Kortanalys

I denna kortanalys beskrivs med hjälp av kriminalstatistik rättsväsendets hantering av våldtäktsbrottet i rättskedjans olika steg. Resultaten visar att de lagstiftningsförändringar som genomförts har lett till ökningar i antalet anmälda våldtäkter och har påverkat volymerna i rättskedjans senare led. Motsvarande förändringar går dock inte att utläsa i källor som mäter utsatthet för sexualbrott.

Sexualbrott

Här hittar du ett urval rapporter och kortanalyser med anknytning till våldtäkter och andra sexualbrott.

undersökning

Drygt 14 procent av eleverna uppger att de utsatts för sexuellt ofredande, alltså att någon tafsat eller tagit på dem minst en gång under de senaste tolv månaderna, medan 3,9 procent uppger att de vid minst ett tillfälle blivit tvingade att göra något som de upplevde som sexuellt. Skolundersökningen om brott (2016) beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio. 

kortanalys

I denna kortanalys görs för första gången en beskrivning av kön och ålder på gärningspersonerna vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott med utgångspunkt i NTU. Den visar att:

  • Män begår oftare sexualbrott, mot både kvinnor och män
  • Andelen äldre gärningspersoner är större vid sexualbrott
  • Män och kvinnor utsätter personer i samma ålder som de själva
  • De utsatta är av motsatt kön oavsett gärningspersonernas ålder

kortanalys

I denna kortanalys undersöks hur vanligt det är att de inblandade vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott uppges vara påverkade av alkohol (utsatta personer) eller alkohol och droger (gärningspersoner).

Resultaten visar på en fortsatt stark koppling mellan berusning och olika typer av våldsbrott och belyser därmed vikten av att ta med alkohol som en faktor när man arbetar brottspreventivt.

Statistik

I majoriteten av de sexualbrott som rapporteras i NTU är förövaren en helt okänd person (65 %). I 24 procent av fallen var gärningspersonen en bekant, och i 11 procent av fallen en närstående. Källa: NTU

utveckling

Rapportserien Brottsutvecklingen i Sverige har getts ut av Brottsförebyggande rådet sedan 1976. Fokus i denna rapport från 2017 är utvecklingen under 2000-talet, bland annat för sexualbrott.

Uppföljning

Sedan den 1 juli 2009 är det straffbart att kontakt med barn i sexuellt syfte. Hur går det till när sådana kontakter tas? Hur upptäcks de? Hur många kontakter uppfyller lagens rekvisit? Hur många är det som leder till åtal? Och varför är det så många förundersökningar som läggs ner?

Brottsförebyggandet rådet (Brå) har på uppdrag av regeringen följt upp hur den nya lagen fungerar i praktiken, med utgångspunkt i de kontakter som polisanmälts till och med den 30 juni 2011. Studien visar att lagen i dagsläget inte fungerar som det var tänkt, och varför.