Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2014


Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet Pdf, 59 kB.
2014-12-16
Diarienummer: 0342/14
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. (SOU 2014:63) Pdf, 62 kB.
2014-12-03
Diarienummer: 0240/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kartläggning och analys av domstolarnas bedömning av straffvärdet för brott som rör hot och våld mot förtroendevalda (SOU 2014:63)
2014-11-28
Diarienummer: 0276/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30) Pdf, 77 kB.
2014-11-28
Diarienummer: 0226/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Vildsvin och viltskador – om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt (SOU 2014:54) Pdf, 222 kB.
2014-11-28
Diarienummer: 0231/14
Departement/myndighet: Landsbygdsdepartementet


Marknadsmissbruk II (SOU 2014:46) Pdf, 65 kB.
2014-11-10
Diarienummer: 0189/14
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) Pdf, 60 kB.
2014-11-06
Diarienummer: 0216/14
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) Pdf, 60 kB.
2014-10-28
Diarienummer: 0197/14
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Våld i nära relationer – en folkhälsofråga (SOU 2014:49)
2014-10-29
Diarienummer: 0204/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58) Pdf, 219 kB.
2014-10-28
Diarienummer: 0415/13
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Synnerligen grova narkotikabrott Pdf, 59 kB.
2014-10-21
Diarienummer: 0195/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder Pdf, 61 kB.
2014-10-17
Diarienummer: 0292/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska Pdf, 81 kB.verksamheten Pdf, 81 kB.
2014-10-15
Diarienummer: 0170/14
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Införandet av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Pdf, 21 kB.
2014-09-29
Diarienummer: 0190/14
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Ökade möjligheter att resa inom EU utan pass Pdf, 58 kB.
2014-09-12
Diarienummer: 0198/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kampsportslagen från 2006 till idag samt promemorian med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher och i förordningar på det aktuella området Pdf, 58 kB.
2014-09-12
Diarienummer: 0195/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Straffskalorna för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18) Pdf, 66 kB.
2014-08-29
Diarienummer: 0131/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Åtalsförordnande enligt 2 kap. brottsbalken (Ds 2014:13) Pdf, 58 kB.
2014-08-29
Diarienummer: 0166/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister samt yrkestrafikförordningen (2012:237) Pdf, 218 kB.
2014-06-26
Diarienummer: 0160/14
Departement/myndighet: Socialdepartmentet

PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10) Pdf, 20 kB.
2014-06-26
Diarienummer: 0164/14
Departement/myndighet: Socialdepartmentet


Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Pdf, 91 kB.
2014-06-23
Diarienummer: 0086/14
Departement/myndighet: Socialdepartmentet


Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) Pdf, 474 kB.
2014-06-04
Diarienummer: 0139/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ersättning för höga sjuklönekostnader (Ds 2014:15) Pdf, 485 kB.
2014-05-28
Diarienummer: 0122/14
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Konsekvenserna av att införa en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd genom klampning av fordon Pdf, 68 kB.
2014-04-28
Diarienummer: 0064
Departement/myndighet: Transportstyrelsen


Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) Pdf, 64 kB.
2014-04-23
Diarienummer: 0025/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Pdf, 70 kB.
2014-04-22
Diarienummer: 0044/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Minskat svartarbete i byggbranschen (Ds 2014:7) Pdf, 31 kB.
2014-04-10
Diarienummer: Fi2013/207
Departement/myndighet: Finansdepartementet


När vi bryr oss – förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism Pdf, 78 kB. (SOU 2013:81)

Diarienummer 0015/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Taxiverksamheten som helhet Pdf, 59 kB.
2014-03-27
Diarienummer 0065/14
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Konkurrensvillkor cabotagestransporter och beställaransvar Pdf, 60 kB.
2014-03-26
Diarenummer: N2014/1094/TE
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Arbetsuppgifter för civilanställda vid Ekobrottsmyndigheten Pdf, 217 kB.
2014-03-24
Diarienummer: 0080/14
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Förbättringar av husavdragets fakturamodell Pdf, 216 kB.
2014-03-12
Diarienummer: 0440/14
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Ny tullbrottsdatalag Pdf, 18 kB.
2014-03-11
Diarienummer: 0008/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Skärpta straff för vapenbrott Pdf, 218 kB. (SOU 2014:7)
2014-03-03
Diarienummer: 0056/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet – genomförande av ett samarbetsavtal med Förenta staterna Pdf, 219 kB. (Ds 2013:48)
2014-02-07
Diarienummer: 0388/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En europeisk övervakningsorder Pdf, 59 kB. (Ds 2013:75)
2014-02-05
Diarienummer: 0415/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ändring i lagen och förordningen om vägtrafikregister samt förordningen om vägtrafikdefinitioner Pdf, 59 kB.

2014-02-05
Diarienummer: 0433/13
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan Pdf, 218 kB.
(SOU 2013:74)
2014-01-30
Diarienummer: 0374/13
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Redovisningscentraler för taxi Pdf, 218 kB.
(Ds 2013:66)
2014-01-28
Diarienummer: 0372/13
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen Pdf, 215 kB.

2014-01-17
Diarienummer: 0450/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverket rättspsykiatriska undersökningsenheter Pdf, 227 kB.

2014-01-14
Diarienummer: 0428/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Vad bör straffas? Pdf, 229 kB.
(SOU 2013:38)
2014-01-14
Diarienummer: 0274/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet