Kommuner mot brott

Det finns ett förslag om att Sveriges kommuner från och med mitten av 2023 enligt lag ska ta ansvar för brottsförebyggande arbete. Förhoppningen med lagförslaget är att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Brå har länge lyft behovet av att stärka det brottsförebyggande arbetets prioritet eftersom vi sett att kommuner ibland måste prioritera ned brottsförebyggande för andra frågor som är just lagstadgade. Lagförslaget stärker också de som redan arbetar brotts­förebyggande eftersom de får ett tydligare mandat för arbetet.

Samordnat, kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete > Minska brottsligheten och öka tryggheten

Figur 1: Hur lagstiftningen ska leda till de kriminalpolitiska målen

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023

2021 slutrapporterade en utredning som hade i uppdrag att föreslå hur ett lagstadgat ansvar för kommunerna bör utformas. I betänkandet föreslås att lagen ska avse olika vitala delar för att säkerställa ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Bland annat föreslogs att kommunerna ska ta fram lägesbilder och åtgärdsplaner och att de vartannat år ska följa upp det brottsförebyggande arbetet.

Lagförslaget går nu vidare då regeringen den 22 december beslutar om en proposition som ska lämnas till riksdagen. För att lagen ska implementeras effektivt föreslår regeringen att Brå ges medel för att ge kommunerna ett kraftigt utökat och ändamålsenligt nationellt stöd, det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Mattias Larsson, generaldirektör och Karin Svanberg, enhetschef på Brå

Kommunerna behöver rustas inför ny lagstiftning

Brottsförebyggande rådet har haft i uppdrag att genomföra förberedande åtgärder avseende lagförslaget om kommuners ansvar att arbeta brottsförebyggande. I slutredovisningen gör Brå bedömningen att kommunerna, liksom Brå och andra aktörer som ger stöd till kommunerna, behöver bli bättre rustade inför den nya lagen.

– Lagförslaget har stor potential att påverka de kriminalpolitiska målen eftersom kommunerna har en bred verksamhet som berör alla i samhället. Men då måste kommunerna få goda förutsättningar för implementeringen, säger Mattias Larsson, generaldirektör på Brå.

Kommunerna behöver rustas inför ny lagstiftning

Kommunlagstiftningen – vad betyder den för dig som lokal brottsförebyggare?

Konferensen Råd för framtiden hade 2022 undertiteln :Den kommande lagstiftningen om kommuners ansvar att förebygga brott. Under dagarna genomfördes en parallell session om lagförslaget och vad det kan komma att innebära för kommuner och deras samverkansparter. Medverkande var Greta Berg från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR); Håkan Jarborg Eriksson, Polismyndigheten och Malin Wiktoreng, Länsstyrelserna.

Youtube: Kommunlagstiftningen – vad betyder den för dig som lokal brottsförebyggare

I anslutning till konferensen genomförde Brå också en digital session om förslaget till ny kommunlagstiftning, riktad till lokalpolitiker.


Organisera ert brottsförebyggande arbete – rusta er kommun inför kommande lagstiftning

Kommuner som vill arbeta brottsförebyggande behöver bestämma hur arbetet ska organiseras för att det ska bli effektivt. Lagförslaget förstärker vikten av att ha en välfungerande organisation. Ta del av tips och råd kring hur man kan bygga upp en brottsförebyggande organisation utifrån sina lokala förutsättningar och exempel på hur andra kommuners brottsförebyggande organisationer ser ut.

Lagförslag om kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – så vässar ni ert arbete

Ett avgörande sätt att rusta inför en eventuell ny lagstiftningen är att skapa en effektiv brottsförebyggande organisation med god förståelse och kunskap om brottsligheten som sker i kommunen. Att genomföra kartläggning och ta fram lägesbilder är en central del i detta. I webbinariet hur underlagen ska tas fram och sedan användas för att bidra till ett effektivt arbete som minskar brott. Utgångspunkten för diskussionen är fördjupningen Kartläggning och lägesbilder i lokalt arbete.

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – är kommunerna redo?

Snacka om brott: avsnitt 41.

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – är kommunerna redo?

Podavsnitt från Almedalen 2022: Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – är kommunerna redo?

Under 2023 kan kommuner enligt lag få ansvar att förebygga brott. Syftet är att ge förutsättningar för effektivt brottsförebyggande arbete, genom att ställa krav på att detta ska ske på ett kunskapsbaserat sätt och i samverkan. Vad innebär lagförslaget för kommuner och deras samverkansparter? Vad kan lokala brottsförebyggare göra för att möta lagkraven? Hur påverkas polisen och kommuner av föreslagen kommunlagstiftning? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special, inspelad vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalsveckan 2022.

Medverkande: Greta Berg, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner; Charlotta Gustafsson, utredare, Brå; Malin Wiktoreng, nationell samordnare för brottsförebyggande arbete, vid Länsstyrelsen Västerbotten samt Annica Odelind, polisinspektör vid utvecklingscentrum Nord, Nationella operativa avdelningen. Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå.