2007

Under år 2007 har totalt 20 ansökningar om ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt och 34 ansökningar om utvecklingsstöd beviljats.

Ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt

Brå har under år 2007 beviljat lokala brottsförebyggande råd och andra lokala brottsförebyggande aktörer ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt. Under år 2007 har totalt 20 ansökningar om ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt beviljats med sammanlagt 2 830 000 kronor.

Följande projekt har beviljats ekonomiskt stöd 2007:

Social resursförvaltningen i Göteborg har beviljats ekonomiskt stöd om 100 000 kronor för projektet Program Supporter Göteborg. Projektet syftar till att förebygga supportervåld och rekrytering av minderåriga till kriminella supportergrupper. Detta ska göras genom att minderåriga aktivt söks upp och identifieras i samband med större idrottsevenemang Projektet är ett samverkansprojekt mellan klubbar, polis och föräldrar.

Polismyndigheten i Kalmar län har beviljats ekonomiskt stöd om 165 000 kronor för projektet Ett tryggt och brottsfritt Öland under sommaren 2008. Projektet är ett samarbete mellan polis, Borgholms kommun och öns turistorganisation. Projektet handlar om att strukturerat samordna förebyggande insatser i syfte att minska brottsligheten under sommaren 2008. Projektet lägger särskilt fokus på att förebygga våld utomhus.

Den ideella föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden i Göteborg har beviljats ekonomiskt stöd om 200 000 kronor för projektet Framtidsinriktad utvärdering av Partnerskap mellan fastighetsägare som verktyg för lokalt trygghetsarbete. År 2001 bildade kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i tre stadsdelar i Göteborg en ideell förening. Det gemensamma intresset att stärka stadsdelarnas attraktivitet motiverade samarbetet som inriktades mot att öka tryggheten och minska brottsligheten i bostadsområdena. De beviljade medlen avser en utvärdering av detta samarbete.

Malmö Stadsbibliotek har beviljats ekonomiskt stöd om 250 000 kronor för projektet Godnattsagor i kriminalvården. Projektet handlar om att ge föräldrar som sitter i fängelse möjlighet att tala in godnattsagor på cd till sina barn. Syftet är att stärka relationen mellan barn och förälder och minska de negativa effekter som kan uppstå i och med fängelsetiden. Ett liknande projekt bedrivs i England där det rönt stort intresse och vunnit ett flertal priser.

Resurscentrum för brottsprevention och brottsbekämpning, RBB, vid Linköpings universitet har beviljats ekonomiskt stöd om 150 000 kronor för projektet Ökad trygghet och minskad brottslighet på nöjesgatan Ågatan — att lyckas med brottsprevention. RBB avser att utveckla ett arbetssätt för att skapa enighet och struktur i samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Målet med arbetet är att minska antalet våldsbrott som ökat i takt med krogetablering längs nöjesgatan.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning i Stockholm har beviljats ekonomiskt stöd om 250 000 kronor för projektet Nytt tänk mot bostadsinbrott i miljonprogramområde. Bostadsområdena Tensta och Hjulsta har under flera års tid haft problem med lägenhetsinbrott. För att få ned antalet inbrott initierar stadsdelsförvaltningen tillsammans med andra aktörer ett arbete med grannstöd. Arbetet omfattar traditionell grannsamverkan med vissa nya inslag som exempelvis sms-kedjor mellan stadsdelsförvaltningen och närpolisen.

Lundby stadsdelsförvaltning i Göteborg har beviljats ekonomiskt stöd om 200 000 kronor för projektet Våga fråga!. Fastighetsskötare och störningsjour är exempel på yrkesgrupper som traditionellt inte beaktas vid diskussioner om att förebygga våld i nära relationer. Projektet "Våga fråga!" utgår från idén att det är viktigt att också dessa yrkesgrupper ska ha klara rutiner när de får indikationer på att det förekommer våld i hemmet. Fastighetsägare, fastighetsskötare och störningsjouren inbjuds därför till informations-, utbildnings- och nätverkstillfällen med bland andra polis, socialtjänst och andra aktörer som arbetar med frågan på lokal nivå.

Planeringskontoret i Norrköpings kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 150 000 kronor för projektet Brottsförebyggande arbete i Klockartorpet. I Klockartorpet bedrivs i dag ett bostadsområdesarbete, Agenda Klockartorpet, och stadsdelen ingår i det så kallade storstadsarbetet. Det redan påbörjade utvecklingsarbetet behöver dock kompletteras med ett systematiskt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Projektet involverar bland andra förskolor, skolor, fritidsgårdar och föreningslivet.

Stadsdelsförvaltningen Frölunda i Göteborg har beviljats ekonomiskt stöd om 130 000 kronor för projektet Trygghetsvärdar i Väster. Verksamheten är en fortsättning på projektet "Ungdomsvärdar i väst" som Brå beviljade ekonomiskt stöd till år 2006. Med det nya projektet avser stadsdelsförvaltningen att vidareutveckla de delar i det trygghetsfrämjande arbetet som varit särskilt värdefulla. Projektledarna och ungdomarna som deltar i projektet kommer till exempel att få extern handledning för att kunna hantera påtryckningar från omgivningen. Nytt för projektet är bland annat att ungdomarna kommer att leda trygghetsvandringar och föreläsa på skolor och fritidsgårdar om trygghet.

SDF Centrum i Malmö har beviljats 50 000 kronor för projektet Våga vittna. I arbetet med att förebygga brott bland ungdomar har det framkommit att det finns en misstro mot rättsväsendet. Erfarenheten visar att många unga brottsoffer riskerar att utsättas för upprepad brottslighet eller hot från gärningspersonen. Inom samverkansprojektet Våga vittna kommer rättsväsendets myndigheter att gå ut i skolan för att ge personal, ungdomar och deras föräldrar kunskap om rättsväsendet och vilket stöd som kan erbjudas den person som blivit utsatt för brott eller varit vittne till brott. Ett sekundärt syfte med projektet är att öka förståelsen för hur ungdomar uppfattar rättsväsendet och att ge en insikt och en fördjupad kunskap om hur brottsoffersituationen ska kunna användas som ett kunskapsunderlag i det brottsförebyggande arbetet.

Det lokala brottsförebyggande rådet i Hallstahammar/Surahammar har beviljats 125 000 kronor för projektet Alkohol och droger i trafiken. Det lokala brottsförebyggande rådet i Hallstahammar och Surahammar kommer att tillsammans med polisen genomföra riktade insatser mot alkohol och droger i trafiken. Syftet med projektet är att, förutom att minska alkohol- och drogrelaterade brott i trafiken, visa på hur små kommuner i samverkan kan organisera verkningsfulla insatser. Projektet omfattar bland annat idétävlingar i skolan, utställningar i olika former och informationskampanjer. Polisen kommer dessutom att genomföra förvarnade och synliga nykterhetskontroller samt stickprovskontroller.

Örebro Competencia Utbildning har beviljats 60 000 kronor för projektet Convivir. Anhöriga till ungdomar som är på väg in i kriminalitet befinner sig i en svår sits. Det finns en risk att de förminskas i sin roll som fostrare om professionella som arbetar med den unge ensamma kommer att "äga" rätten att definiera problemen. Syftet med projektet är att stödja anhöriga till att inta en mer aktiv roll i arbetet med att motverka den unges kriminella livsstil. Projektet kommer också att verka för att underlätta kommunikationen mellan myndigheter och kommun för att på så sätt skapa samsyn om problembilden. Projektet "Convivir" är en utvidgning av projektet "Vivir" som fick ekonomiskt stöd av Brå våren 2006.

Duveholmsgymnasiet i Katrineholms kommun har beviljats 200 000 kronor för projektet Att arbeta med gäng. Projektet handlar om att motverka en kriminell livsstil bland ett tjugotal unga pojkar kända hos polis och socialförvaltning. Den teoretiska utgångspunkten för arbetet är att varje människa har en förmåga att hantera ett visst antal problem men att denna förmåga kan bli störd om personen konfronteras med för stora svårigheter eller om det finns brister i personens sociala kapital. Arbetet tar avstamp i synen på kvinnan eftersom erfarenheter har visat att detta också öppnar för ett ifrågasättande av andra värderingar och inställningar. Projektet är ett samarbete mellan Duveholmsgymnasiet och den ideella föreningen Alma Europa.

Riksorganisationen Kriminellas revansch i samhället (RIKSKRIS) har beviljats 250 000 kronor för projektet En farlig tid. RIKSKRIS kommer med stöd från Unga KRIS i Stockholm och i samverkan med polisen att genomföra ett pilotprojekt som syftar till att tidigt stödja ungdomar som är i riskzonen för att återfalla i kriminalitet under den farliga tiden mellan häkte och dom. På förfrågan från polisen kommer Unga KRIS att kunna erbjuda frihetsberövade ungdomar individuella samtal innan de släpps. Syftet är att knyta de unga vuxna till Unga KRIS och det sociala nätverk som föreningen utgör. Inom projektet kommer Unga KRIS också att kunna stödja ungdomarna genom att i samverkan med kommunen arbeta fram individuella handlingsplaner och påverkansprogram.

Nacka kommun har beviljats 140 000 kronor för projektet Trygg skola. Projektet är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Nacka, Tyresö och Värmdö. Det övergripande syftet är att utveckla skolans möjlighet till att förebygga brott, mobbning och otrygghet. Baserat på en kartläggning av den lokala problembilden kommer ett antal åtgärder att genomföras i tre skolor. Åtgärderna omfattar såväl situationellt inriktade åtgärder som förändringar i den fysiska skolmiljön och klottersanering som socialt inriktade insatser på skol- och klassrumsnivå för att påverka det elevsociala klimatet. Dessa åtgärder kommer att följas upp genom en förnyad kartläggning under höstterminen 2008. En förhoppning är att projektet ska visa på hur ett systematiskt brottsförebyggande arbete i skolan kan bedrivas i samverkan med det lokala brottsförebyggande rådet och polisen.

Trygg i Täby, Täby kommun och Hjo kommun har vardera beviljats 30 000 kronor för mopedprojekt. Projekten drivs av de lokala brottsförebyggande råden i respektive kommun. I kommunerna har trygghetsundersökningar visat på ett växande trafiksäkerhetsproblem när det gäller mopeder. Projekten syftar till att öka tryggheten i trafikmiljön och öka trafiksäkerheten genom bland annat informationssatsningar och temadagar i skolorna.

Kalmar kommun har beviljats 125 000 kronor för projektet Request stop i Kalmar. De senaste trygghetsmätningarna som genomförts i Kalmar visar på en ökning i andelen invånare som avstår från att åka buss på grund av rädsla för att utsättas för brott. Projektet Request stop är en försöksverksamhet som syftar till att pröva möjligheten att öka tryggheten för ensamåkare och bussförare på vissa kvällsturer. Det innebär att ensamma resenärer på bussar får möjlighet att stiga av mellan två hållplatser via de främre dörrarna medan de bakre hålls stängda. Inom projektet kommer dessutom bussförare och ledningspersonal att få utbildning i att hantera och tolka olika situationer.

Luleå kommun har beviljats 125 000 kronor för projektet Satsning för att minska klotter och skadegörelse. Polisens statistik över anmält klotter i Luleå visar på en kraftig ökning under det senaste året. Denna ökning bedöms inte kunna förklaras av en ökad anmälningsbenägenhet utan är en faktisk ökning. Luleås lokala brottsförebyggande råd har därför tagit fram ett förslag till handlingsplan som bygger på en bred samverkan mellan många olika aktörer och som inbegriper flera parallella angreppssätt för att förebygga klotter.

Boo Folkets Hus har beviljats 100 000 kronor för projektet Scart. Projektet är en fortsättning av en tidigare verksamhet kring en laglig graffiti- eller klottervägg. Grundtanken i projektet är att introducera alternativa tekniker och material som lämpar sig för inomhusmåleri för att på så sätt öka klottrande ungdomars intresse för konstnärligt arbete i laglig form och samtidigt minska deras fascination för olagligt klotter. Som en del i ett attitydförändringsarbete mot graffiti välkomnar projektet beställningar från myndigheter och privatpersoner. Dessa beställningar ger ungdomarna möjlighet att måla lagliga väggmålningar samtidigt som beställningarna kan bidra till att göra graffitimålning till en offentlig konstform.

Beviljade ansökningar för utvecklingsstöd 2007


Lokala brottsförebyggande råd och andra lokala brottsförebyggande aktörer har under år 2007 kunnat ansöka om ekonomiskt utvecklingsstöd till kartläggning, nätverksträffar, värdskap för nationell konferens eller för att starta eller utveckla arbetet i ett lokalt brottsförebyggande råd.  År 2007 beviljade Brå  1 073 954 kronor till 34 ansökningar om ekonomiskt utvecklingsstöd.

Följande ansökningar har beviljats utvecklingsstöd 2007:

Leksands kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 43 200 kronor för värdskap för en nationell konferens på Klockargården i Tällberg, den 9-10 april 2008. Syftet med konferensen är att den fungerar som en mötesplats för erfarenhetsutbyte kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Leksands kommun har under de sedan år 2005 bedrivit ett omfattande trygghetsskapande arbete som involverat hela kommunen.  

Jönköpings kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 50 000 kronor för värdskap för den nationella konferensen "Tryggt Tilltalande Tillgängligt — på resa och i det offentliga rummet". Under april 2008 kommer Jönköpings lokala brottsförebyggande råd, L-BRÅ, att tillsammans med länstrafiken i Jönköping att anordna en tvådagarskonferens. Konferensen kommer att handla om trygghetsskapande arbete i framför allt kollektivtrafiken. Konferensen kommer att hållas i Elmia i Jönköping.   

Eskilstuna kommun har beviljats 50 000 kronor för värdskap för den nationella konferensen "Våga vittna". Konferensen syftar till att informera och utbilda i hur ungdomars attityd mot rättsväsendet och vilja att vittna kan påverkas. Under konferensen kommer också Eskilstuna-modellen att presenteras. Modellen är ett resultat från arbetet "Våga vittna" som Brå Eskilstuna drivit under år 2006 med ekonomiskt stöd från Brå. Konferensen hålls den 20 november 2007. Konferensen vänder sig till representanter från kommun, polis, åklagarkammare och tingsrätt med flera som arbetar med ungdomar. Dessutom är Sveriges lokala brottsförebyggande råd inbjudna att delta.  

Vimmerby kommun har beviljats 30 000 kronor för kartläggningen "Alla överens — Vimmerby". De beviljades medlen ska användas för en kartläggning av den lokala problembilden avseende brottslighet och trygghet. Resultatet kommer att vara ett redskap i verksamhetsplaneringen för berörda yrkesgrupper och ligga till grund för det nyinrättade rådets prioriteringar och insatser.  

Örebro kommun, Programområde Barn & Utbildning har beviljats 39 200 kronor för kartläggningen "Jämställdhetsprojekt i årskurs 8". Undersökningen avser att kartlägga behov och förutsättningar för ett jämställdhetsprojekt för elever i årskurs åtta. Kartläggning såväl som det planerade projektet kommer att genomföras i nära samarbete med det lokala brottsförebyggande rådet.  

Göteborgs stads kulturförvaltning har beviljats 50 000 kronor för kartläggningen "Otillåten affischering — dialog med kulturutövare". Inventeringen avser att tydliggöra kulturaktörers behov av och önskemål om affischplatser i Göteborg. Syftet med kartläggningen är att i dialog med kulturlivet ta fram en handlingsplan för att minska den otillåtna affischeringen.

