Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2016


En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Pdf, 58 kB.
2016-12-20
Diarienummer: 0261/16
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Reglering av distanshandel med alkoholdrycker Pdf, 58 kB.
(Ds 2016:33)
2016-12-20
Diarienummer: 0260/16
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Kraftsamling mot antiziganism Pdf, 58 kB.
(SOU 2016:44)
2016-12-16
Diarienummer: 0245/16
Departement/myndighet: Kulturdepartementet


Behandling av personuppgiJter inom Nationellt centrum.för terrorhotbedömning Pdf, 82 kB.
(Ds 2016:31)
2016-12-14
Diarienummer: o234/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Tidsbegränsad vapenamnesti 2018 Pdf, 120 kB.

2016-12-09
Diarienummer: 0282/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter Pdf, 62 kB. (Ds 2016:22)
2016-12-05
Diarienummer: 0199/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Bokföringsbrott i filialer Pdf, 59 kB. (Ds 2016:36)
2016-12-05
Diarienummer: 0259/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Explosiva varor – om införsel, smuggling och Tullverkets befogenheter Pdf, 59 kB.
2016-12-02
Diarienummer: 0244/16
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Färre i häkte och minskad isolering Pdf, 122 kB. (SOU 2016:52)
2016-11-29
Diarienummer: o198/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Könsuppdelad individbaserad statistik i myndigheternas årsredovisningar Pdf, 59 kB.
2016-11-22
Diarienummer: 0271/16
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2002:16) för offentliggörande m.m. av officiell statistik Pdf, 61 kB.
2016-11-14
Diarienummer: 0278/16
Departement/myndighet: Statistiska centralbyrån


Hur står det till med den personliga integriteten? – en kartläggning av Integritetskommittén Pdf, 60 kB.
2016-11-14
Diarienummer: 0172/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m. (SOU 2016:42) Pdf, 59 kB.
2016-10-24
Diarienummer: 0166/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) Pdf, 59 kB.
2016-10-15
Diarienummer: 0104/16
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39) Pdf, 60 kB.
2016-10-15
Diarienummer: 0161/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation (SOU 2016:40) Pdf, 59 kB.
2016-10-05
Diarienummer: 0195/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Förslag till ändring av programmet för europeisk statistik 2013-2017 genom en förlängning av programmet för 2018-2020 Pdf, 44 kB.
2016-09-30
Diarienummer: 0233/16
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott samt EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Pdf, 84 kB. (Rapport 2016:02 )
2016-09-15
Diarienummer: 0156/16
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet


Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater Pdf, 65 kB. (Ds 2016:13)
2016-09-01
Diarienummer: 1.7.1-0133/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En ny strafftidslag Pdf, 59 kB.
(SOU 2016:18)
2016-06-29
Diarienummer: 0105/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Samordningsnummer till asylsökande Pdf, 59 kB.
2016-06-29
Diarienummer: 0127/16
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Låt fler forma framtiden! Pdf, 61 kB. (SOU 2016:5)
2016-06-20
Diarienummer: 0082/16
Departement/myndighet: Kulturdepartementet

Integritet och straffskydd Pdf, 334 kB. (SOU 2016:7)
2016-05-26
Diarienummer: 0064/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror Pdf, 174 kB.
2016-05-18
Diarienummer: 0092/16
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Några frågor om offentlighet och sekretess Pdf, 417 kB. (Ds 2016:2)
2016-05-10
Diarienummer: 0052/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Bekämpning av marknadsmissbruk Pdf, 545 kB. (Ds 2016:2)
2016-05-09
Diarienummer: 0079/16
Departement/myndighet: Finansdepartementet

"Penningtvätt och finansiering av terrorism. Fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m." (SOU 2016:8) Pdf, 4 MB.
2016-04-27
Diarienummer: 0041/16
Departement/myndighet:Finansdepartementet

En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57) Pdf, 210 kB.
2016-03-30
Diarienummer: 0004/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige (Ds 2015:56) Pdf, 175 kB.
2016-03-14
Diarienummer: 0308/15
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte (Ds 2015:49) Pdf, 225 kB.
2016-02-15
Diarienummer: 0297/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Framställan om ändring av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Pdf, 170 kB.
2016-01-28
Diarienummer: 0304/15
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

Kompletteringar av RUT-avdraget Pdf, 217 kB.
2016-01-28
Diarienummer: 0325/15
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) Pdf, 426 kB.
2016-01-26
Diarienummer: 0287/15
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) Pdf, 181 kB.

2016-01-25
Diarienummer: 0278/15
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Ett särskilt tortyrbrott? (Ds 2015:42) Pdf, 219 kB.

2016-01-15
Diarienummer: 0262/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Fakturabedrägerier (SOU 2015:77) Pdf, 68 kB.
2016-01-11
Diarienummer: 0263/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Sidan senast uppdaterad: