Kamerabevakning

Kamerabevakning i brottsförebyggande syfte blir allt mer vanligt i Sverige. Sedan den nya kamerabevakningslagen trädde i kraft i augusti 2018 behöver färre söka tillstånd. Att använda kameror i offentliga miljöer för att förebygga brott är något som de flesta svenskar är positiva till. Mer tveksamma är man när det gäller kameror i skolor eller i badhusens omklädningsrum.

Situationell prevention

Förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan begås.

Lagar och regler

Nya regler för kamerabevakning

Reglerna för kamerabevakning har ändrats i maj och augusti 2018 när först dataskyddsförordningen och sedan den nya kamerabevakningslagen började gälla. Färre behöver söka tillstånd men det kommer att ställas krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att följa reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen.

Publikation

Kamerabevakning är en uppmärksammad metod för att förebygga brott, och det har gjorts många studier runt om i världen om dess effekter. Brå har låtit göra en metastudie, baserad på den starkaste forskningen på området, världen över, som sammanställt de sammantagna effekterna.

Forskning

Effektiv metod i rätt miljö

Kameraövervakning är en metod som kan minska brottsligheten. Effekterna varierar efter omständigheterna både när det gäller den miljö i vilken kamerövervakningen bedrivs och hur man arbetar med kamerorna. Enligt den forskningssammanställning som Brå låtit genomföra har kameraövervakningen starkast brottsförebyggande effekt på parkeringsplatser. I andra miljöer, exempelvis stadskärnor, utsatta bostadsområden och kollektivtrafik, var resultaten inte lika tydliga. Därutöver tycks kameraövervakningen fungera bäst i kombination med andra brottsförebyggande åtgärder. Forskningssammanställningen visade också att kameraövervakning är mer effektivt mot egendomsbrott än mot våldsbrott.

Inspiration

Utvärderade insatser

Brå ger ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Du hittar fler utvärderingar i vår erfarenhetsbank.

Publikation

Genom att kombinera olika förebyggande åtgärder kan risken för bil- och bildelsstölder minska. Internationella studier visar att kameraövervakning, i kombination med andra åtgärder, kan förebygga exempelvis bilbrott.

råd för framtiden 2018

Förhindrar kamerabevakning kriminalitet?

I det här seminariet från konferensen Råd för framtiden 2018 presenteras enkla frågor som leder till komplexa svar och konsekvenser för det brottsförebyggande arbetet. Eric L. Piza från City University of New York presenterar sin forskning om kamerabevakning i USA, och beskriver faktorer som påverkar kamerabevakningens effektivitet.

Publikation

Sommaren 2012 inledde Polisen ett treårigt försök med kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen i Stockholm. Det unika med försöket är att kamerabilderna vid vissa tider har övervakats av en särskild kameraoperatör, som i sin tur haft kontakt med poliser på platserna.

  • Polisen uppger att de har haft hjälp av kamerorna vid flera tillfällen och kunnat avbryta potentiella våldssituationer, omhänderta berusade personer och uppmärksammat annan typ av brottslighet, såsom fickstölder.
  • Man kan också konstatera att antalet anmälda brott mot person minskade vid både Stureplan och Medborgarplatsen under försöksperioden.
  • Brås granskning visar dock att minskningen var minst lika stor på andra jämförbara platser i Stockholm. Inte heller har kamerorna haft någon större betydelse för att klara upp och lagföra fler brott på de två platserna.
  • Trots att de allra flesta som tillfrågats var positiva till kameraövervakningen på platserna, har den inte haft någon påverkan på den upplevda tryggheten eller oron för brott. En trolig orsak till detta är att många inte har känt till kameraövervakningen – trots att det funnits skyltar på platserna som informerat om detta.

Kom igång

Så startar du

Ett möjligt upplägg för att starta kamerabevakning skulle kunna se ut så här:

  • Börja med att göra en ingående kartläggning av hur problemen ser ut.
  • Analysera problemen och fundera över om det finns andra åtgärder som kan förebygga dem.
  • Om kamerabevakning behövs, fundera på över hur den kan kombineras med andra brottsförebyggande metoder.
  • Undersök om ansökan alternativt anmälan behöver göras och hur tekniken bäst kan användas.
  • Dokumentera verksamheten löpande och utvärdera insatserna genom att exempelvis följa statistiken över anmälda brott.

Läs IMY:s vägledning för kamerabevakning

Den här rapporten från Integritets­skydds­myndigheten innehåller råd och rekommen­dationer för alla verksamheter som tänkt kamera­­bevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Vägledning för kamerabevakning