Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2016


En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle
2016-12-20
Diarienummer: 0261/16
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Reglering av distanshandel med alkoholdrycker
(Ds 2016:33)
2016-12-20
Diarienummer: 0260/16
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Kraftsamling mot antiziganism
(SOU 2016:44)
2016-12-16
Diarienummer: 0245/16
Departement/myndighet: Kulturdepartementet


Behandling av personuppgiJter inom Nationellt centrum.för terrorhotbedömning
(Ds 2016:31)
2016-12-14
Diarienummer: o234/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Tidsbegränsad vapenamnesti 2018

2016-12-09
Diarienummer: 0282/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter (Ds 2016:22)
2016-12-05
Diarienummer: 0199/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Bokföringsbrott i filialer (Ds 2016:36)
2016-12-05
Diarienummer: 0259/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Explosiva varor – om införsel, smuggling och Tullverkets befogenheter
2016-12-02
Diarienummer: 0244/16
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)
2016-11-29
Diarienummer: o198/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Könsuppdelad individbaserad statistik i myndigheternas årsredovisningar
2016-11-22
Diarienummer: 0271/16
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2002:16) för offentliggörande m.m. av officiell statistik
2016-11-14
Diarienummer: 0278/16
Departement/myndighet: Statistiska centralbyrån


Hur står det till med den personliga integriteten? – en kartläggning av Integritetskommittén
2016-11-14
Diarienummer: 0172/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m. (SOU 2016:42)
2016-10-24
Diarienummer: 0166/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)
2016-10-15
Diarienummer: 0104/16
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39)
2016-10-15
Diarienummer: 0161/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation (SOU 2016:40)
2016-10-05
Diarienummer: 0195/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Förslag till ändring av programmet för europeisk statistik 2013-2017 genom en förlängning av programmet för 2018-2020
2016-09-30
Diarienummer: 0233/16
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott samt EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (Rapport 2016:02 )
2016-09-15
Diarienummer: 0156/16
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet


Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater (Ds 2016:13)
2016-09-01
Diarienummer: 1.7.1-0133/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En ny strafftidslag
(SOU 2016:18)
2016-06-29
Diarienummer: 0105/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Samordningsnummer till asylsökande
2016-06-29
Diarienummer: 0127/16
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
2016-06-20
Diarienummer: 0082/16
Departement/myndighet: Kulturdepartementet

Integritet och straffskydd (SOU 2016:7)
2016-05-26
Diarienummer: 0064/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror
2016-05-18
Diarienummer: 0092/16
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2)
2016-05-10
Diarienummer: 0052/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Bekämpning av marknadsmissbruk (Ds 2016:2)
2016-05-09
Diarienummer: 0079/16
Departement/myndighet: Finansdepartementet

"Penningtvätt och finansiering av terrorism. Fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m." (SOU 2016:8)
2016-04-27
Diarienummer: 0041/16
Departement/myndighet:Finansdepartementet

En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57)
2016-03-30
Diarienummer: 0004/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige (Ds 2015:56)
2016-03-14
Diarienummer: 0308/15
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte (Ds 2015:49)
2016-02-15
Diarienummer: 0297/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Framställan om ändring av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
2016-01-28
Diarienummer: 0304/15
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

Kompletteringar av RUT-avdraget
2016-01-28
Diarienummer: 0325/15
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)
2016-01-26
Diarienummer: 0287/15
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

2016-01-25
Diarienummer: 0278/15
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Ett särskilt tortyrbrott? (Ds 2015:42)

2016-01-15
Diarienummer: 0262/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Fakturabedrägerier (SOU 2015:77)
2016-01-11
Diarienummer: 0263/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-09