Enköpings kommun har beviljats 10 000 kronor för kartläggningen "Kartläggning av problem och resurser i det brottsförebyggande arbetet i Enköpings kommun". Det lokala brottsförebyggande rådet befinner sig i en utvecklingsfas. Frö att arbetet ska bli effektivt och anpassat efter de lokala förhållanden avser kommunen att genomföra intervjuer med nyckelpersoner och sammanställa framtagen brottsstatistik.  

Nordanstigs kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor för kartläggningen "Kartläggningsarbete i Nordanstig". Kommunen avser att genomföra en inventering av det brottsförebyggande arbete som bedrivs i kommunen. Därutöver kommer kommunen att sammanställa aktuell statistik för att beskriva den lokala problembilden. Kartläggningsarbetet ska ligga till grund för det framtida brottsförebyggande arbetet i Nordanstig.  

Markaryds kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 27 000 kronor för kartläggningen "Trygghetsmätning i Strömsnäsbruk — Traryd". Det lokala brottsförebyggande rådet kommer att tillsammans med kommunen och polisen genomföra en enkätundersökning med frågor om trygghet. Undersökningen kommer att kompletteras med trygghetsvandringar och dialogmöten med allmänheten. Resultatet av kartläggningen ska användas för att revidera kommunens brottsförebyggande handlingsplaner.

(D)Järva kvinnor i Stockholm har beviljats ekonomiskt stöd om 50 000 kronor för kartläggningen "Bästa samordning". Syftet med kartläggningen är att systematiskt beskriva hedersrelaterade brott. Sammanställningen ska sedan ligga till grund för förslag till förebyggande arbete och samordningslösningar.   

Gävle kommuns lokala BRÅ har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor till kartläggningen "Lokal brottsstatistik". Syftet är att samordna arbetet mellan högskola, polis och lokala BRÅ för att C- och D-studenter ska kunna skriva uppsatser med brottsstatistik och/eller dokumentation om insatser i det lokala brottsförebyggande arbetet som underlag.  

Örebro Competencia Utbildning har beviljats ekonomiskt stöd om 50 000 kronor till kartläggningen "Nätmobbning i Örebro kommun". En elevundersökning ska visa förekomst av nätmobbningens utbredning i kommunens skolor. Resultaten ska ligga till grund för att utarbeta en metod för att förebygga nätmobbning.  Gällivare kommun, Socialförvaltningen, har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor till en kartläggning av olika program och arbetssätt mot våld i nära relationer som har genomförts eller pågår i Sverige. Resultatet ska ligga till grund för att i kommunen utveckla arbetet mot våld i nära relationer.  

Osby kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 25 000 kronor för nätverksträffen "Nätverk i snapphanebyggd". Syftet mötet är att utveckla samarbetet mellan de lokala brottsförebyggande råden i kommunerna Hässleholm, Perstorp, Östra Göinge och Osby. Nätverket etablerades år 2003 och det har möjliggjort en nära samverkan mellan kommunerna och med polisen.  

Stadskontoret, Malmö stad har beviljats 20 000 kronor för en nätverksträff för de lokala brottsförebyggande råden i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Storstädernas råd står inför speciella utmaningar när det gäller att utveckla samarbete mellan flera stadsdelar, förvaltningar och myndigheter. Nätverksträffen avser ett erfarenhetsutbyte kring hur det brottsförebyggande arbetet kan organiseras. Vid träffen deltar även personer som arbetar drogförebyggande eftersom man ofta arbetar på gemensamma arenor och mot gemensamma målgrupper.  

Bollnäs kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 10 000 kronor till nätverksträffen "Nätverksträff för lokala råd Läns-BRÅ". Nätverksträffen vänder sig till samtliga brottsförebyggande råd och polismyndigheter i Gävleborg och är ett tillfälle till erfarenhetsutbyte. Syftet med nätverksträffen är att skapa en gemensam brottsförebyggande strategi för hela länet. Det långsiktiga målet är att även involvera länsstyrelsen i Gävleborg och Gävleborgs kommuner och landsting i strategiarbetet.  

Brottsförebyggande rådet i Sandviken har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor till nätverksträffen "Nätverksträff kring främlingsfientlighet och rasism i Gävleborg". Under våren 2007 genomförde de lokala brottsförebyggande råden i Gävleborg en undersökning om främlingsfientlighet, rasistiska organisationer och mc-kriminalitet. Under nätverksträffen kommer resultatet från undersökningen att presenteras för skola, socialtjänst, närpolis, Säpo, åklagare och länspolischef.  

Precens i Stockholms stad har beviljats ekonomiskt stöd om 50 000 kronor för nätverksträffen "Nätverksträff för lokala förebyggande aktörer, tema förebyggande arbete i skolan". Precens har under hösten arbetat fram ett stöd till preventionsaktörer och skolor. Syftet med mötet är att presentera detta dokument och att föra en dialog kring arbetet med att implementera förebyggande arbete i skolan.  

BRÅ Kristianstads kommun har beviljats ekonomiskt utvecklingsstöd om 29 253 kronor för att genomföra nätverksträffen "För brottsförebyggare" med deltagare från ett flertal kommuner. Teman som behandlades vid träffen var trygghetsvärdar, kontantlösa system, mobiltelefonrån, medling, självförsvar för utsatta kvinnor och rasism/nazism.  

Gävle kommuns lokala BRÅ har beviljats ekonomiskt stöd om 5 000 kronor till nätverksträffen "Läns-BRÅ" med lokala samordnare och polisen i hela Gävleborgs län. Information om det pågående brottsförebyggande arbetet samt erfarenhetsutbyte kommer att stå i fokus för träffen.  

Farsta stadsdelsförvaltning i Stockholm har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor för nätverksträff för det lokala brottsförebyggande rådet och polis med inbjudna representanter från skola, socialtjänst, polis och fritid. Anledningen är att två stadsdelsförvaltningar, två poliskontor och två lokala BRÅ ska slås ihop. Genom träffen vill man utbyta erfarenheter, knyta kontakter, lära känna varandras uppdrag och styrdokument.

Precens — Socialförvaltningen i Stockholm har beviljats ekonomiskt utvecklingsstöd om 40 251 kronor till nätverksträffen "Storstadsutbyte" mellan centrala aktörer i Malmö, Göteborg och Stockholm. Syftet är främst att hålla varandra à jour med utvecklingen på preventionsområdet, inspirera varandra och utbyta erfarenheter. Huvudämnet för nätverksträffen är "staden och tryggheten i ett mångkulturellt samhälle".  

Finspångs kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 25 000 kronor till att fördjupa kunskaperna kring brottsförebyggande arbete. Rådet avser att sända kommunordförande, samordnare och ytterligare en deltagare till en kurs i brottspreventivt arbete som hålls av Linköpings universitet. Närpolisen kommer också att delta i utbildningen.  

Solna stad har beviljats 30 000 kronor till att utvecklingsarbetet "Utveckling av Solna stads trygghetsråd". Utvecklingsarbetet består av två delar, dels arbetet med att ta fram ett nytt trygghetsprogram, dels en organisatorisk förändring som innebär att styrgrupperna för brottsförebyggande arbete respektive drogförebyggande arbete slås samman.  

Kungsörs kommun har beviljats 30 000 kronor till start och utveckling av Kungsörs lokala brottsförebyggande råd. Syftet med utvecklingsarbetet är att förankra det lokala rådets uppdrag i kommunens nämnder och förvaltningar, andra myndigheter, föreningar och allmänheten.  

Hedemora kommun har beviljats ett bidrag om 25 000 kronor för utveckling och nystart av det lokala rådet. År 1997 inrättades ett lokalt brottsförebyggande råd i Hedemora. Under de senaste åren har det skett en försvagning av rådet. På önskemål från polisen att vitalisera och bredda verksamheten har rådet omorganiserats till tre nivåer, den informativa, den strategiska och den operativa nivån.  

Viskafors kommundelsnämnd i Borås stad har beviljats ekonomiskt stöd om 20 000 kronor för ett utvecklingsarbete med att kartlägga samt vidta åtgärder avseende den fysiska miljön i kommundelen.  

Haninge kommun har beviljats ekonomiskt utvecklingsstöd om 20 000 kronor till en konferens för skolmedling. Syftet är att vidareutveckla metoden medling som en brottsförebyggande åtgärd på skolor och fritidsgårdar.  

Ljungby kommun har beviljats ekonomiskt utvecklingsstöd om 30 000 kronor till "Trygghetsfrågor" för att föra ut information om rådets arbete och i en medborgardialog fånga upp hur medborgarna vill göra kommunen tryggare. Informationsarbetet görs tillsammans med polis, socialtjänst, politiker och samordnare för alkohol-, drog- och brottsförebyggande arbete.  

Eslövs kommun har beviljats ekonomiskt utvecklingsstöd om 20 000 kronor för utveckling av "SSP" (samverkansform mellan socialtjänst, skola och polis) i tre lokala grupper inom kommunen. Utvecklingsarbetet kommer bland annat bestå av att arbeta fram årsplaner som det fortsatta arbetet ska utgå ifrån. SSP kommer att i första hand sikta in sig mot ungdomskriminalitet.  

Västerås stad, Pro Aros, har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor för start och utveckling av "Trygg på Önsta-Gryta". Syftet är att genom informationsmöten mobilisera innevånarna i arbetet mot brott och för trygghet. Dessutom kommer man att genomföra nätverks- och utbildningsinsatser för de lokala samordnarna.  

Tryggare Uppsala län har beviljats ekonomiskt stöd om 50 000 kronor för start och utveckling av "Tryggare Uppsala län". Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i Uppsala län och samtidigt säkerställa att de som utsatts för brott erhåller stöd, hjälp och skydd. Detta ska uppnås genom att tydliggöra roller och befogenheter mellan myndigheter och mellan ideella organisationer och andra aktörer i lokalsamhället. Det är viktigt att hålla ihop det brottsförebyggande och det brottsofferstödjande arbetet utifrån kunskapen om upprepad utsatthet för brott och att kraftsamla resurser i länet och rikta dessa mot vissa strategiska brott såsom rån och inbrott i butik, krog- och gaturelaterat våld, bilrelaterade brott samt våld i nära relation.  

Hyresgästföreningen Småland-Blekinge har beviljats ekonomiskt stöd om 25 000 kronor för start och utveckling av stadsdelen "Mellanstadens områdes-Brå" i Karlskrona. Syftet är, genom samverkan i ett områdes-Brå med representanter från grundskolan, fritidsgård, närpolis, fältassistenter, Hyresgästförening och bostadsbolag i Mellanstaden, att långsiktigt minska kriminalitet och missbruk samt underlätta integration för dem som bor och verkar i Mellanstaden. Aktiviteter som konferenser och studiebesök ska leda till ökad kompetens och  till att utveckla det brottsförebyggande arbetet för att kunna ta fram en åtgärdsplan för Mellanstaden.  

Brämhults kommundel i Borås har beviljats ekonomiskt stöd om 40 000 kronor för start och utveckling av "Lokalt råd för det förebyggande ungdomsarbetet". Syftet är att hitta nya vägar i det förebyggande ungdomsarbetet för att motverka negativa krafter vad gäller droger och kriminalitet som finns i området. Detta vill man åstadkomma genom en gemensam utbildning i främjande- och förebyggande ungdomsarbete mellan skola, fritid, polis, ifo, ungdomscoach och ungdomssamordnare för att på så sätt få en gemensam plattform och modell att utgå ifrån i det fortsatta arbetet.