Polisen lanserar nationell modell för medborgarlöften


Polisen ska komma närmare medborgarna och medborgarlöften är en metod för att uppnå detta. Nu lanserar polisen en ny nationell modell för att arbeta kunskapsbaserat med medborgarlöften.

En tredjedel av landets kommuner har idag medborgarlöften och senast 2017 ska det vara hundra procents täckning. Det skriver polisen när de lanserar den nya modellen kring medborgarlöften på polisen.se. Polisen har i projektet haft ett nära samarbete med Brå och Sveriges Kommuner och Landsting.

Modellen presenteras i form av ett metodstöd för att hjälpa bland annat kommunpoliser att arbeta enligt ett kunskapsbaserat arbetssätt. Grunden är det arbetssätt som presenterades i handboken ”Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete” redan 2011 men här är tanken är att medarbetarna och medborgarna ska kunna påverka verksamheten i större omfattning än tidigare.

— Medborgarlöften kan ha ett betydelsefullt signalvärde eftersom polisen visar att de finns till för medborgaren och att medborgaren kan vara delaktig i ett gemensamt arbete. Det kan bidra till att skapa en känsla av tillhörighet och ger medborgaren makt att påverka de livsvillkor som har med den egna tryggheten att göra. Det är därför viktigt att polis, kommun och andra aktörer som har ett trygghetsskapande uppdrag förstår vad det är som påverkar brottslighet och otryggheten, säger Erika Sallander, utredare, Brå.

Ta del av den nationella modellen och se om din kommun har tagit fram medborgarlöften


Om medborgarlöften och medborgardialoger

 • Medborgarlöften innebär att polisen, i samarbete med kommunen och andra lokala aktörer, tar fasta på medborgarnas erfarenheter och upplevelser av tryggheten i närområdet, genom så kallade medborgardialoger. Tillsammans med interna medarbetardialoger och andra befintliga kunskaper hos polisen, kommunen och andra samverkansparters, ligger dessa sedan till grund för de medborgarlöften som polisen avger.

  Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

 • Medborgardialoger handlar om att skapa en dialog mellan medborgare och förtroendevalda och/eller tjänstemän i den offentliga sektorn, i syfte att ge medborgarna möjlighet att påverka eller bli delaktiga i en verksamhets styrprocess. Medborgardialoger har internationellt sett används i många olika sammanhang och i Sverige är det framförallt kommuner, landsting och regioner som använt sig av metoden.

Polisen ska komma närmare medborgarna och medborgarlöften är en metod för att uppnå detta. Men vad krävs för att få en bra dialog med medborgarna? Filmat på konferensen Råd för framtiden i april 2016.

Läs mer