Besluta om samverkan

Samverkan kan initieras om det finns ett behov, ett problem som polis och kommun kan och bör lösa tillsammans. Beslutet om att ingå samverkan bör beröra praktiska frågor som tidsramar för arbetet och skapandet av en organisation för ömsesidig styrning och uppföljning. Ytterst handlar beslutet om att förtydliga deltagande aktörers roller, mandat och befogenheter och om att ge arbetet status och legitimitet.

Ledningens engagemang är avgörande

En tydlig ledning som ger klara direktiv, operativt mandat och tydliga huvudmannaskap är förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. Chefen för lokalpolisområdet och kommunstyrelsens ordförande har ett helhetsperspektiv och kan se hur olika åtgärder passar med den egna verksamhetens mål och uppdrag. De har ett ansvar att förmedla detta och att förankra beslutet om samverkan på alla nivåer i organisationen.

Film

Varför ska kommunen arbeta brottsförebyggande?

Filmen riktar sig till kommunala beslutsfattare och politiker och beskriver varför kommuner behöver prioritera brottsförebyggande arbete och vad som krävs för att arbetet ska bli effektivt.

Stödfrågor för beslutet om samverkan

  • Har vi skapat en gemensam organisation för samverkan?
  • Har vi utsett kommunal samordnare med mandat och tid för arbetet? (för polisen är dessa uppgifter kommunpolisens ansvar)
  • Har vi tagit fram gemensamma riktlinjer och tidplaner för arbetet?
  • Har vi tagit fram rutiner för uppföljning för eget lärande?
  • Har vi förankrat beslutet om samverkan i den egna organisationen?
Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Mellanchefen är en viktig länk

För att utförarledet ska nås av mål och visioner är det viktigt att organisationens förvaltnings- eller avdelningschefer är delaktiga i besluten om samverkan. Det är deras ansvar att se till att arbetet genomförs som beslutat och att stödja det.

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan