Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2016


En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhällePDF
2016-12-20
Diarienummer: 0261/16
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Reglering av distanshandel med alkoholdryckerPDF
(Ds 2016:33)
2016-12-20
Diarienummer: 0260/16
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Kraftsamling mot antiziganismPDF
(SOU 2016:44)
2016-12-16
Diarienummer: 0245/16
Departement/myndighet: Kulturdepartementet


Behandling av personuppgiJter inom Nationellt centrum.för terrorhotbedömningPDF
(Ds 2016:31)
2016-12-14
Diarienummer: o234/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Tidsbegränsad vapenamnesti 2018PDF

2016-12-09
Diarienummer: 0282/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Polisens tillgång till information om vissa it-incidenterPDF (Ds 2016:22)
2016-12-05
Diarienummer: 0199/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Bokföringsbrott i filialerPDF (Ds 2016:36)
2016-12-05
Diarienummer: 0259/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Explosiva varor – om införsel, smuggling och Tullverkets befogenheterPDF
2016-12-02
Diarienummer: 0244/16
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Färre i häkte och minskad isoleringPDF (SOU 2016:52)
2016-11-29
Diarienummer: o198/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Könsuppdelad individbaserad statistik i myndigheternas årsredovisningarPDF
2016-11-22
Diarienummer: 0271/16
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2002:16) för offentliggörande m.m. av officiell statistikPDF
2016-11-14
Diarienummer: 0278/16
Departement/myndighet: Statistiska centralbyrån


Hur står det till med den personliga integriteten? – en kartläggning av IntegritetskommitténPDF
2016-11-14
Diarienummer: 0172/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m. (SOU 2016:42)PDF
2016-10-24
Diarienummer: 0166/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)PDF
2016-10-15
Diarienummer: 0104/16
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39)PDF
2016-10-15
Diarienummer: 0161/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation (SOU 2016:40)PDF
2016-10-05
Diarienummer: 0195/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Förslag till ändring av programmet för europeisk statistik 2013-2017 genom en förlängning av programmet för 2018-2020PDF
2016-09-30
Diarienummer: 0233/16
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott samt EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växterPDF (Rapport 2016:02 )
2016-09-15
Diarienummer: 0156/16
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet


Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra staterPDF (Ds 2016:13)
2016-09-01
Diarienummer: 1.7.1-0133/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En ny strafftidslagPDF
(SOU 2016:18)
2016-06-29
Diarienummer: 0105/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Samordningsnummer till asylsökandePDF
2016-06-29
Diarienummer: 0127/16
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Låt fler forma framtiden!PDF (SOU 2016:5)
2016-06-20
Diarienummer: 0082/16
Departement/myndighet: Kulturdepartementet

Integritet och straffskyddPDF (SOU 2016:7)
2016-05-26
Diarienummer: 0064/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvarorPDF
2016-05-18
Diarienummer: 0092/16
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Några frågor om offentlighet och sekretessPDF (Ds 2016:2)
2016-05-10
Diarienummer: 0052/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Bekämpning av marknadsmissbrukPDF (Ds 2016:2)
2016-05-09
Diarienummer: 0079/16
Departement/myndighet: Finansdepartementet

"Penningtvätt och finansiering av terrorism. Fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m." (SOU 2016:8)PDF
2016-04-27
Diarienummer: 0041/16
Departement/myndighet:Finansdepartementet

En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57)PDF
2016-03-30
Diarienummer: 0004/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige (Ds 2015:56)PDF
2016-03-14
Diarienummer: 0308/15
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte (Ds 2015:49)PDF
2016-02-15
Diarienummer: 0297/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Framställan om ändring av förordningen (2001:650) om vägtrafikregisterPDF
2016-01-28
Diarienummer: 0304/15
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

Kompletteringar av RUT-avdragetPDF
2016-01-28
Diarienummer: 0325/15
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)PDF
2016-01-26
Diarienummer: 0287/15
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)PDF

2016-01-25
Diarienummer: 0278/15
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Ett särskilt tortyrbrott? (Ds 2015:42)PDF

2016-01-15
Diarienummer: 0262/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Fakturabedrägerier (SOU 2015:77)PDF
2016-01-11
Diarienummer: 0263/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-08