Data från Brå (PSI-data)

Brå publicerar statistik från rättsväsendet samt olika statistiska undersökningar. Dessa publiceras på olika sätt, bland annat som nedladdningsbara tabeller i Excelformat eller i form av publikationer i PDF-format. I dagsläget har myndigheten inget publikt API för öppna data. Den statistik som Brå löpande producerar och publicerar får vidareutnyttjas fritt.

Förutsättningar för Brås statistikverksamhet

Brå ansvarar, i egenskap av statistikansvarig myndighet, för framtagande av officiell statistik inom från rättsväsendet, så kallad kriminalstatistik. Kriminalstatistiken avser brott, lagförda personer, kriminalvård och återfall i brott, vilket belyser rättsväsendets hantering av brott. Statistiken bygger på de uppgifter som polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård registrerar i sina administrativa system. Den officiella statistiken publiceras årligen, förutom statistiken över anmälda brott som publiceras varje månad. Statistiken publiceras bland annat på Brås webbplats och i den tryckta publikationen Kriminalstatistik. Den officiella statistiken görs även tillgänglig via Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats.

Inom ramen för Brås statistikverksamhet genomförs också egna surveyundersökningar. Den största är den årliga Nationella trygghetsundersökningen, NTU. Exempel på andra återkommande statistiska undersökningar är statistiken över hatbrott samt Skolundersökningen om brott. Brå publicerar också löpande statistiska kortanalyser av olika frågor på myndighetens webbplats.

Statistik

Brå är statistikansvarig myndighet för officiell statistik avseende brott, för brott lagförda personer, kriminalvård och återfall i brott. Därtill producerar myndigheten även annan statistik. Inom statistikverksamheten är utgångspunkten att uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden är sekretessbelagda. Uppgifter som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgifter som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

Många uppgifter inom myndighetens verksamhet är således sekretessbelagda och är därför inte tillgängliga för vidareutnyttjande.

På Brås webbplats tillgängliggörs statistiska uppgifter som färdiga tabeller (i Excelformat) genom den egna tjänsten Statistik On-line (SOL). Med SOL-tjänsten kan användaren själv skapa tabeller, utifrån vissa förutbestämda val. Vissa statistikprodukter tillgängliggörs som en publikation i pdf-format.

Användandet av statistiken är inte förenat med några villkor eller några avgifter och uppgifterna tillhandahålls elektroniskt. Se mer under rubriken Villkor för vidareutnyttjande.

Brås publicerade forskning

Den kunskap som Brå tar fram inom forskningsverksamheten sprids framförallt via rapporter och skrifter i tryckt format. Rapporter, promemorior och övrig information finns också tillgängliga via Brå.se. Dessa kan, kostnadsfritt, laddas ned på Brås webbplats. De tryckta skrifterna tillhandahålls mot betalning.

Villkor för vidareutnyttjande

Den statistik som Brå löpande producerar och publicerar tillhandahålls avgiftsfritt via Brås hemsida och får vidareutnyttjas fritt. Användandet är inte heller förenat med några villkor.

Statistik, som inte redan ingår i den officiella statistiken eller andra statistiska undersökningar inom ramen för Brås statistikverksamhet, kan i vissa fall tas fram och lämnas ut efter särskild prövning. Uppgifterna lämnas då oftast ut i tabellform.

Om insatsen som behövs för framtagandet går ut över vad som kan krävas enligt offentlighetsprincipen kan uppdraget genomföras mot avgift. Avgiftsuttaget görs med stöd av 4 § 4 punkten avgiftsförordningen (1992:191). Enligt denna bestämmelse får en myndighet, om det är förenligt med myndighetens uppgift, mot avgift tillhandahålla ”rådgivning och annan liknande service”.

Användandet av innehåll i Brås publikationer är inte förenat med några avgifter. Det är dock Brås bedömning att myndighetens publicerade forskning skyddas av ideell upphovsrätt och att Brå ska anges som källa när publikationerna används av andra än Brå.

Kontaktuppgifter gällande Brås arbete med öppna data

Frågor om vidareutnyttjande av Brås data: registrator@bra.se

Frågor om Brås statistik: statistik@bra.se

Frågor om hur Brå hanterar personuppgifter: dataskyddsombud@bra.se

Sidan senast uppdaterad: