UPPFÖLJNING

Polisens arbete mot sexköpsbrott med vuxna säljare är idag inriktat mot så kallade eskortsidor. Arbetet behöver breddas till att omfatta även andra arenor. När det är barn som utnyttjas genom köp av sexuella handlingar behöver polisen och socialtjänsten bli bättre på att motverka kontakter och upptäcka brott oavsett arena. Det visar två nya rapporter från Brå.

Den ena rapporten har följt upp förbudet mot köp av sexuell tjänst av vuxna i prostitution. Den andra rapporten har följt upp arbetet mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Sexualbrott

Här hittar du ett urval rapporter och kortanalyser med anknytning till våldtäkter och andra sexualbrott.

Analys

Gärningspersonens kön, ålder och relation till den utsatta

Den här kortanalysen beskriver gärningspersonernas kön, ålder och relation till de utsatta vid misshandel, hot, sexualbrott och personrån. De datakällor som används är uppföljningsintervjuerna från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) för åren 2019–2021, (som avser utsatthet 2018–2020) samt brottsmisstankar ur registret över misstänkta personer för åren 2018–2020.

Studie

Sveriges lagstiftning och sätt att föra statistik får som konsekvens att antalet upprättade anmälningar som kommer in i statistiken blir fler än i många andra länder. Sverige skulle hamna någonstans i mitten av den europeiska statistiken över anmälda våldtäkter – om vi hade haft liknande lagstiftning och statistiska upplägg som exempelvis Tyskland. Sverige sticker heller inte ut när det gäller andelen kvinnor som i en europeisk brottsofferundersökning uppgett att de någon gång utsatts för en våldtäkt.

I studien Anmälda och uppklarade våldtäkter i Europa (2020:2) framgår att det finns skillnader både i hur våldtäktslagstiftningen är utformad och hur statistiken förs, vilket gör att ländernas siffror inte är jämförbara.

Uppföljning

Antalet åtal och fällande domar för våldtäkt har ökat markant sedan den nya lagstiftningen om våldtäkt, ofta kallad samtyckeslagen, infördes 2018. Men få av de fällande domarna avsåg det nya brottet oaktsam våldtäkt. Det visar Brotts­förebyggande rådets genomgång av samtliga tingsrättsdomar om våldtäkt mot kvinnor under 2019.

Antalet anmälningar som leder till en fällande dom för våldtäkt har ökat markant sedan lagändringarna. Från 190 fällande domar år 2017 till 333 år 2019, en ökning med 75 procent.

Studie

Sedan 2019 utreder en särskild sexualbrottsgrupp alla våldtäktsärenden hos polisområde Stockholm Nord. Specialiseringen har lett till högre kvalitet i ärendena samtidigt som utredningstiderna har kortats. Men antalet ärenden som har redovisats till åklagare har bara ökat marginellt. Det visar rapporten Utvärdering av Sexualbrottsgruppen i Stockholm Nord (2021:7) som Brå har gjort på uppdrag av Polisen.

undersökning

Drygt 14 procent av eleverna uppger att de utsatts för sexuellt ofredande, alltså att någon tafsat eller tagit på dem minst en gång under de senaste tolv månaderna, medan 3,9 procent uppger att de vid minst ett tillfälle blivit tvingade att göra något som de upplevde som sexuellt. Skolundersökningen om brott (2016) beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio. 

kortanalys

I denna kortanalys från 2014 görs för första gången en beskrivning av kön och ålder på gärningspersonerna vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott med utgångspunkt i NTU. Den visar att:

  • Män begår oftare sexualbrott, mot både kvinnor och män
  • Andelen äldre gärningspersoner är större vid sexualbrott
  • Män och kvinnor utsätter personer i samma ålder som de själva
  • De utsatta är av motsatt kön oavsett gärningspersonernas ålder

kortanalys

I denna kortanalys från 2015 undersöks hur vanligt det är att de inblandade vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott uppges vara påverkade av alkohol (utsatta personer) eller alkohol och droger (gärningspersoner).

Resultaten visar på en fortsatt stark koppling mellan berusning och olika typer av våldsbrott och belyser därmed vikten av att ta med alkohol som en faktor när man arbetar brottspreventivt.

Statistik

Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar att 4,7 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de utsatts för sexualbrott 2022, vilket motsvarar cirka 388 000 personer (skattat antal). Källa: NTU

Studie

Det är inte möjligt att kraftigt öka andelen anmälda våldtäkter som leder till åtal och fällande dom – oavsett hur bra polis och åklagare arbetar. Men det finns utrymme för förbättringar. Mot den bakgrunden har Brå haft i uppdrag av regeringen att studera rättsväsendets hantering av våldtäkt – från anmälan till dom. Denna rapport från 2019 beskriver vad som utmärker anmälningarna om våldtäkt mot vuxen kvinna, hur utredningsarbetet bedrivs och vad som är orsaken till att så många utredningar läggs ned.

STUDIE

Antalet polisanmälda sexualbrott har ökat kontinuerligt under de senaste decennierna. De senaste åren har även den själv­rapporterade utsattheten för sexualbrott ökat. I rapporten Indikatorer på sexualbrotts­utvecklingen 2005-2017 har Brå analyserat utvecklingen av anmälda brott och data från Nationella trygghetsundersökningen.

kortanalys

I denna kortanalys från 2015 beskrivs med hjälp av kriminalstatistik rättsväsendets hantering av våldtäktsbrottet i rättskedjans olika steg. Resultaten visar att de lagstiftnings­förändringar som genomförts har lett till ökningar i antalet anmälda våldtäkter och har påverkat volymerna i rättskedjans senare led. Motsvarande förändringar går dock inte att utläsa i källor som mäter utsatthet för sexualbrott.

utveckling

Rapportserien Brottsutvecklingen i Sverige har getts ut av Brottsförebyggande rådet sedan 1976. Fokus i denna rapport från 2017 är utvecklingen under 2000-talet, bland annat för sexualbrott.

Uppföljning

Sedan den 1 juli 2009 är det straffbart att kontakt med barn i sexuellt syfte. Hur går det till när sådana kontakter tas? Hur upptäcks de? Hur många kontakter uppfyller lagens rekvisit? Hur många är det som leder till åtal? Och varför är det så många förundersökningar som läggs ner?

Brottsförebyggandet rådet (Brå) har på uppdrag av regeringen följt upp hur den nya lagen fungerar i praktiken, med utgångspunkt i de kontakter som polisanmälts till och med den 30 juni 2011. Studien visar att lagen i dagsläget inte fungerar som det var tänkt, och varför.