Teckna samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelsen är ett verktyg för att skapa struktur och systematik i samverkan mellan polis och kommun. Den utgör ett gemensamt dokument, som beskriver de problem parterna valt att samverka om. Överenskommelsen bidrar till att ge ett helhetsperspektiv och skapa samsyn på brotts- eller otrygghetsproblemen, liksom på olika roller och arbetsfördelningen mellan parterna.

Vad ska stå i överenskommelsen?

Samverkansöverenskommelsen ska endast beröra det som parterna har kommit överens om att samverka kring. Därutöver kommer brottsförebyggande insatser att pågå vid sidan av överenskommelsen. Samverkansöverenskommelsen ska kompletteras med andra dokument, exempelvis lägesbild, åtgärds-, tids-, kommunikations- och uppföljningsplaner samt medborgarlöften.

Samverkansöverenskommelsen ska beskriva:

 • vilka problem som är fokus för samverkan
 • troliga bakomliggande orsaker till problemen
 • avgränsade och mätbara mål för arbetet
 • hur arbetet ska dokumenteras
 • hur uppföljningen ska genomföras
 • vilken period som överenskommelsen avser
Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Samverkansöverenskommelsen är ett verktyg för att skapa struktur och systematik i samverkan mellan polis och kommun.

Teckna samverkansöverenskommelse

Chefen för lokalpolisområdet och kommunstyrelsens ordförande beslutar om samverkan och skriver på överenskommelsen. Att ledningen för respektive organisation undertecknar samverkansöverenskommelsen har ett starkt symbolvärde och är en signal om att det brottsförebyggande arbetet prioriteras. Det är av största vikt att respektive organisations resurs säkrar arbetet såväl nedåt som uppåt i organisationen, hos förvaltningschefer respektive områdesledning. Att ledningen skriver under innebär att de också tar ansvar för att verkställa åtagandena i överenskommelsen.

Samsyn

Kontrollera att alla som berörs av samverkans­överenskommelsen vet vad den innebär och vad de förväntas göra.

Exempel från Huddinge

Här är ett exempel på hur Huddinge kommun har lagt upp sin dokumentstruktur.

 • Samverkansöverenskommelse 2019-2020

 • Bilaga 1: Kontaktpersoner
 • Bilaga 2: Lokal lägesbild 2018

 • Bilaga 3.1: Aktivitetsplan ungdomskriminalitet
 • Bilaga 3.2: Aktivitetsplan Kriminella nätverk
 • Bilaga 3.3: Trygghet i offentlig miljö
 • Bilaga 3.4: Aktivitetsplan Trafiksäkerheten
 • Bilaga 3.5: Aktivitetsplan Bostadsinbrott

 • Bilaga 4: Medborgarlöfte
 • Bilaga 5: Kommunikationsplan
 • Bilaga 6: Uppföljningsplan

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan