Sök ekonomiskt stöd för brottsförebyggande åtgärder

Behöver din kommun stärka det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå? Vill ni främja utvecklingen av kunskapsbaserade åtgärder? Planerar ni att göra verksamhet som kan stärka, utveckla eller utvärdera brottsförebyggande åtgärder? Då kan ni söka ekonomiskt stöd från Brå.

Utlysning av medel för 2024

Ansökningsperioden är nu stängd. Nästa ansökningsperiod öppnar sommaren 2024.

Beloppsnivåer

Kommuner kan söka stöd för att främja utvecklingen av kunskapsbaserade brottsförebyggande åtgärder. Det kan till exempel handla om att utveckla, implementera eller utvärdera en brottsförebyggande metod. För en sådan inriktning finns det inga övre beloppsgränser att ta hänsyn till.

Kommuner kan också söka stöd för att stärka det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå. Det kan till exempel ske genom utbildning, konferenser, kunskapssammanställning, förstudie om organisatoriska förutsättningar och mer. En sådan inriktning kan stödjas upp till 400 000 kronor.

Så här gör du

Steg 1. Kontrollera att du uppfyller kriterier nedan
Steg 2. Fyll i ansökan i Brås e-tjänst
Steg 3. Lämna in ansökan senast den 30 november

Bidrag får i enlighet med förordning (2023:442) om statsbidrag till kommuner för brottsförebyggande åtgärder lämnas till kommuner för projekt som syftar till att stärka, utveckla eller utvärdera brottsförebyggande åtgärder. Bidrag får lämnas för att anlita en extern aktör.

Det ekonomiska stödet till kommuner för brottsförebyggande åtgärder har två olika syften:

 • Stödet kan sökas för att stärka det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå. Det kan till exempel ske genom utbildning, konferenser, kunskapssammanställning, förstudie om organisatoriska förutsättningar etc. (upp till 400 000 kronor).
 • Stödet kan också sökas för att främja utveckling av kunskapsbaserade åtgärder. Det kan till exempel handla om att utöka befintliga brottsförebyggande åtgärder, implementera nya åtgärder, utvärdera åtgärder.

Bidrag får inte lämnas för befintlig kommunal verksamhet eller för projekt som andra statliga bidrag redan lämnats för. Med en befintlig kommunal verksamhet avses till exempel åtgärder som kommunen är ålagda att arbeta med enligt lag. Det kan handla om:

 • Arbete med lägesbilder, kartläggningar, förstudier eller annan information, till exempel medborgardialoger av betydelse i sammanhanget som visar brottsligheten inom kommunens geografiska område.
 • Analyser av kartläggningar och information som visar brottsligheten inom kommunens geografiska område.
 • Arbete med planer för vilka åtgärder som kommunen avser att vidta för att förebygga brott.
 • Arbete som innebär en samordning av det brottsförebyggande arbetet.
 • Arbete som verkar för att skriftliga överenskommelser om samverkan ingås med relevanta aktörer är inte bidragsgrundande.
 • Arbete i en samordningsfunktion som stödjer och samordnar genomförandet av kommunens arbete enligt lagen.
 • Arbete som utgör kommunens kontaktpunkt i förhållande till externa aktörer.
 • Arbete som bidrar till att information om det brottsförebyggande arbetet sprids till kommunens invånare och andra som kan ha intresse eller behov av en sådan information.
 • Arbete som innebär en ledning av kommunens brottsförebyggande arbete.
 • Arbete som innebär en rapportering om det brottsförebyggande arbetet till kommunfullmäktig.

Det kan även handla om verksamheter som lyder under andra lagar än den nya lagen (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete eller som är att ses som befintliga av andra skäl.

Stöd kan inte heller beviljas till allt för allmänna insatser som saknar ett tydligt brottsförebyggande syfte.

Ansökan ska lämnas skriftligen genom Brås e-tjänst för ekonomiskt stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder. Ansökan ska ha lämnats senast den 30 november 2023.

Av ansökan ska det tydligt framgå

 • En beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan inklusive tidsram för arbetet och uppgift om beräknade kostnader.
 • Uppgifter om andra sökta eller beviljade statliga bidrag som syftar till att stärka, utveckla eller utvärdera brottsförebyggande åtgärder, och i så fall för vilket närmare ändamål och med vilket belopp.
 • Uppgifter om hur resultatet av vidtagna åtgärder som inte avser utvärderingar ska utvärderas.
 • I förekommande fall lämnas även uppgifter om vilka aktörer sökanden ska samverka med.

Den som vid ett beviljat bidrag kommer att signera kontraktet för genomförandet ska intyga sin rätt att företräda den sökande organisationen, till exempel såsom firmatecknare eller enligt delegationsordning. Behörigheten ska styrkas genom lämplig dokumentation.

Handläggningen av ansökningarna beräknas ta 6–8 veckor efter sista ansökningsdag. Handläggningstiden kan påverkas av antalet inkomna ansökningar och om Brå behöver begära in kompletteringar. Myndigheten bedömer ansökan utifrån stödets villkor och syfte i enlighet med förordning (2023:442) om statsbidrag till kommuner för brottsförebyggande åtgärder.

Brås beslut grundas på ansökan och de underlag som har bifogats till ansökan. Beslutet meddelas skriftligen och kan inte överklagas.

De kommuner som beviljas ekonomiskt stöd tilldelas en handläggare på Brå, som följer arbetet och kan bistå med synpunkter. De kommuner som får ekonomiskt stöd ska redovisa till Brå i en delrapport och slutrapport. Slutrapporten ska utformas utifrån särskilda frågeställningar bilagda kontraktet med tillhörande ekonomisk redovisning. Själva stödet betalas ut inom tre veckor efter att det skett en utväxling av underskrivet kontrakt mellan Brå och sökande kommun.

Cirkel med texten Kommuner mot brott

Ansöknings­perioden för 2024 är stängd.

När kan jag ansöka?

Nästa ansökningsperiod öppnar sommaren 2024.

Hur ansöker jag?

Vem kan söka?

Alla kommuner för brottsförebyggande arbete