2017

Under 2017 har sammanlagt fem ansökningar beviljats 1 190 000 kronor genom ekonomiskt stöd för utvärderingar och uppföljningar.

Följande ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd för utvärdering och uppföljningar:

Urban Utveckling (UUS) AB

UUS har beviljats 250 000 kronor för en ”Utvärdering av akustisk design och musik i brottsförebyggande syfte”.

På flera håll i Sverige har man prövat akustiska åtgärder för att öka trygghet och minska brott. UUS vill utvärdera om de som är på platserna upplever en högre grad av trygghet när man genomfört insatser med akustisk design. Syftet är att ta fram kunskap om hur akustisk design och musik kan användas som brottförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärd på offentliga plantser. Utvärderingen består av två delar, dels en litteraturöversikt över internationell forskning dels en jämförande fallstudie av de områden i Sverige där man prövat metoden.

Järfälla kommun

Järfälla kommun har beviljats 250 000 kronor för att utvärdera ”Ordningsvakter i Hot spot-område”.

I Järfälla har Jakobsbergs station med omnejd identifierats som en hot-spot där människor upplever stor otrygghet och oro kopplat till krog/nattliv. Det finns också problem med narkotikaförsäljning på platsen. Forskare har tillsammans med kommun och polis kartlagt och analyserat platsen. Förslag har tagits fram på förändringar av den fysiska miljön. Kommunen har dessutom i samverkan med polisen anställt ordningsvakter för att öka tryggheten. De ska finnas på plats och skapa relationer till dem som vistas ofta där. Ett speciellt fokus i trygghetsarbetet ligger på kvinnors utsatthet. Järfälla kommun avser att utvärdera arbetet för att undersöka både vilken effekt insatsen gett och belysa den arbetsmetodik man skapat genom samverkan mellan ordningsvakter, kommun och polis.

Österåkers kommun

Österåkers kommun har beviljats 190 000 kronor för att utvärdera en arbetsmetod kring ”Föräldrastödssamtal kring ungdomar som är i riskgrupp och i gängbildningar”.

I Österåker prövar man att ge ett riktat stöd till föräldrar med ungdomar som befinner sig i riskgrupper och/eller i gängbildningar. Initialt handlar det om föräldrar till ett 50-tal ungdomar. Ett första test med att kontakta föräldrarna har gett ett positivt resultat. Samverkansparterna liksom föräldrarna var positiva efter ett första test av arbetssättet. Ansökan avser att utvärdera denna arbetsmetod.

Botkyrka kommun

Botkyrka kommun har beviljats 250 000 kronor för att utvärdera projektet ”Mentors Violence Prevention - MVP”.

Botkyrka kommun har gett FoU Södertörn ett uppdrag att utvärdera kommunens arbete med MVP Sedan 2015 har Botkyrka arbetat med ledarskapsprogrammet MVP på tre högstadieskolor i kommunen. Skolorna som är med i försöket har haft en problembild med både fysiska och psykiska kränkningar och jämförts mot två andra skolor som inte har MVP.

Arriva Sverige AB

Arriva har beviljats 250 000 kronor för att utvärdera ”Pilotprojekt Trygghetskamera” med huvudfokus på vålds- och otrygghetsproblematiken på Pågatågen.

Arriva är ett bolag inom kollektivtrafiken som bland annat bedriver buss, spårvagns och tågverksamhet åt länstrafiken. Inom Region Skåne ansvarar Arriva, på uppdrag av Skånetrafiken, för de så kallade Pågatågen. Det är lokaltåg som bland annat trafikerar orterna Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg och Ystad. Arriva har inlett ett samarbete med Malmö högskola för att undersöka hur kroppsburna kameror påverkar hot, våld och tryggheten i kollektivtrafiken för såväl personal som resenärer

Tidigare stöd