Undersök hur åtgärderna har påverkat problemen

Syftet med en effektuppföljning är att ta reda på om det genomförda arbetet påverkat problemen som man tänkt och om resultatet är bättre än om åtgärderna inte hade vidtagits. Effektuppföljningen är ett sätt att värdera om arbetet varit framgångsrikt eller inte och i så fall på vilket sätt. Man bör också kontrollera om en åtgärd haft oönskat resultat.

Brottlighet kan påverkas av flera faktorer och det är sällan som det går att säga exakt vad det var som minskade brotten. Uppföljningen är snarare en bedömning av om arbetet rimligen kan ha påverkat fenomenet.

Tänk på att det brottsförebyggande arbetet ofta ger effekter på lång sikt och att effekter kan bero på flera parallella åtgärder. Resultaten kan också bero på helt andra saker än att kommun och polis arbetat med frågan.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Resultatet av genomförda åtgärder kan mätas på flera sätt, beroende på vad man vill mäta. Avser man att undersöka hur ofta, hur mycket eller i vilken omfattning är det brukligt att använda kvantitativa mätningar, till exempel att jämföra statistik. Kvalitativa mätningar, som intervjuer eller observationer, används för att besvara frågorna hur, varför och på vilket sätt en åtgärd påverkat problemet. En effektuppföljning tjänar på att man använder en kombination av metoder. Teknikerna för datainsamlingen är desamma som i arbetet med att ta fram lägesbilder och orsaksanalyser. Läs mer i Steg 2, Egna förberedelser och i Steg 3, Gemensamma förberedelser.

Vanligtvis innebär en effektuppföljning att man gör mätningar före och efter genomförandet av åtgärden. Det kan innebära att man jämför statistik för de två perioderna eller att man exempelvis genomför rådslag före och efter insatsen. Man bör också jämföra med en kontrollgrupp som inte omfattades av åtgärden.

Genom att studera tidsserier kan resultaten sättas in i längre tidsmässiga sammanhang vilket gör det möjligt att belysa trender. Då kan man även se om förändringar sammanfaller med perioden då åtgärderna genomfördes.

Exempel

Man kan undersöka hur brottsstatistiken ser ut för två jämförbara bostadsområden före och efter åtgärden eller genomföra intervjuer med en grupp som deltagit i en åtgärd med en grupp som inte berörts av den.

En annan design är att jämföra utvecklingen i området där åtgärden satts in mot kommunen i övrigt – eller i vissa fall mer övergripande på länsnivå eller mot resten av landet.

Identifiera framgångsfaktorer

Det är lätt att man nöjer sig med att konstatera att en åtgärd har gett goda resultat. Men för att kunna dra slutsatser för det fortsatta arbetet behöver man veta vilka delar i arbetet det var som fungerade. För att undersöka det behövs en dokumentation av genomförandet – från valet av åtgärder till vilka mål man vill uppnå och hur man praktiskt arbetat för att nå dit.

En effektuppföljning behöver stödjas av process- och produktionsuppföljningar som förklarar om effekterna på problemen berodde på åtgärderna, hur åtgärderna genomfördes eller på någonting annat.

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan