021 något svagare, än vid pandemins inledning.
  Läs mer

 • Sluta skjut sprids till fler orter
  Brå får 6 miljoner kronor för att sprida arbetsmetoden Sluta skjut till fler orter i Sverige. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.
  Läs mer

 • Unga som döms för rån eller våld eller hot mot tjänsteman har störst risk att fortsätta begå brott
  Pojkar som lagförs för rån och flickor som lagförs för våld eller hot mot tjänsteman, som första brott, är de som har störst risk att fortsatt begå många brott. En tidig brottsdebut och en mer avancerad brottslighet än andra jämnåriga är också vanligare bland unga som fortsätter att begå många brott. Det visar en ny rapport från Brå.
  Läs mer

 • Har du blivit utsatt för rån? Eller har du rånat någon?

  Brå söker personer under 18 år som har blivit utsatta för personrån , och som vill berätta om det i en intervju. Vi vill också gärna prata med dig som är under 20 år och som har rånat en annan ungdom .
  Läs mer

 • Islamofobiska hatbrott yttrar sig i många olika former
  Hot och ofredanden är vanliga brottstyper vid islamofobiska hatbrott, men även hets mot folkgrupp som sker via sociala medier. Hatbrott kan leda till otrygghet och ibland depression för dem som utsätts. Det kan även leda till att man väljer att dölja sin religiösa tillhörighet eller undviker att engagera sig politiskt. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2020 – handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2020. Här redovisas ett urval av statistiken.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2020 – anmälda brott
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott 2020. Här redovisas ett urval av statistiken, med fokus på hur pandemin bedöms ha påverkat antalet anmälda brott.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2020 – konstaterade fall av dödligt våld
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över konstaterade fall av dödligt våld för 2020. Här redovisas ett urval av statistiken.
  Läs mer

 • Fler brott har utretts och klarats upp under pandemin
  Pandemin har påverkat rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott. Antalet ärenden som polisen över­lämnade till åklagare för åtal, ökade. Även antalet brottsmiss­tankar som Åklagarmyndigheten lagförde, ökade under 2020. I båda fallen inleddes ökningen först under våren, då pandemin startade. Det visar en ny rapport från Brå.
  Läs mer

 • Anmälda brott: Fortsatt kraftig minskning i februari 2021
  Nivån för det totala antalet anmälda brott i februari 2021 var påtagligt lägre jämfört med februari 2020, med 11 procent färre anmälda brott. Sett till hela vintern 2020/2021 har antalet anmälda brott minskat med 7 procent, jämfört med vintern 2019/2020. Minskningar i februari 2021 märktes i samtliga brottskategorier, däribland för stöldbrott och brott mot person, vilket indikerar en fortsatt inverkan av pandemin och dess följder i form av skärpta restriktioner.
  Läs mer

 • Är du ung och har blivit illa behandlad i en relation? 

  Brå söker personer mellan 15 och 25 år som har upplevt våld eller kränkningar av någon de är eller har varit tillsammans med eller dejtat, och som vill berätta om det i en intervju. Det spelar ingen roll om du är tjej, kille eller ickebinär, eller vilken sexuell läggning du har.
  Läs mer

 • Brottsoffer i fokus

  Den 22 februari är den internationella brottsofferdagen. Här är ett urval av Brås senaste rapporter som på olika sätt berör brottsutsatta.
  Läs mer

 • Anmälda brott: Tydliga indikationer på konsekvenser av pandemins andra våg i statistiken för januari
  Nivån för det totala antalet anmälda brott i januari 2021 var påtagligt lägre jämfört med januari 2020, med 11 procent färre anmälda brott. Det är den största minskningen för en enskild månad, jämfört med motsvarande månad året innan, under hela pandemiperioden. Förhållandevis kraftiga minskningar märktes även i flera olika brottskategorier i januari 2021, jämfört med januari 2020, däribland för brott mot person och stöldbrott, vilket indikerar en fortsatt inverkan av pandemin. Detta inte minst mot bakgrund av de skärpta nationella restriktioner som infördes i slutet av 2020.
  Läs mer

 • Minskat antal skjutningar i Malmö visar utvärdering av Sluta skjut
  Antalet skjutningar i Malmö minskade under perioden som pilotprojektet Sluta skjut pågick. Malmö har också haft en kontinuerligt nedåtgående trend när det gäller skjutningar under de senaste åren jämfört med andra städer i Sverige. Det är dock svårt att säkerställa statistiskt vilka faktorer som ligger bakom minskningen. Det visar en effektutvärdering som Malmö universitet publicerar idag, på uppdrag av Brå.
  Läs mer

 • Digitalt presseminarium om effektutvärderingen av Sluta skjut i Malmö
  Den 17 februari publiceras en effektutvärdering av pilotprojektet Sluta skjut, som pågick i Malmö 2018–2020. Utvärderingen presenteras på ett presseminarium samma dag. Under seminariet deltar även bland andra professor David Kennedy och justitieminister Morgan Johansson.
  Läs mer

 • Helena Söderberg, brottsföre­byggande samordnare i Mölndals stad Brås ekonomiska stöd: Individanpassat stöd framgångsfaktor i avhopparverksamhet
  Under 2018 beviljades stiftelsen Fryshuset ekonomiskt stöd för utvärdering av deras verksamhet Passus, för avhopp från gäng och kriminalitet. Torbjörn Forkby, professor, Linnéuniversitetet har tillsammans med Kristina Alstam, universitetslektor, Göteborgs universitet, utvärderat verksamheten. De menar att Passus lyckas med att stödja kriminellas väg ut från gängen och att en tydlig framgångsfaktor har varit möjligheten att ge deltagarna ett individanpassat och kvalificerat stöd. Torbjörn Forkby svarar här på några frågor om utvärderingen.
  Läs mer

 • Kerstin Rörsch, processledare Umeåbrå, Umeå kommun Brås ekonomiska stöd: Utvärdering fick kommunen att prioritera brottsförebyggande uppdrag
  Umeå kommun arbetar, i samarbete med polisen, med uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert för att motverka att staden ska få ett utsatt område. Utvärderingen har bland annat hjälpt samverkansparterna och den politiska ledningen att se att man behöver säkra långsiktigheten i uppdraget. Kerstin Rörsch, processledare Umeåbrå, Umeå kommun, svarar här på några frågor om uppdraget som utvärderats.
  Läs mer

 • Anmälda brott: Fortsatta indikationer på konsekvenser av pandemin i december
  Det totala antalet anmälda brott i december 2020 var 1 procent högre än i december 2019. Ökningar märktes framför allt för skadegörelse­brotten och för samlingskategorin övriga brott. Samtidigt fortsatte dock antalet anmälda brott att minska för brottstyperna misshandel av obekant, stöldbrott, personrån samt rattfylleribrott, vilket kan vara en fortsatt konsekvens av pandemin.
  Läs mer

 • Anmälda brott 2020 – preliminär statistik
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2020. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagar­myndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brotts­utredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inklu­derar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.
  Läs mer

 • Helena Söderberg, brottsföre­byggande samordnare i Mölndals stad Följder av pandemin: Ökad samverkan i Mölndal
  När pandemin kom till Mölndal fick delar av det brottsföre­byggande arbetet pausas, medan andra delar stärktes. Det är nu fler aktörer som rapporterar in om otrygghet och brottslighet, vilket bidrar till bättre analyser och ökad samverkan. I staden pågår också ett arbete med att förebygga skadegörelse mot skolor och förskolor, ett problem som misstänks ha ökat på grund av pandemin. Kommunen utvecklar också en digital händelsekarta. Helena Söderberg, brottsföre­byggande samordnare i Mölndals stad, svarar här på några frågor om hur pandemin påverkat deras arbete.
  Läs mer

 • Brås regleringsbrev för 2021

  Regeringen har beslutat om de anslag som gäller för Brås verksamhet under budgetåret 2021.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att studera afrofobiska hatbrott
  Regeringen ger Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie av afrofobiska hatbrott i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet mot rasism och då särskilt afrofobi.
  Läs mer

 • Anmälda brott: Fortsatta indikationer på konsekvenser av pandemin i november
  Det totala antalet anmälda brott i november 2020 låg på en oförändrad nivå jämfört med i november 2019, och även sett till höstmånaderna sammantaget var nivån oförändrad 2020 jämfört med 2019. Inom vissa brottstyper – såsom misshandel av obekant, stöldbrott, personrån och rattfylleribrott – fortsatte dock antalet anmälda brott att minska i november, jämfört med i november 2019, vilket kan vara en fortsatt konsekvens av pandemin. Ser man till hela pandemiperioden hittills var inverkan störst de första tre månaderna och lägst under sommarmånaderna.
  Läs mer

 • Annica Odelind i polisuniform Följder av pandemin: Fokus på relationsvåld i Medelpad
  Pandemin påverkar stora delar av samhället även brottsligheten och människors trygghet. Annica Odelind, kommunpolis i lokalpolisområde Medelpad, svarar här på hur hon tycker att pandemin har påverkat deras brottsförebyggande arbete. Pandemin har bland annat inneburit att hon och hennes kollegor fått lägga ytterligare fokus på att förebygga våld i nära relationer.
  Läs mer

 • Brås ekonomiska stöd: Länsstyrelsen i Blekinge utvärderar projektet Tryggare skola
  Under 2020 har tretton ansökningar beviljats sammanlagt 4,25 miljoner kronor genom ekonomiskt stöd från Brå, för utvärderingar och uppföljningar. Ett av de projekten som får ekonomiskt stöd och som nu kommer att utvärderas är Länsstyrelsen i Blekinges projekt Tryggare skola – uppföljning av projektets första år. Annie Lees, regional samordnare på Länsstyrelsen i Blekinge berättar här kort om projektet.
  Läs mer

 • Hatbrottsmotiv bakom vart femte brott
  En femtedel av alla som utsatts för brott enligt Nationella trygghetsundersökningen 2019 uppger att det fanns ett hatbrottsmotiv. Det är också vanligt att det finns fler än ett hatbrottsmotiv. Det visar en ny fördjupningsstudie om hatbrott som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Uppdaterad sammanställning av polisforskningen i Sverige 2019

  Varje år sammanställer Brå en samling publikationer som har polisverksamheten som sitt forskningsfält. Nu går det att ta del av den nya forskningen som sammanställts för 2019.
  Läs mer

 • Anmälda brott: Svaga indikationer på konsekvenser av pandemin i oktober
  Hittills under hösten har nivån av anmälda brott i september 2020 varit den samma som i september 2019, medan nivån i oktober minskade med 1 procent jämfört med oktober 2019. Minskningarna av antalet anmälda brott under vårmånaderna 2020 – jämfört med motsvarande period 2019 – vändes i juni till en ökning, som höll i sig i juli. Därefter minskade antalet anmälda brott på nytt i augusti, jämfört med augusti 2019. Minskningen i oktober märks framförallt i kategorierna stöldbrott och skadegörelsebrott. Stöldbrotten minskade i oktober med 5 procent från att i både augusti och september ha uppvisat oförändrade nivåer, jämfört med motsvarande månader 2019. Även de anmälda skadegörelsebrotten minskade med 5 procent i oktober 2020 jämfört med oktober 2019, vilket innebär att utvecklingen med ökningar som pågått sedan i april har brutits.
  Läs mer

 • Utvärdering av Sluta skjut visar att modellen kan vara användbar i fler svenska städer
  Sluta skjut är ett pilotprojekt som syftar till att minska dödligt våld i kriminella miljöer. Sluta skjut bygger på den amerikanska strategin Group Violence Intervention (GVI), som Brå har inhämtat och initierat implementeringen av i Sverige. Malmö universitet har på Brås uppdrag utvärderat Sluta skjut, och den första delen av utvärderingen är nu klar.
  Läs mer

 • Digital pressträff om utvärderingen av Sluta skjut i Malmö
  Sluta skjut är en satsning för att minska dödligt våld i kriminella miljöer. Malmö stad, tillsammans med Polismyndigheten och Kriminalvården i Malmö, var pilotkommun för satsningen 2018–2020. En utvärdering av satsningen presenteras av Brå och Malmö universitet den 16 november kl. 10.00
  Läs mer

 • Flera riskfaktorer för att begå eller utsättas för brott på kollektiva asylboenden
  Det är stor lokal variation i anmälda brott på kollektiva asylboenden. Blandningen av nationaliteter, trångboddhet och psykisk ohälsa är några av riskfaktorerna för att begå eller utsättas för brott bland personer som bor på de kollektiva boendena. Mindre kollektiva asylboenden och bättre information till de asylsökande om svenska lagar, är exempel på åtgärder som kan minska brottsligheten och öka tryggheten på asylboendena. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.
  Läs mer

 • Oro för brott får elever att begränsa sin vardag
  Nästan hälften av alla elever i årskurs nio undviker vissa platser, aktiviteter eller personer av oro för brott. Särskilt vanligt är detta bland de elever som tidigare blivit brottsutsatta. Det visar Skolundersökningen om brott 2019, som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Lisa Pedersen, trygghetschef i Angered stadsdelsförvaltning och Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef tar emot priset från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Samordnade insatser mot kriminellt släktnätverk i Göteborg får pris för bästa brottsförebyggande insats
  Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Initiativtagare är lokalpolisområde Storgöteborg nordost och Stadsdelsförvaltningen i Angered. Tillsammans har en stor mängd samhällsaktörer arbetat för att motverka ett kriminellt släktnätverk i området. Projektet har bland annat ökat tilliten till polisen och tryggheten i området. Priset delas ut 21 oktober av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.
  Läs mer

 • Anmälda brott: Få tydliga konsekvenser av pandemin i september
  Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 – jämfört med motsvarande månader 2019 – vändes i juni till en ökning som höll i sig i juli. I augusti 2020 minskade antalet anmälda brott på nytt, jämfört med augusti 2019. I september 2020 anmäldes lika många brott som i september 2019. Bedrägeribrotten minskade kraftigt i augusti 2020 jämfört med augusti 2019. En minskning av det slaget återfinns inte i september, vilket har bidragit till den oförändrade nivån av totalt antal anmälda brott jämfört med september förra året. Andra brottstyper, så som misshandel mellan obekanta samt övrig stöld, har likväl fortsatt att minska även under september.
  Läs mer

 • Fält med skördad säd på Öland Eget ansvar hindrar stölder på lantbruk
  Stölder kostar bygg- och jordbruksbranschen mycket varje år. Det finns stora värden i lantbruksutrustning vilket gör den eftertraktad. Med ökad kunskap hos lantbrukarna och konkreta åtgärder såsom bättre inbrottsskydd kan stölder förebyggas. Med märkning ökar dessutom chansen att få tillbaka det som stulits.
  Läs mer

 • Oro över brottsligheten ökar bland unga män
  Otryggheten och oron för brott har generellt ökat något. Mest ökar oron bland unga män, där bland annat oro för att utsättas för personrån ökat tydligt. Förtroendet för rättsväsendet har ökat och störst förtroende har polisen. Det visar Nationella trygghets­undersökningen (NTU) 2020 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att följa upp förbudet mot köp av sex

  Regeringen ger Brå i uppdrag att följa upp och analysera tillämpningen av förbudet mot köp av sexuella tjänster och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.
  Läs mer

 • Svårt jämföra våldtäktsstatistik mellan europeiska länder
  Enligt EU:s kriminalstatistik ligger Sverige i topp när det gäller anmälda våldtäkter i Europa. I en ny rapport från Brå studeras dessa siffror närmare. Det visar sig då att positionen förklaras av skillnader mellan länderna när det gäller den juridiska definitionen på våldtäkt och på skillnader i sättet att föra statistik.
  Läs mer

 • Svårt jämföra våldtäktsstatistik mellan europeiska länder
  Våldtäkt är ett allvarligt brott som många kvinnor oroar sig för. Den oron kan förstärkas ytterligare när man ser att Sverige hamnar högt i jämförelser mellan länder av antalet anmälda våldtäkter som i EU:s kriminalstatistik, vilket Brå ofta får frågor om. Den här nya rapporten visar dock att Sveriges lagstiftning och sätt att föra statistik får som konsekvens att antalet upprättade anmälningar som kommer in i statistiken blir fler än i många andra länder. Sverige skulle hamna någonstans i mitten av den europeiska statistiken över anmälda våldtäkter – om vi hade haft liknande lagstiftning och statistiska upplägg som exempelvis Tyskland. Sverige sticker heller inte ut när det gäller andelen kvinnor som i en europeisk brottsofferundersökning uppgett att de någon gång utsatts för en våldtäkt.
  Läs mer

 • NTU: Uppföljningsintervjuer ger mer kunskap om omständigheter kring brotten
  Uppföljningsintervjuer har genomförts med ett urval av de som i enkät­undersökningen för NTU 2019 uppgav att de utsatts för brott. Detta för att få svar på frågor om omständigheterna kring brotten – bland annat vilken typ av brottsplats som är vanligast samt vilken relation den brottsutsatta haft till gärningspersonen.
  Läs mer

 • Följder av pandemin: Färre bostadsinbrott när Höganäsborna semestrar hemma
  Under pandemin har många valt att semestra hemma i Sverige. Det har man märkt av i Höganäs kommun, som haft 30 procent fler besökare än tidigare somrar. Det ökade ”hemmasemestrandet” kan även ha påverkat bostadsinbrotten, där man i Höganäs har sett en nedgång under pandemin.
  Läs mer

 • Minskning av anmälda brott i augusti
  Antalet anmälda brott i augusti 2020 var 3 procent lägre än i augusti förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 vändes i juni och juli 2020 till ökningar, vilket hängde samman med en kraftig ökning av anmälda skadegörelsebrott i Stockholm.
  Läs mer

 • Brott och ordningsstörningar förekommer på de flesta simhallar och bibliotek
  Brott och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek skapar otrygghet för besökare och har negativa konsekvenser för personalens arbetsmiljö. Variationen är dock stor mellan verksamheter. Det framgår av den kartläggning som Brå har gjort.De flesta simhallar och bibliotek uppger att brott och ordningsstörningar påverkar verksamheten negativt. I de flesta fall handlar det dock om att verksamheten har påverkats negativt i väldigt liten eller i ganska liten utsträckning.
  Läs mer

 • I fokus: Skjutningar och kriminella grupperingar

  Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat under de senaste åren. Den typ av dödligt våld som främst står för ökningen är den som sker i den kriminella miljön. Vid denna typ av dödligt våld har såväl offer som gärnings­personer blivit yngre, och automatvapen och andra skjutvapen används oftare jämfört med tidigare.Brå har de senaste åren publicerat ett flertal rapporter om dödligt våld och kriminella nätverk. Här hittar du några rapporter från Brå på ämnet.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att studera våld i nära relationer bland unga

  Regeringen ger Brå i uppdrag att studera vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka våld i nära relationer bland unga. I uppdraget ingår också att övergripande sammanställa vad forskningen säger om orsakerna bakom sådant våld.
  Läs mer

 • Fortsatt ökning av anmälda brott trots pandemin
  Antalet anmälda brott i juli 2020 har ökat med 6 procent, jämfört med i juli förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 – jämfört med motsvarande månader 2019 – vändes i juni 2020 till en ökning, som fortsatte även i juli.
  Läs mer

 • Ökning av anmälda brott i juni, trots pandemin
  Antalet anmälda brott i juni 2020 har ökat med 3 procent, jämfört med i juni förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020, jämfört med motsvarande månader 2019, vändes till en ökning i juni 2020.
  Läs mer

 • Flickor får oftare åtalsunderlåtelse

  Bland ungdomar får flickor åtalsunderlåtelse i högre utsträckning än pojkar när de lagförs. I en kortanalys från Brå undersöks om åklagare behandlar pojkar och flickor lika.
  Läs mer

 • Fyra av tio gärningspersoner vid dödligt våld har haft kontakt med psykiatrin
  Det är cirka sju gånger vanligare att gärnings­personer vid dödligt våld har haft kontakt med psykiatrin än vad det är för befolkningen som helhet. Det är särskilt vanligt med psykisk ohälsa när det dödliga våldet har riktats mot någon i familjen. Det visar en ny kartläggning från Brotts­förebyggande rådet (Brå).
  Läs mer

 • Kommunala skillnader i brottsförebyggande arbete
  Det brottsförebyggande arbetet tenderar att vara mer strukturerat i kommuner och stadsdelar med högre nivå av självrapporterad utsatthet för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • LOV 3§-områden: Minskad brottslighet och ökad trygghet?
  I Gamlestaden i Göteborg har man under en längre tid haft problem med narkotikarelaterad brottslighet. När otryggheten och antalet incidenter kopplade till missbruk och narkotikahandel ökade i stadsdelen beslutade man att agera och ansökte om LOV 3§ – att ordningsvakter förordnas inom ett begränsat område på bestämda tider. Nu har insatsen utvärderats med ekonomiskt stöd från Brå Pdf, 1 MB..
  Läs mer

 • Stor ökning av fällande domar för våldtäkt sedan samtyckeslagen infördes
  Antalet åtal och fällande domar för våldtäkt har ökat markant sedan den nya lagstiftningen om våldtäkt, ofta kallad samtyckeslagen, infördes 2018. Men få av de fällande domarna avsåg det nya brottet oaktsam våldtäkt. Det visar Brottsförebyggande rådets (Brå) genomgång av samtliga tingsrättsdomar om våldtäkt mot kvinnor under 2019.
  Läs mer

 • Foto av Emma Ekdahl, samordnare av det brottsförebyggande arbetet i Jämtlands län. Gör som du vill att andra ska göra
  I sitt uppdrag som samordnare av det brottsförebyggande arbetet i Jämtlands län arbetar Emma Ekdahl efter deviserna ”jobba smart” och att ”gå före med gott exempel”. Det finns inga lagkrav på att lokala aktörer, utöver polisen, ska jobba brottsförebyggande. Därför måste länsstyrelsernas brottsförebyggande samordnare jobba med att skapa tillit och engagemang i arbetet.
  Läs mer

 • Svagare minskning av anmälda brott under maj månad
  Antalet anmälda brott i maj 2020 har minskat med 3 procent, jämfört med i maj förra året. Det är en minskning för tredje månaden i rad, men en svagare minskning jämfört med de första två pandemi­månaderna mars och april.
  Läs mer

 • Orsaksanalys framgångsfaktor vid samverkan i Rinkeby

  Efter oroligheter i Rinkeby tunnelbanestation arbetade Polisen och MTR med flera aktörer utifrån Brås samverkansmodell för lokalt brottsförebyggande arbete. En utvärdering visar att orsaksanalysen var en av framgångsfaktorerna.
  Läs mer

 • Statskontoret har utvärderat satsningarna på Brå
  Statskontoret har utvärderat regeringens satsningar på Brottsförebyggande rådet (Brå).
  Läs mer

 • Nytt schema ger fler poliser på kvällen
  Polismyndigheten har sedan länge sett ett behov av att schemalägga fler ingripandepoliser på kvällar och helger för att bättre möta allmänhetens behov av en tillgänglig polis dygnet runt. Polisen har därför tagit fram en ny schemamodell som ska styra resurserna till mer kvällstid. Brottsförebyggande rådet (Brå) har utvärderat modellen och publicerar idag en rapport som visar vad som fungerat bra och vad som behöver utvecklas.
  Läs mer

 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2019, samt återfall i brott 2013 (slutlig) och 2017 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.
  Läs mer

 • Fortsatt minskning av anmälda brott
  Antalet anmälda brott i april 2020 har minskat med 5 procent, jämfört med i april förra året. Det är en minskning för andra månaden i rad, men utvecklingen är inte entydig utan skiljer sig åt mellan olika brottskategorier.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att kartlägga hot, våld och trakasserier mot politiker
  Regeringen ger Brå i uppdrag att kartlägga hot, våld och trakasserier mot politiskt förtroendevalda för mellanvalsåret 2020. Resultaten ska redovisas i rapporten Politikernas trygghetsundersökning (PTU) och jämföras med resultaten från tidigare kartläggningar.
  Läs mer

 • Figur som visar att andelen lagförda återfall från narkotikabrott minskat med cirka 10 procentenheter (från drygt 40 till strax över 30 procent) medan utvecklingen totalt sett varit relativt oförändrad omkring 25 procent. Kortare strafftider för vissa narkotikabrott har inte ökat återfallen
  Under åren 2011–2012 utformades en praxis­ändring för narkotikamål som har inneburit en straffsänkning för vissa narkotikabrott. Brå har undersökt om den nya praxisen har inverkat på nivåerna vad gäller lagförda återfall.
  Läs mer

 • Figur med staplar som visar att antalet anmälda brott i mars 2020 minskade med 4 procent jämfört med i mars 2019. Färre brott anmäldes under mars månad
  Antalet anmälda brott i mars 2020 minskade med 4 procent jämfört med i mars förra året. I Stockholm var minskningen 7 procent. Det visar den preliminära statistiken för mars som publiceras idag. Minskningen motsvarar i huvudsak förväntningar om generella minskningar i statistiken som en följd av pandemin.
  Läs mer

 • I Brås forskningsmaterial om dödligt våld mellan 2005 och 2017 registrerades totalt 216 fall av dödligt våld som bedömts härröra från konflikter i den kriminella miljön. Antalet sådana fall relativt stabilt på en nivå omkring 10 per år under andra halvan av 00-talet. Från och med 2013 har dock antalet fall ökat kraftigt, och mer än tredubblats på fem år. Dödligt våld i den kriminella miljön har ökat kraftigt de senaste åren
  Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat under de senaste åren. Den typ av dödligt våld som främst står för ökningen är den som sker i den kriminella miljön. Vid denna typ av dödligt våld har såväl offer som gärnings­personer blivit yngre, och automatvapen och andra skjutvapen används oftare jämfört med tidigare.
  Läs mer

 • Snabbare lagföring har haft avsedd effekt
  Snabbare lagföring är en försöks­verksamhet där myndigheter i rättsväsendet arbetar för att minska tiden från ett polis­ingripande till dom eller beslut; brott ska lagföras snabbt och effektivt. En ny rapport som Brotts­förebyggande rådet (Brå) publicerar idag visar att försöket har fallit väl ut.
  Läs mer

 • Tabell som bland annat visar att antalet personuppklarade handlagda brott var 212000 år 2019, samt att personuppklaringsprocenten var 14 procent. Slutlig brottsstatistik 2019 – handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2019.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2019 – anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2019.
  Läs mer

 • Även det brottsförebyggande arbetet påverkas av krisen
  Världen hanterar för närvarande en omvälvande kris som påverkar i stort sett alla delar av samhället, så även brottsligheten och människors trygghet.
  Läs mer

 • The Stockholm Criminology Symposium 2020 ställs in
  I och med konsekvenserna av covid-19 kommer Stockholm Criminology Symposium och prisceremonin för Stockholmspriset i kriminologi inte att genomföras i juni 2020 som planerat.
  Läs mer

 • Råd för framtiden webbsänds
  Eftersom Råd för framtiden i år inte kan hållas som planerat i Gävle kommer konferensen att webbsändas den 26 mars kl 10.00-15-00.
  Läs mer

 • Tabell som visar att volymerna i rättskedjan väntas öka fram till 2023. Nya prognoser över volymerna i rättskedjan
  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2020–2023. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att öka de närmaste åren.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att kartlägga brottslighet och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek

  Kartläggningen ska bland annat ge en bild av vilken typ av brott och ordningsstörande handlingar som begås samt om gärningspersonerna är straffmyndiga.
  Läs mer

 • Anders Green, utredare, Brå. Goda resultat för digitaliserad påbyggnadsutbildning i brottsförebyggande arbete
  Bra litteratur och varierad undervisning i form av miniföreläsningar och intressanta diskussioner. Det var en av många positiva erfarenheter som de 22 deltagarna tog med sig från höstens påbyggnadsutbildning.
  Läs mer

 • Närbild på en polisuniform med en kroppsburen kamera monterad nedanför ordet Polis. Minskad utsatthet för poliser med kroppsburna kameror
  Polisens användning av kroppsburna kameror i region Stockholm gör att poliserna känner sig mer trygga, och sexuella trakasserier mot kvinnliga poliser har minskat markant. Men det filmade materialet används sällan som bevisning i domstol. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Diagram som visar äldres otrygghet vid utevistelse kvällstid i det egna bostadsområdet 2017–2019. Diagrammet visar att den äldsta åldersgruppen 80-84 år upplever störst otrygghet. Källa: NTU Den självrapporterade utsattheten för brott minskar med åldern
  Äldre män uppger i större utsträckning att de utsatts för brott, medan äldre kvinnor upplever större otrygghet och oro. Det visar en kortanalys om utsatthet och otrygghet bland äldre.
  Läs mer

 • Brottsoffer i fokus

  Den 22 februari är den internationella brottsofferdagen. Här är ett urval av Brås senaste rapporter som på olika sätt berör brottsutsatta.
  Läs mer

 • Andelen direktavskrivna brott skiljer sig över landet
  Direktavskrivning av brott skiljer sig mellan landets sju regioner. Brottsstrukturen förklarar en stor del av skillnaden. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Sprängningarna ökar

  Under 2019 anmäldes 257 brott om allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning, vilket var 59 procent fler jämfört med 2018.
  Läs mer

 • Fler hatbrottsutsatta behöver få stöd
  Hatbrottsutsatta skulle behöva få stöd i betydligt större utsträckning – endast vid 9 procent av brotten hade de utsatta erbjudits stöd från någon ideell organisation. Polisen är en viktig aktör för att hatbrottsutsatta ska erbjudas stöd. Det framgår av en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Foto som föreställer skidåkare som åker nedför ett berg i ett vintrigt Åre. Trygg i Åre – ett långsiktigt arbete mot våld och droger
  Ett av alla inspirerande bidrag till ECPA 2019 kom från Åre kommun, en ort som präglas av sin turism. Kommunen har tillsammans med näringslivet, hälso­centralen och polisen arbetat för att minska våldet i offentlig miljö, och efterhand även arbetat mot droger på arbetsplatsen. I detta kunskapsbaserade samverkansarbete har också Mittuniversitetet deltagit på flera sätt.
  Läs mer

 • Anmälda brott 2019 – preliminär statistik
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2019. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.
  Läs mer

 • Brå i debattartikel: Otryggheten delar landet

  Den enda verkliga otryggheten är den som folk känner. Den känslan får stora konsekvenser, inte bara för den enskilda individen utan för samhället i stort. Det skriver Brå idag i en debattartikel i Göteborgsposten.
  Läs mer

 • Brås regleringsbrev för 2020

  Regeringen har beslutat om de anslag som gäller för Brås verksamhet under budgetåret 2020.
  Läs mer

 • Regeringen ger Brå i uppdrag att följa upp 2018 års reformering av lagstiftningen om våldtäkt

  Brå får i uppdrag att följa upp och analysera lagtillämpningen av våldtäktsbrottet efter de lagändringar som infördes den 1 juli 2018. 
  Läs mer

 • Kommentar från Brås t f generaldirektör med anledning av studie om bias i myndighetsforskning

  Med anledning av rapporten som har publicerats inom ramen för Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER, vid Linköpings universitet, följer här några kommentarer från Björn Borschos, tf generaldirektör vid Brå:
  Läs mer

 • Representanter för Sofielundsarbetet, det vinnande bidraget av ECPA 2019. Sofielundsarbetet vinnare av European Crime Prevention Award (ECPA) 2019
  Sofielundsarbetet i Malmö har vunnit första pris i European Crime Prevention Award (ECPA) 2019.
  Läs mer

 • Stor bredd bland årets beviljade ansökningar om ekonomiskt stöd

  Brå ger varje år ekonomiskt stöd till utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete för att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga brott. Under 2019 har 12 ansökningar beviljats ekonomiskt stöd om totalt 4,1 miljoner kronor, varav en till utvärdering av Huskurage mot våld i nära relation och en till utvärdering av brottsförebyggande arbete i kollektivtrafiken.
  Läs mer

 • Färre organiserade brottslingar än förväntat döms för penningtvättsbrott
  Anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan den nya lagen infördes i juli 2014. Majoriteten av ökningen kan kopplas till bedrägerier och då särskilt annonsbedrägerier. Däremot fångar den nya lagen inte upp storskalig ekonomisk och organiserad brottslighet i någon större utsträckning, vilket var en av intentionerna med lagstiftningen. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Regeringen ger Brå uppdrag om narkotikamarknader

  Förändringar i samhället gör att det finns behov av uppdaterad kunskap om hur handeln med narkotika går till och vad som kan göras åt den. Regeringen har därför i dag gett Brå i uppdrag att studera narkotikamarknader i Sverige.

  Läs mer

 • Stina Holmberg, forskningsråd på Brottsförebyggande rådet Vilka insatser fungerar när barn och unga begår brott?

  När det gäller barn och unga som begår brott, vilka svårigheter respektive framgångsfaktorer kan identifieras inom forskningen gällande detta område? Det finns tyvärr inga ’mirakelkurer’ som fungerar när enskilda barn och unga börjar begå brott, säger Stina Holmberg, forskningsråd på Brå.

  Läs mer

 • Karin Svanberg, Maria Eggertsen Teder och Magnus Ydmark. De betonar alla vikten av att tidigt få in det brottsförebyggande arbetet i planeringsprocessen. Otrygghet och förtroende – om att förändra de situationer och miljöer som genererar brott
  Genom att se över brottsförebyggande åtgärder redan vid planering av samhällen och platser kan trygghet skapas för de människor som bor och vistas i ett område – hur görs det på bästa sätt och vilka samhällsaktörer behöver vara involverade?
  Läs mer

 • Sluta skjut: kommun och polis tog del av erfarenheter av GVI

  Brå bjöd under två dagar in till erfarenhetsseminarier av metoden Group Violence Intervention (GVI) som ligger till grund för pilotprojektet Sluta skjut i Malmö.
  Läs mer

 • Kronprinsessparet besöker Brå. Kronprinsessparet besökte Brå
  I dag besökte Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel Brottsförebyggande rådet för att få information om brottsutvecklingen samt ta del av aktuell forskning om socialt utsatta områden.
  Läs mer

 • Kristina Svartz, ny generaldirektör för Brå Regeringen har utsett ny generaldirektör för Brottsförebyggande rådet
  Regeringen har i dag utsett Kristina Svartz till ny generaldirektör för Brå, Brottsförebyggande rådet. Kristina Svartz tillträder tisdagen den 7 januari 2020.
  Läs mer

 • Brå utreder hinder för informationsdelning mellan polis och kommun i samverkan kring barn och unga
  Brå har fått i uppdrag av regeringen att undersöka vilka förutsättningar som finns för informationsdelning mellan olika aktörer inom ramen för brottsförebyggande samverkan. Fokus kommer främst att ligga på möjligheterna att dela information mellan polis och kommuner i deras arbete med att förebygga brott hos barn och unga.
  Läs mer

 • BID Sofielund är vinnare av den svenska ECPA-uttagningen 2019. Pris till brottsförebyggande arbete i socialt utsatt område
  Idag tilldelas Sofielundsarbetet, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Den europeiska finalen äger rum i Helsingfors 12 december.
  Läs mer

 • Var tredje förtroendevald utsätts för trakasserier, hot eller våld
  Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren men det är få som anmäler. Fler kvinnor än män är oroliga för att utsättas och när kvinnliga politiker utsätts är händelserna oftare av sexuell karaktär. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Polisanmälda hatbrott 2018
  Under 2018 identifierade Brå nästan 7 090 polisanmälda brott med hatbrottsmotiv. Det är en ökning med 11 procent sedan 2016, och 29 procent sedan 2013. Störst ökning syns för brott med antisemitiska motiv samt motivet som rör sexuell läggning. Det visar rapporten Hatbrott 2018, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer

 • Anmälda bidrag till 2019 års brottsförebyggande tävling
  Här är samtliga bidrag som tävlar i att få representera Sverige i European Crime Prevention Award (ECPA) i december i Helsingfors.
  Läs mer

 • Sammanställning av studier om brottslighet bland personer med utländsk och inhemsk bakgrund

  Brå har sammanställt svenska och nordiska kvantitativa studier som berör skillnader i brottslighet mellan personer med inhemsk bakgrund och personer med bakgrund i andra länder samt studier som behandlar särbehandling inom rättskedjan. Litteraturöversikten bygger på en systematisk genomgång av befintlig litteratur på området från 2005 och framåt. 
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att fördjupa kunskapen om islamofobiska hatbrott
  Regeringen ger Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott. Studien ska belysa den islamofobiska hatbrottslighetens karaktär för att uppnå mer kunskap så att det förebyggande arbetet mot rasism, särskilt islamofobi, kan stärkas.
  Läs mer

 • Brå får uppdrag om informations­delning mellan aktörer
  Regeringen ger Brå i uppdrag att undersöka förutsättningarna att dela information mellan olika aktörer i arbetet med att förebygga brott och att vid behov lämna förslag till åtgärder.
  Läs mer

 • Förtroendet för polisen har ökat
  Fler uppger att de har stort förtroende för polisen medan den självrapporterade utsattheten för brott mot enskild person har ökat. Detta gäller särskilt hot, som är den brottstyp flest uppger att de utsatts för. Nästan varannan ung kvinna uppger att de tagit en annan väg på grund av oro för brott. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Tystnadskulturer kartlagda i ny Brå-rapport

  För att bryta tystnadskulturen måste man snabbt förhöra brottsoffer och vittnen och se till att de får skydd om de behöver. Andra viktiga faktorer kan bland annat vara att dokumentera bevis i ett tidigt skede samt att ge tidiga utsagor ett större bevisvärde.
  Läs mer

 • Thomas Ahlskog, trygghetschef på på MTR. Orsaksanalys – navet i arbetet för en tryggare station i Rinkeby

  Sommaren 2018 blev situationen ohållbar på tunnelbanestationen i Rinkeby i Stockholm. För att få komma åt problemen med öppen narkotikaförsäljning och ungdomsgäng använde de berörda parterna sig av Brås handbok för orsaksanalys. Utifrån detta arbete tog man sedan fram en handlingsplan och redan nu har man upplevt att det har blivit bättre på platsen.
  Läs mer

 • Yngre och män lagförs oftare för nya brott under tiden i frivård

  Mer än en tredjedel lagförs för nya brott som de begått under övervakningen – andelen är större bland män liksom bland yngre personer. Oftast handlar det om narkotikabrott, trafikbrott eller stöld.
  Läs mer

 • Sollentuna testade nytt arbetssätt med stöd av Brå
  Sollentuna är ett av sju pilotområden som har fått stöd av Brå i sitt arbete med EST – Effektiv samordning för trygghet. Brå var nyligen på plats och besökte kommunledningen, samordnare och polis för att utbyta kunskaper och ta del av erfarenheterna.
  Läs mer

 • Polisens forensiska verksamhet ofta avgörande för brottsutredningar

  Vid rättegångar kan bevis, såsom fingeravtryck och dna, fungera som underlag till en fällande dom. Därför kan det forensiska arbetet vara den pusselbit som gör det möjligt att utreda och väcka åtal. I Brås senaste kortanalys beskriver vi Nationellt forensiskt centrums forensiska verksamhet.
  Läs mer

 • Analys gav nytt fokus för arbete mot ordningsstörningar vid fotbollsmatcher
  Trygg fotboll i Göteborg har tagit sig an problemen med våld och ordningsstörningar bland vissa supportrar och den otrygghet som det skapar. Satsningen har testats vid IFK Göteborgs hemmamatcher och är nu utvärderat av Malmö universitet med ekonomiskt stöd från Brå.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag av regeringen att studera narkotikamarknaden

  Regeringen kommer att ge Brå i uppdrag att studera narkotikamarknaden i Sverige. Uppdraget ska ge kunskap om narkotikamarknaden och dess konsekvenser, samt hur rättsväsendets och samhällets motåtgärder skulle kunna stärkas.
  Läs mer

 • Anmälda brott under första halvåret 2019
  Under första halvåret 2019 anmäldes totalt 757 000 brott, vilket är 
  1 procent fler än under motsvarande period föregående år.

  Läs mer

 • Brå och CVE medverkar i Almedalen
  Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism, tryggare platser genom brottsförebyggande arbete, dödligt våld och vad statistiken säger om brottsligheten.
  Läs mer

 • Kortfattad lägesbild av brottsutvecklingen
  En ny kortanalys från Brå beskriver utvecklingen för bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur eller från fordon, cykelstöld, bedrägeri, hot, personrån och misshandel.
  Läs mer

 • Resultat från NTU på kommunnivå
  Nu kan du ta del av resultaten från den Nationella trygghetsundersökningen på kommunal nivå – samt på stadsdelsnivå för de tre största städerna.
  Läs mer

 • Södra innerstaden har flest utsatta för brott mot person i polisregion Syd
  Jämfört med hela riket uppger en något större andel personer i polisregion Syd att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Södra innerstaden och minst i Olofström. I regionen har Fosie störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Åre har flest utsatta för brott mot person i polisregion Nord
  Jämfört med hela riket uppger en mindre andel av befolkningen i polisregion Nord att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Åre och minst i Jokkmokk. I regionen har Härnösand störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Lundby har flest utsatta för brott mot person i polisregion Väst
  Jämfört med hela riket uppger en större andel av befolkningen i polisregion Väst att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Lundby och minst i Sotenäs. I regionen har Östra Göteborg störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Hedemora har flest utsatta för brott mot person i polisregion Bergslagen
  Jämfört med hela riket uppger en mindre andel av befolkningen i polisregion Bergslagen att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Hedemora och minst i Laxå. I regionen har Borlänge störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Eskilstuna har flest utsatta för brott mot person i polisregion Öst
  Jämfört med hela riket uppger en mindre andel av befolkningen i polisregion Öst att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Eskilstuna och minst i Gnosjö. Eskilstuna har även störst andel som känner otrygghet och oro för brott sett till regionen. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Sigtuna har flest utsatta för brott mot person i polisregion Stockholm
  Jämfört med hela riket uppger en större andel av befolkningen i polisregion att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Sigtuna och minst i Nykvarn. I regionen har Upplands Bro störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Håbo har flest utsatta för brott mot person i polisregion Mitt
  Jämfört med hela riket uppger en mindre andel av befolkningen i polisregion Mitt att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta störst i Håbo och minst i Ovanåker. I regionen har Håbo och Hallstahammar störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Konferens om samverkan mellan kommun och polis – fokus på medborgarlöften
  Hur hänger samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftena ihop? Varför ska kommunen arbeta med medborgarlöften? Det är ett par frågor som får svar på Trygghetsdagen i Stockholm den 17 september och som arrangeras av Brå i samarbete med Polismyndigheten.
  Läs mer

 • Håkan Jarborg Eriksson, chef för UC Syd, Nationella operativa avdelningen. Foto. Polisen tar nya tag kring arbetet med medborgarlöften
  Arbetet med medborgarlöften kräver att det finns en kontinuerlig dialog mellan polis och medborgare. När polisen nu tar nya tag med modellen har man identifierat kommunikation och återkoppling till medborgarna som viktiga delar i arbetet, något som också bekräftas av en studie från Brå.
  Läs mer

 • Brå medverkar i Almedalen
  Kom och lyssna på våra intressanta seminarier! Under Almedalsveckan medverkar vi även i andra organisationers seminarier. Vi finns här för att lyfta fram frågor om brott, brottslighet och straff. Välkommen!
  Läs mer

 • Brå rustar det brottsförebyggande arbetet i utsatta områden
  Brottsförebyggande rådet (Brå) har under tre år genomfört ett utvecklingsarbete med kommuner, polis och fastighetsägare för att skapa en effektivare samordning för ökad trygghet och minskad kriminalitet i utsatta bostadsområden i sju kommuner.
  Läs mer

 • Diagram som visar att antalet anmälda brott avseende grov kvinnofridskränkning har minskat över tid. Det har även personuppklaringsprocenten samt antal lagföringsbeslut. Färre brott registreras som grov kvinnofridskränkning
  Såväl anmälningar som uppklaring och fällande domar avseende grov kvinnofridskränkning har minskat under de senaste tio åren. Det beror bland annat på förändringar i registeringen av brottsanmälningar; en generell minskning av uppklaring gällande brott mot person och högre krav på stödbevisning för fällande dom. Det visar en ny rapport från Brå.
  Läs mer

 • Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande, Carin Götblad, regionpolischef och Björn Borschos, tf generaldirektör Brå. Foto. Fasmodell ger stöd i arbetet mot den grova brottsligheten i Uppsala
  Uppsala kommun har tillsammans med polisen inlett ett samarbete mot den grova brottsligheten i stadsdelen Gottsunda. Brå kommer att följa och stötta arbetet som utgår från den så kallade fasmodellen.
  Läs mer

 • Världens ledande kriminologer samlas i Stockholm
  Måndag den 10 juni startar en kriminologikonferens med några av toppnamnen inom internationell kriminologisk forskning. I samband med konferensen delas även The Stockholm Prize in Criminology ut. I år går priset till Ruth Dreifuss, Distinguished Senior Fellow av Graduate Institute i Genève, samt Peter Reuter, professor i offentlig politik och kriminologi vid University of Maryland. Årets prissumma uppgår till 1 miljon kronor.
  Läs mer

 • Dödligt våld per 100000 i befolkningen (glidande fyraårsmedelvärden) 1960–2017. Källor: Socialstyrelsen och Brå. Ökning i vissa typer av dödligt våld
  Det dödliga våldet har ökat de senaste åren men nivåerna är ändå lägre jämfört med i början av 1990-talet. Dödligt våld kopplat till kriminella konflikter har ökat kraftigt medan dödligt familjevåld minskat. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Läs mer

 • Snäv tillämpning av lagen om kränkande fotografering
  Lagen om kränkande fotografering är användbar i större utredningar av sexualbrott och barnpornografi. Men många anmälningar är svåra att utreda. Lagen har dessutom visat sig vara svår att tillämpa mot integritetskränkande smygfotografering som skett på andra platser än i omklädningsrum, på toaletter eller i en bostad. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Läs mer

 • Förtydligande kring två av Brås nyligen publicerade studier
  Brå har nyligen redovisat två regeringsuppdrag, vilka i viss media har blandats ihop. Sammanblandningen blir missvisande och försvårar tolkningen av rapporternas resultat. För att förtydliga skillnaderna i rapporternas frågeställningar, metoder och resultat, se nedan kortfattad text kring respektive uppdrag och länk till respektive rapport.
  Läs mer

 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2018, samt återfall i brott 2012 (slutlig) och 2016 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.
  Läs mer

 • Ny studie belyser antisemitiska hatbrott
  Hur ser antisemitiska hatbrott ut, och vilka är personerna som begår dem? Det är de två huvudfrågor som Brå har studerat och nu presenterar i en rapport, på uppdrag av regeringen.
  Läs mer

 • Utvecklingen av sexualbrott
  Antalet polisanmälda sexualbrott har ökat kontinuerligt under de senaste decennierna. De senaste åren har även den självrapporterade utsattheten för sexualbrott ökat. I rapporten Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005-2017 har Brå analyserat utvecklingen av anmälda brott och data från Nationella trygghetsundersökningen.
  Läs mer

 • Begränsade möjligheter att öka uppklaringen av våldtäkter
  Det är inte möjligt att kraftigt öka andelen anmälda våldtäkter som leder till åtal och fällande dom – oavsett hur bra polis och åklagare arbetar. Men det finns utrymme för förbättringar. Det framkommer av en ny studie som Brå gjort på regeringens uppdrag.
  Läs mer

 • Brottsförebyggande Råd för framtiden
  Trots regeringens satsning på ett brottsförebyggande arbete visar Brås rapport att kommunerna inte prioriterar arbetet tillräckligt. Den 3–4 april samlas drygt 600 av landets brottsförebyggare på konferensen Råd för framtiden, för att diskutera nuläge och fortsatt utveckling. Medverkar gör bland andra justitieminister Morgan Johansson. Ur programmet: hur kriminologi kan användas i praktiken; vilken kompetens som behövs för att beställa brottsförebyggande arbete och hur man på lokal nivå kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. Större delen av konferensen filmas och direktsänds.
  Läs mer

 • Nya studier om brott och migration
  Det är stor efterfrågan på ny kunskap om brottslighet bland personer med utrikes bakgrund. Därför har Brå beslutat att initiera två nya forskningsprojekt på området.
  Läs mer

 • Tabell som bland annat visar att antalet personuppklarade handlagda brott var 211000 år 2018, samt att personuppklaringsprocenten var 14 procent. Slutlig brottsstatistik 2018 – handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2018.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2018 – anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2018.
  Läs mer

 • ”Min förhoppning är att få fler kommuner i länet att samverka kring de utmaningar som finns”
  Det har nu gått cirka ett och ett halvt år sedan länsstyrelserna i Sverige fick i uppdrag av regeringen att inrätta samordnare för brottsförebyggande arbete. Samordnarna ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver. Sanela Cerimagic, samordnare på länsstyrelsen i Västmanland, har varit på plats sedan starten 2017 och svarar här på några frågor om hur hon tycker att stödet till det lokala arbetet har fungerat så här långt.
  Läs mer

 • Tabell över framtida volymer i rättskedjan Nya prognoser över volymerna i rättskedjan
  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2019–2022. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att öka de närmaste åren.
  Läs mer

 • Ny studie belyser mekanismer bakom skjutvapenvåldet
  Skjutvapenvåldet fyller viktiga funktioner för deltagarna i kriminella miljöer. Våldet fungerar som ett sätt att bygga upp sitt rykte och stärka sin position – samtidigt som det används för att skydda det egna livet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).
  Läs mer

 • Lokala förutsättningar styr det brottsförebyggande arbetet
  Brå har följt uppbyggnaden av det brottsförebyggande arbetet i södra Lappland. Där har man arbetet arbetat enligt samverkansprocessen med medvetna anpassningar utifrån lokala förutsättningar.
  Läs mer

 • Erik Wennerström blir domare i Europadomstolen          
  Brottsförebyggande rådets generaldirektör Erik Wennerström har blivit vald till ny svensk domare i Europadomstolen i Strasbourg. 
  Läs mer

 • Anmälda brott 2018 – preliminär statistik
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2018. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.
  Läs mer

 • Otrygghet och oro för brott begränsar vardagslivet
  Nästan en fjärdedel av befolkningen väljer en annan väg eller ett annat färdsätt till följd av oro för brott och en femtedel undviker att vara aktiv på internet av oro för hot och trakasserier. Förtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för polisen. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2018, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Victor Ståhl, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs Riskfaktorerna som påverkar utsattheten mest
  Risken att utsättas för brott mot enskild person avtar med åldern – medan ensamstående och boende i flerfamiljshus har större risk att utsättas för brott. Även kön påverkar risken att utsättas för vissa brott. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Vinnarna i den europeiska finalen i ECPA-tävlingen 2018 Finland vann European Crime Prevention Award 2018

  European Crime Prevention Award (ECPA) är en årlig brottsförebyggande tävling där Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet utses. Det vinnande bidraget kom i år från Finland.
  Läs mer

 • Kamerabevakningens brottsförebyggande effekter – vad säger forskningen?

  Det har gjorts många studier runt om i världen om kamerabevakning och dess brottsförebyggande effekter. Brå har i en metastudie låtit fyra forskare sammanställa de sammantagna effekterna. En ny skrift från Brå ger en överblick av resultaten.
  Läs mer

 • Utvärdering av medborgarlöften
  I samband med att polisen ombildades till en Polismyndighet beslutades att polisen skulle börja arbeta med så kallade medborgarlöften. Brå har följt arbetet med medborgarlöften i fyra utvalda områden, och utvärderat hur det har fungerat.
  Läs mer

 • Anna Horgby Kommunikationen central i arbetet med medborgarlöften

  Medborgarlöften handlar om att lyssna, men också om att berätta – vad gör polisen egentligen och vad blev resultatet? Brå har följt hur arbetet med medborgarlöften har fungerat i fyra lokalpolisområden. En slutsats är att kommunikationen och dialogen är centrala delar i arbetet som måste finnas med för att arbetssättet ska fungera. Anna Horgby, utredare på Brå, svarar här på några frågor om genomgången av arbetet med medborgarlöften.
  Läs mer

 • Se filmerna om grannsamverkan
  Nu lanserar organisationen Samverkan mot brott en rad utbildningsfilmer om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde