Våld i nära relationer

År 2023 anmäldes 37 908 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningspersonen. För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2023 begicks brottet av en bekant person i 81 procent av fallen. Motsvarande siffra för vuxna män var 43 procent. Under 2023 konstaterades 10 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation.

Våld i nära relationer

Snacka om brott: avsnitt 7

Våld i nära relationer

Lyssna på podden om våld i nära relationer

Våld i nära relationer är en företeelse som är svår att utreda. Men hur vanligt är det och hur kan man förebygga den här typen av brott och få fler att anmäla?

Utsatthet för våld i nära relation

Andel av befolkningen (%) som uppger att de utsattes för våld i nära relation under 2022. Särredovisning för kön och ålder. Källa: Brott i nära relation

Den senaste nationella kartläggningen av brott i nära relationer (publicerad 2024) visar att utsattheten för våld i nära relation är utbredd i samhället. Totalt uppgav 13,6 procent av befolkningen (16–84 år) att de blivit utsatta för någon typ av våld i nära relation under 2022. Det är en större andel kvinnor än män som uppger att de blivit utsatta (15,2 respektive 11,7 procent).

Resultaten visar alltså på en mer omfattande utsatthet bland kvinnor. Det gäller både för utsatthet under 2022 och under livstiden. Resultaten visar också att även om psykiskt våld verkar vara det mest utbredda bland både kvinnor och män, är det betydligt vanligare att kvinnor uppger att de utsatts för sexuellt våld av en nuvarande eller tidigare partner jämfört med män.

Det är vanligare att yngre personer uppger att de blivit utsatta för våld i nära relation under 2022, jämfört med äldre. Störst andel utsatta återfinns i åldersgruppen 20–24 år.

Samtidigt som psykiskt våld är den vanligaste typen av våld, är det också den typ av våld som i lägst utsträckning polisanmäls. Det kan bero på att vissa av de typer av våld som ingår i kategorin psykiskt våld inte nödvändigtvis utgör brott i juridisk mening (t.ex. att utsättas för kränkningar och förödmjukelser). Det psykiska våldet kan vara nog så skadligt men avger inte fysiska tecken på utsatthet på samma sätt som fysiskt våld kan göra.

Resultaten visar också att det är vanligare att de som utsätts söker olika former av stöd eller hjälp, än att händelserna som inträffat polisanmäls. Det vanligaste skälet till att polisanmälan inte gjorts är att de utsatta inte uppfattar händelsen eller händelserna som tillräckligt allvarliga, samtidigt som det alltså är många som ändå upplever det som hänt som tillräckligt allvarligt för att söka stöd eller hjälp. Det kan också vara ett tecken på att de utsatta behöver stöd från andra instanser, inte bara från polisen.

Läs mer om kartläggningen av brott i nära relation

NTU: Relation till gärningspersonen

Relation till gärningspersonen vid misshandel 2022, enligt uppföljningsintervjuerna för NTU 2023. Andel händelser av totalt antal händelser, särredovisning utifrån de utsattas kön. Källa: Nationella trygghetsundersökningen – uppföljningsintervjuer 2023

Relationen till gärningspersonen skiljer sig åt mellan män och kvinnor utsatta för misshandel. Under 2022 begicks nästan hälften (48 %) av händelserna som män utsattes för av någon som var helt okänd för den utsatta, vilket skiljer sig från de händelser som kvinnor utsattes för där 15 procent begicks av en okänd person. I stället var det vanligast att kvinnor utsattes för misshandel av en vän eller bekant (42 %), något som i sin tur var mindre vanligt när den brottsutsatta var en man (21 %). Kvinnor utsattes även i större utsträckning av en partner eller före detta partner (30 %) jämfört med män (7 %). Vidare var gärningspersonen en ytlig bekant eller annan i 15 procent av händelserna när män utsattes och 5 procent av händelserna när kvinnor utsattes. Att gärningspersonen var en familjemedlem eller släkting var ungefär lika vanligt bland män och kvinnor (9 respektive 8 %). Studeras flera år (2018–2022) framgår det att kvinnor oftast utsätts av en vän eller bekant alternativt av en partner eller före detta partner, medan män oftast utsätts av en okänd person

Anmälda brott

Misshandelsbrott totalt, kön och ålder efter relation mellan brottsoffer och gärningsperson, 2023. Källa: Statistiken över anmälda brott


Misshandel mot person 18 år eller äldre

Misshandel mot kvinnor 18 år eller äldre

Misshandel mot män 18 år eller äldre


Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Bekant med offret

37 90962 %

24 627

81 %

13 282

43 %

Obekant med offret

23 302

38 %

5 932

19 %

17 370

57 %

Totalt

61 211

100 %

30 559

100 %

30 652

100 %


För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2023 var det vanligast att brottet begicks av en för brottsoffret bekant person, som utgjorde 81 procent av de anmälda misshandelsbrotten mot kvinnor. För de anmälda misshandelsbrotten mot män 2023 var den vanligaste relationstypen obekant person (57 %), och av dessa brott skedde de flesta utomhus (68 %). För misshandel mot kvinnor var andelen brott som begicks av en obekant person 19 procent, och av dessa skedde 50 procent utomhus.

Misshandelsbrotten mot vuxna indelas efter relationen mellan brottsoffret och gärningspersonen. Den 1 januari 2019 gjordes en indelning i fyra relationstyper: närstående genom parrelation, närstående genom släktskap/familj, annan sorts relation och obekant med offret. Resultaten från en kvalitetsgranskning av anmälda misshandelsbrott visar att det finns brister i registreringen av anmälda misshandelsbrott efter typ av relation. Statistiken på den lägsta detaljnivån är således behäftad med osäkerhet. Därför redovisas anmälda misshandelsbrott inte på den detaljerade nivån, utan efter relationstyperna bekant samt obekant. Bekant är en sammanslagning av relationstyperna närstående genom parrelation, närstående genom släktskap/familj och annan sorts relation.

Anmälda brott: Relation vid misshandel

För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2023 var det vanligast (81 %) att brottet begicks av en för brottsoffret bekant person. För misshandel mot män var andelen brott som begicks av en bekant person 43 procent.

Misshandelsbrott efter relation mellan brottsoffer och gärningsperson, 2023. Källa: Statistiken över anmälda brott

Dödligt våld i parrelation

Antal personer som föll offer för dödligt våld av en partner/före detta partner 2017-2023. Källa: Konstaterade fall av dödligt våld 2022

Dödligt våld mot närstående i parrelation

För 2023 konstaterades 10 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation vid tidpunkten för brottet eller hade haft tidigare, vilket andelsmässigt var 8 procent av samtliga fall av dödligt våld. Motsvarande utfall för 2022 var 10 fall (9 %). I samtliga 10 fall av dödligt våld i en parrelation 2023 var offret en kvinna eller flicka, vilket var samma som för 2022. Under 2023 förekom det således inga manliga offer i en parrelation, vilket det heller inte gjorde 2022. Andelen fall med kvinnligt offer i en parrelation motsvarade 30 procent av samtliga konstaterade fall av dödligt våld mot kvinnor och flickor.

För hela perioden (2017–2023) har antalet kvinnor och flickor som fallit offer för dödligt våld i en parrelation varierat mellan 10 och 22 dödsfall, med ett årsgenomsnitt på 14 dödade kvinnor och flickor under perioden. Antalet manliga offer för dödligt våld i en parrelation har varierat mellan 0 och 4 dödsfall, med ett årsgenomsnitt på 2 dödsfall. Antalet dödsoffer i en parrelation (kvinnliga och manliga offer sammantaget) hade således ett årsgenomsnitt på 16 dödsfall för perioden 2017–2023, vilket är i nivå med de fördjupade studier om dödligt våld i Sverige som Brå återkommande genomfört. Enligt senaste rapporten låg antalet fall av dödligt våld i nära relation under en lång period (hela 90-talet och större delen av 00-talet) på i genomsnitt 20 fall per år, för att sedan minska till i genomsnitt 16 fall per år under 2008–2017.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper