Organiserad brottslighet

Ett samhälle illustrerat av Susanne Engman

Att förebygga organiserad brottslighet är inte bara en fråga för Polisen. Illustration: Susanne Engman.

Det finns inte en särskild typ av brott eller gärningsperson som är organiserad brottslighet utan det som karaktäriserar organiserad brottslighet är själva processen, att brotten begås av flera personer som organiserat sig.

Den organiserade brottsligheten förknippas ofta med gängkriminalitet. Men de synliga gängen är bara en del av den organiserade brottsligheten. Organiserad brottslighet utgörs till stor del av löst sammansatta och flexibla projektorganisationer, så kallade ad hoc-grupperingar, som tillgodoser marknadens efterfrågan på illegala – eller billiga – tjänster och varor. Det är möjligt för lokala brottsförbyggare att förebygga och försvåra en sådan handel. Genom att upplysa köpare, oavsett om det är enskilda som köper skattefria cigaretter eller kommuner som beställer byggnadsarbeten med svart arbetskraft längst ned i entreprenadkedjan kan den lokala marknaden för illegala varor och tjänster försvåras.  Många människor köper gärna billigt, men det är få som skulle göra affärer med personer som av olika skäl signalerar kriminalitet.

Brå har tagit fram flera skrifter med praktiska råd och förslag på arbetsätt för att förebygga organiserad brottslighet, både avseende brottsligheten i sig och att påverka nyrekryteringen till nätverken och underlätta avhoppen från dem. I Brås idéskrift Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet finns flera goda exempel på hur lokala aktörer kan förebygga organiserad brottslighet. En del av de projekt som Brå gett ekonomiskt stöd presenteras i en kunskapsöversikt över avhopparverksamhet som Utvecklingsenheten vid Stockholms stad tagit fram med ekonomiskt stöd från Brå. 

En handbok om motåtgärder

Att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet är inte bara en fråga för Polisen. Lokala myndigheter, som exempelvis polis, skatteverk och kommun kan tillsammans med branschorganisationer och företagarföreningar tidigt upptäcka och försvåra organiserad brottslighet och stödja brottsutsatta. För att ge kunskap för ett sådant arbete har Brå tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram Lokal organiserad brottslighet – en handbok om motåtgärder.  Boken ger stöd och hjälp både vid mer akuta situationer och i det långsiktiga arbetet. Den presenterar även olika samverkansmodeller och en lång rad exempel på olika åtgärder. Exempelvis finns råd och hjälp hur kommun eller andra organisationer kan förebygga otillåten påverkan. De viktigaste åtgärderna mot otillåten påverkan är att:

  • Riskinventera och rapportera alla incidenter
  • Verka för en god arbetsmiljö där kollegor stöttar varandra och cheferna är engagerade.
  • Tydligt och professionellt informera om beslut och annan information.
  • Rotera ärenden mellan olika myndighetspersoner för att undvika personfixering
  • Försvåra kartläggning av ens person på internet
  • Avdramatisera påverkarna
  • Ta självcensur och oro på allvar.
  • Glöm inte korruption, det är en svårupptäckt form av påverkan.
  • Följ upp påverkansförsök och incidenter, har hotbilden förändrats, hur mår medarbetaren och har genomförda åtgärder fått resultat?

Om utpressning

Utpressning är ett brott som starkt förknippas med organiserad brottslighet. Enligt Brås rapport Otillåten påverkan mot företag är utpressning är vanligare inom kontantintensiva branscher, där svartarbete förekommer och där det finns kontaktytor mot kriminella. Undersökningen visar att utpressare använder subtila hot och anspelningar på företagarens privatliv för att skrämmas och få företagaren dit de vill. Men all utpressning är inte en del av den organiserade brottsligheten framgår av Brå-rapporten Utpressning i Sverige. Undersökningen visar att den anmälda utpressningsbrottsligheten är en barometer av andra förhållanden i samhället. Inte minst en temperaturmätare av vissa ungdomsmiljöer.

Samverkan ger uthållighet

Sedan år 2009 pågår en myndighetsgemensam satsning mot grov organiserad brottslighet.  Brottsförebyggande rådet (Brå) har utvärderat satsningens första ett och ett halvt år i rapporten Bekämpning av organiserad brottslighet. Den myndighetsgemensamma satsningen har gett möjlighet till mer uthålliga och omfattande insatser mot grov organiserad brottslighet än tidigare. Myndighetssamverkan fungerar bäst och sker mest frekvent på regionalnivå i de så kallade regionala underrättelsecentren. Graden av myndighetssamverkan minskar dock avsevärt i satsningens kärnverksamhet, det vill säga de operativa insatser som beslutats på nationell nivå av det som kallas för det Operativa rådet.

Under de senaste åren har Brå publicerat ett flertal olika rapporter om organiserad brottslighet. I flera av skrifterna finns förslag på hur lokala aktörer kan arbeta för att förebygga organiserad brottslighet. Bland dessa rapporter kan nämnas Penningtvätt och Storskaliga skattebrott.

Ekobrottsmyndigheten har gett ut material med goda råd om hur man kan förebygga och skydda sig mot ekonomisk brottslighet. Från Folkhälsomyndigheten kan man beställa en handbok om hur kommunen bäst kan utöva tillsyn av restaurangers hantering av alkohol. Skatteverket har sedan 1998 ett uppdrag att förebygga ekonomisk brottslighet inom skatteområdet.

Se seminariet från Råd för framtiden 2018

Tobakstillsyn – ett viktigt verktyg i kampen mot organiserad brottslighet

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-01