ECPA 2014: Människohandel

Sveriges Kvinnolobby vann den svenska uttagningen till ECPA 2014.

Här kan du läsa om vinnaren i den europeiska tävlingen ECPA 2014 och ta del av de svenska bidragen. Temat för tävlingen detta år var Människohandel.

Den danska ideella organisationen Hope Now med projektet Empowering Trafficked People tog hem segern i den europeiska brottsförebyggande tävlingen ECPA 2014.

Priset delades ut i Rom, Italien. 20 länder deltog i årets tävling med temat Människohandel. Hope Now erbjuder direkt stöd till personer som utsatts för människohandel. De bedriver också informations- och påverkansarbete mot politiker och allmänheten. Organisationen har funnits sedan 2007. En viktig framgångsfaktor har varit att de samarbetar med myndigheter på flera nivåer och fungerar som en brobryggare mellan utsatta grupper och myndigheter.

Svenska vinnaren

Organisationen Sveriges Kvinnolobby tilldelades första pris i den svenska ECPA 2014. Genom projektet Rätt riktning – etiska riktlinjer mot sexhandel hjälper de svenska företag att arbeta förebyggande mot människohandel för sexuella ändamål.

Studier visar att 80 procent av svenska mäns sexköp sker utomlands. Närmare en tredjedel av dessa inträffar under eller i samband med tjänsteresor. Med projektet Rätt riktning- etiska riktlinjer mot sexhandel vill Sveriges Kvinnolobby hjälpa svenska företag med representation utomlands att ta ett socialt ansvar för att förebygga människohandel för sexuella ändamål. Genom att föra in etiska riktlinjer mot sexköp i företagens CSR-arbete signalerar företagen ett förhållningsätt mot sexköp till anställda och omgivningen. De etiska riktlinjerna fungerar också som ett stöd för den anställde att agera i situationer där sexhandel kan förekomma. I projektet har Sveriges Kvinnolobby tagit fram informationsmaterial för företag, gett förslag på skrivningar i företagens resepolicy och/eller uppförandekod samt arrangerat utbildningar med företag. 200 företag har nåtts av projektet. 25 företag har deltagit i en utbildning om etiska riktlinjer. Flera företag ha anslutit sig till projektet och inlett en process med att ta fram etiska riktlinjer mot sexhandel.

Övriga svenska bidrag 2014

Freethem

Med utgångspunkt i ett starkt lokalt engagemang runt om i landet och med ett fokus på ungdomar verkar den ideella organisationen Freethem för att förebygga människohandel. Genom att upplysa, informera, utbilda och aktivera ungdomar vill Freethem ändra ungdomars attityder kring sexköp och öka ungdomars engagemang mot människohandel. Från starten i Uppsala 2008 finns nu 14 lokalavdelningar i sju olika län. Verksamheten har även spritt sig till fyra europeiska länder. Ungefär 3 000 personer har nåtts av Freethems budskap genom föreläsningar, sociala medier och andra evenemang. Freethem har även drivit gemensamma projekt och evenemang med andra lokala aktörer som arbetar mot människohandel, till exempel lokala Amnesty- och Rädda Barnen grupper.


Frivilligt återvändande och återintegrering för personer utsatta för människohandel och prostitution
, Länsstyrelsen Stockholm

Genom pilotprojektet Frivilligt återvändande och återintegration förpersoner utsatta för människohandel eller prostitution i Sverige ger Länsstyrelsen Stockholm stöd till myndigheter och organisationer i att genomföra ett tryggt återvändande för personer som utsatts för människohandel eller prostitution. Målet är att minska risken för re-trafficking, det vill säga att före detta offer för människohandel återigen faller offer för människohandel. Projektet genomförs tillsammans med den internationella organisationen International Organisation för Migration (IOM) som även ansvarar för att följa upp återintegreringen i den drabbades hemland. Genom det lokala IOM-kontoret i hemlandet får den återvändande person fortsatt hjälp i form av olika stödinsatser. Personen kan även få bidrag till rehabilitering, utbildning och arbetspraktik. I projektet har man tagit fram en manual med praktisk information till myndigheter och frivilligorganisationer som hanterar återvändande och återintegrering. Sedan oktober 2012 har Länsstyrelsen Stockholm aktualiserat 35 ärenden som ingår i målgruppen för ett frivilligt återvändande. Av dessa 35 ärenden har totalt 14 personer rest tillbaka till sitt hemland. Majoriteten är kvinnor som utsatts för sexuell exploatering. Uppföljningen av de som återvänt visar att samtliga fått stöd och skydd i hemlandet.


Ett blomstrande Rosenlund, Göteborgs stads Trygg, vacker stad, Park och Naturförvaltningen

I projektet Ett blomstrande Rosenlund har Göteborgs stads Trygg, vacker stad, Park och Naturförvaltningen i samverkan med fastighetsägare och företagare genomfört fysiska förändringar av området Rosenlund i syfte att bland annat minska den sexhandel som länge förknippats med området. Projektet föregicks av en trygghetsvandring och en stråkanalys som visade att området upplevdes som mörkt och otryggt och som många (särskilt kvinnor) dragit sig från att besöka. Projektet bygger på en väl fungerande samverkan mellan kommunala, bolag och fastighetsägarna i området. Projektet utvärderas av en extern utvärderare. Den första delapporten pekar på att sexhandeln på Rosenlundsgatan upphört, men att den inte försvunnit från området.

Sidan senast uppdaterad: