Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2022

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52) Pdf, 165 kB.

2022-12-20
Dnr: 0414/22
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå Pdf, 136 kB.

2022-12-15
Dnr: 0431/22
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid (SOU 2022:48) Pdf, 116 kB.

2022-12-06
Dnr: 0324/22
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Utökat informationsutbyte (Ds 2022:13) Pdf, 165 kB.

2022-11-24
Dnr: 0289/22
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22) Pdf, 343 kB.

2022-11-22
Dnr: 0295/22
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet (Ds 2022:21) Pdf, 159 kB.

2022-11-22
Dnr 0302/22
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU Pdf, 133 kB.

2022-11-22
Dnr 0301/22
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Vistelseförbud för barn Pdf, 130 kB.

2022-10-11
Diarienummer 0235/22
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (SOU 2022:19) Pdf, 149 kB.

2022-09-27
Diarienummer 0185/22
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Statistiska centralbyråns hemställan om ändringar i bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken Pdf, 191 kB.
2022-09-07
Diarienummer: 0149/22
Departement/myndighet: Finansdepartementet


EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet (SOU 2022:18) Pdf, 110 kB.
2022-06-30
Diarienummer: 0150/22
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Straff för deltagande i terroristorganisation Pdf, 113 kB.
2022-06-30
Diarienummer: 0153/22
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (SOU 2021:86) Pdf, 153 kB.
2022-06-10
Diarienummer: 0146/22
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Nya föreskrifter med anledning av införandet av Digitalt brottmålsavgörande Pdf, 143 kB.
2022-06-02
Diarienummer:0168/22
Departement/myndighet: Domstolsverket


En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) Pdf, 138 kB.
2022-05-18
Diarienummer:0069/22
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En stärkt brottsofferfond Pdf, 577 kB.
2022-05-20
Diarienummer: 0100/22
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online Pdf, 576 kB.
2022-04-29
Diarienummer: 0056/22
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100) Pdf, 112 kB.
2022-04-21
Diarienummer: 0014/22
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) Pdf, 139 kB.
2022-04-05
Diarienummer: 0039/22
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pdf, 145 kB.
2022-03-25
Diarienummer: 0079/22
Departement/myndighet: Finansdepartementet


En översyn av den straffrättsliga regleringen av preskription Pdf, 578 kB.
2022-03-15
Diarienummer: 0511/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Rätt åtgärder. Granskning och integritet (SOU 2021:99) Pdf, 156 kB.
2022-03-10
Diarienummer: 0013/22
Departement/myndighet: Kulturdepartementet


Åtgärder i gränsnära områden Pdf, 156 kB.
2022-03-10
Diarienummer: 0505/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Europeiska kommissionens förslag på nytt mandat för Europeiska unionens narkotikabyrå Pdf, 131 kB.
2022-03-01
Diarienummer: 0035/22
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Domstolsverkets promemoria De allmänna domstolarnas rapportering inom brottmålsförfarandet Pdf, 169 kB.
2022-02-22
Diarienummer: 0523/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Utkast till lagrådsremiss: Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott Pdf, 539 kB.
2022-02-22
Diarienummer: 0519/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Socialstyrelsens föreskriftsutkast om våld i nära relationer Pdf, 123 kB.
2022-02-21
Diarienummer: 0515/21
Departement/myndighet: Socialstyrelsen


EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om transporter av avfall, COM (2021) 709 Pdf, 112 kB.
2022-02-18
Diarienummer: 0514/21
Departement/myndighet: Miljödepartementet


Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97) Pdf, 137 kB.
2022-02-14
Diarienummer: 0536/21
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet


Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden Pdf, 137 kB.
2022-02-04
Diarienummer: 0016/22
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter (SOU 2021:83) Pdf, 178 kB.
2022-02-02
Diarienummer: 0424/21
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


En paneuropeisk privat pensionsprodukt Pdf, 105 kB.
2022-01-28
Diarienummer: 0449/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Arrestantvakter och transportuppdrag Pdf, 130 kB.
2022-01-20
Diarienummer: 0266/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Tydligare reglering av hampa Pdf, 134 kB.
2022-01-19
Diarienummer: 0419/21
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen Pdf, 141 kB.
2022-01-18
Diarienummer: 0428/21
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Reviderat miljöbrottsdirektiv Pdf, 174 kB.
2022-01-10
Diarienummer: 0521/21
Departement/myndighet: Miljödepartementet


Sidan senast uppdaterad: