ECPA-tävlingen

Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU – European Crime Prevention Award (ECPA) – av EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN). Syftet med tävlingen är att belöna de bästa europeiska brottsförebyggande projekten.

Brå utser Sveriges bidrag till tävlingen. Det görs genom en nationell tävling med prisutdelning. Det vinnande bidraget representerar Sverige i den europeiska tävlingen.

BPC – Best Practice Conference

Den europeiska tävlingen hålls i samband med konferensen Best Practice Conference (BPC). Konferensen består av föreläsningar och seminarier samt presentation och diskussion av de projekt som nominerats till ECPA tävlingen. Beslutsfattare, praktiker och forskare från alla EU:s medlemsstater, kandidatländerna och berörda organisationer är vanligtvis närvarande vid konferensen.

EUCPN

Tävlingen arrangeras av nätverket EUCPN som består av brottsföre­byggande organisationer i EU.

Portugal vann ECPA 2023

Den 13–14 december 2023 ägde Best Practice Conference (BPC) och finalen av European Crime Prevention Award (ECPA) rum i Valencia. Under två dagar hölls föreläsningar och presentationer av de medverkande bidragen, under årets tema Arbetskraftsexploatering och människohandel. Portugals bidrag Human Merchandise 4 stod som vinnare av ECPA 2023 – en kampanj som riktar sig mot sårbara individer för att öka kunskapen om trafficking. Särskilda insatser riktas exempelvis mot fotbollen och unga pojkar som utnyttjas som arbetskraft. På andra plats kom Grekland med National Emergency Response Mechanism (NERM) som fokuserar på att nå och stötta hemlösa barn. På tredje plats hamnande Rumänien med Prison is not only behind bars! – en kampanj för att öka kunskap om trafficking.

Läs mer om de vinnande bidragen på EUCPN:s webbplats.

Anmäl ert bidrag senast den 20 augusti

Tema för årets ECPA 2019 är: Förebygga narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet (Preventing of drug related juvenile delinquency).

Av särskilt intresse är sekundär och tertiär prevention det vill säga där man riktar sig mot riskgrupper eller mot personer med beroendeproblematik eller brottslighet där det handlar om att förebygga återfall. Vi ser även att bidrag som fokuserar på såväl unga som unga vuxna och på såväl socialt som situationellt brottsförebyggande arbete, är av särskilt intresse för tävlingen.

Temat för ECPA 2023

Temat för ECPA 2023 är Arbetskraftsexploatering och människohandel.

Bakgrund

Människohandel för tvångsarbete är en form av arbetskraftsexploatering. Arbetskraftsexploatering handlar om situationer där personer utnyttjas för att utföra ett arbete för mycket låg lön eller utan lön, under dåliga förhållanden. Brottet innebär att människor genom olaga tvång, fysiskt våld, hot och vilseledande information utnyttjas för ekonomisk vinning. Brottligheten är ofta organiserad. Arbetskraft, boende, transporter, arbetstillstånd och identitetshandlingar måste ordnas och/eller förfalskas. Graden av organisation varierar, liksom arbetsuppgifterna. Det kan handla om allt från ett par personer som handtvättar bilar på en bilverkstad till hundratals bärplockare som lockas till Sverige med falska löften om välbetalt säsongsarbete.

Vad kan bidraget innehålla?

Bidragets främsta fokus ska vara inom det brottsförebyggande arbetet och kan rikta sig mot antingen de utsatta personerna eller mot förövarna. Det kan handla om informationskampanjer till utsatta grupper, gränsöverskridande och multidisciplinära insatser av olika myndigheter och/eller intresseorganisationer eller lokalt förebyggande arbete för att minska efterfrågan på den här typen av arbetskraft, genom t.ex. tydliga rutiner vid upphandling.

Målet kan bland annat vara att öka utsatta individers tillit och förtroende för rättsväsendet, att öka en svårnådd grupps medvetenhet om rättsprocessen och deras juridiska rättigheter eller att försvåra för förövarna att bedriva denna typ av verksamhet.

Mattias Larsson, generaldirektör för Brå delar ut ECPA-priset till representanter för det vinnande bidraget

Sveriges bidrag till ECPA 2023

Sund konkurrens i byggbranschen representerade Sverige i European Crime Prevention Award (ECPA) 2023.

Läs mer om Sveriges bidrag i ECPA 2023 här.

Kriterier

Vem kan tävla i ECPA?

Både myndigheter, företag och andra organisationer som har genomfört brottsförebyggande projekt eller insatser relaterat till årets tema kan delta. Det kan gälla rättsväsendet, sociala myndigheter, kommuner, privata företag och ideella organisationer med flera. Tävlingsbidragen bör dessutom helst uppfylla dessa kriterier:

  • Verksamheten ska vara utvärderad/uppföljd eller kunna visa på någon typ av resultat.
  • Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.
  • Verksamheten ska, så långt det är möjligt, vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.
  • Verksamheten ska om möjligt gå att upprepa av organisationer i andra medlemsländer.

Kontakt

Jenny Engerdahl-Hayes

ecpa@bra.se

Läs mer om tidigare års vinnare/bidrag