Behandling av personuppgifter

Brå behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt myndighetsuppdrag. Behandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning och kompletterande svenska dataskyddsregler. Brå är personuppgiftsansvarig för behandlingen inom Brås verksamhet.

För att Brå ska få behandla personuppgifter krävs en rättslig grund. Den rättsliga grund som Brå stödjer sig på är oftast den som kallas för allmänt intresse, det vill säga att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Du kan läsa mer om Brås behandling av personuppgifter inom olika verksamheter lite längre ner.

De som kan ta del av uppgifterna

Medarbetare på Brå får ta del av de personuppgifter som behövs för att kunna utföra sitt arbete, under förutsättning att behandlingen är tillåten enligt dataskyddslagstiftningen.

Ibland behöver Brå även dela personuppgifter med andra myndigheter och aktörer, eller lämna ut uppgifter eller allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. Utlämnande sker i sådana fall efter en sekretessprövning enligt gällande regler.

Brå använder olika IT-system i verksamheten och det innebär att vi ibland behöver anlita utomstående leverantörer. I de fall en sådan utomstående leverantör behandlar personuppgifter för Brås räkning regleras detta i så kallade personuppgiftsbiträdesavtal. Det är Brå som är personuppgiftsansvarig och som bestämmer hur leverantörerna får behandla personuppgifterna.

Hur länge personuppgifterna lagras

Arkivlagstiftning och Riksarkivets föreskrifter bestämmer vilka handlingar och uppgifter som ska bevaras eller gallras. Eftersom Brå är en myndighet ska de handlingar som är allmänna bevaras som utgångspunkt.

Brås behandling av personuppgifter inom olika verksamheter

Den officiella kriminalstatistiken

I enlighet med lag ansvarar Brå för Sveriges officiella kriminalstatistik. Statistiken bygger på uppgifter som Brå samlar in från övriga myndigheter i rättsväsendet.

För att kunna ta fram statistiken behandlar Brå personuppgifter. Personuppgifter som behandlas kan i dessa fall exempelvis vara personnummer, ärendenummer, domstolarnas målnummer, brottskoder eller kön.

Uppgifterna skyddas av stark sekretess hos Brå. Sekretessen regleras i 21 kap. 7 § och 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen. Under vissa förutsättningar, och efter en sekretessprövning, kan uppgifter lämnas vidare till exempelvis forskningsprojekt där uppgifterna fortsatt skyddas av stark sekretess.

Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Kriminalstatistik

Statistiska undersökningar

Brå ansvarar för att genomföra den Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och Politikernas trygghetsundersökning (PTU).

Brå behandlar de personuppgifter som krävs för att kunna genomföra undersökningarna. Information om personuppgiftsbehandlingen lämnas till respondenterna i samband med undersökningarna.

Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Statistiska undersökningar

Statistik om hatbrott

Brå ansvarar för att publicera statistik om hatbrott och genomföra fördjupade studier om hatbrott. För detta syfte behandlar Brå personuppgifter som inhämtas från Polismyndigheten i ärenden som har hatbrottsmarkerats där.

Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Statistik om hatbrott

Mer information

Läs mer om Brås statistikverksamhet

Brå har i uppdrag att bedriva forskning. Inom forskningsverksamheten behandlar Brå personuppgifter som inhämtas bland annat från register eller direkt från enskilda via enkätundersökningar, ibland i kombination. Om forskningen baseras på enkätundersökningar lämnas information om personuppgiftsbehandlingen till respondenterna i samband med undersökningarna.

De kategorier av personuppgifter som behandlas inom forskningsverksamheten är många men kan exempelvis vara Polismyndighetens k-nummer, domstolarnas målnummer, namn, personnummer, ålder, kön, omständigheter kring begångna brott samt registeruppgifter från Statistiska centralbyrån.

Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Läs mer om Brås forskningsverksamhet

Brå fördelar ekonomiskt stöd till kommuner för lokalt brottsförebyggande arbete samt till olika aktörer för utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande insatser.

Brå behandlar de personuppgifter som behövs för att fördela de ekonomiska stöden, exempelvis kontaktuppgifter till de sökande.

Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Läs mer om Brås ekonomiska stöd

För att administrera och genomföra konferenser, utbildningar och webbinarier behandlar Brå personuppgifter om deltagarna. De uppgifter som Brå kan komma att behandla är namn, befattning, arbetsplats, arbetsort, e-postadress, postadress till arbetsplats och mobilnummer. Brå behöver även behandla uppgifter om eventuell kostpreferens för att kunna tillgodose dessa behov under en konferens.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan.

Läs mer om Brås konferenser

För att ta emot besökare i våra lokaler behandlar Brå personuppgifter i form av namn och organisationstillhörighet.

Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Brå kommunicerar i sociala medier, till exempel LinkedIn och Instagram, och behandlar då personuppgifter. Det kan vara namn, kontaktuppgifter och befattning för medarbetare på Brå men även andra personer som förekommer i den information som Brå kommunicerar.

Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Brå behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om en viss tjänst skickas in till Brå. Personuppgifterna behandlas för att Brå ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten.

Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Brå behandlar personuppgifter i samband med upphandlingar och avtal med leverantörer. Det kan gälla kontaktuppgifter till personer hos anbudsgivare och leverantörer.

Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Brå behandlar personuppgifter inom ramen för Brås visselblåsartjänst. Brå behandlar de personuppgifter som krävs för att kunna ta emot en rapport, ha kontakt med den som gjort anmälan (om den inte skett anonymt) och följa upp det som rapporterats till Brå.

Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Läs mer om Brås visselblåsartjänst

Brå behandlar personuppgifter för att hantera prenumerationer på våra pressmeddelanden, nyhetsbrev och riktade utskick.

Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan som prenumerant.

Dina rättigheter

Som registrerad har du vissa rättigheter.

Rättigheten innebär att du, med vissa undantag, har rätt att få en klar och tydlig information om personuppgiftsbehandlingen när vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Rätten att ta del av dina uppgifter, eller rätt till tillgång som rättigheten också kallas, innebär att du som regel har rätt att få information om vilka uppgifter som Brå behandlar om dig och hur uppgifterna används.

Brå har ett ansvar för att se till att de uppgifter som vi behandlar om dig är riktiga och uppdaterade. Rätten till rättelse innebär att du, om du upptäcker att en uppgift som rör dig är felaktig, har rätt att få uppgiften rättad utan att det tar onödigt lång tid. Du har också rätt att komplettera med relevanta uppgifter om några uppgifter som rör dig är ofullständiga.

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Personuppgifter som behövs för att Brå ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller som finns i en allmän handling kan som huvudregel inte raderas.

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Du har i vissa fall rätt att begära att få ut personuppgifter som Brå behandlar om dig för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast om Brå behandlar dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal eller med stöd av samtycke.

När Brå behandlar personuppgifter för att utföra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Brå får bara fortsätta med behandlingen om Brå kan visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke du tidigare lämnat. Det påverkar dock inte den behandling som skett innan återkallandet.

Du kan när som helst inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du på:

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats hittar du mer information om dina rättigheter:

De registrerades rättigheter

Dataskyddsombud

Brå har ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet utgör en stöd- och kontrollfunktion för dataskyddsfrågor inom Brå.

Dataskyddsombudets uppdrag omfattar bland annat att informera om dataskyddsbestämmelserna, ge råd om dataskydd, kontrollera att myndigheten följer dataskyddsbestämmelserna samt att vara kontaktperson för de registrerade personerna och för tillsynsmyndigheten.

Brås dataskyddsombud kan nås med e-post på adressen:

dataskyddsombud@bra.se.

Läs mer