2012

År 2012 har 13 ansökningar beviljats ekonomiskt stöd. Lokala brottsförebyggande aktörer har under hösten 2012 kunnat ansöka om ekonomiskt stöd till aktiviteter som ska resultera i utveckling av brottsförebyggande kunskap i form av kartläggning, dokumentation, uppföljning eller utvärdering.
Syftet är att utvinna kunskap om lokalt brottsförebyggande arbete som sedan kan spridas vidare till andra aktörer. Brå vill särskilt utveckla kunskap om lokalt brottsförebyggande arbete avseende återfall i brott, upprepad utsatthet samt ungdomskriminalitet.  

13 ansökningar har sammanlagt beviljats 2 324 125 kronor för brottsförebyggande aktiviteter. Åtta av dem gäller brottsförebyggande aktiviteter i kommunal regi. De som beviljats ekonomiskt stöd kommer att bli inbjudna till ett första seminarium om arbetet och även få tilldelat sig en handläggare från Brå som nära följer och stödjer utvecklingen under den period som aktiviteten pågår. 

Lycksele kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 250 000 kronor till uppföljning av "Youth At Risk i Lycksele". Lycksele kommun och det förebyggandet nätverket Navet vill genomföra den brottsförebyggande metoden YAR. Genom metoden ska kommunen mobilisera närsamhället med såväl företagare som föreningar att tillsammans samverka för att hjälpa ungdomar i riskzonen. Avsikten är att kriminologistudenter på Umeå universitet ska följa och utvärdera YAR-metoden. Aktiviteten ska pågå under två år.
 
Lessebo kommun har beviljats stöd om 108 000 kronor till "Kartläggning av ungdomskriminalitet i Lessebo kommun". Syftet med kartläggningen är att ta fram en problembild, information om vilket förebyggande arbete som redan finns samt en analys av hur man kan utveckla och komplettera det arbetet med nya åtgärder. Problembilden tas fram med hjälp av befintliga undersökningsresultat, intervjuer med nyckelpersoner och ungdomar, diskussioner i fokusgrupper, enkäter samt statistik. Det övergripande målet är att få en bild av ungdomskriminaliteten och därigenom hitta metoder för att förebygga att ungdomar hamnar i eller återfaller i kriminellt beteende. Kartläggningen pågår under sex månader.
 
Motala kommun har beviljats 175 000 kronor till dokumentation av "Samverkansprocessen i Motalas brottsförebyggande arbete". Syftet med aktiviteten är att utveckla samverkansprocessen i det brottsförebyggande arbetet. Medsökande är Polismyndigheten i Östergötland och Bostadsstiftelsen Platen. Utvecklingsarbetet ska fokuseras på dokumentationen i processen. Denna är ett viktigt verktyg för ansvars- och arbetsfördelning när det gäller både brottsförebyggande aktiviteter såväl och för uppföljning och utvärdering. En systematisk dokumentationsmodell tas fram för att göra det brottsförebyggande arbetet hållbart över tid. Dokumentationen pågår under ca 18 månader. 

Grästorps kommun har beviljats 75 000 kronor till utvärdering av "Tidigt nå barn och ungdomar med bristande impulskontroll" i skolan och erbjuda kursen RePulse för att hitta andra strategier för sitt beteende. Kommunen vill erbjuda alla elever som har svårt att hantera sin bristande impulskontroll att gå en kurs i RePulse. Skolan utbildar instruktörer bland nyckelpersoner som möter barn/ungdomar i riskmiljö. Utvärdering ska ske löpande efter varje avslutad kurs, genom enkäter och intervjuer. En rapport ska sammaställas efter ett år av aktiviteter, med utvärdering och sammanställning av data som samlats in. Elevhälsoteamet på skolan ansvarar för styrning och utvärdering av arbetet. Aktiviteten pågår under två år.  

Södersjukhusets antivåldsgrupp, akutmottagningen har beviljats 235 000 kronor till "Storstadsvåld 3 — en uppföljande undersökning om våldsskadade och våldsskador utförda av annan person". Södersjukhuset vill genomföra en kartläggning som baseras på en gemensam enkät bestående av 36 frågor. Samtliga våldskadade av annan person dokumenteras och kategoriseras efter olika typer av våld. Syftet är att få fram viktiga förändringar och sammanhang utifrån vad statistiken visar. Aktiviteten pågår under ett år.  

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset har beviljats 150 000 kronor till "Kartläggning av Passus avhopparstöd". Passus har sedan 2010 arbetat med att stödja individer som vill bryta med sina tidigare liv som gängkriminella. Passus vill nu göra en kartläggning av det klientarbete som gjorts. Ny kunskap ska samlas genom att sammanställa den dokumentation som finns och genom djupintervjuer med personal och klienter. Syftet är att få tydlig och väl underbyggd kunskap som kan vara till nytta när nya avhopparverksamheter ska startas. Resultatet kan spridas till myndigheter, offentlig sektor, ideell sektor samt näringslivet. Kartläggningen pågår under ett år. 

Polismyndigheten i Gävleborgs län har beviljats 250 000 kronor till metodutveckling av "Försök med tillämpning av systembaserad styrning i ungdomsgruppen i Polisområde södra i Gävleborgs län". Syftet är att testa metoder för att mer effektivt förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet, återfaller i brott eller blir upprepat utsatta för brott. Genom försöksverksamheten förväntas polismyndigheten hitta ett mer effektivt sätt att styra och följa upp faktiska effekter. Resultatet av arbetet ska spridas i statsförvaltningen och bidra till en fortsatt utveckling av en mer verksamhetsanpassad styrning inom staten. Försöket pågår under cirka ett år. 

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborgs Stad har beviljats 102 500 kronor till uppföljning av "Projekt - Avhopp från kriminell livsstil". Syftet är att följa upp projektet och ta fram en arbetsmodell avseende hanteringen av avhopp från kriminella gäng och kriminella nätverk. Arbetet ska utföras i nära samverkan med staden, statliga myndigheter, Västra Götalandsregionen och den ideella sektorn. Målgruppen för projektet är personer över 18 år som signalerar att de vill lämna sin kriminella livsstil. En avhopparmodell/manual ska tas fram och i den ska det framgå vilket gemensamt ansvar man har för att frågan ges prioritet samt vad respektive aktör åtar sig utifrån sina enskilda uppdrag. Uppföljningen pågår under cirka 18 månader. 

Urban Utveckling & Samhällsplanering AB har beviljats 163 625 kronor till en utvärdering av "Konst på offentlig plats skapad av barn och unga". På ett antal platser runt om i Stockholms län har barn och ungdomar involverats i utsmyckandet av den offentliga miljön. Studien omfattar 13 stycken tunnlar som barn och unga har smyckat ut. Nu vill man se effekten av konst skapad av barn som lever och verkar på platsen. Studien omfattar såväl kvantitativa metoder där statistik över skadegörelsefrekvens studeras, som kvalitativa metoder där medborgare intervjuas. Syftet med utvärderingen är att skapa förståelse för hur metoden kan tillämpas på andra platser i brottsförebyggande syfte. Utvärderingen pågår under ett år. 

X-CONS Stockholm har beviljats 125 000 kronor till utvärdering av "Process Kedjan/Radio Fri". Projektet Process Kedjan/Radio Fri, om kompletterande och innovativa metoder för förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård, har fått medel från Allmänna Arvsfonden. Projektets resultat från insatt coachning av ungdomar till ett bra normalt, socialt och ekonomiskt liv ska utvärderas. En utvärdering av resultaten av Radio Fris sändningar, om unga med erfarenhet av inlåsning, kriminalitet, missbruk och utanförskap, planeras ingå i utvärderingen av Process kedjan. Utvärderingen ska redovisas i början av år 2015. 

Polismyndigheten i Örebro län har beviljats 250 000 kronor till dokumentation och uppföljning av "ÖDT-modellen — Örebro län för en drogfri trafik". Metoden som utvecklats och praktiserats av Örebropolisen sedan 2006 syftar till att minska brottslighet och droganvändning, öka tryggheten för allmänheten och förbättra trafiksäkerheten. Utgångspunkten för metoden är att upptäcka personer som kan misstänkas för rattfylleri, drograttfylleri eller ringa narkotikabrott. Metoden bygger på fem steg, från upptäckt av polisen till samtal på landstingets Beroendecentrum. Aktiviteten består av tre moment, dokumentera metodens samtliga moment, komponenter och aktörer i en manual, att genom nationella och internationella kunskapsläget utröna förekomsten av liknande arbetsmetoder samt att utvärdera metodens effekter. Utvärderingen ingår inte i denna beviljade ansökan. Aktiviteten ska löpa under två år. 

Hallstahammars kommun har beviljats 250 000 kronor till utvärdering av "Utvecklad samverkan polis-kommun för att förebygga utanförskap av unga". Det gemensamma synsättet är att tidiga insatser är viktiga medel att förebygga utanförskap och ungdomsbrottslighet. I avtalet med polisen ska man nu ha fokus på: kontaktpoliser (polisen ska ha kontakt med kommunens skolor), ungdomscoacher (dessa ska arbeta kontaktsökande vid skolor och fritidsgårdar) och Kronobergsmodellen (en modell som används för att minska användande av alkohol bland ungdomar). Dessa moment kommer att ske med stöd av en processledare som kontinuerligt följer upp och utvärderar aktiviteterna, med stöd från universitet/högskola. Utvärderingen pågår under två år. 

Stockholms stad, socialförvaltningen har beviljats 190 000 kronor till kartläggningen av "Forsknings- och kunskapsöversikt inriktad på livsstilskriminella unga vuxna". Kartläggningen är inriktad på forskning och erfarenheter av arbete med gruppen livsstilskriminella unga vuxna och grupper som skapar social oro. Detta arbete ska resultera i en forsknings- och kunskapsöversikt som kommer att spridas under 2013. Efter kartläggningen kommer sedan Stockholms universitet att göra en forskningsutvärdering där översikten kommer att ingå och ligga som grund för den utvärderingen. Kartläggning och spridning kommer att pågå under 2013.