Uppföljning och återkoppling

Det femte steget, uppföljning och återkoppling, fortlöper under hela samverkansprocessen. I uppföljningsarbetet har kommunpolisen och den kommunala samordnaren ansvar för att dokumentera och sammanställa arbetet. Chefen för lokalpolisområdet och cheferna inom kommunen har ansvar att fråga efter och ta del av uppföljningen. Den ska ligga till grund för utformning och utveckling av fortsatt samverkan. Uppföljning av medborgarlöften har särskild betydelse eftersom de är kommunicerade med medborgarna.

Målet med Steg 5 är att granska och återkoppla till styrgruppen hur arbetet genomförts och om åtgärderna kan ha påverkat de problem som skulle förebyggas. Resultatet av polisens och kommunens utlovade aktiviteter bör återkopplas till medborgarna.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Steg 5 är klart när följande är genomfört:

  • Arbetets påverkan på problemen har undersökts.
  • Hur parterna uppfyllt sina åtaganden har bedömts.
  • Arbetsprocessen har granskats.
  • Uppföljningen har återkopplats till styrgruppen.
  • Arbetet med medborgarlöftet har återkopplats till medborgarna.

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan