ECPA-tävlingen 2024

Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU – European Crime Prevention Award (ECPA) – av EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN). Syftet med tävlingen är att belöna de bästa europeiska brottsförebyggande projekten.

Brå utser Sveriges bidrag till tävlingen. Det görs genom en nationell tävling med prisutdelning. Det vinnande bidraget representerar Sverige i den europeiska tävlingen.

Årets tema för ECPA-tävlingen

Temat för European Crime Prevention Award (ECPA) 2024 är Förebyggande mot återfall i brott.

Bakgrund

Insatser för att förebygga återfall är en central del av det brottsförebyggande arbetet. Personer som återupprepade gånger begår brott står för en relativt stor andel av den totala brottsligheten i samhället. Statistik från Brå visar bland annat att 44% av samtliga personer med ingångshändelse år 2017 återföll i brott inom tre år. Ett effektivt återfallsförebyggande arbete kan därför ge stora vinster, för den enskilda individen såväl som för samhället.

Återfallsförebyggande arbete inkluderar många aktörer som exempelvis kriminalvård, socialtjänst, polis, landsting och arbetsförmedling och samverkan är därför en viktig faktor för ett effektivt arbete.

Vad kan bidraget innehålla?

Bidraget ska fokusera på det återfallsförebyggande arbetet och bör vara utvärderat eller uppföljt med positiva resultat samt att det har skett i samverkan mellan flera olika aktörer. Projektet kan rikta sig mot enskilda individer eller större grupper och kan handla om arbete med avhopparverksamhet, återintegrering i samhället eller behandlingsprogram.

Med reservation för eventuella ändringar.

EUCPN

Tävlingen arrangeras av nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN) som består av brottsföre­byggande organisationer i EU.

BPC – Best Practice Conference

Den europeiska tävlingen hålls i samband med konferensen Best Practice Conference (BPC). Konferensen består av föreläsningar och seminarier samt presentation och diskussion av de projekt som nominerats till ECPA tävlingen. Beslutsfattare, praktiker och forskare från alla EU:s medlemsstater, kandidatländerna och berörda organisationer är vanligtvis närvarande vid konferensen.

Läs mer om tidigare års vinnare/bidrag

Så deltar du i tävlingen

23 Aug

Tävlingsbidragen ska vara Brå tillhanda senast fredagen den 23 augusti. Anmälan av tävlingsbidrag skickas till e-postadressen: ecpa@bra.se. Märk din e-post med ECPA 2024.

Glöm inte att spara ner pdf:en på din dator innan du börjar fylla i dokumentet!

Anmäl ert bidrag senast den 20 augusti

Tema för årets ECPA 2019 är: Förebygga narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet (Preventing of drug related juvenile delinquency).

Av särskilt intresse är sekundär och tertiär prevention det vill säga där man riktar sig mot riskgrupper eller mot personer med beroendeproblematik eller brottslighet där det handlar om att förebygga återfall. Vi ser även att bidrag som fokuserar på såväl unga som unga vuxna och på såväl socialt som situationellt brottsförebyggande arbete, är av särskilt intresse för tävlingen.

Kontakt

Jenny Engerdahl-Hayes

ecpa@bra.se

Kriterier

Vem kan tävla i ECPA?

Både myndigheter, företag och andra organisationer som har genomfört brottsförebyggande projekt eller insatser relaterat till årets tema kan delta. Det kan gälla rättsväsendet, sociala myndigheter, kommuner, privata företag och ideella organisationer med flera. Tävlingsbidragen bör dessutom helst uppfylla dessa kriterier:

  • Verksamheten ska vara utvärderad/uppföljd eller kunna visa på någon typ av resultat.
  • Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.
  • Verksamheten ska, så långt det är möjligt, vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.
  • Verksamheten ska om möjligt gå att upprepa av organisationer i andra medlemsländer.