Formulera mål

I samverkan är det nödvändigt att formulera gemensamma mål som gäller för alla. Väl formulerade mål underlättar styrning, ger vägledning för genomförandet och är en nödvändig grund för uppföljning.

En målformulering ska vara konkret och bygga på den kartläggning och orsaksanalys som parterna tagit fram. Det behövs både övergripande mål för samverkansarbetet och kortare operativa delmål som är kopplade till åtgärder. Målen ska formuleras så att de vägleder genomförandet och gör tydligt vad man vill uppnå med samverkan.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Effekt-, process- och produktionsmål

Det finns olika sorters mål; effekt-, process- och produktionsmål. Använd effektmål när ni formulerar såväl övergripande som delmål. Det signalerar vad ni vill åstadkomma. Använd processmål när ni formulerar hur ni vill genomföra en metod och produktionsmål när ni beskriver antalet gånger metoden ska genomföras eller hur många som ska delta.

Vid effektmål, använd gärna verktyget SMART (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta) för att bli så kontkreta som möjligt. Verktyget hjälper er komma överens om:

  • vad åtgärden specifikt ska ge för resultat (använd begrepp som anger en rörelse som minska, öka eller utveckla, undvik allmänna ord som att verka för eller värna om)
  • hur resultaten ska följas upp och mätas (kan resultatet mätas kvantitativt i antal, tid eller procent eller är det kvalitativa undersökningar av förändringar i attityder, beteenden )
  • att åtgärderna och målen är accepterade (är de etiska eller politiskt korrekta)
  • att målen är realistiska, det vill säga att de kan uppnås med det valda arbetssättet inom utsatt tid
  • en tidsram för när målen ska vara uppnådda.

I tabellen nedan har en övergripande målformulering mejslats fram med stöd av SMART-modellen. Ju fler av modellens parametrar som täcks in, desto lättare blir det att följa upp resultatet av arbetet.

Det är en fördel om chefer, på olika nivåer, och medarbetare är med och formulerar målen eftersom det underlättar parternas samsyn i arbetet

Exempel på att formulera mål enligt SMART


Målformulering

Bedömning

Kommentar

Berörda parametrar

”Minska antalet brott”

Målformuleringen är en vision
för det brottsförebyggande
arbetet som egentligen inte
går att följa upp.

Den kunskap som krävs för att
kunna formulera visionen är
att man har ett uppdrag att
förebygga brott.

A

”Minska antalet anmälda
brott från 100 till 0.”

Målformuleringen är visionär och går egentligen inte att
följa upp även om det går att
mäta en förändring.

Målformuleringen utgår från
en kunskap om det nuvarande
antalet brott (100 stycken).

M, A

”Minska antalet anmälda
cykelstölder från 100 till 0.”

Målformuleringen är fortfarande visionär och går inte att
följa upp även om man kan
mäta en förändring.

Målformuleringen baseras på
kunskap om ett ospecificerat
problem med cykelstölder

M, A

”Minska antalet anmälda
cykelstölder på cykelparkeringen vid järnvägsstationen
från 100 till 0.”

Det är svårt att följa upp arbetet då målet inte är realistiskt
och det saknas en angiven tid
för genomförandet.

Målformuleringen utgår från
specificerad kunskap om var
cykelstölderna sker mest.

S, M, A

”Minska antalet anmälda
cykelstölder på cykelparkeringen vid järnvägsstationen,
med minst 10 stycken. Antal
att jämföra med är 100.”

Målet är realistiskt satt och
det är möjligt att följa upp. En
fråga som återstår är när man
ska ha uppnått målet.

Målformuleringen utgår från
specificerad kunskap om var
cykelstölderna sker mest.

S, M, A, R

”Minska antalet anmälda
cykelstölder på cykelparkeringen vid järnvägsstationen.
De uppgick under år 2016 till
100 stycken och ska under
år 2017 minska med minst 10
stycken.”

Målformuleringen stödjer
åtgärderna att riktas mot rätt
brottstyp, rätt plats under
rätt tid med rätt resursfördelning.

Målformuleringen utgår från
en specifik kunskap och stödjer åtgärderna att riktas mot
rätt brottstyp, rätt plats
under rätt tid.

S, M, A, R, T


Mall för målformulering enligt SMART

Ladda ner målformulering som mall Excel, 13 kB.

(Spara först ner filen på din egen dator, sedan kan du fylla i, spara och skriva ut den ifyllda excel-filen.)

Stöd för målformulering

  • Hur kommer problemet att påverkas om målen uppnås? Kan man till exempel anta att om målet att upptäcka och gripa langare uppfylls så kommer antalet våldsbrott, det vill säga problemet, att minska?
  • Finns det konkurrerande (negativa) effekter om målen uppfylls?

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan