Hot och trakasserier

I Nationella trygghetsundersökningen uppger 7,7 procent att de blev utsatta för hot under 2022. Vad gäller anmälda brott så minskade anmälningarna om grov fridskränkning med 5 procent till 969 brott år 2023, medan antalet anmälda fall av grov kvinnofridskränkning minskade med 9 procent till 1 137 brott, jämfört med 2022.

Andel som utsatts för hot

Självrapporterad utsatthet för hot¹. Andel (%) utsatta av samtliga i befolkningen (16-84 år). Källa: NTU

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

I Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 7,7 procent av befolkningen (16–84 år) att de utsattes för hot under 2022, vilket skulle motsvara cirka 639 000 personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Det är på ungefär samma nivå som 2021 (7,8 %). Under perioden 2007–2014 var andelen utsatta för hot relativt oförändrad. Därefter visar resultaten på en uppåtgående trend från 2015–2019, men har efter det minskat.

Andel utsatta hot: män och kvinnor

Självrapporterad utsatthet för hot¹. Andel (%) utsatta av männen respektive kvinnorna i befolkningen (16–84 år). Källa: NTU

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Av männen i befolkningen (16–84 år) är det 7,8 procent som uppger att de utsattes för hot 2022, vilket är en liten minskning sedan 2021, då motsvarande andel var 8,0 procent. Sett till utvecklingen över tid syns en uppgång 2015–2019 (efter att andelen tidigare år varit relativt oförändrad) men sedan 2020 syns i stället en nedåtgående trend.

Bland kvinnor uppger 7,6 procent att de utsattes för hot 2022, vilket är på samma nivå som 2021. Andelen låg på en relativt stabil nivå i början av mätperioden för att sedan öka under perioden 2015–2018, följt av något lägre nivåer.

Det är således en något större andel bland männen än bland kvinnorna som uppger att de utsattes för hot 2022. Sedan 2015 har andelen utsatta varit större bland män än bland kvinnor, dock ser utvecklingen över tid likartad ut.

Ålder – Hot

Självrapporterad utsatthet för hot 2022. Andel utsatta inom olika åldersgrupper bland männen respektive kvinnorna i befolkningen. Källa: NTU

Sett till ålder visar resultaten att andelen som uppger att de utsattes för hot under 2022 är störst i den näst yngsta åldersgruppen 20–24 år (10,7 %); sedan blir andelen mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. I den äldsta åldersgruppen (75–84 år), utsattes 1,8 procent för hot under 2022.

Andelen utsatta män i olika åldersgrupper fördelar sig på samma vis som befolkningen i stort, med störst andel utsatta i åldersgruppen 20–24 år (11,9 %). Sedan är andelen mindre ju äldre åldersgrupp som studeras, och i den äldsta åldersgruppen (75–84 år) är det 1,8 procent av männen som utsattes.

Bland kvinnor är det vanligast att utsättas i åldersgruppen 16–19 år (10,9 %), följt av åldersgruppen 35–44 år (10,2 %) därefter blir det mindre vanligt ju äldre åldersgrupp som studeras. I åldersgruppen 75–84 år var andelen 1,9 procent.

Mönstret för utsatthet för hot 2022 skiljer sig således något åt mellan män och kvinnor. Bland män minskar andelen ju äldre åldersgrupp som studeras, med undantag för den yngsta åldersgruppen. Bland kvinnor framkommer ett liknande mönster efter åldersgruppen 35–44 år.

Svensk eller utländsk bakgrund

Andelen som uppger att de utsattes för hot 2022 är störst bland svenskfödda personer med två utrikesfödda föräldrar (9,3 %), följt av utrikesfödda personer (8,2 %), och minst bland svenskfödda personer med minst en svenskfödd förälder (7,5 %).

Utbildningsnivå

Andelen utsatta för hot är lika stor oavsett utbildningsnivå (7,7 %).

Familjetyp

Ensamstående med barn utsattes i större utsträckning (15,1 %) än ensamstående utan barn (8,9 %) och sammanboende med respektive utan barn (7,5 respektive 5,7 %).

Bostadstyp

Det var också vanligare att utsättas för hot bland boende i flerfamiljshus (9,2 %) än bland boende i småhus (6,4 %).

Kommungrupp

Utsatthet för hot ökar med kommungruppens storlek. Bland boende i mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner var andelen 6,2 procent, medan den var 7,7 procent bland boende i större städer och kommuner nära större stad. Störst var andelen i storstäder och storstadsnära kommuner: 8,6 procent.

Socioekonomisk områdestyp

Att ha utsatts för hot är vanligare bland boende i områden med socioekonomiska utmaningar (9,1 %), följt av boende i socioekonomiskt blandade områden (8,0 %) medan andelen är minst bland boende i områden med goda socioekonomiska förutsättningar (7,3 %).

Det är fler än hälften av dem som uppger att de utsattes för hot under 2022 som utsattes för en (1) händelse (53,5 % av de utsatta). Vidare var det 31,8 procent av de utsatta som utsattes två till tre gånger, medan 14,7 procent av de utsatta uppger att det handlade om fyra gånger eller fler.

Av de män som uppger att de utsattes för hot utsattes 52,8 procent för en (1) händelse. Det var 32,9 procent av de utsatta männen som utsattes två till tre gånger, och 14,3 procent som utsattes fyra gånger eller fler.

Av de kvinnor som uppger att de utsattes för hot 2022 utsattes 54,1 procent för en (1) händelse. Den andel som utsattes två till tre gånger var 30,8 procent, och 15,0 procent av de utsatta kvinnorna utsattes för hot fyra gånger eller fler.

Det är således inga större skillnader mellan utsatta män och utsatta kvinnor vad det gäller upprepad utsatthet 2022.

Upprepad utsatthet för hot

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["Samtliga","Män","Kvinnor"],datasets : [{"label": "Personer utsatta 1 gång","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["53.5","52.8","54.1"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Personer utsatta 2-3 gånger","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["31.8","32.9","30.8"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Personer utsatta 4 gånger eller fler","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["14.7","14.3","15.0"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Upprepad utsatthet bland dem som utsattes för hot 2022. Andel som uppger att de utsattes 1 gång, 2–3 gånger och 4 gånger eller fler, av samtliga och av männen respektive kvinnorna (16–84 år). Källa: NTU

Andel utsatta för trakasserier

Självrapporterad utsatthet för trakasserier¹. Andel (%) utsatta av samtliga i befolkningen (16-84 år). Källa: NTU

¹). Resultat för trakasserier finns enbart från och med NTU 2020 (självrapporterad utsatthet 2019). Anledningen är att enkätfrågan om trakasserier omformulerades inför NTU 2020, och den anses inte jämförbar med resultaten före omformuleringen.

I Nationella trygghetsundersökningen uppger 5,9 procent av befolkningen (16–84 år) att de utsattes för trakasserier 2022, vilket skulle motsvara cirka 494 000 personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Det är i princip samma nivå som 2021 (6,0 %). Andelen har varit relativt oförändrad under mätperioden med undantag för den första mätningen 2019 då andelen var större.

Trakasserier definieras i NTU som en serie av mer eller mindre allvarliga händelser med samma förövare. Det behöver inte nödvändigtvis handla om brottsliga händelser juridiskt sett. I de fall som NTU med den här frågan fångar sådant som är brottsligt skulle det kunna handla om till exempel olaga förföljelse, ofredande eller hemfridsbrott.

Resultat för trakasserier finns enbart från och med NTU 2020 (självrapporterad utsatthet 2019). Anledningen är att enkätfrågan om trakasserier omformulerades inför NTU 2020, och den anses inte jämförbar med resultaten före omformuleringen.

För att fånga omfattningen av utsatthet för trakasserier ställs följande fråga i NTU:

Har du under förra året (2022), av en och samma person vid upprepade tillfällen, blivit förföljd eller fått oönskade besök, telefonsamtal eller meddelanden, via brev, sms eller internet? Räkna inte med telefonförsäljning eller liknande.

Andel utsatta för trakasserier: män och kvinnor

Självrapporterad utsatthet för trakasserier¹. Andel (%) utsatta av männen respektive kvinnorna i befolkningen (16–84 år). Källa: NTU

¹). Resultat för trakasserier finns enbart från och med NTU 2020 (självrapporterad utsatthet 2019). Anledningen är att enkätfrågan om trakasserier omformulerades inför NTU 2020, och den anses inte jämförbar med resultaten före omformuleringen.

Det är 5,3 procent av männen i befolkningen (16–84 år) som uppger att de utsattes för trakasserier 2022, vilket är på ungefär samma nivå som 2021, då 5,2 procent utsattes. Nivån har varit relativt stabil under hela mätperioden.

Bland kvinnor i befolkningen (16–84 år) är det 6,5 procent som uppger att de utsattes för trakasserier 2022. Det innebär en liten minskning sedan 2021, då 6,7 procent utsattes. Andelen utsatta har minskat över hela mätperioden, minskningen var särskilt tydligt 2020.

Kvinnor uppger således i större utsträckning än män att de har utsatts för trakasserier. Skillnaden mellan män och kvinnor har dock minskat över tid.

Ålder – Trakasserier

Utsatta för trakasserier 2022. Andel utsatta inom olika åldersgrupper bland männen respektive kvinnorna i befolkningen. Källa: NTU

Personer i den näst yngsta åldersgruppen (20–24 år) uppger i störst utsträckning att de utsattes för trakasserier under 2022, 9,0 procent. En tydlig minskning av andelen syns sedan ju äldre åldersgrupp som studeras. Minst andel 2022 återfinns i den äldsta åldersgruppen 75–84 år där 2,9 procent utsattes.

Bland män är det i åldersgruppen 25–34 år som störst andel uppger att de under 2022 utsattes för trakasserier (6,8 %), medan andelen är minst i den äldsta åldersgruppen (75–84 år), där 2,4 procent utsattes.

Utsatthet för trakasserier bland kvinnor är vanligast i den näst yngsta åldersgruppen (20–24 år) där 11,5 procent uppger att de utsattes för trakasserier under 2022, följt av den yngsta åldersgruppen (16–19 år, 10,6 %). Andelen blir tydligt mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. Minst är andelen i de två äldsta åldersgrupperna (65–74 år och 75–84 år, 3,3 %).

Mönstret bland män och kvinnor skiljer sig således något åt. Bland kvinnor är det vanligast att utsättas i de yngre åldersgrupperna, därefter minskar andelen utsatta ju äldre åldersgrupp som studeras, medan skillnaderna mellan åldersgrupperna bland män är mindre.

Svensk eller utländsk bakgrund

Den andel som uppger att de utsattes för trakasserier under 2022 är större bland svenskfödda personer med båda föräldrarna utrikesfödda (8,9 %) än bland utrikesfödda personer (7,5 %). Andelen är minst bland svenskfödda med minst en svenskfödd förälder (5,3 %).

Utbildningsnivå

Andelen är större bland personer med som högst förgymnasial utbildning (7,2 %) än bland personer med som högst gymnasial (5,8 %) eller eftergymnasial utbildning (5,4 %).

Familjetyp

Det är betydligt vanligare med utsatthet för trakasserier bland ensamstående med barn (13,4 %), än bland ensamstående utan barn (7,6 %) och sammanboende, med och utan barn (4,7 respektive 4,1 %).

Bostadstyp

Vidare är andelen utsatta större bland boende i flerfamiljshus än bland boende i småhus (6,9 respektive 4,9 %).

Kommungrupp

Bland boende i storstäder och storstadsnära kommuner är andelen utsatta störst, 6,3 procent, medan det var 5,9 procent som utsattes i större städer och kommuner nära större stad samt 5,4 procent som utsattes bland boende i mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner.

Socioekonomisk områdestyp

Utsatthet för trakasserier är vanligast i områden med socioekonomiska utmaningar (7,9 %), följt av boende i socioekonomiskt blandade områden (6,6 %). Minst vanligt är det bland boende i områden med goda socioekonomiska förutsättningar (5,4 %).

Andel som utsatts för nätkränkning

Självrapporterad utsatthet för nätkränkning¹ . Andel (%) utsatta i befolkningen (16-84 år). Källa: NTU.

1.) Frågan om nätkränkning tillkom i och med NTU:s metodbyte 2017 och därför finns enbart resultat för utsatthet från och med 2016.

För att belysa omfattningen av utsatthet för nätkränkning ställs följande fråga i NTU: Har någon i syfte att kränka eller skada dig spridit känsliga uppgifter, bilder, filmer och/eller kommentarer om dig på internet under förra året (2022)?

I Nationella trygghetsundersökningen uppger 2,3 procent av befolkningen (16–84 år) att de utsattes för nätkränkning under 2022, vilket skulle motsvara cirka 189 000 personer om det räknas om till antal utsatta personer. Det är i princip på samma nivå som 2021, då andelen var 2,2 procent. Andelen ökade från 2016–2019, och efter en minskning 2021 ligger andelen kvar på ungefär samma nivå.

Könsfördelning – Nätkränkning

Självrapporterad utsatthet för nätkränkning ¹. Andel (%) utsatta av männen respektive kvinnorna i befolkningen (16-84 år). Källa: NTU.

1.) Frågan om nätkränkning tillkom i och med NTU:s metodbyte 2017 och därför finns enbart resultat för utsatthet från och med 2016.

Bland män uppger 2,4 procent att de utsattes för nätkränkning 2022. Det innebär en liten ökning jämfört med 2021, då andelen var 2,2 procent. Inledningsvis syns en ökning fram till och med 2018, därefter minskade andelen 2020 och 2021, och har i den här senaste mätningen åter ökat något.

Bland kvinnor (16–84 år) var det 2,1 procent som utsattes, vilket är ungefär på samma nivå som 2021 (2,2 %). Andelen minskade något 2021 och dessförinnan syntes en svag uppåtgående trend från 2016–2019.

Sett till utvecklingen över tid har andelen utsatta varierat mer bland män än bland kvinnor. Under mätperiodens mitt, samt i den här senaste mätningen var andelen utsatta större bland män.

Ålder – Nätkränkning

Utsatta för nätkränkning 2022. Andel utsatta inom olika åldersgrupper bland männen respektive kvinnorna i befolkningen. Källa: NTU

Att utsättas för nätkränkning är betydligt vanligare i den yngsta åldersgruppen (16–19 år), där 5,9 procent uppger att de utsattes 2022. Minst utsatt var den äldsta åldersgruppen (75–84 år) där 0,6 procent uppger att de utsattes. Det påminner om mönstren under de tidigare åren.

Även när resultaten för män studeras separat är andelen utsatta störst i den yngsta åldersgruppen (16–19 år, 4,3 %), medan andelen är minst i den äldsta åldersgruppen (75–84 år, 0,8 %).

Kvinnor i den yngsta åldersgruppen (16–19 år) uppger i betydligt högre grad än resterande åldersgrupper att de utsattes för nätkränkning 2022 (7,2 %). Minst är andelen i den äldsta åldersgruppen (75–84 år, 0,5 %).

Bland både män och kvinnor visar resultatet således att det är vanligare att utsättas för nätkränkning i den yngsta åldersgruppen än i resterande åldersgrupper. Särskilt tydligt är det bland de yngsta kvinnorna där det är betydligare vanligare att utsättas än i övriga åldersgrupper.

Svensk eller utländsk bakgrund

Personer födda i Sverige med båda föräldrarna utrikesfödda samt utrikesfödda uppger i större utsträckning att de utsattes för någon nätkränkning under 2022 (2,9 respektive 2,8 %) än svenskfödda personer med minst en svenskfödd förälder (2,1 %).

Utbildningsnivå

Personer med som högst förgymnasial utbildning utsattes i högre grad (3,6 %) än personer med som högst gymnasial respektive eftergymnasial utbildning (2,1 respektive 1,7 %).

Familjetyp

Ensamstående med barn utsattes i större utsträckning (4,5 %), följt av ensamstående utan barn (3,3 %), än sammanboende, med eller utan barn (1,9 respektive 1,2 %).

Bostadstyp

Andelen utsatta är i princip lika stor bland boende i flerfamiljshus som bland boende i småhus (2,3 respektive 2,2 %).

Kommungrupp

Sett till olika kommungrupper är det i princip inga skillnader. Bland boende i storstäder och storstadsnära kommuner samt boende i mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner är andelen utsatta 2,3 procent. Andelen är 2,2 procent bland boende i större städer och kommuner nära större stad.

Socioekonomisk områdestyp

Andelen utsatta för nätkränkning är störst bland boende i områden med socioekonomiska utmaningar och boende i socioekonomiskt blandade områden (2,9 respektive 2,8 %). Minst är andelen bland boende i områden med goda socioekonomiska förutsättningar (2,0 %).

Resultatet visar att nätkränkning är en brottstyp där det är relativt vanligt med upprepad utsatthet. Av de personer som uppger att de utsattes för någon nätkränkning 2022 var det 37,5 procent som utsattes en (1) gång. Vidare var det 30,9 procent av de utsatta som utsattes två till tre gånger, medan 31,5 procent av de utsatta uppger att det handlade om fyra gånger eller fler.

Av de män som uppger att de utsattes för någon nätkränkning 2022 var det 33,6 procent som utsattes en (1) gång. Vidare var det 29,9 procent av de utsatta männen som utsattes två till tre gånger, medan 36,5 procent av de utsatta männen uppger att det handlade om fyra gånger eller fler.

Av de kvinnor som uppger att de utsattes för någon nätkränkning var det 41,6 procent som utsattes en (1) gång. Det var 32,0 procent av de utsatta kvinnorna som utsattes två till tre gånger, medan 26,4 procent av de utsatta kvinnorna uppger att det handlade om fyra gånger eller fler.

Resultatet visar således att det 2022 är vanligare bland män utsatta för nätkränkning att upprepade gånger ha utsatts än vad det är bland utsatta kvinnor.

Upprepad utsatthet för nätkränkning

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["Samtliga","Män","Kvinnor"],datasets : [{"label": "Personer utsatta 1 gång","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["37.5","33.6","41.6"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Personer utsatta 2-3 gånger","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["30.9","29.9","32.0"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Personer utsatta 4 gånger eller fler","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["31.5","36.5","26.4"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Upprepad utsatthet bland dem som utsattes för nätkränkning 2022. Andel som uppger att de utsattes 1 gång, 2–3 gånger och 4 gånger eller fler, av samtliga och av männen respektive kvinnorna (16–84 år). Källa: NTU

Anmälningar om grov fridskränkning

Antalet anmälda brott om grov fridskränkning totalt, mot kvinnor/flickor och mot män/pojkar. Källa: Anmälda brott

Fridkränkningsbrott

  • Grov fridskränkning omfattar flera brott och kan bestå av flera olika brottstyper, såsom misshandel, olaga hot och hemfridsbrott som sammantaget ingår i en upprepad kränkning och riktas mot en närstående eller tidigare närstående person.
  • För grov kvinnofridskränkning gäller att brotten begås av en man mot en kvinna som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande former.

Eftersom fridskränknings­brotten omfattar flera brott och kan bestå av flera olika brottstyper, såsom misshandel, olaga hot och hemfridsbrott som sammantaget ingår i en upprepad kränkning, är utvecklingen av de anmälda brotten om grov fridskränkning och grov kvinnofrids­kränkning beroende av polisens och åklagarnas hantering av dessa brott.

Grov fridskränkning

Antalet anmälda brott om grov fridskränkning minskade 2023 jämfört med 2022, med 53 brott (−5 %) till 969 brott. Jämfört med 2014 har antalet anmälda brott avseende grov fridskränkning minskat med 45 procent. Antalet anmälda grova fridskränkningsbrott har fluktuerat kring en stabil nivå fram till 2018, därefter har utvecklingen varit tydligt nedåtgående. Eftersom fridskränkningsbrotten omfattar flera brott och kan bestå av flera olika brottstyper såsom misshandel, olaga hot och hemfridsbrott, som sammantaget ingår i en upprepad kränkning, är utvecklingen av de anmälda fridskränkningsbrotten beroende av polisens och åklagarnas hantering av dessa brott. Jämfört med 2022 har de anmälda brotten om grov fridskränkning mot kvinnor och flickor minskat med 55 brott (−10 %), medan brotten mot män och pojkar har varit oförändrat (+2 brott).

Antalet anmälda grova fridskränkningsbrott 2023 var något fler mot kvinnor eller flickor än mot män eller pojkar (517 respektive 452 brott). Av de anmälda brotten om grov fridskränkning var majoriteten (78 %) brott mot barn (0–17 år) och 22 procent avsåg brott mot vuxna. Åldersfördelningen följde ett likartat mönster oavsett om brottsoffret var av kvinnligt eller manligt kön.

Könsfördelningen var jämn för barn (0–17 år), medan det var en något större andel utsatta kvinnor än män i de anmälda fridskränkningsbrotten mot vuxna.

Grov fridskränkning mot barn (0–17 år)

Av de anmälda grova fridskränkningarna 2023 var 78 procent riktade mot barn (0–17 år). Det rörde sig om totalt 757 brott, vilket var en ökning med 1 procent jämfört med 2022. Antalet anmälda fall av grov fridskränkning mot flickor minskade med 24 brott (−6 %) till 380 brott, medan motsvarande brott mot pojkar ökade med 35 brott (+10 %), till 377 brott. Jämfört med 2014 var antalet anmälda brott om grov fridskränkning mot barn 619 brott färre (−45 %) 2023. Brott mot flickor var 43 procent färre (−292 brott) och brott mot pojkar 46 procent färre (−327 brott).

Av de anmälda brotten om grov fridskränkning mot barn 2023 var hälften riktade mot flickor och hälften mot pojkar. Liksom misshandel mot barn anmäls grov fridskränkning mot barn i högre grad under skolterminerna än under sommarmånaderna och julloven.

Grov fridskränkning mot vuxna (18 år eller äldre)

Under 2023 uppgick antalet anmälda grova fridskränkningsbrott mot vuxna (18 år eller äldre) till totalt 212 brott, vilket var en minskning med 64 brott (−23 %) jämfört med 2022. Av dessa uppgick antalet anmälda grova fridskränkningsbrott mot kvinnor till totalt 137 brott, vilket jämfört med 2022 var en minskning med 31 brott (−18 %). De anmälda brotten om grov fridskränkning mot män var totalt 75 brott, vilket också var en minskning med 33 brott (−31 %) i jämförelse med 2022.

Jämfört med 2014 var de anmälda brotten om grov fridskränkning mot vuxna 185 brott färre (−47 %) 2023. De anmälda grova fridskränkningsbrotten mot kvinnor var 120 brott färre (−47 %), och de anmälda fridskränkningsbrotten mot män var 65 brott färre (−46 %) vid jämförelse med 2014.

Av de anmälda brotten om grov fridskränkning mot vuxna 2023 var 65 procent riktade mot kvinnor och 35 procent mot män.

De anmälda brotten om grov fridskränkning mot vuxna indelas sedan 2019 efter två typer av relation mellan brottsoffret och gärningspersonen: närstående genom parrelation och närstående genom släktskap/familjerelation. Den vanligaste typen av relation mellan brottsoffer och gärningsperson vid grova fridskränkningsbrott är en närstående parrelation. Det var fallet i 75 procent av de anmälda grova fridskränkningsbrotten 2023. Detsamma gällde i 74 procent av dessa brott mot kvinnor och i 79 procent av dessa brott mot män.

Relation mellan brottsoffer och gärningsperson

Grov fridskränkning fördelat på kön och ålder samt relation mellan brottsoffer och
gärningsperson, 2023. Källa: Statistiken över anmälda brott


Mot person 18 år eller äldre

Mot kvinna 18 år eller äldre

Mot män 18
år eller äldre


Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Närstående genom
parrelation

16075 %

101

74 %

59

79 %

Närstående genom
släktskap/familj

52

25 %

36

26 %

16

21 %

Totalt

212

100 %

137

100 %

75

100 %


Grov kvinnofridskränkning

År 2023 anmäldes 1 137 grova kvinnofridskränkningsbrott, vilket var 9 procent färre (−108 brott) än 2022, och innebar en minskning med 43 procent (−860 brott) jämfört med 2014.

Kvinnofridskränkningsbrottens utveckling påverkas av förändringar i polisens och åklagarnas hantering och registreringsrutiner vid anmälan. I början av tioårsperioden registrerades de olika gärningarna vanligtvis initialt som grov kvinnofridskränkning vid anmälan, medan man under den senare delen av perioden i högre grad registrerade de underliggande brotten i stället. Den här överflyttningen till de underliggande brotten har medfört en minskning av antalet anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i statistiken mot slutet av tioårsperioden. Därmed bör viss försiktighet iakttas när statistiken tolkas.

Anmälningar om grov kvinnofridskränkning

Antalet anmälda fall av grov kvinnofridskränkning totalt. Källa: Anmälda brott

Uppklarade brott

Personuppklaringsprocenten² för grov fridskränkning (4 a §) samt grov kvinnofridskränkning (4 a §). Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

Grov fridskränkning

År 2023 handlades¹ 1 091 brott om grov fridskränkning, vilket var en minskning med 1 procent jämfört med 2022. För 97 procent (1 057 brott) av de handlagda brotten bedrevs en utredning, medan resterande 3 procent (34 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2022 var andelen utredda brott 1 procentenhet mindre, och andelen direktavskrivna brott var 1 procentenhet större. Inga fridskränkningsbrott förundersökningsbegränsades 2023. Av samtliga handlagda brott om grov fridskränkning personuppklarades 204 brott, vilket var en ökning med 23 procent (+38 brott) jämfört med 2022.

Personuppklaringsprocenten, det vill säga de personuppklarade brotten sett till samtliga handlagda brott om grov fridskränkning, uppgick till 19 procent 2023, en 4 procentenheter högre nivå jämfört med 2022. Jämfört med 2014 var nivån 2 procentenheter högre.

Lagföringsprocenten, det vill säga de personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten om grov fridskränkning, uppgick också till 19 procent 2023. Även det innebär en 4 procentenheter högre nivå jämfört med 2022, och 2 procentenheter högre jämfört med 2014.

Grov kvinnofridskränkning

År 2023 handlades¹ 1 205 brott om grov kvinnofridskränkning, vilket var en minskning med 5 procent (−57) brott jämfört med 2022. Av dessa bedrevs en utredning för 98 procent (1 181 brott) medan 2 procent (24 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2022 var andelen utredda brott 1 procentenhet mindre, och andelen direktavskrivna brott 1 procentenhet större. Av de handlagda brotten om grov kvinnofridskränkning 2023 var det 1 som förundersökningsbegränsades.

De personuppklarade brotten om grov kvinnofridskränkning uppgick 2023 till 266 brott. Det var en minskning med 4 procent (−10 brott) jämfört med 2022. Personuppklaringsprocenten, som redovisar de personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda brott om grov kvinnofridskränkning, uppgick till 22 procent 2023. Nivån var oförändrad jämfört med 2022, men 4 procentenheter högre än 2014.

Lagföringsprocenten, andelen personuppklarade brott av de utredda brotten, uppgick till 23 procent. Även den nivån var oförändrad jämfört med 2022, men 4 procentenheter högre jämfört med 2014.

Misstänkta för grov fridskränkning

Antal personer misstänkta för grov fridskränkning, varav kvinnor och män. Källa: Misstänkta personer

Under 2022 var det 653 personer som misstänktes för grov fridskränkning och 1 092 personer som misstänktes för grov kvinnofridskränkning. Av de som misstänktes för grov fridskränkning var 40 procent kvinnor och 60 procent män. Antalet som misstänktes för grov fridskränkning minskade med 19 procent jämfört med 2021, och minskningen avsåg både kvinnor och män (−19 % respektive −20 %). Även antalet män som misstänktes för grov kvinnofridskränkning minskade (−16 %) 2022 jämfört med 2021.

År 2022 var 8 personer per 100 000 invånare misstänkta för grov fridskränkning, vilket var en minskning med 20 procent jämfört med 2021. Under den senaste tioårsperioden, 2013–2022, har antalet misstänkta per 100 000 invånare minskat relativt kontinuerligt. Antalet för 2022 var 50 procent lägre än 2013.

Uppdelat på kön var det 6 kvinnor per 100 000 invånare och 9 män per 100 000 invånare som var misstänkta för grov fridskränkning 2022. Jämfört med 2013 har antalet minskat för både kvinnor (−43 %) och män (−54 %). Observera att män som begår fridskränkning mot kvinnor som de är eller har varit gifta med eller bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, redovisas som grov kvinnofridskränkning.

Under 2022 misstänktes 25 män per 100 000 invånare för grov kvinnofridskränkning, vilket var en minskning med 16 procent jämfört med 2021. Antalet har minskat kontinuerligt under den senaste tioårsperioden, med totalt 43 procent sedan 2013.

Lagförda för fridskränkning

Lagföringsbeslut³ med grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning (4a §) eller olaga förföljelse(4b §) som huvudbrott, år 2010-2019. Källa: Personer lagförda för brott 

Gärningar som misshandel, olaga hot, ofredande med mera kan, när de utgjort ett led i en upprepad kränkning, rubriceras som grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning. Skillnaden mellan de två brottsrubriceringarna ligger i relationen mellan offer och gärningsperson. Grov kvinnofridskränkning omfattar upprepade brott som begås av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller bor eller har bott med under äktenskapsliknande förhållanden, medan grov fridskränkning omfattar brott som begås av en närstående eller tidigare närstående person till offret.

För olaga förföljelse gäller liksom för fridskränkningsbrotten att flera gärningar ska ha utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet. Skillnaden mot fridsbrotten ligger i att rubriceringen omfattar lindrigare brott och att det inte finns något krav på att handlingarna ska ha varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla.

År 2020 fattades 140 och 68 lagföringsbeslut med huvudbrottet grov
kvinnofridskränkning respektive grov fridskränkning. Jämfört med 2019 är det en
minskning med 15 beslut, eller 10 procent, vad gäller grov kvinnofridskränkning och
en ökning med 1 beslut, eller 1 procent vad gäller grov fridskränkning. För olaga
förföljelse fattades 92 lagföringsbeslut 2020. Det är en minskning med 9 beslut, eller
9 procent, jämfört med 2019.

Sedan 2011 har antalet lagföringsbeslut gällande grov kvinnofridskränkning minskat med 121 beslut, eller 46 procent. Även antalet lagföringsbeslut avseende grov fridskränkning har minskat med 82 beslut, eller 55 procent, under denna period. Både beslut mot kvinnor och beslut mot män minskade med 23 respektive 59 beslut, eller 64 respektive 52 procent, jämfört med 2011.

Lagförda för fridskränkning – könsfördelning

Lagföringsbeslut³ med grov fridskränkning (4a §) eller olaga förföljelse(4b §) som huvudbrott, efter kön. Sedan den 1 oktober 2011 räknas upprepad brottslighet avseende vissa brott som faller in under rubriceringarna som olaga förföljelse. Källa: Personer lagförda för brott 

Hot och kränkningar bland unga

Utsatthet för hot

Skolundersökningen om brott 2021 visar att drygt 11 procent av eleverna 2021 uppger att de utsatts för hot minst en gång under de senaste tolv månaderna (10 procent av killarna och 12 procent av tjejerna).

Andelen utsatta bland killar är på ungefär samma nivå som 2019 (då var andelen 11 procent) men en viss ökning kan urskiljas sedan 2015 (då andelen utsatta var 8 procent). Andelen tjejer som utsatts för hot har varierat över tid och är i senaste mätningen på lägst nivå hittills (12 procent).

Majoriteten av de killar och tjejer som uppger att de har utsatts för hot har blivit utsatta vid ett tillfälle. Det är samtidigt en relativt stor andel som uppger att de utsatts två gånger eller fler, vilket omfattar ungefär var tredje kille respektive drygt två av fem tjejer bland de elever som utsatts för hot.

Brottsplats vid hot

Vad gäller brottsplatsen vid hot framkommer tydliga könsskillnader. Bland killar är det vanligast att utsättas på annan plats (31 procent). Näst vanligast är att utsättas i skolmiljö (26 procent), följt av via internet eller sociala medier (22 procent). Bland de tjejer som uppger att de utsatts för hot är det däremot vanligast att det skett via internet eller sociala medier (42 procent av de utsatta), därefter i skolmiljö (17 procent). Det är vanligt att de som specificerat en annan plats vid utsatthet för hot uppger att händelsen skett utomhus, exempelvis ”på stan”, ”på parkering” eller ”på väg till...” någonstans. Det är dock även ett flertal elever som uppger att händelsen inträffat i trafiken, i samband med träning eller match, eller i anknytning till ett serviceställe, såsom en affär eller ett köpcenter.

Andelen killar och tjejer som uppgett att de blivit utsatta för hot i skolmiljö är på i stort sett samma nivå 2021 som 2019. Andelen killar som utsatts på annan plats har varierat över tid (mellan 32 och 23 procent under mätperioden) medan det har minskat för tjejer (från 21 procent 2019 till 15 procent 2021). Andelen killar som uppgett att de utsatts för hot på internet eller sociala medier har minskat från 30 procent (2019) till 22 procent (2021). För tjejer ligger andelen på samma nivå som föregående år (42 procent). Andelen killar som uppgett att de utsatts för hot inom kollektivtrafiken har successivt ökat (från 5 procent 2015 till 16 procent 2021) medan den för tjejer har legat stabilt (7–8 procent). Under samma period har den andel som uppgett att det skett på annan plats minskat från 21 procent till 15 procent bland utsatta tjejer.

Totalt uppger 18 procent av killarna och 10 procent av tjejerna som utsatts för hot under de senaste tolv månaderna att den senaste händelsen polisanmälts. Andelen killar som polisanmält hotet är på ungefär samma nivå som 2019 (19 procent). Bland tjejer har andelen legat mellan 13–14 procent fram till 2019, för att minska till 10 procent 2021.

 Kränkningar på nätet och mobbning

Självrapporterad utsatthet för kränkningar och mobbning bland tjejer och killar i årskurs 9. Andel (%) som utsatts för kränkande kommentarer via internet eller att någon lagt upp kränkande bilder/filmer under de senaste tolv månaderna, samt andel som utsatts för mobbning (någon gång). Källa: Skolundersökningen om brott 2021.

Utsatthet för kränkningar via internet

Ungefär var femte kille (19 procent) och var tredje tjej (29 procent) uppger att någon har skrivit kränkande saker om dem på internet under de senaste tolv månaderna. Av killarna är det 12 procent och av tjejerna 17 procent som uppger att någon under de senaste tolv månaderna lagt upp bilder eller filmklipp på dem som de inte ville skulle spridas. Av killarna är det 29 procent och av tjejerna 39 procent som uppger att de har blivit mobbade någon gång.

Bland killar har både andelen som utsatts för mobbning och andelen som utsatts för kränkande kommentarer legat på ungefär samma nivå under hela mätperioden (mellan 29–32 procent respektive 19–20 procent). Andelen som utsatts för att någon lagt upp kränkande bilder och filmklipp har minskat jämfört med föregående mätpunkt (16 procent 2019) och är på den lägsta nivån hittills under hela mätperioden (12 procent 2021).

Utvecklingen för tjejerna liknar den för killarna. Andelen tjejer som utsatts för mobbning har legat på ungefär samma nivå under mätperioden (mellan 36 och 39 procent; se figur 3.27). Detsamma gäller andelen som blivit utsatta för kränkande kommentarer (mellan 29 och 30 procent). Andelen som utsatts för att någon lagt upp kränkande bilder och filmklipp har minskat kontinuerligt över mätperioden och är på den lägsta nivån hittills (från 26 procent 2015 till 17 procent 2021).

Majoriteten av de tjejer och killar som utsatts för kränkande kommentarer på internet eller att någon lagt upp bilder eller filmer, uppger att detta har skett någon gång (till skillnad från flera gånger eller ofta). Bland dem som utsatts för mobbning uppger majoriteten av tjejerna och killarna att det skett ganska sällan, även om nästan en tredjedel av tjejerna uppgett att de utsatts ibland.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper