Vapenbrott

År 2023 anmäldes 9 469 brott mot vapenlagen, en ökning med 9 procent jämfört med året innan, samt 10 388 brott mot knivlagen, en minskning med 6 procent.

Anmälda brott mot knivlagen och vapenlagen

Anmälda brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §) och vapenlagen (9 kap. 1-3 §). Källa: Anmälda brott

Knivlagen reglerar i vilken utsträckning man får ha kniv på allmän plats. Det är förbjudet att ha knivar och andra stick- eller skärvapen som är tänkta att användas som vapen på allmän plats, i skolor eller i fordon på allmän plats. Men det är viktigt att komma ihåg att en anmälan inte behöver innebära att kniven verkligen använts.

Vapenlagen reglerar innehav av olika skjutvapen – exempelvis jaktvapen, pistoler, revolvrar och kpistar. Det behövs tillstånd för att inneha eller föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige.

Uppklarade brott mot knivlagen och vapenlagen

Personuppklaringsprocenten² för brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §) och vapenlagen (9 kap. 1-3 §). Källa: Handlagda brott

Grips ofta på bar gärning

Andelen knivbrott där en misstänkt kan knytas till brottet är mycket hög jämfört med andra brott, närmare två tredjedelar av brotten leder till en så kallad personuppklaring. Det hänger ihop med att polisen ofta griper den misstänkta personen på bar gärning. Knivbrott upptäcks ofta i samband med hotfulla situationer eller vid misshandelsfall.

Under 2000-talet har kniv använts vid i genomsnitt drygt 40 procent av samtliga fall av dödligt våld. Kniv har varit den dominerande våldsmetoden vid dödligt våld i Sverige sedan 1970-talet och det finns ett tydligt samband mellan dessa brott och alkoholberusning (Källa: Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015,  Dödligt våld i Sverige 1990–2017).

Vapen vid dödligt våld

Antal konstaterade fall av dödligt våld uppdelat på våldsmetod och offrets kön, 2019–2023. Källa: Konstaterade fall av dödligt våld

Andelen skjutvapen respektive kniv vid dödligt våld 2023

  • Skjutvapen användes i 44 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld.
  • Kniv användes i 34 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld.

År 2023 var skjutvapen den vanligaste våldsmetoden med 53 fall av dödligt våld, vilket var 10 fall färre än 2022. Näst vanligast var kniv med 41 fall, 6 fall fler än 2022. Övriga våldsmetoder uppgick sammantaget till 27 fall av dödligt våld (9 fall fler jämfört med 2022).

I de fall där skjutvapen användes 2023 var dödsoffret en man eller pojke i 46 fall och en kvinna eller flicka i 7 fall. Motsvarande fördelning 2022 var 62 fall med manligt dödsoffer och 1 fall med kvinnligt dödsoffer. Antalet fall med kniv där dödsoffret var man eller pojke uppgick till 28 fall (+5 fall jämfört med 2022), och då dödsoffret var en kvinna eller flicka uppgick antalet till 13 fall (+1 fall). För övriga våldsmetoder uppgick manliga dödsoffer till 14 fall 2023 (+6 fall), och kvinnliga dödsoffer till 13 fall (+3 fall).

Andelen fall med skjutvapen uppgick till 44 procent av samtliga konstaterade fall av dödligt våld 2023, vilket var lägre än 2022 då andelen var 54 procent. Andelen för kniv uppgick till 34 procent, som var en högre andel än 2022 (30 %). Även andelen för övriga våldsmetoder var högre än föregående år, med 22 procent 2023 jämfört med 16 procent 2022.

Källa: Statistiken över konstaterade fall av dödligt våld.

Misstänkta för knivbrott

Antal personer misstänkta för brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §). Källa: Misstänkta personer

År 2022 misstänktes 8 097 personer för brott mot lagen om förbud beträffande knivar m.m. (9 kap. 1-3§). Av dessa var 18 % unga, det vill säga mellan 15-20 år.

År 2022 misstänktes 6 387 personer för brott mot vapenlagen (9 kap. 1-3§). Av dessa var 21 % unga, det vill säga mellan 15-20 år.  Av de misstänkta för vapenbrott var 12 % kvinnor.

Misstänkta för vapenbrott – könsfördelning

Antal personer misstänkta för brott mot vapenlagen (9 kap. 1-3 §), varav kvinnor och män. Källa: Misstänkta personer

Lagförda för knivbrott – könsfördelning

Antal lagföringsbeslut¹ med brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. som huvudbrott. Källa: Personer lagförda för brott

Antalet lagföringsbeslut för brott mot knivlagen som huvudbrott ökade med närmare 30 procent jämfört med 2019. Över en tioårsperiod (sedan 2011) har antalet ökat med 37 procent.

Knivbrott bland unga

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de haft med sig kniv som vapen någon gång under de senaste tolv månaderna, enligt SUB 2015, 2017, 2019 och 2021. Källa: Skolundersökningen om brott 2021.


Skolundersökningen om brott visar att 9 procent av killarna och 7 procent av tjejerna uppger att de burit kniv som vapen under 2021. Det innebär en minskning bland killarna och en ökning bland tjejerna jämfört med undersökningen 2019.

¹) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper