Kommuner mot brott

Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete innebär att varje kommun ska bedriva ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och säkerställa organisatoriska förutsättningar för det. Målet är att minska brottsligheten och skapa ökad trygghet.

Enligt lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete ska kommunerna kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild. Utifrån lägesbilden ska de sedan ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Brå följer upp lagen

Brottsförebyggande rådet (Brå) har i uppdrag att följa upp hur kommunerna arbetar enligt lagen. Syftet med uppföljningen är att identifiera styrkor och svagheter i kommunernas arbete för att kunna anpassa det nationella och regionala stödet efter lokala behov.

Brå och länsstyrelserna stöttar kommunerna

Brå erbjuder, tillsammans med länsstyrelserna, stöd till kommunerna så att de kan nå upp till de krav som lagen ställer.

Kontakta Brås operativa stöd

Brå ger behovsanpassat och praktiknära stöd om brottsförebyggande arbete till Sveriges kommuner. Hör av dig till oss med frågor kring lagen, brottsförebyggande arbete och vilka stödinsatser vi kan bidra med.

Kontaktuppgifter

E-post: bf@bra.se
Stödtelefon: 08-52758440

Telefonen har öppet:

Tisdagar 13:00–16:00

Fredagar 09:00–12:00

Det brottsförebyggande arbetet i din kommun

Brå erbjuder kommunspecifik återkoppling som ger dig en översiktlig lägesbild av kommunens brottsförebyggande arbete i relation till lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Syftet är att visa vilka delar av lagen som i huvudsak var implementerade våren 2023 och vilka som inte var det, innan lagen trädde i kraft. Det ska vara en hjälp i utvecklingen av ert brottsförebyggande arbete.

Brås stöd till kommuner

Operativt stöd

Brottsförebyggande rådet (Brå) ger behovsanpassat och praktiknära stöd om brottsförebyggande arbete till dig som arbetar i Sveriges kommuner. Det kan ske i form av exempelvis föreläsningar och workshops.

Brå har en e-post och stödtelefon där du som arbetar i kommun kan ställa frågor kring lagen, lokalt brottsförebyggande arbete och vilka stödinsatser Brå kan bidra med. Du hittar kontaktuppgifter och telefontider under rubriken "Kontakta Brås operativa stöd" på denna sida.

Kunskap

På Brås webbplats hittar du kunskap om brottsförebyggande arbete. Du kan exempelvis ta del av metodstöd om hur samverkan kan läggas upp och utföras stegvis enligt ett kunskapsbaserat arbetssätt, läsa om förebyggande metoder och lära av andras erfarenheter i Brås erfarenhetsbank. Du kan också få kunskap genom Brås webbinarier och poddar.

Utbildning

Brå erbjuder tre kostnadsfria utbildningar för dig som är yrkesverksam med ett brottsförebyggande uppdrag. Utbildningarna syftar till att stärka deltagarnas förmåga att arbeta kunskapsbaserat och i samverkan.

Ekonomiskt stöd

Kommuner kan söka ekonomiskt stöd från Brå för att stärka och utveckla det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå. Det går också att söka ekonomiskt stöd för att utvärdera och följa upp brottsförebyggande åtgärder.

Frågor och svar om lagen om kommuners ansvar

Brå har gjort en sammanställning av de frågor och svar som dykt upp i kontakt med kommuner. Dessa frågor har identifierats och tagits fram i samverkan mellan Brå, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Länsstyrelserna och Polismyndigheten.

Sammanfattningsvis innebär lagen att kommunen ska bedriva ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och säkerställa organisatoriska förutsättningar för det. Syftet med lagen är att stärka kommunernas systematiska brottsförebyggande arbete.

Enligt lagen ska kommunen ta fram en lägesbild över brottsligheten för att beskriva brottslighetens omfattning, konsekvenser och orsaker. Utifrån lägesbilden ska kommunen ta ställning till åtgärder och besluta om en åtgärdsplan som regelbundet följs upp.

Kommunen behöver besluta om en åtgärdsplan innan den 1 juli 2024.

Enligt lagen ska kommunen dessutom ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet, verka för att frågorna hanteras i ett särskilt forum, inrätta en samordningsfunktion och se till att skriftliga samverkansöverenskommelser ingås med relevanta aktörer.


Många kommuner bedriver redan, sedan tidigare, ett brottsförebyggande arbete. Lagen ger möjlighet att synliggöra hur det interna brottsförebyggande arbetet bedrivs idag samt ta ställning till hur arbetet kan förstärkas.

För att komma igång är det viktigt att undersöka huruvida befintligt arbete överensstämmer med den nya lagstiftningen. Det är också viktigt att identifiera kompetensbehov, styrkor och svagheter, förstärka samordningen, kartlägga och fördela resurser samt se över arbetssätt och organisation.

Lagen är normativ vilket innebär att det inte finns några sanktioner om den inte uppfylls. Syftet med lagens paragrafer är att brottsförebyggande arbetet ska bli mer riktat och effektivt. Vinsten för kommunen att uppfylla lagen är att förebygga fler brott.

Brå har i uppdrag att följa upp hur kommunerna arbetar enligt lagen. Syftet med uppföljningen är att identifiera styrkor och svagheter i kommunernas arbete för att kunna anpassa det nationella och regionala stödet efter lokala behov.

Genom beslut, förankring och uppföljning kan kommunala beslutsfattare rikta resurser och åtgärder för att skapa ett effektivt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Beslutsfattare bör arbeta för att rätt kompetens och arbetssätt finns på plats i kommunen. Det betyder exempelvis att kommunala beslutsfattare behöver efterfråga kunskapsbaserat beslutsunderlag.

Kommunens egna lägesbild är en viktig del i en gemensam lägesbild med exempelvis polisen. Kommunen har andra källor till information som berör brottslighet än polisen.

Olika kommuner har olika förutsättningar och olika information att tillgå. I metodstödet Kartläggning och lägesbild i lokalt brottsförebyggande arbete, finns tips och råd för kartläggningsarbetet anpassat efter tre olika nivåer på det brottsförebyggande arbetet.

Polisen har kvar sitt brottsförebyggande ansvar, men nu med den nya lagen på plats får kommunerna också ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet. För att samverkan ska fungera behövs två aktiva parter.

Både polisen och länsstyrelserna är tydliga med att de avser att höja ambitionsnivån när det gäller samverkan med kommunerna.

Enligt lagen ska kommunen skriva överenskommelser med berörda aktörer, exempelvis näringslivet. I metodstödet Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet finns tips kring hur man kan tänka inför ett sådant arbete.

I rapportserien Det brottsförebyggande arbetet i Sverige lyfts att brottsförebyggande åtgärder alltför sällan genomförs på ett kunskapsbaserat sätt.

Själva orsaken till brottsligheten analyseras men när åtgärder beslutas används analysen alltför sällan som utgångspunkt. Kopplingen mellan orsaksanalys och åtgärder är inte självklar. Det framgår alltför sällan vilken typ av brottslighet åtgärden ska riktas mot. Den nya lagstiftningen avser att adressera detta utvecklingsbehov.

Brås anser att ökad lokal samverkan mellan olika brottsförebyggande aktörer utgör en viktig aspekt i att etablera ett starkt brottsförebyggande arbete runtom i Sverige.

En effektiv samverkan innebär att båda parter tar ett gemensamt ansvar för att minska den lokala brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Brå har sedan tidigare arbetat fram flertalet metodstöd kring hur brottsförebyggare kan initiera samverkan:

Initiera samverkan

I statens budget (prop. 2022/23:1, utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner) förtydligas beloppen i det statliga stödet under punkt 1:1: Kommunalekonomisk utjämning. Under 2023 ökas anslaget till kommuner med 109 miljoner kronor, under 2024 ökas anslaget med 219 miljoner kronor.

Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Inför lagförslaget har Brå haft i uppdrag att genomföra förberedande åtgärder och arbetar sedan tidigare med att stärka och utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet. Regeringen har även gett Brå i uppdrag att utveckla det nationella stödet i det brottsförebyggande arbetet.

Brå erbjuder flertalet stödinsatser som underlättar kommunernas brottsförebyggande arbete.

Kunskap genom Brås webbaserade utbildningar

Kunskap om brottsförebyggande arbete

Ekonomiskt stöd

Du kan också kontakta Brås särskilda stödfunktion med dina frågor kring lagen, lokalt brottsförebyggande och vilka stödinsatser vi kan bidra med. Du hittar kontaktuppgifter och telefontider under rubriken "Kontakta oss med dina frågor" på denna sida.

Inspiration

Stort fokus på samverkan i Strängnäs brottsförebyggande arbete

I Strängnäs kommun är det brottsförebyggande arbetet en högt prioriterad fråga. Trygghetssamordnaren Marita Andersson, kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt och kommundirektör Lars Ekström berättar om hur man lyckats lyfta och prioritera det brottsförebyggande arbetet i kommunen och hur arbetet ska utvecklas framöver.

Foto: Strängnäs kommun/Lina Östling

Inspiration

Nacka kommun kraftsamlar mot välfärdsbrottsligheten

Under 2023 genomförde Nacka kommun en kartläggning för att identifiera kommunens förmåga att förhindra välfärdsbrottslighet. Med ökad kunskap om hur brottslingar kan komma åt kommunens resurser och en effektivare samordning mellan kommunens olika verksamheter ska välfärdsbrottsligheten i Nacka minska. Brå har pratat med Jan Landström och Emrah Ercin, säkerhetsstrateger på Nacka kommun, för att få en inblick i hur de har förstärkt sitt arbete mot välfärdsbrott.

Foto: Nacka kommun/Ryno Quantz

Webbinarium om Brås stöd till kommuner

Innehåll

Den 1 juli 2023 träder lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete i kraft. Lagen ger kommuner större mandat och ansvar i frågan om lokalt brottsförebyggande arbete. Brå välkomnar lagändringen, eftersom den innebär att landets kommuner kommer att kunna bedriva ett mer effektivt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Även möjligheterna till samverkan mellan kommun, polis, länsstyrelser och andra aktörer på området ökar i och med att lagen träder i kraft.

Den kommande lagstiftningen ger direktiv för hur samtliga kommuner i landet ska bedriva sitt brottsförebyggande arbete. Däremot kan olika kommuners förutsättningar för att anpassa verksamheten enligt lagens krav skilja sig åt. Med anledning av detta har Brå upprättat stödfunktioner till kommunerna, i syfte att i högsta möjliga mån underlätta för att den kommunala verksamheten kan tillgodose lagens direktiv. På detta webbinarium presenterar vi på Brå vilka stödinsatser vi erbjuder och hur kommuner kan nyttja dessa.

Medverkande:

  • Anders Green, utredare, Brå
  • Marina Tjelvling, handläggare, Brå
  • Katarina Ramanius, utredare, Brå
  • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå

Webbinariet sändes den 20 juni 2023.

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – är kommunerna redo?

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – är kommunerna redo?

Snacka om brott: avsnitt 41.

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – är kommunerna redo?

Innehåll

Från Almedalsveckan 2022.

Vad innebär lagförslaget för kommuner och deras samverkansparter? Vad kan lokala brottsförebyggare göra för att möta lagkraven? Hur påverkas polisen och kommuner av föreslagen kommunlagstiftning? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special, inspelad vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalsveckan 2022.

Medverkande:

  • Greta Berg, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Charlotta Gustafsson, utredare, Brå
  • Malin Wiktoreng, nationell samordnare för brottsförebyggande arbete, vid Länsstyrelsen Västerbotten
  • Annica Odelind, polisinspektör vid utvecklingscentrum Nord, Nationella operativa avdelningen.

Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå.