Planera uppföljning

För att kunna följa upp arbetet är det nödvändigt att fundera på hur det kan mätas. Vad behöver man veta om problemet — innan åtgärden sätts in – för att kunna mäta en förändring?

Att planera för uppföljning handlar om att beskriva vilken kunskap och vilka fakta som behövs för att kunna se om arbetet har nått önskat resultat. För att kunna mäta en förändring är det viktigt att ha en tydlig bild av problemet innan arbetet inleds. Den gemensamma lägesbilden har därför stor betydelse för hur uppföljningen utformas.

Ta hjälp av Steg 5, Uppföljning

För att kunna bedöma resultaten ska det också finnas en beskrivning av vad som ska göras, hur det ska göras och hur det ska dokumenteras. Planeringen handlar också om att försöka förutse när man kan förvänta sig att se resultat, när det går att se om insatsen fungerar eller bedöma om insatsen inte genomförs på rätt sätt.

I och med arbetet med samverkansöverenskommelsen, medborgarlöftena och åtgärdsplanen finns underlag för uppföljningen. Dessa dokument ger kunskap om problemen, hur arbetet ska genomföras och vilka resurser som avsatts.

Tänk på att avsätta tid och resurser

Att följa upp arbetet kan ta tid och vara svårt att prioritera. Ett vanligt dilemma är också att resurserna är slut när en insats är genomförd. Styrgruppen för det brottsförebyggande arbetet behöver avsätta särskilda ekonomiska och personella resurser för uppföljning.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Styrgruppen ansvarar för att uppföljningar görs och möjliggör dem genom att avsätta finansiering och kompetens. Styrgruppen skapar också rutiner för uppföljningen och bestämmer till exempel vid vilka tidpunkter den ska bli informerad.

Stöd för att planera uppföljningen

  • Vad ska följas upp, när och hur?
  • Vem/vilka ansvarar för datainsamling, sammanställning och analys?
  • Vem/vilka är målgrupp för resultat från uppföljningen?
  • Hur mycket tid beräknas uppföljningen ta?
  • Hur ska återkoppling till styrgruppen ske?
  • Hur ska återkoppling till deltagarna ske?
  • Hur ska resultatet användas? Vad händer sedan?
  • Hur kan man ta tillvara och använda de lärdomar som uppföljningen ger?
  • Hur ska erfarenheterna spridas till andra?

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan