Hitta variationer och avvikelser

Med hjälp av statistik från Brås webbplats eller från polisens system är det ganska enkelt att ta fram diagram för olika brottstyper som ger en överblick över förändring över tid eller skillnader mellan städer, kommuner eller polisregioner.

Börja inledningsvis med att sammanställa en översiktlig statistisk kartläggning för att identifiera brottsproblem, utsatta områden eller grupper. Det är även intressant att undersöka om kommunen har speciellt stora problem jämfört med andra områden eller om det finns andra avvikelser.

Skapa egna tabeller och diagram över anmälda brott

I Brås statistikdatabas över anmälda brott kan du ta fram egna diagram och tabeller. För län finns statistik från 1975 till 2014 och för polisregioner från 2015. För kommuner finns uppgifter från år 1996 och för stadsdelar från år 2002.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

I exemplen används statistik för anmälda brott, men samma principer gäller även för annan statistik.

Ta fram relevant statistik

Gör jämförelsen med kommuner som liknar varandra. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort kommungrupps­indelningar på exempelvis befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur, vilket gör det lättare att hitta kommuner som är jämförbara med den egna kommunen.

SKR:s kommungruppsindelning

Exempel på jämförelse mellan kommuner

Använd jämförande statistik med ett referensvärde i er kartläggning, såsom riks- eller länsgenomsnitt.

Anmälda brott inbrottsstöld

Jämförelse av utvecklingen av anmälda inbrott mellan Gävle och Sundsvall samt för hela riket, per 100 000 inv. Källa: Anmälda brott

Anmälda brott/100 000 invånare
Inbrottsstöld


2012

2014

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Hela landet

922

888

913

917

895

892

764

732

780

700

Gävle kommun

739

714

1082

895

896

931

990

1016

1111

1059

Sundsvall kommun

501

592

805

575

621

625

480

591

577

538

Ta fram antal brott per 100 000 invånare för att kunna jämföra kommuner som är olika stora.

Jämförelser mellan olika brott

När man jämför brott i förhållande till varandra, är det bra att gruppera brott av liknande slag till brottskategorier, till exempel stöld, rån och andra tillgreppsbrott eller alkohol- och narkotikabrott. I tabellen nedan finns exempel på hur olika brott förts samman till brottskategorier. Vid sådana jämförelser måste man tänka på att det finns skillnader i anmälningsbenägenheten mellan brottskategorierna.

Exempel på brottskategorier


Brotttskategori

Brott

Brott mot liv och hälsa

Misshandel utomhus

Misshandel inomhus

Övriga brott mot liv och hälsa

Brott mot frihet och frid


Hemfridsbrott, olaga intrång m.fl
kvinnofridsbrott

Olaga hot

Ofredande

Stöld, rån och andra tillgreppsbrott

Tillgrepp/försök motordrivet fordon

Cykelstöld

Inbrott i bostad

Inbrott i källare/vind

Inbrott i skola/stöld

Stöld ur motordrivet fordon

Stöld/snatteri i butik

Stöld på kontor/inbrott

Personrån

Inbrott i kontor/stöld

Övriga tillgreppsbrott

Bedrägeri och annan oredlighet

Bedrägeri

Övrigt

Skadegörelse


Skadegörelse motorfordon

Skadegörelse stat/kommun/landsting

Klotter

Övrig skadegörelse


Ta hänsyn till jämställdhets- och demokratiperspektivet. Generellt är kvinnor mer otrygga än män och vissa brottstyper drabbar kvinnor oftare än män.

Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

NTU är Brottsförebyggande rådets nationella brottsoffer-­ och trygghetsundersök­ning. Varje år svarar 73 500 personer på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, samt förtroendet för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Skapa egna tabeller från Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Här kan du själv ta fram tabeller med resultat från åren 2017-2019. Genom verktyget kan du ta fram siffror ner till lokalpolisområdes­nivå samt fördelat på olika grupper i befolkningen.

Resultat om självrapporterad utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet, utifrån NTU 2017 och 2018. Redovisningen sker på kommunnivå, samt på stadsdelsnivå för Göteborg, Malmö och Stockholm.

Ladda ner

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan