Upprepad utsatthet

En liten grupp gärningspersoner begår en stor del av alla brott. Samma förhållande gäller för dem som drabbas av brott – en liten grupp utsatta drabbas vid upprepade tillfällen och utsätts därmed för en stor andel av alla brott. Det brottsförebyggande arbetet har därför mycket att vinna på att utgå från kunskap om upprepad utsatthet.

Ungefär en tiondel av de utsatta för brott har utsatts för hälften av alla anmälda brott. En liten del av befolkningen utsätts för brott flera gånger under ett och samma år. Förutom att studera andelar av befolkningen som utsätts för olika antal brott, är det därför också av intresse att undersöka hur stor andel av den rapporterade brottsligheten som utgör upprepad utsatthet.

Vissa drabbas oftare än andra

Brå har sammanställt den befintliga kunskapen om upprepad utsatthet som är tänkt att stödja och utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet. Skriften presenterar de grupper som är upprepat utsatta för brott mot enskild person, liksom förklaringar till att samma person drabbas flera gånger.

Bakgrund

Åtgärder riktade till riskgrupp

  • Kunskapen om att brotten är koncentrerade till vissa brottsutsatta, brottsobjekt eller platser kan tillföra en dimension till det brottsförebyggande arbetet. Genom att förebygga att de/det som redan har drabbats av brott utsätts igen, begränsas åtgärderna till en mindre grupp personer eller objekt som löper stor risk att utsättas i framtiden. Trots att det handlar om åtgärder för en mindre grupp, kan brottsminskningen bli betydande.
  • Det finns flera förklaringar till varför vissa utsätts för flera brott, en forskare uttryckte det så här:
    «En inbrottstjuv som promenerar längs en gata där han tidigare inte har begått några inbrott ser två sorters hus — troligen olämpliga och troligen lämpliga. Han genomför ett lyckat inbrott i ett av de hus som han bedömde som lämpliga. Nästa gång han promenerar längs gatan ser han tre sorters hus — troligen olämpliga, troligen lämpliga och ett som han vet är lämpligt. (Farrell, 1995, s. 391)»
  • En invändning mot att förebygga upprepade brott är att det innebär en reaktion först när någon/något redan har utsatts. Mot bakgrund av att de som har drabbats av brott löper särskild risk att utsättas igen kan förebyggandet av upprepning inte vara annat än både befogat och humant. Dessutom kan den brottsförebyggande insatsen vara en del i arbetet med att ge stöd till brottsutsatta.

European Crime Prevention Award (ECPA)

Mattias Larsson, generaldirektör för Brå delar ut ECPA-priset till representanter för det vinnande bidraget

Polisens arbete med beteendeförändringar hos våldsamma gärningspersoner får pris för bästa brottsförebyggande insats

Polisens metod Riskreducerande insatser (RRI) är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Metoden syftar till att minska motivationen till hot och våld genom offensiva samtal, och därmed också minska upprepad utsatthet för brott. När metoden användes i ett pilotprojekt upphörde brottsligheten i 72 procent av fallen.

Läs mer om vinnarna av 2022 års ECPA

Publikation

Upprepad utsatthet för hot- och våldsbrott i befolkningen 2005–2015

Denna kortanalys från Brå beskriver den upprepade utsattheten för hot- och våldshändelser i befolkningen under perioden 2005–2015, utifrån data från NTU. Fokus ligger på den grupp som utsätts för fyra eller fler hot- och våldshändelser under ett år. 

Publikationer

Faktablad

Brå har tagit fram ett antal faktablad om brottsförebyggande arbete. Ett handlar handlar om våld i nära relationer bland unga, där den som arbetar med lokalt förebyggande kan få tips om hur man kan går till väga. Det finns även ett faktablad som handlar om stöld utan inbrott i bostad, som ofta drabbar äldre.

STATISTIK

NTU: Relation till gärningspersonen

Relation till gärningspersonen vid misshandel 2022, enligt uppföljningsintervjuerna för NTU 2023. Andel händelser av totalt antal händelser, särredovisning utifrån de utsattas kön. Källa: Nationella trygghetsundersökningen – uppföljningsintervjuer 2023

Inspiration

Ta reda på mer

Utan tillfälle – inget brott är en skrift från Polisen om förebyggande åtgärder för att minska risken att drabbas av inbrott. Tonvikten ligger på olika typer av inbrottsskydd.

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar med stöd åt brottsoffer. Organisationen består av lokala jourer runt om i landet, ett förbundskansli och en nationell stödlinje som är gratis att ringa till. 

KiVa Skola är ett åtgärdsprogram mot mobbning, som utvecklades vid Åbo universitet, och som nu används i skolor runt om i Finland, och även internationellt.

Publikation

Studie visar att upprepad utsatthet kan förebyggas

En metastudie från Brå (2012), Preventing Repeat Victimization, presenterar resultaten från en systematisk granskning av 31 studier som utvärderar insatser som syftar till att förebygga upprepad utsatthet. De flesta utvärderingarna fokuserar på förebyggandet av inbrott i bostäder, men det finns även utvärderingar som fokuserar på inbrott hos företag, våld i nära relationer och utsatthet för sexualbrott.

Den huvudsakliga slutsatsen är att upprepad utsatthet kan förebyggas och att brottsligheten kan minskas. Sammantaget över alla utvärderingar minskar brottsligheten med en sjättedel i undersökningsgruppen jämfört med kontrollgruppen.

Ladda ner (rapporten är på engelska)

Orsaksanalys

Lokal problembild

Den lokala problembilden styr hur det förebyggande arbetet ska bedrivas. För att veta vilka insatser som är effektivast mot problemet, exempelvis upprepad utsatthet, behövs en orsaksanalys. Brå har tagit fram skriften Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete som ger vägledning i hur lokala aktörer kan gå tillväga, steg för steg, för att genomföra en analys av orsakerna till att brott sker.

Publikationer

Fler rapporter från Brå

NTU

Brå genomför årligen den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) vars syfte är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Utsatt för brott – riskfaktorer vid brott mot enskild person

Risken att utsättas för brott mot enskild person avtar med åldern – medan ensamstående och boende i flerfamiljshus har större risk att utsättas för brott. Även kön påverkar risken att utsättas för vissa brott.

Polisiära arbetssätt för att förebygga upprepat partnervåld – med fokus på våldsutövare

En sammanställning av svensk och internationell kunskap om polisiära arbetssätt mot upprepat partnervåld, där tre specifika utländska arbetssätt beskrivs mer ingående.

 

Upprepad utsatthet för våld

 Brå har studerat i första hand polisens, men även socialtjänstens, brottsofferstödjande arbete för att se om upprepad anmäld utsatthet för våld bland kvinnor kan användas som ett kvalitetsmått för hur väl polisen arbetar med relationsvåld.

Inspiration

Utvärderade insatser

Brå ger ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Du hittar fler utvärderingar i vår erfarenhetsbank.