ECPA-tävlingen

Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU – European Crime Prevention Award (ECPA) – av EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN). Syftet med tävlingen är att belöna de bästa europeiska brottsförebyggande projekten.

Brå utser Sveriges bidrag till tävlingen. Det görs genom en nationell tävling med prisutdelning. Det vinnande bidraget representerar Sverige i den europeiska tävlingen.

Christer Tessman och Susanne Gosenius, vinnare av ECPA 2022, tar emot priset i Prag.

Sverige vinnare av ECPA 2022

Grattis till Sveriges bidrag Riskreducerande insatser som blev vinnare av årets ECPA som delades ut i Prag den 9 december. Det vinnande bidraget, RRI, är en metod som syftar till att minska gärningspersonens motivation till hot och våld genom offensiva samtal, och därmed också minska upprepad utsatthet för brott. 

Läs mer om vinnarna av 2022 års ECPA

Mattias Larsson, generaldirektör för Brå delar ut ECPA-priset till representanter för det vinnande bidraget

Polisens arbete med beteendeförändringar hos våldsamma gärningspersoner får pris för bästa brottsförebyggande insats

Polisens metod Riskreducerande insatser (RRI) är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Metoden syftar till att minska motivationen till hot och våld genom offensiva samtal, och därmed också minska upprepad utsatthet för brott. När metoden användes i ett pilotprojekt upphörde brottsligheten i 72 procent av fallen.

Läs mer om vinnarna av 2022 års ECPA

 • VIP – Viktig intressant person är ett program framtaget av Förvaltningen för funktionsstöd, Bostad med särskild service i Sydväst. VIP utgörs av en gruppledarutbildning för personal som i sin tur håller i kurser för människor med intellektuella och/eller psykiska funktionsvariationer. Fokus ligger bland annat på att bli medveten om sina känslor, träna på att sätta gränser och lära sig om våldets olika uttryck. Deltagare har uppgett att de fått ny kunskap och nya insikter, att deras självkänsla blivit bättre och att de fått möjlighet att prata om svåra ämnen i ett tryggt forum.
 • Liten och Trygg i norra Dalarna är ett bidrag från Mora kommun. Genom Brottsoffermyndighetens utbildningsmaterial Liten och trygg är syftet med insatsen att höja kompetensen hos förskolepersonal i Orsa och Mora kommun om våld och utsatthet hos barn. Insatsen har visat positiva effekter där kunskap och hantering av barns utsatthet ökat hos förskolepersonalen.
 • Baba är ett bidrag från Stockholm Stadsmission. Verksamheten tar emot ensamkommande barn och unga, upp till 25 år, som står helt eller delvis utanför samhällets insatser och skyddsnät. Baba är en mötesplats för social samvaro med basbehovsstöd, gruppaktiviteter, samtalsgrupper samt en skapande verkstad som stimulerar kreativitet. Baba bistår även med stödsamtal, juridisk rådgivning samt nödvändig information om migration, rättigheter i Sverige och återvändande. Den senaste deltagarenkäten visade att en klar majoritet uppgav att verksamheten bidrog till ökat välmående.
 • IGOR (I gemensam organisation mot relationsvåld) är ett bidrag från Lokalpolisområde Södermalm/Polisområde Stockholm City och Södermalms stadsdelsförvaltning. Det ett myndighetsöverskridande pilotprojekt som verkar för att förebygga partnervåld, minska mörkertal samt få stopp på upprepat partnervåld. Samverkan har varit lyckad och socialtjänsten har tack vare projektet fått kännedom om fler personer än tidigare.
 • Resursteam Heder drivs av Socialförvaltnings Centrum, Göteborgs stad som erbjuder stöd till personer som är eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. De ger även konsultativt stöd till yrkesverksamma och samarbetar med berörda myndigheter och civilsamhället. Unga utsatta har med resursteamens hjälp fått möjlighet att ta del av sina rättigheter och få stöd i sin utsatthet. Den kompetens medarbetarna i teamen besatt från start framhålls som en framgångsfaktor för projektet.
 • Frälsningsarméns Traffickingcenter Safe Havens Stockholm ger socialt och juridiskt stöd till individer som blivit utsatta för människohandel. Genom Frälsningsarméns utbildningsmodul En Säker Hand föreläser även centret för myndigheter, civilsamhället och utsatta grupper som riskeras att utnyttjas. Verksamheten har en stadig ökning av personer som söker stöd och har utökat nätverket med lämpade aktörer vid ytterligare behov.
 • Basprogram Barnafrid om våld mot barn drivs av Nationellt kunskapscentrum Barnafrid vid Linköpings universitet. Basprogram syftar till att ge alla yrkesverksamma grundläggande evidensbaserade kunskaper om våld mot barn. Majoriteten av deltagare uppgav bland annat att den kunskap som erhållits från Basprogram skulle påverka deras sätt att arbeta och att de fått bättre teoretisk kunskap om våld mot barn.
 • Stockholms stad, Socialförvaltningen, har sedan 2021 en utökad åldersgräns på Stödcentrum för unga brottsutsatta och vittnen. Stödcentret erbjuder råd och stöd till barn och ungdomar som har utsatts för brott samt länkar vidare dit fler behov kan bemötas. Tidigare har centret tagit emot unga mellan 12-21 år. Verksamheten utökade åldersgränsen till 10 år med motiveringen att socialtjänsten har ett ansvar för att även de yngre barnen ska få erbjudande om råd och stöd. Verksamheten har kommit i kontakt med fler utsatta i den yngre ålderskategorin där samtliga har uppgett att de varit nöjda med kontakten.

Läs mer om tidigare års vinnare/bidrag

EUCPN

Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU.

Anmäl ert bidrag senast den 20 augusti

Tema för årets ECPA 2019 är: Förebygga narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet (Preventing of drug related juvenile delinquency).

Av särskilt intresse är sekundär och tertiär prevention det vill säga där man riktar sig mot riskgrupper eller mot personer med beroendeproblematik eller brottslighet där det handlar om att förebygga återfall. Vi ser även att bidrag som fokuserar på såväl unga som unga vuxna och på såväl socialt som situationellt brottsförebyggande arbete, är av särskilt intresse för tävlingen.

Kriterier

Vem kan tävla i ECPA?

Både myndigheter, företag och andra organisationer som har genomfört brottsförebyggande projekt eller insatser relaterat till årets tema kan delta. Det kan gälla rättsväsendet, sociala myndigheter, kommuner, privata företag och ideella organisationer med flera. Tävlingsbidragen bör dessutom helst uppfylla dessa kriterier:

 • Verksamheten ska vara utvärderad/uppföljd eller kunna visa på någon typ av resultat.
 • Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.
 • Verksamheten ska, så långt det är möjligt, vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.
 • Verksamheten ska om möjligt gå att upprepa av organisationer i andra medlemsländer.

Ansökan till årets ECPA 2022 är nu stängd

Årets tema är brottsförebyggande arbete med sårbara individer och insatser för att de inte upprepat ska utsättas för brott.

Läs mer om temat för ECPA 2022

Kontakt

Konferens

BPC – Best Practice Conference

Den europeiska tävlingen hålls i samband med konferensen Best Practice Conference (BPC). Konferensen består av föreläsningar och seminarier samt presentation och diskussion av de projekt som nominerats till ECPA tävlingen. Beslutsfattare, praktiker och forskare från alla EU:s medlemsstater, kandidatländerna och berörda organisationer är vanligtvis närvarande vid konferensen.