Genomför åtgärderna

Genomförandet handlar om att skapa och vidmakthålla en fungerande organisation, det vill säga att avsätta resurser och att kunna hantera plötsliga organisatoriska förändringar.

Samverkansöverenskommelsen ska fungera som ett stöd vid genomförandet men den är inte ett juridiskt bindande dokument. Styrgruppen har ansvar för att planerade åtgärder verkställs, men ansvaret ligger också hos beredningsgruppens eller det lokala brottsförebyggande rådets medlemmar – mellanchefer, förvaltningschefer, kommunpolis och kommunens samordnare.

Styrgruppen, inte mellanchefer eller utförare, kommer under arbetets gång med stor sannolikhet att behöva fatta nya beslut om åtgärder och avsätta resurser beroende på organisatoriska förändringar, förändringar i omvärlden eller brister som upptäcks i planeringen. Ibland kan man behöva ompröva arbetet och komplettera.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Bilda arbetsgrupper

Många gånger berör det brottsförebyggande åtgärderna flera förvaltningar eller organisationer. För att förenkla arbetet är det bra om berörda parter bildar enskilda arbetsgrupper. Hos polisen är områdespoliserna utförare av det brottsförebyggande arbetet.

Arbetsgrupperna sätts samman utifrån vad som ska göras och kan vara tidsbegränsade. Det kan exempelvis vara operativ samverkan kring utemiljöer med hjälp av modellen Effektiv samordning för trygghet (EST) eller vara i form av en sociala insatsgrupp (SIG). Det kan också vara andra former av arbetsgrupper , såsom trygghets- eller nattvandrare.

Ett sätt att organisera ett mer permanent operativt arbete i bostadsområden är modellen Effektiv samordning för trygghet (EST). EST innebär i korthet att lokala rapportörer (personer som är verksamma i bostadsområdet) varje vecka eller var fjortonde dag skickar in information till ett antal nyckelfunktioner inom kommun, polis och fastighetsföretag utifrån en checklista.

Nyckelfunktionerna sammanfattar i sin tur situationen till en gemensam lägesbild som skickas ut till berörda aktörer. Samtidigt sker en första analys av vad händelserna kan bero på och om det behövs olika åtgärder för att hantera dem.

Om problemen kvarstår under en längre tid, kan kvartals eller tertialanalyser ställas samman som underlag för beslut om strategiska åtgärder av beredningsgruppen eller styrgruppen.

Att arbeta brottsförebyggande med Effektiv Samordning för Trygghet (EST) Pdf, 2 MB.

Lokala lägesbilder kan förtydliga att det lokala brottsförebyggande arbetet berör även andra aktörer, exempelvis fastighetsägare, centrumutvecklare, föreningsliv, trossamfund eller frivården.

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan