Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2023

 

Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52) Pdf, 154 kB.
2023-12-20
Dnr 0519/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69) Pdf, 160 kB.
2023-12-20
Dnr 0573/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Åtgärder för tryggare bostadsområden (SOU 2023:57) och promemorian Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor (Ds 2023:18) Pdf, 145 kB.
2023-12-14
Dnr 0530/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag (SOU 2023:34) Pdf, 144 kB.
2023-12-14
Dnr 0501/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Utfasning av ersättning för höga sjuklöner Pdf, 149 kB.
2023-12-01
Dnr 0528/23
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Polisens rätt att skjuta (Ds 2023:25) Pdf, 131 kB.
2023-11-30
Dnr 0506/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 2 (SOU 2023:60) Pdf, 149 kB.
2023-11-29
Dnr 0543/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Förstärkt skydd för den personliga integriteten (SOU 2023:37) Pdf, 153 kB.
2023-11-14
Dnr 0309/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Ett trygghetssystem för alla - nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst (SOU 2023:30) Pdf, 133 kB.
2023-11-09
Dnr 0512/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En modern lagstiftning för Kriminalvårdens personuppgiftsbehandling (Ds 2023:21) Pdf, 140 kB.
2023-11-02
Dnr 0304/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Datalagring och åtkomst till elektronisk information (SOU 2023:22) Pdf, 486 kB.
2023-10-26
Dnr 0294/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser (Ds 2023:17) Pdf, 147 kB.
2023-10-05
Dnr 0268/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Remissyttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter Pdf, 184 kB.
2023-10-05
Dnr 0527/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Informationsförsörjning på skolområdet (SOU 2023:21) Pdf, 477 kB.
2023-10-05
Dnr 0252/23
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, COM(2023) 402 Pdf, 187 kB.
2023-09-22
Dnr 0414/22
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott. Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37) Pdf, 158 kB.
2023-09-20
Dnr 0228/22
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Biometri – för en effektivare brottsbekämpning (SOU 2023:32) Pdf, 138 kB.
2023-09-20
Dnr 0251/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp (SOU 2023.17) Pdf, 477 kB.
2023-09-09
Dnr 0229/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Sekretess vid självständigt förverkande av brottsvinster Pdf, 135 kB.
2023-09-05
Dnr: 0276/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen (Ds 2023:13) Pdf, 136 kB.
2023-06-26
Dnr: 0193/23
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Ds 2023:10) Pdf, 96 kB.
2023-06-26
Dnr: 0162/23
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

En ny ordning för asylsökandes boende (SOU 2022:64) Pdf, 506 kB.
2023-06-26
Dnr: 0156/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten (Ds 2023:11) Pdf, 140 kB.

2023-06-22
Dnr: 0186/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Skärpta straff för flerfaldig brottslighet (SOU 2023:1) Pdf, 581 kB.

2023-06-19
Dnr: 0089/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Förslag till ändringar i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott Pdf, 581 kB.

2023-05-29
Dnr: 0185/23
Departement/myndighet: Åklagarmyndigheten

 

Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål (Ju2023/00194) Pdf, 581 kB.

2023-03-23
Dnr: 0048/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Långsiktig reglering av forskningsdatabaser Pdf, 137 kB.

2023-03-16
Dnr: 0515/22
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Fler veckor med omställningsstudiestöd (Ds 2022:29) Pdf, 132 kB.

2023-03-15
Dnr: 0114/23
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden (SOU 2022:50) Pdf, 155 kB.
2023-01-31
Dnr: Ju2022/03032
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Kriminalvårdens framställan om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården Pdf, 159 kB.
2023-01-02
Dnr: Ju2021/03534
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Sidan senast uppdaterad: