Prioritera mellan problemen

När kartläggningarna förts samman måste kommun- och polisledningen prioritera fokusområden för samverkan i det lokala brottsförebyggande arbetet. Prioriteringen innebär att avgränsa det lokala brottsförebyggande arbetet till förhållanden som man har möjlighet att påverka och som man har resurser till.

De vanligaste grunderna för prioriteringar är:

 • De vanligast förekomna brotten, om olika brotts­kategorier ökar (eller minskar) och om det skiljer sig mot andra platser eller områden.
 • De delar av en kommun, stadsdel, bostadsområde eller plats som är mest utsatt för brott eller upplevs som mest otrygg.
 • De personer som är mest utsatta, eller begår flest brott.
 • Signalbrott – de brott som lokalt syns och märks mest
 • De brott som påverkar många människor, direkt men framförallt indirekt.

Någon av dessa utgångspunkter är att föredra, men prioriteringar behöver också ta hänsyn till verksamheten.

Prioriteringar behöver ta hänsyn till om organisationen har:

 • tillräckliga resurser att motverka problemet,
 • möjlighet att påverka problemet,
 • vetskap om att problemet kostar samhället mycket i pengar eller lidande.
Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Exempel på att prioritera

I tabellen här nedan har problemen ställts mot varandra. Genom att ställa brottstyper eller geografiskt avgränsade områden mot varandra skapas ett diskussionsunderlag för den prioritering, och bortprioritering, som ska göras.

Sammanställningen visar att brott B till skillnad från de andra brottstyperna är vanligt och varit så under en lång period, vilket är en avvikelse när man jämför med andra liknande områden. Brottet kan avgränsas till två geografiska platser, och det kan sannolikt påverkas av samverkande parter. Brottet är inte särskilt kostsamt för samhället i stort men påverkar många människor.Brott A

Brott B

Brott C

Brott D

Brott E

1. Vanligt förekommande


X
2. Ökat mest i området

X

3. Avviker i storleksordning från andra områden


X

X4. Utsatt plats


X


X


5. Kan påverkas


X


X


6. Kostar mycketX7. Påverkar många människor


X

Mall för prioriteringar

Ladda ner mall för prioriteringar Excel, 13 kB.

(Spara först ner filen på din egen dator, sedan kan du fylla i, spara och skriva ut den ifyllda excel-filen.)

Stöd för prioriteringen

 • Vilken händelse eller vilket fenomen står i fokus för arbetet?
 • Varför är det prioriterat (det mest omfattande, en negativ trend, högt jämfört med andra områden, kostsamt, politisk agenda etc.)?
 • Hur har prioriteringen och avgränsningen skett (särskild brottskategori, delfenomen eller utsatt grupp)?
 • Vilka kunskapskällor har använts?

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan