Mord och dråp

År 2023 konstaterades 121 fall av dödligt våld i Sverige. Det visar statistiken över konstaterade fall över dödligt våld, där man har granskat samtliga polisanmälningar under året.

Konstaterade fall av dödligt våld

Dödligt våld

Antal konstaterade fall av dödligt våld, totalt samt uppdelat på brottsoffrets kön¹. Uppgift om kön finns tillgänglig från 2011.

¹I ett av fallen 2012 kunde offrets kön inte fastställas.

För att få en mer tillfölitlig statistik över det dödliga våldet granskas samtliga polisanmälningar och redovisas som statistiken över Konstaterade fall över dödligt våld. Där ingår samtliga fall som polisanmälts som mord, dråp, barnadråp, samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, där det kan konstateras att dödligt våld sannolikt är dödsorsaken (med antalet fall avses här antalet offer).

I Brås granskning konstaterades 121 fall av dödligt våld 2023, motsvarande 24 procent av samtliga händelser som anmäldes som fullbordade mord, dråp eller barnadråp under året.5 Antalet konstaterade fall av dödligt våld för 2023 var 5 fler än 2022, då antalet uppgick till 116 fall. Sedan 2002, då Brå började ta fram statistiken, har nivån på antalet konstaterade fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 124 fall per år.

Utvecklingen för det dödliga våldet för hela perioden (2002–2023) kan grovt delas in i tre perioder. Den första perioden (2002–2008) präglas av stora svängningar i antalet dödsoffer för de enskilda åren från år till år, med en variation mellan 81 och 111 fall av konstaterat dödligt våld per år. Den andra perioden (2009–2014) präglas av mindre svängningar mellan de enskilda åren, där antalet fall av dödligt våld varit i intervallet 81 till 91 fall per år, undantaget 2012 års utfall på 68 fall av dödligt våld. Under den tredje fasen (2015–2023) har antalet dödsoffer till följd av dödligt våld legat på en klart högre nivå än tidigare perioder, med en variation mellan 106 och 124 fall på årsbasis.

Kön och ålder

Av samtliga 121 fall av dödligt våld 2023 var offret en kvinna eller flicka i 33 fall och en man eller pojke i 88 fall. Jämfört med 2022 var det 10 fall fler med ett kvinnligt dödsoffer, och 5 fall färre med ett manligt dödsoffer. Merparten av det dödliga våldet 2023 drabbade personer som var 18 år eller äldre vid brottstillfället (104 fall). Resterande 17 fall avsåg dödsoffer under 18 år. Av de dödsoffer som var 18 år eller äldre avsåg 29 fall kvinnor och 75 fall män (2022 var det 23 kvinnor och 85 män). För de fall av dödligt våld där offren var under 18 år 2023, var 4 flickor och 13 pojkar.

Andelen kvinnliga offer för dödligt våld 2023 uppgick till 27 procent och andelen manliga offer till 73 procent. Motsvarande fördelning 2022 var 20 procent kvinnor respektive 80 procent män. För senaste tioårsperioden (2014–2023) har andelen kvinnliga dödsoffer varierat på årsbasis mellan 20 och 31 procent, och andelen för de manliga dödsoffren har varierat mellan 69 och 80 procent.

År 2023 uppgick andelen vuxna dödsoffer (18 år eller äldre) till 86 procent, och resterande 14 procent avsåg minderåriga dödsoffer. För perioden 2018–2023 har de minderåriga offrens andel varierat mellan 5 och 14 procent.

Närstående i parrelation

För 2023 konstaterades 10 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation vid tidpunkten för brottet eller hade haft tidigare, vilket andelsmässigt var 8 procent av samtliga fall av dödligt våld6. Motsvarande utfall för 2022 var 10 fall (9 %). I samtliga 10 fall av dödligt våld i en parrelation 20237 var offret en kvinna eller flicka, vilket var samma som för 2022. Under 2023 förekom det således inga manliga offer i en parrelation, vilket det heller inte gjorde 2022. Andelen fall med kvinnligt offer i en parrelation motsvarade 30 procent av samtliga konstaterade fall av dödligt våld mot kvinnor och flickor.

För hela perioden (2017–2023) har antalet kvinnor och flickor som fallit offer för dödligt våld i en parrelation varierat mellan 10 och 22 dödsfall, med ett årsgenomsnitt på 14 dödade kvinnor och flickor under perioden. Antalet manliga offer för dödligt våld i en parrelation har varierat mellan 0 och 4 dödsfall, med ett årsgenomsnitt på 2 dödsfall. Antalet dödsoffer i en parrelation (kvinnliga och manliga offer sammantaget) hade således ett årsgenomsnitt på 16 dödsfall för perioden 2017–2023, vilket är i nivå med de fördjupade studier om dödligt våld i Sverige som Brå återkommande genomfört. Enligt senaste rapporten låg antalet fall av dödligt våld i nära relation under en lång period (hela 90-talet och större delen av 00-talet) på i genomsnitt 20 fall per år, för att sedan minska till i genomsnitt 16 fall per år under 2008–2017.

Dödligt våld med skjutvapen, kniv och övrigt våld

Antal konstaterade fall av dödligt våld uppdelat på våldsmetod.

Våldsmetod

Uppföljningen av dödligt våld med skjutvapen, som redovisats sedan tidigare, har i år (2023) utökats så att även dödligt våld med kniv redovisas. Information om kniv som våldsmetod har tagits fram retroaktivt för åren 2019–2022. År 2023 var skjutvapen den vanligaste våldsmetoden med 53 fall av dödligt våld, vilket var 10 fall färre än 2022. Näst vanligast var kniv med 41 fall, 6 fall fler än 2022. Övriga våldsmetoder uppgick sammantaget till 27 fall av dödligt våld (9 fall fler jämfört med 2022).

I de fall där skjutvapen användes 2023 var dödsoffret en man eller pojke i 46 fall och en kvinna eller flicka i 7 fall. Motsvarande fördelning 2022 var 62 fall med manligt dödsoffer och 1 fall med kvinnligt dödsoffer. Antalet fall med kniv där dödsoffret var man eller pojke uppgick till 28 fall (+5 fall jämfört med 2022), och då dödsoffret var en kvinna eller flicka uppgick antalet till 13 fall (+1 fall). För övriga våldsmetoder uppgick manliga dödsoffer till 14 fall 2023 (+6 fall), och kvinnliga dödsoffer till 13 fall (+3 fall).

Andelen fall med skjutvapen uppgick till 44 procent av samtliga konstaterade fall av dödligt våld 2023, vilket var lägre än 2022 då andelen var 54 procent. Andelen för kniv uppgick till 34 procent, som var en högre andel än 2022 (30 %). Även andelen för övriga våldsmetoder var högre än föregående år, med 22 procent 2023 jämfört med 16 procent 2022.

Regional fördelning

Två polisregioner hade färre fall av dödligt våld 2023 jämfört med 2022; Syd (-17 fall) och Väst (-4 fall), medan de övriga fem regionerna hade fler fall 2023. Mest ökade antalet fall i regionerna Mitt och Öst (+7 fall vardera), följt av Stockholm (+6 fall) jämfört med 2022. Av de konstaterade fallen av dödligt våld 2023 anmäldes 72 fall i storstadsregionerna (Stockholm, Väst och Syd), vilket utgjorde 60 procent av samtliga fall av konstaterat dödligt våld 2023. Motsvarande utfall för 2022 var 87 fall (75 %).

För perioden 2015–2023 har antalet konstaterade fall av dödligt våld som anmälts i storstadsregionerna (Stockholm, Väst och Syd) varierat mellan 71 och 87 fall per år, motsvarande mellan 60 och 75 procent av samtliga fall av konstaterat dödligt våld.

Antalet manliga dödsoffer i storstadsregionerna (Stockholm, Väst och Syd) uppgick sammantaget till 54 fall 2023, vilket var 18 fall färre jämfört med 2022. Samtidigt uppgick antalet manliga dödsoffer i de övriga polisregionerna till totalt 34 fall för 2023, vilket var 13 fall fler jämfört med 2022.

Andelen kvinnliga offer för dödligt våld var högre i både storstadsregionerna och i de övriga polisregionerna 2023 jämfört med 2022, Även andelen manliga dödsoffer var högre i de övriga polisregionerna 2023 i jämförelse med 2022, medan andelen manliga offer för dödligt våld i storstadsregionerna var på en lägre nivå 2023 jämfört med 2022.

Anmälningsstatistiken visar även fall som inte har konstaterats som mord

Siffrorna för dödligt våld i statistiken över anmälda brott visar samtliga anmälda händelser med dödlig utgång där det finns anledning att utreda om dödligt våld kan ha förekommit. Många av dessa händelser visar sig efter utredning avse annat än dödligt våld, till exempel självmord, olycka eller naturlig död. Det händer även att flera polisanmälningar upprättas för ett och samma fall av misstänkt dödligt våld, vilket innebär att statistiken innehåller dubbletter. Vidare händer det att försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp felaktigt registreras som fullbordade mord eller dråp. Därför granskar Brå varje år samtliga polisanmälningar för att få en mer tillförlitlig statistik. Under 2023 anmäldes och registrerades 488 händelser som fullbordade mord, dråp eller barnadråp, varav merparten efter utredning visade sig avse annat än dödligt våld.

Utvecklingen sedan 1990

Konstaterade fall av dödligt våld med kort och lång uppföljningstid samt dödsorsaksstatistik från Socialstyrelsen (dödsorsak övergrepp av annan person).

Vid sidan av den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld har Brå genomfört fördjupade studier av det dödliga våldet sedan 1990-talet och fram till 2017. I det längre perspektivet visar studierna en nedåtgående trend av våld med dödlig utgång fram till 2012, för att sedan vända uppåt från 2013 och framåt. Statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister visar en likartad trend .

Det dödliga våldet uppgick under 1990-talet till i genomsnitt 100 fall per år, en nivå som under 2000-talet minskade till 91 fall per år. Minskningen fortsatte några år in på 2010-talet, och därefter vände antalet uppåt.

Lagförda för dödligt våld

Lagföringsbeslut för dödligt våld (domslut med mord eller dråp som huvudbrott, totalt samt indelat på kön). Källa: Personer lagförda för brott 

År 2021 avsåg 250 lagföringsbeslut mord eller dråp som huvudbrott, vilket inkluderar försök, förberedelse och stämpling till brott. Jämfört med året innan har antalet lagföringsbeslut för mord ökat med 55 beslut, eller 29 procent. Lagföringsbeslut mot kvinnor ökade med 9 beslut, eller 69 procent, och lagföringsbeslut mot män ökade med 46 beslut, eller 26 procent. Antalet lagföringsbeslut med dråp som huvudbrott minskade med 17 beslut, eller 71 procent.

Jämfört med 2012 har antalet lagföringsbeslut med mord som huvudbrott ökat med 145 beslut, eller 148 procent. Lagföringsbeslut mot kvinnor ökade med 16 beslut, eller 267 procent, och lagföringsbeslut mot män ökade med 129 beslut, eller 140 procent. Lagföringsbeslut där dråp var huvudbrott har minskat med 25 beslut, eller 78 procent jämfört med 2012. Lagföringsbeslut mot kvinnor minskade med 2 beslut, eller 67 procent, och lagföringsbeslut mot män minskade med 23 beslut, eller 79 procent. 

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper