Genomströmningstider

Statistiken redovisar genomströmningstider för handläggning av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan.

Brotts­misstanken registrerad

0 dagar

För­undersökning inledd

37 dagar

Nedläggning

56 dagar

Slut­redovisning

6 dagar

Beslut i åtalsfrågan

Totalt: 67 dagar

Genomströmningstider (med mediantid i antal dagar) för registrerade brottsmisstankar 2019, efter brottmålsprocessens deltider.

 
Genomströmningstider

Hela tabellverket
Samtliga statistiktabeller för statistiken.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.

Brott
Tabeller med mediantid i antal dagar för brott med brottsmisstankar med lägst graden skäligen misstänkt, efter brottmålsprocessens deltider och brottskategori.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Brottsmisstankar
Tabeller med mediantid i antal dagar för brottsmisstankar med lägst graden skäligen misstänkt, efter brottmålsprocessens deltider, brottskategori och ålder.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.

Revidering september 2020

Brå har förfinat metoden för att beräkna genomströmningstider. För att resultat för olika redovisningsår ska vara helt jämförbara har tidigare års resultat räknats om enligt den nya metoden. Revideringen som skedde i september 2020 berör vissa resultat från 2016 och 2017. Skillnaderna är i allmänhet små och påverkar inte några av de slutsatser som drogs i tidigare års rapporter.

Om statistiken

Brå har haft i uppdrag av regeringen att utveckla ny löpande verksamhets­relevant statistik och nya typer av indikatorer för verksamhetsuppföljning mot bakgrund av den första etappen av projektet Rättsväsendets informations­försörjning (RIF).

Statistiken, som publicerades första gången 2018, belyser handläggningen av brott och skäliga brottsmisstankar i rättskedjan – från registrering till beslut i åtalsfrågan – i ett flerårigt perspektiv, och ger därmed en mer sammantagen bild av handläggningsresultatet i de brottsutredande verksamheterna än den officiella statistiken. Statistiken kan användas som underlag för en sammanhållen uppföljning och analys av rättsväsendets verksamheter.

Här redovisas huvudresultaten från en av de statistikprodukter som utvecklats. I en separat rapport redovisas även andra resultat för handläggningen av brottsmisstankar. Tanken är att båda statistikprodukterna ska publiceras årligen, och på sikt införlivas i den officiella kriminalstatistiken.

Sidan senast uppdaterad: