2009

Lokala brottsförebyggande råd och andra lokala brottsförebyggande aktörer har vid två tillfällen, vår och höst, under 2009 kunnat ansöka om ekonomiskt stöd till projekt och till nätverksträffar som gäller konkret lokalt brottsförebyggande arbete.

Brå:s syfte med det ekonomiska stödet till projekt är att vinna erfarenheter om hur forskningsbaserade åtgärder fungerar i praktiken. Stödet avser projekt som främst tar utgångspunkt i forskningsbaserad kunskap. Genom att pröva en arbetsmetod kan förutsättningar och framgångfaktorer för lokalt brottsförebyggande arbete identifieras och sedan spridas till andra berörda aktörer.

Ett sätt att höja kvaliteten på det brottsförebyggande arbetet är att träffa andra förebyggare och utbyta erfarenheter och lära av varandra. Brå kan bevilja ekonomiskt stöd till en nätverksträff som ger lokala aktörer möjlighet att mötas och diskutera en konkret lokal brottsförebyggande åtgärd. Syftet med stödet är att fördjupa berörda aktörers kompetens och utveckla metoder inom det brottsförebyggande arbetet.

Nedan följer en beskrivning av de beviljade ansökningarna. Först presenteras det ekonomiska stöd som beviljats till projekt och som stöd till nätverksträffar under våren 2009. Därefter följer det ekonomiska stöd som beviljats till projekt och som stöd till nätverksträffar under hösten 2009

Våren 2009 har åtta ansökningar  sammanlagt beviljats 1 052 000 kronor för delfinansierade projekt

Kunskapsmedia B&M Partners AB har beviljats ekonomiskt stöd om 100 000 kronor till projektet Utbildningsfilm och aktiviteter kring projektet Vilja vittna & anmäla. Syftet med projektet och filmen är att tydliggöra vad som är brott för unga, förklara och motivera varför det är viktigt att vittna och anmäla, ge konkreta råd och tips, visa vilken hjälp och stöd man kan få som vittne och brottsoffer, visa hur rättssäkerheten är viktig för samhället mm. Målgruppen är unga och vuxna som arbetar med ungdomar och målet är att nå ut till en majoritet av alla grund- och gymnasieskolor. Projektet genomförs i samarbete med BOJ, Brottsofferjourernas Riksförbund.

Vimmerby kommun har beviljats stöd om 75 000 kronor till projektet Grannsamverkan i bostadsområdet Bullerbyn. Syftet med projektet är att stärka närheten mellan de boende och öka förståelse för kulturella skillnader. Detta vill man åstadkomma genom grannsamverkan och trygghetsvandringar. Samarbetspartners är fastighetsbolag, Vimmerby IF, Hyresgästföreningen samt polisen.

Kultur- och fritidsförvaltningen i Solna Stad har beviljats 115 000 kronor till projektet Förspel — ungdomsarrangemang vid fotbollsderbyn i Solna. Syftet med projektet är att öka trygghetskänslan runt arenan under matchdagar. En rad ungdomsarrangemang ska genomföras i samband med derbyn och högriskmatcher under säsongen 2009. Arrangemangen planeras i nära samarbete med polisen.

Danderyds kommun/Trygg i Danderyd har beviljats 70 000 kronor till projektet Säkrare i butik. Syftet med projektet är få ett säkrare Mörby centrum med färre butiksrån. Genom att utbilda en ordningsvakt i programmet Säker i butik, som sedan i sin tur utbildar all personal i Mörby centrum, skapas ett stöd för butikerna i deras fortsatt trygghetsskapande arbete. Efter utbildning, ser butikerna själva till att de tretton punkterna i programmet uppfylls och ordningsvakten sköter sedan, i samverkan med närpolisen, certifieringen av butikerna.

Flamman Ungdomarnas Hus i stadsdelen Hyllie i Malmö har beviljats 150 000 kronor till projektet En andra chans. Syftet med projektet är att 10 stycken vuxna förebilder hjälper ett 50-tal ungdomar i riskzon eller redan kriminellt belastade att komma på fötter genom arbete, studier, bostad mm. Metoden man ska använda är mentorskap för dessa barn och ungdomar. Man ska utarbeta ett individuellt program och utse rätt mentor/ledare. Mentorerna ska träffa ungdomarna flera gånger i veckan i olika aktiviteter såsom fritidsaktiviteter, ta med dem till sitt arbete, studiecirklar osv. En mentor kommer särskilt att arbeta med att söka jobb och utbildningar till ungdomarna. Man ska också ha ett antal gästförebilder och engagera föräldrar i arbetet. Samarbete sker mellan stadsdelsförvaltningen i Hyllie, fastighetsbolag, polisen, socialtjänsten, fältgruppen, kriminalvården och föreningar.

Ungdomens Nykterhetsförbund i Göteborg har beviljats 200 000 kronor till projektet Hiphopkollektivet — mentorskap genom dans och musik. Syftet med projektet är att ge barn och ungdomar i riskzon förebilder genom kreativa aktiviteter såsom streetdans, hiphop och rap. Man ska utbilda mentorer och senare också genomföra ledarskapsutbildningar. Projektet är riktat till ungdomar i riskzonen i resurssvaga områden i Göteborg och ungdomarna ska nås genom socialtjänstens fältteam. Samverkan sker mellan en rad olika föreningar och organisationer.

Helsingborgs Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, har beviljats 187 000 kronor till projektet Kv. Telegrafen, brottsförebyggande åtgärder. I syfte att skapa en tryggare miljö i centrala Helsingborg vill man arbeta både preventivt och operativt mot brottsligheten genom åtgärder som övervakningskameror, nödbelysning, extra poliser och allmän upprustning. En utvärdering ska ske med jämförande statistik från polis, erfarenheter från lokala BRÅ, nattvandrare, krögare med flera.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Nybro kommun har beviljats 155 000 kronor till projektet Nätkurator.  "Nätkuratorn" är en socionomutbildad kurator som ska arbeta i cybervärlden där barn och ungdomar finns. Syftet är att öka tillgängligheten till vuxenstöd för barn och ungdomar men också att kunna agera uppsökande i de fall det behövs. Det kan handla om mobbning, hotelser, ryktesspridning och dåliga råd från ungdom till ungdom. När kontakt etablerats slussas, vid behov, ungdomen vidare, via föräldrar, till lämplig vårdgivare. Den tänkta målgruppen är barn och ungdomar mellan 10-25 år i Nybro kommun. Stöd är beviljat till projektets första år av tre. Efter det första året ska Nybro kommun utvärdera försöket.

Under våren 2009 har elva ansökningar har sammanlagt beviljats 263 360 kronor för nätverksträffar gällande lokal brottsförebyggande åtgärd

Hofors kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 9 880 kronor för nätverksträffen Nätverksträff med länsbrå. Syftet med nätverksträffen är att länets brottsförebyggande arbete blir mer effektivt och att verksamheten utvecklas. Vid träffen diskuteras den senaste brottsstatistiken i länets olika kommuner samt pågående projekt mm. Säkerhetspolisen berättar om främlingsfientliga grupper och en doktorsavhandling presenteras om narkotikafrågor.

Osby kommun har beviljats 20 000 kronor för nätverksträffen Kompetensutveckling inom området främlingsfientlighet samt utveckling av samarbete med nattvandrare. Syftet med nätverksträffen är att stärka samarbetet mellan de lokala brottsförebyggande råden i Hässleholm, Osby, Perstorp och Östra göinge. Råden vill stärka sitt nätverk genom gemensamma projekt och kompetensutveckling. Man vill fördjupa sig i området främlingsfientlighet och utbilda olika nattvandrargrupper. Deltagare är politiker, tjänstemän, polis, BRÅ-samordnare, skola, fritid och  socialtjänst.

Preventionscentrum Stockholm har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor för nätverksträffen med socialtjänst, polis samt ungdomsåklagare kring samverkan med Unga lagöverträdare. Syftet med nätverksträffen är att utveckla arbetet med unga lagöverträdare och att förebygga fortsatt kriminalitet kring dem. Särskilt viktigt är det att uppfylla kravet om skyndsamhet i handläggningen och att ha framgång i detta arbete. Huvudtemat för nätverksträffen är lagstödet, för en bättre förståelse för varandras arbete och bättre samverkan.

Orsa kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 12 000 kronor för nätverksträffen Brottsförebyggande verksamhet i Orsa kommuns byar. Syftet med nätverksträffen är att starta grannsamverkansprojekt och nätverk för att förebygga brott. 8-10 stycken byaträffar ska genomföras och målet är lika många grannsamverkansprojekt.

Brottsförebyggande rådet i Ljungby kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 11 480 kronor till nätverksträff Avseende lokal brottsförebyggande insats. Syftet med nätverksträffen är att särskilt fokusera på två åtgärder; grannsamverkan och buskörning med mopeder. Deltagare är samordnare från Ljungby, Älmhults och Markaryds kommun, samt närpolisen.

Solna Stad har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor för nätverksträffar Råsundamatch. Nätverket syftar till att förbättra kommunikationen mellan berörda aktörer, öka kunskapen om andra aktörers roller och uppdrag i samband med matcher samt identifiera problem och hitta lösningar på dessa. Deltagande aktörer är samordnare för rådet, närpolisen, säkerhetsansvariga på stockholmsklubbar, alkoholhandläggare, räddningstjänsten, skolor, Länsstyrelsen med flera.

Socialförvaltningen i Trelleborgs kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor till nätverksträff SSP-internat. Syftet med nätverksträffen är att skapa en handlingsplan för vidare operativt arbete och att få insikt i respektive samarbetspartners verksamhet och lagstiftning. Deltagarna är från närpolisen, skolan, socialtjänsten och ungdomsenheten.

Swedish Mekteb Scoutkår har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor till nätverksträff Möllestugans öppna föreläsningar. Syftet med nätverksträffarna är att organisera regelbundna föreläsningar och debatter med olika teman och föreläsare för kommunala tjänstemän, polisen och eldsjälar för muslimska församlingar i södra Stockholm. Följande teman ska tas upp: familjevåld bland muslimer, programmet KOMET, forskning kring hatbrott och trygghetsfrämjande arbete.

Motala kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor till nätverksträff Regional samverkan i brottsförebyggande arbete. Ansökan avser delfinansiering av två nätverksträffar samt en större regional konferens gällande samarbete kring förebyggande av ungdomsbrottslighet. Nätverksträffarna riktar sig till tjänstemän och förtroendevalda med ansvar och uppdrag när det gäller brottsprevention i länets kommuner samt till närpolischefer inom polismyndigheten.

Föreningen Indra har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor till nätverksträff Samtal om heder. Syftet med nätverksträffen är att öka kunskapen och samarbetet när det gäller hedersrelaterat våld i Sollentuna kommun samt förbättra bemötandet av dessa unga flickor. Utgångspunkten för nätverksträffen är att berörda myndigheter och aktörer såsom polisen, ungdomsmottagningen, socialtjänsten, Röda Korsets ungdomsförbund samt elevvårdspersonal vid grundskolor i Sollentuna kommun tar del av varandras erfarenheter kring bemötandet av unga flickor som är utsatta för hedersförtryck. Metoden som man använder sig av bygger på principen "tjejer möter tjejer".

Kultur- och fritid i Falkenbergs kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor till nätverksträffar Mellan två kulturer. Syftet med nätverksträffarna är personer som i sitt dagliga arbete möter barn, ungdomar och familjer som lever i kyskhetskulturer, genom en lokal utbildning som ger ökad kännedom om hedersmord och hedersrelaterat våld och dessutom praktiska verktyg i det förebyggande arbetet. Genom utbildningen ska deltagarna hitta lokala samverkansformer för det fortsatta arbetet. Nätverksträffarna vänder sig till personal vid skolor och fritidsgårdar, socialsekreterare, polisen, kvinnofridsteam, mödravården, kriminalvården, fältassistenter med flera.

Hösten 2009 har nio ansökningar sammanlagt beviljats 1 210 000 kronor för delfinansierade projekt

Linköpings kommun, Råd och stöd, Brottsförebyggande gruppen har beviljats ekonomiskt stöd om 200 000 kronor till projektet Aslan-48. Linköpings kommun och polisen i Östergötland har gjort en överenskommelse om ett åttapunktsprogram för att förhindra unga att begå brott. En av dessa punkter är att minska risken för att en förstagångsförbrytare ska återfalla i brott. Syftet med projektet är att erbjuda alla barn mellan 10-14 år som polisanmälts ett samtal med en polisman och en socialsekreterare i anslutning till att polisanmälan upprättats. På så sätt ges en snabb reaktion från samhället för att stävja en fortsatt negativ utveckling. Projektet genomförs i samarbete med Linköpings universitet som systematiskt följer upp och utvärderar insatsen.

Hallstahammars kommun har beviljats stöd om 170 000 kronor till projektet Utveckling av grannsamverkan. Syftet med projektet är att utveckla en informationskanal mellan i första hand polisen och kontaktombud och på så sätt säkra och utveckla metoden grannsamverkan både när det gäller villaområden och flerfamiljshus. Detta vill man åstadkomma genom att uppdatera kontaktpersonlistor, nyrekrytera, använda ny teknik (SMS, e-mail, webbportal), registrera kontaktombud på webbaserad karta mm. Samarbetspartners är närpolisen, villa- och hyresgästföreningar, bostadsbolag samt polisens volontärer.

Hofors kommun, lokala brottsförebyggande rådet har beviljats 70 000 kronor till projektet Grannsamverkan i Hofors med studie över brottsutvecklingen 2010. Syftet med projektet är att minska bilinbrott, klotter, skadegörelse i allmänhet, misshandel, nerskräpning och därmed få ett tryggare bostadsområde. Samarbetet ska ske med Hyresgästföreningen, polismyndigheten i Gävleborg, kommunala bostadsföretag, privata fastighetsägare och idrottsföreningar. Man ska kontinuerligt följa brottsutvecklingen i samtliga bostadsområden i Hofors såväl i allmännyttan som i områden med bostadsrätter och villor. Man ska även jämföra brottsutvecklingen mellan Hofors centrum där grannsamverkan finns och Torsåker som inte har någon organiserad grannsamverkan. Resultatet kommer att utvärderas.

Polismyndigheten i Hallands län har beviljats 200 000 kronor till projektet Utvärdering av grannsamverkan mot brott. Man vill kunskapsuppbygga genom en vetenskaplig utvärdering av grannsamverkan mot brott i två bostadsområden med flerfamiljshus och dokumenterad problematik i Varberg och Halmstad. Utvärderingen har som övergripande syfte att dokumentera och analysera grannsamverkansarbetet i Varberg (Sörse) och Halmstad (Andersberg) på områdesnivå, organisationsnivå, gruppnivå och individuell handlingsnivå. Utvärderingsarbetet sker i samverkan med polismyndigheten, bostadsbolagen, Länsförsäkringar samt Högskolan i Halmstad. Utvärderingen pågår under två år.

Ale kommun, Vård och omsorgsförvaltningen har beviljats 100 000 kronor till projektet Det ska vara lätt att göra rätt — samverkansprojekt gällande ogiltig skolfrånvaro. Syftet med projektet är att finna en kommunövergripande strategi för samtliga högstadieskolor i Ale kommun när det gäller ogiltig frånvaro i skolan. Åtgärder mot detta ska genomföras genom utbildning av föräldrar och skolpersonal, idéseminarium, föräldranätverk och mentorskap. Vidare kommer man att använda 1, 2, 3 - modellen för att angripa ströfrånvaro. Målet är en nollvision av ogiltig frånvaro. En utvärdering ska göras bland annat utifrån statistiken av den ogiltiga skolfrånvaron.

Skellefteå kommun, förebyggande rådet, FRIS Trygghetsforum har beviljats 105 000 kronor till projektet Grannsamverkan i Skellefteå kommun. Syftet med insatsen är att minska brottsligheten och öka tryggheten i områdena. Målet är att starta upp verksamheten inom tre olika former av boende, villaområde, flerfamiljshus och fritidsområde bland annat genom föreläsningsdagar med utbildning och studiebesök i en jämförbar kommun. Implementeringen av metoden ska ske under våren 2010 0ch utvärderingen ska ske under hösten 2010.

Åtvidabergs kommun har beviljats 115 000 kronor till projektet Du har huvudrollen i ditt liv. Syftet med projektet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom olika aktiviteter såsom förebyggande arbete i skolor, samhällsinformation och utbildning av personal inom skola, socialtjänst, polis m fl. Samverkansmöten ska också hållas för att ta fram en handlingsplan i frågan mellan skola, socialtjänst och AME (arbetsmarknadsenheten). Dessutom ska förebyggande arbete ske med nyanlända till Åtvidabergs kommun. Projektet bygger på metoder som Länsstyrelsen tagit fram för arbete med hedersrelaterat våld och kommer att utvärderas av en extern aktör. Projektet pågår under två år.

Hjo kommun, Barn- och utbildningsenheten har beviljats ekonomiskt stöd om 200 000 kronor till projektet Kasta inte ut bråkstakarna! — den inkluderande skolan. Projektet ska genomföras i samverkan mellan skola, socialtjänst, folkhälsoråd och brottsförebyggande rådet i Hjo i syfte att förebygga och förhindra utanförskap, kriminalitet och psykisk ohälsa. Åtgärder riktas till elever i årskurs 7-9 med riskfaktorer som hög frånvaro och utåtagerande beteendemönster. Genom att erbjuda eleven en personlig mentor skall förutsättningar skapas för att elevens skolarbete ska fungera och elevens utsatthet minska. Mentorerna ska erbjudas regelbunden handledning och kompetensutveckling.

Göteborgs Stad, stadsdelsförvaltningen Majorna har beviljats stöd om 50 000 kronor till projektet Skolkare & skolvägrare — ett riktat stöd i grupp till unga som skolkar. Projektet är ett samarbete mellan skola och socialtjänst i Göteborgs Stad. Målgruppen är ungdomar i årskurs 6-9 som skolkar och skolvägrar. Syftet är att utveckla ett riktat stöd i grupp till unga med denna problematik. Förutom forskning och lokal kunskap kommer programmet att byggas av brukarnas kunskaper, bland annat med hjälp av en referensgrupp unga i målgruppen.

Hösten 2009 har 11 ansökningar sammanlagt beviljats 186 920 kronor för nätverksträffar gällande lokal brottsförebyggande åtgärd

Preventionscentrum i Stockholm har beviljats ekonomiskt stöd om 10 000 kronor för nätverksträffen Storstadsträff/Stockholm, Göteborg och Malmö. Vid träffen ska man arbeta med en "ny inriktning i arbetet med unga lagöverträdare", utveckla samverkan mellan socialtjänst och polis samt presentera sina pågående samverkansprojekt.

Hallstahammars kommun har beviljats 30 000 kronor för nätverksträffen Utveckling av grannsamverkan i samverkan mellan kommun och polis. Flera träffar kommer att genomföras i tre steg genom mobilisering, tydliggöra uppdraget samt utbildning med två parallella utvecklingsfaser för villaboende och flerfamiljsboende.

Kristianstads kommun, Brotts- och drogförebyggande rådet har beviljats ekonomiskt stöd om 20 000 kronor för nätverksträffen Utökat stöd för unga brottsoffer och vittnen. Syftet med nätverksträffen är att utveckla samverkan kring unga brottsoffer. Genom nätverksträffen vill man samla kommunala, statliga och frivilliga parter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Polismyndigheten i Västmanland har beviljats ekonomiskt stöd om 6 920 kronor för nätverksträffen Länsbrottsförebyggande råd samt stöd om 5 000 kronor till nätverksträffen Grannsamverkan i hyresrätt på Bäckby. Syftet med träffarna är dels att inrätta ett länsbrottsförebyggande råd/nätverk i Västmanlands län dels att starta grannsamverkan i flerfamiljshus i stadsdelen Bäckby.

Göteborgs Stad, Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor till nätverksträffen Offentlig upphandling — effektiva metoder mot ekonomisk brottslighet i Göteborg. Syftet med nätverksträffen är att hitta former för hur man kan förbättra upphandlingen inom Göteborgs Stad dels genom förebyggande åtgärder såsom mer kontroll och ökade krav i samband med upphandling och inköp dels genom olika förslag på hur man mellan myndigheter och kommun kan samarbeta för att informera varandra och agera för att få bort oseriösa aktörer.

Bjuvs kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 10 000 kronor för nätverksträffar Nätverk kring familjevåld/våld i nära relationer. Syftet med nätverksträffen är att skapa ett nätverk med kontaktpersoner som är kunniga i hur man upptäcker och hanterar våld i nära relationer samt att skapa samverkan och ett tydligt kontaktnät. Verksamheter som deltar är polisen, primärvården, bostadsbolag, skolan, fritids, handikapp, socialtjänst, lokala Brå m fl.

Ale kommun, Kommunstyrelsens förvaltning har beviljats ekonomiskt stöd om 10 000 kronor till nätverksträffen Trygghetsvandringar. Syftet är att utveckla trygghetsvandring som metod. Deltagare är polisen, kommunala förvaltningar, vaktbolag, bostadsbolag samt Alebor m fl.

Polismyndigheten i Blekinge län har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor till nätverksträffen Ungdomskonferens. Avsikten med konferensen är att utveckla samarbetet mellan polis, kommuner och andra aktörer för att förebygga och ingripa mot ungdomars brottslighet i länet. Konferensen riktar sig till polisen, Länsstyrelsen, Tingsrätten, åklagare, advokater, socialtjänst, skola, brottsofferjour m fl.

Gotlands kommun, Tryggare Gotland har beviljats ekonomiskt stöd om 15 000 kronor till nätverksträffen Klotterförebyggande satsning i Visby. Ansökan avser en förstudie för att kunna skapa en modell för ett aktivt klotterförebyggande arbete. Möten ska genomföras som ska resultera i förslag till konkreta åtgärder för att begränsa nytt klotter likaväl som anmälningsrutiner och sanering. Arbetsmodellen som tas fram ska även kunna fungera som modell för hela Gotland.

Sandvikens kommun, brottsförebyggande rådet har beviljats ekonomiskt stöd om 20 000 kronor till nätverksträffen Länsträff Gävleborg. Syftet med nätverksträffen är att samtliga kommuner i Gävleborgs län ska utbildas i ämnet stalking. Länsträffen ska innehålla en föreläsning med gruppdiskussioner som ska leda fram till en gemensam problembild för länet. Inbjudna aktörer är personer från lokala Brå, Länspolisen och Länsstyrelsen.