Gör en orsaksanalys

Att göra en orsaksanalys är att utforska vilka tänkbaka faktorer som kan förklara att brott sker vid en viss tid och en viss plats. För att minska eller ta bort problem utformas sedan ett förebyggande arbete som påverkar dessa orsaker.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete handlar om att påverka orsakerna till ett problem för att minska eller ta bort det. Det är därför nödvändigt att fördjupa kunskapen inom de prioriterade områdena för samverkan genom så kallade orsaksanalyser. Det handlar om att försöka förstå varför ett problem uppstår och analysera vilka tänkbara faktorer som kan leda till att ett brott sker vid en viss tid vid en viss plats. En orsaksanalys är att undersöka sammanhang som leder till brottslighet.

För att göra orsaksanalyser kan kommunpolisen och den kommunala samordnaren behöva ta hjälp från experter. Ofta finns den kompetensen inom polisen eller kommunen som exempelvis controller eller underrättelsepersonal.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Film

Orsaksanalys

På konferensen Råd för framtiden presenterade Brå tre praktiska exempel på hur polis och kommun genomfört gemensam kartläggning och orsaksanalys.

Se också boken om orsaks­analys som har tagits fram gemensamt av Brå, SKR och Polisen.

Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete (2018)

Tänk i händelsekedjor

Ett sätt att strukturera en orsaksanalys är att tänka i händelsekedjor. Att kartlägga händelsekedjan gör det möjligt att både identifiera flera orsaker och att skapa samordning mellan åtgärderna. I bästa fall kan händelsekedjan brytas långt innan ett allvarligt brott äger rum. En händelsekedja bakom störande mopedåkning kan bestå av flera situationer som är möjliga att förebygga.

Behov av moped
Införskaffning av moped
Mopeden trimmas
Förvaring av mopeder
Körning i området
Störande mopedkörning i området

Utgå från situationen, brottsoffret eller gärningspersonen

För att identifiera de bakomliggande orsakerna kan man ta hjälp av tre olika perspektiv:

 • Situationellt perspektiv
  Att använda ett situationellt perspektiv innebär att orsakerna i situationen, som kan bidra till att brott begås, kartläggs. Att brott koncentreras till vissa platser kan bero på hur människor rör sig eller använder platsen, det kan också bero på husens skalskydd, buskage som skymmer insyn eller butikers penninghantering. Om platsen har riktigt hög brottsbelastning kan den ibland kallas för en hot spot.
  Se filmen Utan tillfälle - inget brott om situationell prevention
 • Brottsofferperspektiv
  Brottsofferperspektivet handlar om att förklara varför vissa individer eller objekt upprepat utsätts för brott. Människor löper olika risk att drabbas av brott beroende på hur deras livsstil ser ut. Ett annat sätt att hitta sådana orsaker kan vara att utgå från tänkta gärningspersoners bedömning av värdet på objektet, om objektet är lätt eller svårt att stjäla, om det är lätt eller svårt att angripa och om det är lätt- eller svåråtkomligt.
  Läs skriften Upprepad utsatthet Vissa drabbas oftare än andra
 • Gärningspersonsperspektiv
  Gärningspersonsperspektivet innebär att försöka hitta förklaringar till varför personer begår brott. Det kan vara lämpligt att skilja mellan livsstilskriminella och unga lagöverträdare. De personer som frekvent och under en lång tid begår många brott, brukar kallas livsstilskriminella. Med unga lagöverträdare avses personer under 18 år som begått brott.

Använd etablerade perspektiv på orsaker till brott, exempelvis sambandet mellan alkohol och våld eller stöldbrott och uppfattad tillgänglighet.

Film

Brottstriangeln

Brottstriangeln beskriver tre förutsättningar som påverkar om brott kan komma att begås: motiverad gärningsperson, lämpligt offer och frånvaro av kontroll. Den kan vara ett stöd när du ska analysera en brottsproblematik, och utgår från rutinaktivitetsteorin.

Orsaksträdet

Ett sätt att visualisera bakomliggande orsaker till ett problem är att rita en händelsekedja i form av ett träd.

Så här är trädet uppbyggt:

 • Längst ned på stammen beskriver ni det problem ni vill veta mer om.
 • Högre upp beskriver ni problemet mer specificerat utifrån avgränsningar, till exempel den fördjupande kunskapen ni har inhämtat om problemet.
 • Från stammen utgår tre grenar som representerar de tre perspektiven: gärningsperson, situation och brottsutsatt.
 • Varje huvudgren har flera förgreningar som representerar förhållanden som kan bidra till att brott begås. Sådana faktorer kan vara allt från den fysiska miljöns utformning till ålder, kön, sociala förhållanden eller riskfaktorer.
 • Längst ut på grenarna finns blad där ni skriver tänkbara orsaker till problemet.

Mall för att pröva orsaker

Ladda ner orsaksträdet som mall Pdf, 468 kB.

(Spara först ner filen på din egen dator, sedan kan du fylla i, spara och skriva ut den ifyllda pdf-filen.)

Mall: Fiskbens­diagram

Fiskbensdiagrammet är ett sätt att identifiera och sortera tänkbara orsaker till ett problem. Dela in orsakerna utifrån de olika indelningarna som tidigare beskrivits och sök efter så många orsaker som möjligt till problemet.

Ladda ner som mall Pdf, 499 kB.

(Spara först ner filen på din egen dator, sedan kan du fylla i, spara och skriva ut den ifyllda pdf-filen.)

Pröva om hypoteserna stämmer

Ett problem kan bero på flera orsaker som "samarbetar" med varandra. Det betyder att man kan behöva ställa flera frågor och ställa upp flera hypoteser gällande samma problem. I tabellen nedan finns ett exempel på hur man kan tänka för att pröva sina hypoteser om orsakerna.


Problem

Hypotes om orsak

Test

Det anmäls många misshandelsbrott på, vid och nära identifierade krogar

Orsaken till misshandelsbrotten kan vara att krogarna i missköter sin alkoholservering.

Genomför tillsyn av krogarna för att undersöka om de missköter alkoholserveringen. Sker en överservering kan orsaken stämma. Har krogarna ansvarsfull alkoholservering kan hypotesen vara felaktig.

Varför anmäls misshandelsbrott utanför fritidsgården de kvällar som det anordnas ungdomsdiskotek?

Ungdomarna har tillgång till alkohol.

Kontrollera om det finns information om langning av alkohol i närområdet. Finns det uppgifter kan det vara en bidragande orsak. Finns det inga sådana uppgifter kan hypotesen vara felaktig.

Varför uppstår problem i bostadsområdet?

Brottsproblemet förutsätter att det finns gärningspersoner knutna till adresser i området.

Kontrollera om det finns information om gärningspersoner som är knutna till adresser i området. Om så är fallet kan hypotesen vara korrekt. Om inte kan hypotesen vara felaktig


Mall för att pröva hypoteser om orsaker

Ladda ner tabellen för orsaksprövning Excel, 26 kB.

(Spara först ner filen på din egen dator, sedan kan du fylla i, spara och skriva ut den ifyllda excel-filen.)

Stöd till orsaksanalysen

 • Varför uppstår problemet?
 • Vad i situationen kan förklara att problemen uppstår just på den platsen (brist på social kontroll, trångt, mörkt, avsides, krogtätt, svårt att överblicka, stor in- och utflyttning)?
 • Vilka egenskaper hos den brottsutsatta (t.ex. affären, cykeln eller brottsoffret) kan förklara varför just de blir utsatta (inte låst, lättflyttat, vårdslöst, onykter)?
 • Vilka egenskaper hos gärningspersonen kan förklara varför just den personen begår brott (låg impulskontroll, onykter, aggressiv, förmåga, kunskap etc.)?

Checklista vid genomförande av orsaksanalys

Ladda ner checklistan Pdf, 507 kB.

(Spara först ner filen på din egen dator, sedan kan du fylla i, spara och skriva ut den ifyllda pdf-filen.)

Film

Orsaksanalys … är det mödan värt?

Session från konferensen Råd för framtiden 2021. Varför sker brotten på en viss plats? Eller varför främst vid vissa tillfällen? Många gånger är detta inte en slump, utan beror på faktorer som kan besvara dessa frågor. Genom att analysera detta kan vi förstå vad som behöver göras, såväl för att åtgärda befintliga problem som för att arbeta förebyggande.

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan