Kommuner mot brott

I juli 2023 trädde en ny lag som reglerar kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet i kraft. Förhoppningen med den nya lagen är att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Brå har länge lyft behovet av att stärka det brottsförebyggande arbetets prioritet eftersom vi sett att kommuner ibland måste prioritera ned brottsförebyggande för andra frågor som är just lagstadgade. Lagen stärker också de som redan arbetar brotts­förebyggande eftersom de får ett tydligare mandat för arbetet.

Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete trädde i kraft den 1 juli 2023. Enligt lagen ska kommunerna kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild. Utifrån lägesbilden ska de sedan ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Samordnat, kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete > Minska brottsligheten och öka tryggheten

Figur 1: Hur lagstiftningen ska leda till de kriminalpolitiska målen

Brottsförebyggande rådet ger operativt stöd

Brottsförebyggande rådet (Brå) ger behovsanpassat och praktiknära stöd om brottsförebyggande arbete till dig som arbetar i Sveriges kommuner. Det kan ske i form av exempelvis föreläsningar och workshops.

Brå har en e-post och stödtelefon där du som arbetar i kommun kan ställa frågor kring lagen, lokalt brottsförebyggande arbete och vilka stödinsatser Brå kan bidra med. Du hittar kontaktuppgifter och telefontider under rubriken "Kontakta oss med dina frågor" på denna sida.

Frågor och svar om nya lagen

Brå har gjort en sammanställning av de frågor och svar som dykt upp i kontakt med kommuner. Dessa frågor har identifierats och tagits fram i samverkan mellan Brå, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Länsstyrelserna och Polismyndigheten.

Sammanfattningsvis innebär lagen att kommunen ska bedriva ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och säkerställa organisatoriska förutsättningar för det. Syftet med lagen är att stärka kommunernas systematiska brottsförebyggande arbete.

Enligt lagen ska kommunen ta fram en lägesbild över brottsligheten för att beskriva brottslighetens omfattning, konsekvenser och orsaker. Utifrån lägesbilden ska kommunen ta ställning till åtgärder och besluta om en åtgärdsplan som regelbundet följs upp.

Kommunen behöver besluta om en åtgärdsplan innan den 1 juli 2024.

Enligt lagen ska kommunen dessutom ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet, verka för att frågorna hanteras i ett särskilt forum, inrätta en samordningsfunktion och se till att skriftliga samverkansöverenskommelser ingås med relevanta aktörer.


Många kommuner bedriver redan, sedan tidigare, ett brottsförebyggande arbete. Lagen ger möjlighet att synliggöra hur det interna brottsförebyggande arbetet bedrivs idag samt ta ställning till hur arbetet kan förstärkas.

För att komma igång är det viktigt att undersöka huruvida befintligt arbete överensstämmer med den nya lagstiftningen. Det är också viktigt att identifiera kompetensbehov, styrkor och svagheter, förstärka samordningen, kartlägga och fördela resurser samt se över arbetssätt och organisation.

Lagen är normativ vilket innebär att det inte finns några sanktioner om den inte uppfylls. Syftet med lagens paragrafer är att brottsförebyggande arbetet ska bli mer riktat och effektivt. Vinsten för kommunen att uppfylla lagen är att förebygga fler brott.

Brå har i uppdrag att följa upp hur kommunerna arbetar enligt lagen. Syftet med uppföljningen är att identifiera styrkor och svagheter i kommunernas arbete för att kunna anpassa det nationella och regionala stödet efter lokala behov.

Genom beslut, förankring och uppföljning kan kommunala beslutsfattare rikta resurser och åtgärder för att skapa ett effektivt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Beslutsfattare bör arbeta för att rätt kompetens och arbetssätt finns på plats i kommunen. Det betyder exempelvis att kommunala beslutsfattare behöver efterfråga kunskapsbaserat beslutsunderlag.

Kommunens egna lägesbild är en viktig del i en gemensam lägesbild med exempelvis polisen. Kommunen har andra källor till information som berör brottslighet än polisen.

Olika kommuner har olika förutsättningar och olika information att tillgå. I metodstödet Kartläggning och lägesbild i lokalt brottsförebyggande arbete, finns tips och råd för kartläggningsarbetet anpassat efter tre olika nivåer på det brottsförebyggande arbetet.

Polisen har kvar sitt brottsförebyggande ansvar, men nu med den nya lagen på plats får kommunerna också ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet. För att samverkan ska fungera behövs två aktiva parter.

Både polisen och länsstyrelserna är tydliga med att de avser att höja ambitionsnivån när det gäller samverkan med kommunerna.

Enligt lagen ska kommunen skriva överenskommelser med berörda aktörer, exempelvis näringslivet. I metodstödet Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet finns tips kring hur man kan tänka inför ett sådant arbete.

I rapportserien Det brottsförebyggande arbetet i Sverige lyfts att brottsförebyggande åtgärder alltför sällan genomförs på ett kunskapsbaserat sätt.

Själva orsaken till brottsligheten analyseras men när åtgärder beslutas används analysen alltför sällan som utgångspunkt. Kopplingen mellan orsaksanalys och åtgärder är inte självklar. Det framgår alltför sällan vilken typ av brottslighet åtgärden ska riktas mot. Den nya lagstiftningen avser att adressera detta utvecklingsbehov.

Brås anser att ökad lokal samverkan mellan olika brottsförebyggande aktörer utgör en viktig aspekt i att etablera ett starkt brottsförebyggande arbete runtom i Sverige.

En effektiv samverkan innebär att båda parter tar ett gemensamt ansvar för att minska den lokala brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Brå har sedan tidigare arbetat fram flertalet metodstöd kring hur brottsförebyggare kan initiera samverkan:

Initiera samverkan

I statens budget (prop. 2022/23:1, utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner) förtydligas beloppen i det statliga stödet under punkt 1:1: Kommunalekonomisk utjämning. Under 2023 ökas anslaget till kommuner med 109 miljoner kronor, under 2024 ökas anslaget med 219 miljoner kronor.

Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Inför lagförslaget har Brå haft i uppdrag att genomföra förberedande åtgärder och arbetar sedan tidigare med att stärka och utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet. Regeringen har även gett Brå i uppdrag att utveckla det nationella stödet i det brottsförebyggande arbetet.

Brå erbjuder flertalet stödinsatser som underlättar kommunernas brottsförebyggande arbete.

Kunskap genom Brås webbaserade utbildningar

Kunskap om brottsförebyggande arbete

Ekonomiskt stöd

Du kan också kontakta Brås särskilda stödfunktion med dina frågor kring lagen, lokalt brottsförebyggande och vilka stödinsatser vi kan bidra med. Du hittar kontaktuppgifter och telefontider under rubriken "Kontakta oss med dina frågor" på denna sida.

Brås stöd till kommunerna

Det här webbinariet vänder sig till dig som på något sätt arbetar med, eller kommer att arbeta med brottsförebyggande arbete i en kommunal kontext. Hur kan kommunerna anpassa sin verksamhet utefter den kommande lagstiftningen? Vilket stöd erbjuder Brå kommunerna? Hur kan stödet se ut? Vilken roll har Brå i det nationella brottsförebyggande arbetet?

Kommunlagstiftningen – vad betyder den för dig som lokal brottsförebyggare?

Konferensen Råd för framtiden hade 2022 undertiteln Den kommande lagstiftningen om kommuners ansvar att förebygga brott. Under dagarna genomfördes en parallell session om lagförslaget och vad det kan komma att innebära för kommuner och deras samverkansparter. Medverkande var Greta Berg från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR); Håkan Jarborg Eriksson, Polismyndigheten och Malin Wiktoreng, Länsstyrelserna.

Organisera ert brottsförebyggande arbete – rusta er kommun inför kommande lagstiftning

Kommuner som vill arbeta brottsförebyggande behöver bestämma hur arbetet ska organiseras för att det ska bli effektivt. Lagförslaget förstärker vikten av att ha en välfungerande organisation. Ta del av tips och råd kring hur man kan bygga upp en brottsförebyggande organisation utifrån sina lokala förutsättningar och exempel på hur andra kommuners brottsförebyggande organisationer ser ut. Från Råd för framtiden 2022.

Lagförslag om kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – så vässar ni ert arbete

Ett avgörande sätt att rusta inför en eventuell ny lagstiftningen är att skapa en effektiv brottsförebyggande organisation med god förståelse och kunskap om brottsligheten som sker i kommunen. Att genomföra kartläggning och ta fram lägesbilder är en central del i detta. I webbinariet hur underlagen ska tas fram och sedan användas för att bidra till ett effektivt arbete som minskar brott. Utgångspunkten för diskussionen är fördjupningen Kartläggning och lägesbilder i lokalt arbete.

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – är kommunerna redo?

Snacka om brott: avsnitt 41.

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – är kommunerna redo?

Podavsnitt från Almedalen 2022: Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – är kommunerna redo?

Under 2023 kan kommuner enligt lag få ansvar att förebygga brott. Syftet är att ge förutsättningar för effektivt brottsförebyggande arbete, genom att ställa krav på att detta ska ske på ett kunskapsbaserat sätt och i samverkan. Vad innebär lagförslaget för kommuner och deras samverkansparter? Vad kan lokala brottsförebyggare göra för att möta lagkraven? Hur påverkas polisen och kommuner av föreslagen kommunlagstiftning? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special, inspelad vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalsveckan 2022.

Medverkande: Greta Berg, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner; Charlotta Gustafsson, utredare, Brå; Malin Wiktoreng, nationell samordnare för brottsförebyggande arbete, vid Länsstyrelsen Västerbotten samt Annica Odelind, polisinspektör vid utvecklingscentrum Nord, Nationella operativa avdelningen. Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå.

Kontakta oss
med dina frågor

Har du frågor om det kommunala ansvaret? Hör av dig till oss med frågor kring lagen, lokalt brottsförebyggande och vilka stödinsatser vi kan bidra med.

E-post: bf@bra.se
Stödtelefon: 08-52758440

Telefonen har öppet:
Tisdagar 13:00–16:00
Fredagar 09:00–12:00