Bedrägerier och ekobrott

Under 2023 anmäldes 238 371 bedrägeribrott samt 23 068 bidragsbrott. 6,1 procent av befolkningen uppger att de blivit utsatta för försäljningsbedrägeri under 2022, medan 3,7 procent uppger att de utsatts för kort- eller kreditbedrägeri.

Andel som utsatts för försäljningsbedrägeri

Självrapporterad utsatthet för försäljningsbedrägeri¹. Andel (%) utsatta av samtliga i befolkningen (16-84 år). Källa: NTU.

¹.) Frågan om försäljningsbedrägeri tillkom i och med NTU:s metodbyte 2017. Tidigare ingick brottstypen bedrägeri men den ansågs vara för bred och ospecifik och har därför delats upp i två typbrott: kort-/kreditbedrägeri och försäljningsbedrägeri.

I Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 6,1 procent av befolkningen (16–84 år) att de utsattes för försäljningsbedrägeri 2022, vilket skulle motsvara cirka 511 000 personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Det innebär en ökning sedan 2021, då andelen var 5,7 procent. Sett till utvecklingen över tid syns en uppåtgående trend under hela mätperioden (2016–2022).

Andel utsatta: män och kvinnor

Självrapporterad utsatthet för försäljningsbedrägeri. Andel (%) utsatta av männen respektive kvinnorna i befolkningen. Källa: NTU

Bland män i befolkningen (16–84 år) uppger 6,8 procent att de utsattes för försäljningsbedrägeri 2022, vilket är en större andel jämfört med 2021, då andelen var 6,4 procent. Utvecklingen över tid visar att den rapporterade utsattheten har ökat under i princip hela tidsperioden.

Det är 5,6 procent av kvinnorna i befolkningen (16–84 år) som uppger att de utsattes för försäljningsbedrägeri 2022, vilket är en ökning sedan 2021, då andelen var 5,1 procent. Precis som för män syns en successiv ökning sett till hela tidsperioden, följt av en påtaglig ökning i de två senaste mätningarna.

Det var således en större andel män än kvinnor i befolkningen (16–84 år) som utsattes för försäljningsbedrägeri under 2022, och så har det sett ut under hela mätperioden. Dock är utvecklingen över tid likartad för män och kvinnor.

Ålder

Självrapporterad utsatthet för försäljningsbedrägeri 2022. Andel (%) utsatta inom olika åldersgrupper bland männen respektive kvinnorna i befolkningen. Källa: NTU

Utsatthet för försäljningsbedrägeri är vanligast i åldersgruppen 35–44 år (9,3 %), därefter är andelen mindre i både yngre och äldre åldersgrupper. Minst är andelen i den äldsta åldersgruppen (75–84 år), där 1,6 procent uppger att de utsattes.

Bland män är andelen som uppger att de utsattes för försäljningsbedrägeri störst i åldersgruppen 35–44 år (9,6 %) och minst i den äldsta åldersgruppen (75–84 år) där 2,2 procent utsattes.

Även bland kvinnor är andelen utsatta störst i åldersgruppen 35–44 år (9,0 %) och minst i den äldsta åldersgruppen (75–84 år, 1,0 %).

Mönstret för hur utsatthet för försäljningsbedrägeri fördelar sig inom olika åldersgrupper är relativt likartat vid en jämförelse mellan män och kvinnor. Störst andel utsatta återfinns i åldersgruppen 35–44 år, sedan är andelen utsatta mindre med både stigande och fallande åldrar, och andelen är minst bland de äldsta.

Svensk eller utländsk bakgrund

Det var en större andel som utsattes bland utrikesfödda personer (7,7 %) än bland svenskfödda personer med båda föräldrarna utrikesfödda (6,8 %) och svenskfödda personer med minst en svenskfödd förälder (5,6 %).

Utbildningsnivå

Personer med som högst gymnasial och eftergymnasial utbildning utsattes i störst utsträckning (6,4 % i respektive grupp) medan andelen utsatta bland personer med som högst förgymnasial utbildning är mindre (5,1 %).

Familjetyp

Ensamstående och sammanboende med barn utsattes i större utsträckning (9,9 respektive 8,5 %) än ensamstående och sammanboende utan barn (5,4 respektive 4,9 %).

Bostadstyp

Det är ingen skillnad mellan boende i småhus och boende i flerfamiljshus (6,1 % i respektive grupp).

Kommungrupp

Andelen utsatta är större bland boende i storstäder och storstadsnära kommuner (6,5 %), än bland boende i större städer och kommuner nära större stad (5,8 %) samt boende i mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner (6,0 %).

Socioekonomisk områdestyp

Slutligen är utsatthet för försäljningsbedrägeri något vanligare bland boende i socioekonomiskt blandade områden (6,4 %). Det är ungefär lika vanligt att utsättas bland boende i områden med socioekonomiska utmaningar som i områden med goda socioekonomiska förutsättningar (6,2 respektive 6,1 %).

Resultaten visar att upprepad utsatthet är förhållandevis ovanligt när det gäller försäljningsbedrägeri. Av de personer som uppger att de utsattes för försäljningsbedrägeri 2022 utsattes 72,2 procent en (1) gång. Vidare var det 23,5 procent av de utsatta som utsattes två till tre gånger, medan 4,3 procent av de utsatta uppger att det handlade om fyra gånger eller fler.

Av de män som uppger att de utsattes för försäljningsbedrägeri 2022 utsattes 72,3 procent en (1) gång. Det var 24,0 procent som utsattes två till tre gånger, och 3,8 procent av de utsatta männen utsattes fyra gånger eller fler.

Av de kvinnor som uppger att de utsattes för försäljningsbedrägeri 2022 utsattes 72,2 procent en (1) gång. Det var 22,9 procent av de utsatta kvinnorna som utsattes två till tre gånger, och 4,9 procent av de utsatta kvinnorna utsattes fyra gånger eller fler.

Sett till försäljningsbedrägeri är det således små skillnader mellan utsatta män och utsatta kvinnor vad det gäller upprepad utsatthet.

Upprepad utsatthet för försäljningsbedrägeri

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["Samtliga","Män","Kvinnor"],datasets : [{"label": "Personer utsatta 1 gång","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["72.2","72.3","72.2"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Personer utsatta 2-3 gånger","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["23.5","24.0","22.9"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Personer utsatta 4 gånger eller fler","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["4.3","3.8","4.9"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Upprepad utsatthet bland dem som utsattes för försäljningsbedrägeri 2022. Andel som uppger att de utsattes 1 gång, 2–3 gånger och 4 gånger eller fler, av samtliga och av männen respektive kvinnorna (16–84 år). Källa: NTU

Andel som utsatts för kort-/kreditbedrägeri

Självrapporterad utsatthet för kort-/kreditbedrägeri¹. Andel (%) utsatta av samtliga i befolkningen (16-84 år). Källa: NTU.

1.) Frågan om kort-/kreditbedrägeri tillkom i och med NTU:s metodbyte 2017. Tidigare ingick brottstypen bedrägeri men den ansågs vara för bred och ospecifik och har därför delats upp i två typbrott: kort-/kreditbedrägeri och försäljningsbedrägeri.

I Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 3,7 procent av befolkningen (16–84 år) att de utsattes för kort-/kreditbedrägeri under 2022, vilket skulle motsvara cirka 308 000 personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Det innebär en liten ökning sedan 2021, då 3,5 procent utsattes. Inledningsvis ökade andelen från 2016 fram till och med 2018, därefter syntes en nedåtgående trend fram till ökningen i årets mätning.

Andel utsatta: män och kvinnor

Självrapporterad utsatthet för kort-/kreditbedrägeri. Andel (%) utsatta av männen respektive kvinnorna i befolkningen. Källa: NTU

Det är 4,0 procent av männen i befolkningen (16–84 år) som uppger att de utsattes 2022, vilket är på samma nivå som 2021. En ökning syns under de första åren, följt av en tydlig minskning 2020 och 2021.

Bland kvinnor i befolkningen (16–84 år) uppger 3,4 procent att de utsattes för kort- eller kreditbedrägeri under 2022, vilket innebär en liten ökning jämfört med 2021 (3,2 %). Precis som för män syns en ökning mellan 2016 och 2018, och därefter har andelen minskat fram till 2022 då den återigen ökade något.

Det är således vanligare bland män än kvinnor att utsättas för kort- eller kreditbedrägeri, men utvecklingen är likartad, med en svag ökning inledningsvis följt av en minskning, fram till den här senaste mätningen.

Ålder

Självrapporterad utsatthet för kort-/kreditbedrägeri 2022. Andel (%) utsatta inom olika åldersgrupper bland männen respektive kvinnorna i befolkningen. Källa: NTU

Den andel som 2022 utsattes för något kort- eller kreditbedrägeri är minst bland personer i åldersgruppen 16–19 år (1,9 %), och därefter blir den större ju äldre åldersgrupp som studeras, upp till åldersgruppen 45–54 år som hade störst andel utsatta (4,7 %). Därefter är andelen mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. Det är likartat det mönster som framträtt tidigare år.

Bland män finns störst andel utsatta i åldersgruppen 35–44 år (4,8 %), medan den yngsta åldersgruppen (16–19 år) utsattes i minst utsträckning (2,0 %).

Bland kvinnor är andelen störst i åldersgruppen 45–54 år där 4,7 procent utsattes, medan den yngsta åldersgruppen (16–19 år) utsattes i minst utsträckning (1,8 %).

Mönstret för hur utsatthet för kort- och kreditbedrägeri fördelar sig inom olika åldersgrupper skiljer sig således något vid en jämförelse mellan män och kvinnor.

Svensk eller utländsk bakgrund

Utrikesfödda personer uppger i större utsträckning att de under 2022 utsattes för kort-/kreditbedrägeri (5,3 %), än svenskfödda personer med minst en svenskfödd förälder (3,2 %) och svenskfödda personer med båda föräldrarna utrikesfödda (2,9 %).

Utbildningsnivå

Vad det gäller utbildningsnivå utsattes störst andel bland personer med som högst gymnasial utbildning (4,1 %), följt av eftergymnasial utbildning (3,8 %) medan den är minst bland personer med som högst förgymnasial utbildning (2,7 %).

Familjetyp

Ensamstående med barn utsattes i större utsträckning (4,9 %) än ensamstående utan barn (3,9 %) och sammanboende, med respektive utan barn (3,9 respektive 3,3 %).

Bostadstyp

Vidare är det vanligare att ha utsatts bland boende i flerfamiljshus än bland boende i småhus (4,2 respektive 3,2 %).

Kommungrupp

Boende i storstäder och storstadsnära kommuner utsattes i större utsträckning (4,2 %) än boende i större städer och kommuner nära större stad samt boende i mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner (3,4 respektive 3,5 %).

Socioekonomisk områdestyp

Slutligen är utsatthet för kort- och kreditbedrägeri vanligare bland boende i socioekonomiskt blandade områden (4,1 %) och områden med socioekonomiska utmaningar (4,0 %), än bland boende i områden med goda socioekonomiska förutsättningar (3,5 %).

Upprepad utsatthet för kort- och kreditbedrägeri är relativt ovanligt, och 74,9 procent av de personer som utsattes under 2022 uppger att det rörde sig om en (1) händelse. Vidare är det 18,5 procent av de utsatta som utsattes två till tre gånger, medan 6,5 procent av de utsatta uppger att de utsattes fyra gånger eller fler.

Av de män som uppger att de utsattes för kort- eller kreditbedrägeri 2022 utsattes 72,5 procent en (1) gång. Det är 19,9 procent av de utsatta männen som utsattes två till tre gånger, och 7,5 procent av de utsatta männen utsattes fyra gånger eller fler.

Av de kvinnor som uppger att de utsattes för kort- eller kreditbedrägeri 2022 utsattes 77,4 procent en (1) gång. Det är 17,1 procent av de utsatta kvinnorna som utsattes två till tre gånger, medan 5,5 procent av de utsatta kvinnorna utsattes fyra gånger eller fler.

Det är således något vanligare bland utsatta män än bland utsatta kvinnor att ha utsatts upprepade gånger för kort- eller kreditbedrägeri under 2022.

Upprepad utsatthet för kort- eller kreditbedrägeri

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["Samtliga","Män","Kvinnor"],datasets : [{"label": "Personer utsatta 1 gång","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["74.9","72.5","77.4"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Personer utsatta 2-3 gånger","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["18.5","19.9","17.1"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Personer utsatta 4 gånger eller fler","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["6.5","7.5","5.5"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Upprepad utsatthet bland dem som utsattes för kort- eller kreditbedrägeri 2022. Andel som uppger att de utsattes 1 gång, 2–3 gånger och 4 gånger eller fler, av samtliga och av männen respektive kvinnorna (16–84 år). Källa: NTU

Anmälda bedrägerier

Antal anmälda bedrägerier och annan oredlighet (enl. 9 kap. i brottsbalken). Källa: Anmälda brott

Under 2023 anmäldes 238 371 bedrägeribrott, vilket var en ökning med 22 procent (+42 442 brott) jämfört med 2022. De bedrägeribrott som ökade mest var kortbedrägerier och bedrägerier genom social manipulation. Kortbedrägeri ökade med 44 procent (+31 771 brott) och omfattar främst kortbedrägeri utan fysiskt kort. Bedrägeri genom social manipulation ökade med 12 469 brott (+36 %). Det bedrägeribrott som minskade mest var identitetsbedrägeri, som minskade med 4 405 (−29 %) anmälda brott.

Jämfört med 2014 var de anmälda bedrägeribrotten 53 procent fler 2023. Sedan 2014 har de anmälda bedrägeribrotten ökat kontinuerligt fram till 2018 för att därefter minska fram till 2022. De anmälda bedrägeribrotten ökade sedan återigen 2023.

Anmälningsbenägenheten varierar mellan olika typer av bedrägerier, bland annat beroende på omständigheterna kring brottet och myndigheters och privata aktörers förmåga att upptäcka de brott som riktas mot dem. Bedrägeri är ett typiskt seriebrott, där en enskild gärningsperson kan bedra många personer under en kort tidsperiod, vilket kan ge upphov till tusentals anmälda brott. Enstaka ärenden kan därför få stort genomslag för enskilda bedrägerityper i statistiken, vilka därmed kan uppvisa stora variationer från ett år till ett annat.

Olika sorters bedrägeri

Bedrägeri genom social manipulation

S.k. social engineering. Gärnings­personen tar kontakt med en person och förmår hen att begå eller låta bli att begå en handling genom att utnyttja en förtroende­relation, i syfte att ge ekonomisk vinning till gärnings­personen.

Romansbedrägeri

Gärningspersonen inleder en kärleks­relation eller liknande relation med en person, genom fysisk kontakt eller via internet, i syfte att vilseleda hen till handling som innebär ekonomisk vinning för gärnings­personen, exempelvis att genom olika förevändningar förmå personen att låna ut eller skänka pengar till gärnings­personen.

Investeringsbedrägeri

Gärningspersonen vilseleder en person att investera i något (t ex finansiella instrument eller företag) som inte existerar, inte har något värde, har lägre värde än utlovat eller är väldigt svårt att värdera, i syfte att ge ekonomisk vinning till gärnings­personen.

Befogenhetsbedrägeri

Gärningspersonen kontaktar en person­/organisation/­ett företag och utger sig för att ha befogenheter, t ex utger sig för att vara ekonomichef på det utsatta företaget, eller bank­tjänsteman på den utsattes bank, och därigenom förmår den kontaktade till handling som ger ekonomisk vinning till gärnings­personen. Exempelvis s.k. VD-bedrägeri och vishing.

Bedrägeri genom social manipulation av annan typ

Bedrägeri genom missbruk av förtroende­relation av annan typ än ovanstående (romansbedrägeri; investerings­bedrägeri; befogenhets­bedrägeri). Exempelvis barnbarns­bedrägeri eller arvs­bedrägeri, där gärnings­personen kontaktar äldre personer och utger sig för att vara ett barnbarn, eller lurar personer att tro att en avlägsen släkting dött och att ett arv väntar, och därigenom förmår personen till handling som ger ekonomisk vinning till gärnings­personen.

Annonsbedrägeri

Gärningspersonen vilseleder en intresserad köpare genom att via en annons erbjuda en vara eller tjänst till försäljning eller uthyrning. Efter att betalning ägt rum har leveransen uteblivit helt eller så har en falsk/felaktig vara levererats. Ett annons­bedrägeri kan även ske genom att gärnings­personen agerar som en intresserad köpare till det som erbjuds via annons, i syfte att komma över pengar från säljaren eller det som erbjuds via annonsen utan att erhålla betalning till säljaren.

Identitetsbedrägeri ­– köp/lån/av annan typ

Kallas även kreditbedrägeri. Gärnings­personen köper olovligen en vara/tjänst eller tar ett lån, eller liknande, med någon annans identitet (exempelvis namn eller personuppgifter). Även bolag kan användas som låntagare för att sedan sättas i konkurs.

Fakturabedrägeri

Gärningspersonen vilseleder en person eller ett företag att betala en faktura för en vara eller en tjänst som personen/företaget inte har beställt. Faktura­bedrägeri med kontakt har föregåtts av någon form av kontakt med den utsatte, exempelvis genom telefon­försäljning, där faktura­mottagaren blir vilseledd att exempelvis ingå ett avtal med avsändaren. Faktura­bedrägeri utan kontakt kan exempelvis ske genom utskick av s.k. blufffakturor.

Kortbedrägeri (bank, betal- och kreditkort)

Gärningspersonen använder någon annans fysiska bankkort, betalkort eller kreditkort för att olovligen genom­föra köp av vara eller tjänst, alternativt göra uttag av kontanter. Ett kort­bedrägeri kan även ske genom att gärnings­personen har kommit över kort­uppgifterna, exempelvis genom skimning eller genom att fotografera kortets fram och baksida. Kort­bedrägeri med fysiskt kort är en transaktion (köp, uttag etc.) genomförd i direkt interaktion med säljare eller från uttags­automat, där köparen/den som har kortet är fysiskt närvarande och kortet är synligt och används vid transaktionen. Det handlar om kort som tillhör någon annan och har blivit upphittat eller stulet, eller förfalskade kort. Vid kort­bedrägeri utan fysiskt kort har en transaktion genomförts via internet eller på annat sätt, där köparen/den som har kortet­/kortuppgifterna inte är fysiskt närvarande, och där något fysiskt kort inte är synligt, men kortdata används vid trans­aktionen.

Försäkringsbedrägeri

Bedrägeri mot försäkrings­bolag. Gärnings­personen har genom sitt agerande fått ersättning för en skada som inte inträffat eller medvetet skaffar sig en högre ersättning vid skada än vad hen är berättigad till, alternativt överdrivit värdet på något som stulits eller gått sönder.

Bedrägeri mot försäkringskassa etc.

År 2007 trädde bidragsbrotts­lagen i kraft och började tillämpas för bedrägerier som begås mot vissa statliga och kommunala myndigheter (se nedan under ekobrott). Ett vanligt exempel är att någon skickar in en ansökan om tillfällig föräldra­penning avseende vård av sjukt barn, men arbetar som vanligt.

Snyltningsbrott

Gärnings­personen tillgodogör sig husrum, förtäring, transport eller annat som tillhanda­hålls under förutsättning av betalning, utan att betala för sig.

Grovt fordringsbedrägeri

Gärningspersonen riktar betalnings­uppmaningar till en vidare krets i syfte att vilseleda till handling som innebär vinning för gärnings­personen och skada för mottagarna, och förfarandet har avsett betydande värde.

 

Källa: Klassificering av brott

Anmälda ekobrott

Anmälda brott mot skattebrottslagen (inklusive grovt skattebrott), samt anmälda bokföringsbrott och brott mot bidragsbrottslagen. Källa: Anmälda brott

När det gäller ekobrott anmäldes under 2023 7 539 brott mot skattebrottslagen (inklusive grovt skattebrott) och 16 628 bokföringsbrott och 1 649 förskingringsbrott.

År 2023 anmäldes 23 068 bidragsbrott, vilket motsvarar en ökning med 21 procent jämfört med 2022. Omkring 68 % av de anmälda bidragsbrotten avser brott mot Försäkringskassan. Jämfört med 2014 har de anmälda bidragsbrotten mer än fördubblats.

Brott mot bidragsbrottslagen är en brottstyp där det inte är ovanligt att enskilda stora ärenden med många brott förekommer. Dessa kan ha stor påverkan på statistiken och kan helt eller delvis förklara förändringar jämfört med motsvarande period föregående år. De anmälda bidragsbrotten är även i hög grad beroende av myndigheters riktlinjer och kontrollsystem.

Fakta om ekobrott

  • Ekonomisk brottslighet, också kallat ekobrott, är ett samlingsbegrepp som innehåller många typer av brott. De vanligaste ekobrotten är skattebrott och bokföringsbrott.
  • Till ekonomisk brottslighet räknas till exempel bokföringsbrott, olika typer av skattebrott, förskingring, insiderbrott, trolöshet mot huvudman och mutbrott.
  • Hur många ekonomiska brott som anmäls styrs till stor del av hur aktiva myndigheterna, till exempel Skatteverket, är i sin kontrollverksamhet.

Uppklarade bedrägerier och ekobrott

Personuppklaringsprocenten² för bedrägeri, brott mot skattebrottslagen (inkl. grovt skattebrott) samt anmälda bokföringsbrott och brott mot bidragslagen. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2023 handlades¹ 239 253 bedrägeribrott (9 kap. brottsbalken), vilket var 20 procent fler (+40 424 brott) jämfört med 2022. För 36 procent (85 986 brott) av de handlagda brotten hade en utredning bedrivits, medan 64 procent (153 267 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2022 minskade andelen utredda brott och andelen direktavskrivna brott ökade, med 7 procentenheter vardera. Av de handlagda bedrägeribrotten förundersökningsbegränsades 9 procent (21 992 brott), 1 procentenhet mindre jämfört med 2022.

De personuppklarade bedrägeribrotten uppgick till 6 089 brott. Det innebar en minskning med 26 procent (−2 145 brott) jämfört med 2022.

Personuppklaringsprocenten, de personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda bedrägeribrott, uppgick till 3 procent 2023, en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2022. Jämfört med 2014 var den 8 procentenheter lägre.

Lagföringsprocenten, som visar de personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten, uppgick till 9 procent. Det innebar en minskning med 3 procentenheter jämfört med 2022, och 13 procentenheter lägre nivå jämfört med 2014.

Av de handlagda bedrägeribrotten var det 15 procent (35 875 brott) som hade minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet, vilket innebar en minskning med 4 procentenheter jämfört med 2022. Av brotten med minst en misstänkt person uppgick andelen personuppklarade bedrägeribrott till 17 procent, vilket även det innebar en minskning med 4 procentenheter jämfört med 2022.

Misstänkta för bedrägeri

Antal personer misstänkta för bedrägeri och annan oredlighet (9 kap. i brottsbalken), samtliga samt uppdelat på kön. Källa: Misstänkta personer

Under 2022 misstänktes 18 142 personer för bedrägeribrott, vilket var en minskning med 3 procent jämfört med 2021. Uppdelat på kön minskade både antalet misstänkta kvinnor (−2 %) och antalet misstänkta män (−4 %).

Antalet personer som misstänktes för bedrägeribrott i relation till befolkningsmängden 2022 uppgick till 210 personer per 100 000 invånare, vilket var 4 procent färre än 2021. Antalet misstänkta per 100 000 invånare var högre bland män än bland kvinnor 2022, 310 misstänkta män per 100 000 invånare jämfört med 108 misstänkta kvinnor per 100 000 invånare. För den senaste tioårsperioden har antalet misstänkta per 100 000 invånare ökat totalt sett med 18 procent 2022 jämfört med 2013. Ökningen gäller för både misstänkta kvinnor (+38 %) och för misstänkta män (+12 %).

Misstänkta för ekobrott

Antal personer misstänkta för brott mot skattebrottslagen (inklusive grovt skattebrott), samt anmälda bokföringsbrott och brott mot bidragsbrottslagen. Bidragsbrottslagen trädde i kraft den 1 januari 2008. Källa: Misstänkta personer

Lagförda för bedrägeri – könsfördelning

Antal lagföringsbeslut med bedrägeri som huvudbrott, totalt och efter kön. Källa: Personer lagförda för brott

År 2020 fattades 1 870 lagföringsbeslut gällande bedrägeribrott (9 kap. BrB), vilket är en ökning med 98 beslut, eller 6 procent, jämfört med 2019. Ökningen var större gällande beslut mot kvinnor (+15 %) än mot män (+3 %).

Bedrägeribrott som huvudbrott i lagföringsbeslut minskade kontinuerligt 2011–2018 och har jämfört med 2011 minskat med 1 120 beslut, eller 37 procent. Minskningen gäller beslut mot både kvinnor och män som minskat med 185 respektive 933 beslut, eller 30 respektive 39 procent.

När nivån och utvecklingen för bedrägerilagföringar tolkas, och i synnerhet om jäm­förelse görs med statistik över anmälda och handlagda brott, bör man tänka på att bedrägeri­­brottsutredningar inte sällan är omfattande och innehåller många brott och gärningspersoner. Ett lagföringsbeslut kan således omfatta flera lagförda bedrägeribrott, och det är inte ovanligt med domar där mer än 100 bedrägeribrott lagförs vid samma tillfälle.

De vanligaste påföljderna för bedrägeri är fängelse eller villkorlig dom.

Lagförda för ekobrott

Antal lagföringsbeslut med brott mot skattebrottslagen, bokföringsbrott, brott mot bidragsbrottslagen samt brott mot lagen om straff för penningtvättbrott, som huvudbrott. Lagen om straff för penningtvättsbrott trädde i kraft i juli 2014 . Källa: Personer lagförda för brott

Lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott trädde i kraft i juli 2014 (vilket innebär att 2015 var det första fullständiga redovisningsåret). Enligt lagtexten avser penningtvättsbrott handlingar som utförs i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Under 2020 fattades 876 lagföringsbeslut där huvudbrottet var penningtvättsbrott. Jämfört med 2019 ökade antalet beslut med 262 beslut, eller 43 procent. Ökningen ses även här för beslut mot både kvinnor och män, som ökade med 83 respektive 179 beslut, eller 55 respektive 39 procent.

Antalet lagföringsbeslut gällande bidragsbrott ökade med 80 procent jämfört med 2019

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper