Trygghetsvandringar

Se till att alla berörda i området involveras i trygghetsvandringen. Illustration: Helena Bergendahl

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara.
Vid en trygghetsvandring deltar vanligen boende i området, men också företrädare för lokala föreningar, bostadsföretag, politiker och polis. I en trygghetsvandring ges också möjlighet till att fördjupa det demokratiska samtalet mellan medborgare och representanter för samhällets offentliga instanser. Under inventeringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. I processen ingår att ta fram förslag på lösningar, och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder.  

Ladda ner och läs skriften

Under våren 2010 tog Boverket, Tryggare Mänskligare Göteborg och Brå fram en första nationell vägledning för trygghetsvandringar. Vägledningen, som förnyar och fördjupar metoden är tänkt att fungera som handfast stöd för den som vill arrangera en trygghetsvandring. Den innehåller också fördjupad kunskap om trygghet och dess olika aspekter. Vägledningen finns även i en engelsk version.

Till vägledningen hör en kortfattad skrift som vänder sig direkt till den person som trygghetsvandrar. Den finns även en version på lätt svenska Pdf, 427 kB. samt översatt till engelska.

Utöver detta finns informationsblad om trygghetsvandringar på olika språk.

Omslaget på publikationen Trygghetsvandring - en vägledning

Ska resultera i förändring

Även om vandringarna är ett verktyg för att identifiera platser som upplevs som särskilt utsatta och otrygga, är det även viktigt att uppmärksamma de platser som upplevs som trygga och trivsamma. Det kan handla om belysning, vacker grönska, välbehållna gångbanor, papperskorgar och parkbänkar, ibland bevakningskameror eller bra lås.

Få med alla berörda

Vid en trygghetsvandring är det viktigt att se till att alla berörda i ett område involveras, vilket ställer krav på att den som samordnar vandringen är medveten om vilka som är med och vilka frågor som lyfts upp. Det kan vara bra att reflektera över dem som inte är med, för att veta vilkas röster som inte blir hörda. Det kan handla om unga, gamla eller andra grupper som inte är representerade. För brottsförebyggare och andra anställda i kommunen ger trygghetsvandringen en bra bild av hur de boende uppfattar sitt område och ett bra underlag för den brottsförebyggande planeringen. Bara kontakten med de boende är i sig ett viktigt steg i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Den nya polismyndigheten har ett uttalat mål att ännu tydligare än tidigare ta in medborgarnas kunskap om vad de upplever som problem i sin kommun. Detta ska ske genom att polisen har medborgardialoger som ska resultera i så kallade medborgarlöften. Trygghetsvandringar, där polisen deltar, skulle kunna vara en av flera metoder för att genomföra medborgardialoger.

Sidan senast uppdaterad: