Om statistiken

Statistiken belyser handläggningen av brott och skäliga brottsmisstankar i rättskedjan – från registrering till beslut i åtalsfrågan – i ett flerårigt perspektiv, och ger därmed en mer sammantagen bild av handläggningsresultatet i de brottsutredande verksamheterna än den officiella statistiken. Statistiken kan användas som underlag för en sammanhållen uppföljning och analys av rättsväsendets verksamheter. Statistiken publiceras årligen sedan 2018. Den ska vidareutvecklas och kommer på sikt att införlivas i den officiella kriminalstatistiken.


Genomströmningstider

Hela tabellverket
Samtliga statistiktabeller för statistiken.
Tidsserie

Revidering maj 2022

Vid publicering maj 2022 har resultaten för samtliga år setts över och räknats om i kvalitetshöjande syfte. Detta har medfört mindre revideringar i flera delar av statistiken och resultaten är därför inte helt jämförbara med resultat publicerade tidigare år. De huvudsakliga resultaten påverkas inte nämnvärt av revideringen och slutsatserna i statistiken är desamma. För mer information se avsnitt Jämförbarhet över tid i den tekniska beskrivningen Pdf, 4 MB.

Att tänka på när du tolkar resultaten

Resultaten tar inte hänsyn till hur omfattande eller komplexa utredningarna är, eller annat som kan påverka genomströmningstiden. Till exempel är handläggningstiderna generellt kortare för utredningar som läggs ned än för utredningar som slutredovisas. Det är viktigt att samtolka statistiken över genomströmningstider med andra uppgifter, exempelvis mängden brottsmisstankar, vilka brottskategorier som avses och vilka typer av beslut som fattas på brottsmisstankarna.

Utvecklingen av volymer av brottsmisstankar och olika resultatutfall i handläggningen kan vara direkt relaterade till genomströmningstidernas längd. Genomströmningstiderna kan bli långa under perioder med stora volymer, och tvärtom. Statistik över volymer, beslut och andra resultatutfall är därför ett bra komplement till statistiken över genomströmningstider. Se Handläggningsresultat för brottsmisstankar i brottmålsprocessen.

Tiden från inledd förundersökning till slutredovisning baseras på samtliga slutredovisade brottsmisstankar. Tiden från registrering till beslut i åtalsfrågan baseras enbart på de brottsmisstankar som fått beslut i åtalsfrågan. Det är inte möjligt att summera de olika deltiderna till den totala tiden.

Ibland har brottet som brottsmisstanken gäller registrerats tidigare än brottsmisstanken. Då är den verkliga utredningstiden längre än den som redovisas i statistiken, eftersom den del av utredningen som bedrevs innan brottsmisstanken registrerades inte räknas med.

Statistiken omfattar brottsmisstankar som registrerades under redovisningsåret. Uppföljningstiden är ett år (12 månader) för att statistiken skall bli likvärdig oavsett om brottsmisstanken registrerats i januari eller december. Beslut som fattats mer än ett år efter att brottsmisstanken registrerades räknas inte med. Resultatet påverkas inte nämnvärt av det eftersom de allra flesta beslut är fattade inom ett år.

Se även

Genomströmningstider för brottsmisstankar registrerade 2020

I de fall som brottsmisstanken fick ett beslut i åtalsfrågan tog det i allmänhet drygt två månader från det att brottsmisstanken registrerades till att beslutet i åtalsfrågan fattades – mediantiden var 63 dagar.

När en brottsmisstanke hade registrerats togs vanligtvis beslut om att inleda förundersökning redan samma dag, så mediantiden mellan registrering och inledning av förundersökning var 0 dagar.

Mediantiden från inledd förundersökning till nedläggning var 33 dagar.

Mediantiden från inledd förundersökning till slutredovisning var knappt två månader (55 dagar).

Mediantiden från slutredovisning till beslut i åtalsfrågan var 5 dagar. Tiden varierade beroende på vilken typ av beslut i åtalsfrågan som fattades. Snabbast gick det att väcka åtal eller utfärda strafföreläggande, medan beslut om att meddela åtalsunderlåtelse eller inte väcka åtal tog lite längre tid.

Genomströmningstider för brottsmisstankar registrerade 2020, ungdomar

Statistiken visar att bland brottsmisstankar som rörde unga 2020 var genomströmningstiden från registrering av brottsmisstanken till beslut i åtalsfrågan i median 84 dagar. genomströmningstiderna för ungdomar var längre än genomströmningstiderna för vuxna. Handläggning av ungdomsärenden innehåller fler obligatoriska inslag som är tidskrävande än handläggning för vuxenärenden, som att vårdnadshavare och socialtjänst ska underrättas och medverka i vissa delar. Skillnaderna i genomströmningstid är störst under förundersökningen fram till slutredovisning, 74 dagar i median för unga mot 53 dagar i median för vuxna. Däremot var skillnaden i genomströmningstid mellan ungdomar och vuxna inte så stor i de fall där förundersökningen lades ned, 34 dagar för ungdomar jämfört med 33 dagar för vuxna.

Genomströmningstider för brottsmisstankar registrerade 2015-2020, per åldersgrupp

Deltider mellan hållpunkter.

Mediantiden från registrering till beslut i åtalsfrågan har varierat mellan 64–69 dagar under åren 2015–2019. Under 2020 minskade genomströmningstiden till 63 dagar, vilket är den kortaste genomströmningstiden sen tidsseriens början. Mediantiden för ungdomar fram till beslut i åtalsfrågan ökade stadigt från 73 dagar 2015 till 90 dagar 2019. Under 2020 bröts trenden och genomströmningstiden för ungdomar minskade till 84 dagar.

Tiden från registrering till beslut om nedläggning och tiden från slutredovisning till beslut i åtalsfrågan är i stort sett lika lång oavsett åldersgrupp. Tiden fram till en nedläggning har dessutom blivit tydligt kortare under perioden, - 18 procent för samtliga åldrar och -11% för ungdomar.

Orsaken till de ökade skillnaderna i genomströmningstid från registrering till beslut i åtalsfrågan är att tiden från inledd förundersökning till slutredovisning ökat för ungdomar under perioden 2015-2018, medan tiderna för övriga åldersgrupper legat relativt konstant. Under 2019 och framför allt under 2020 har tiden fram till slutredovisning minskat, främst för ungdomar, vilket medfört att skillnaderna mellan åldersgrupper minskat 2020.

Genomströmningstider från registrering till beslut i åtalsfrågan för brottsmisstankar registrerade 2020 per åldersgrupp och brottskategori

Från slutredovisning till beslut i åtalsfrågan, dagar i median.

Det fanns en stor variation i mediantid från registrering till beslut i åtalsfrågan för olika brottskategorier. Mediantiden var längre för ungdomar än för vuxna för alla brottskategorier utom skadegörelsebrott.

Störst var skillnaden i genomströmningstid mellan ungdomar och vuxna inom kategorin sexualbrott (53 dagar), följt av tillgreppsbrott och brott mot liv och hälsa (35 dagar vardera).

De typer av brott som ungdomar misstänktes för skiljde sig en del från de typer av brott som vuxna misstänktes för. Det hade betydelse för genomströmningstiderna för ungdomar respektive vuxna. Skadegörelsebrott, som relativt sett är vanligare bland ungdomar, har generellt längre genomströmningstider än brottsmisstankar inom brottskategorin övriga specialstraffrättsliga författningar, som var vanligare bland vuxna.

Genomströmningstider från inledd förundersökning till nedläggning för brottsmisstankar registrerade 2020 per åldersgrupp och brottskategori

Från inledd förundersökning till nedläggning, dagar i median.

För de brottsmisstankar som läggs ner tog förundersökningen i stort sett lika lång tid för ungdomar (34 dagar) respektive vuxna (33 dagar). Det finns dock en stor variation mellan olika brottskategorier. Tiden fram till ett nedläggningsbeslut är längre för ungdomar i samtliga brottskategorier utom narkotikabrott och brott mot övriga specialstraffrättsliga författningar. Brottskategorin övriga specialstraffrättsliga författningar innehåller brott av mycket skilda slag, och det är troligt att ungdomar och vuxna ofta misstänks för olika typer av brott inom den kategorin.

Genomströmningstider från inledd förundersökning till slutredovisning för brottsmisstankar registrerade 2020 per åldersgrupp och brottskategori

Från inledd förundersökning till slutredovisning, dagar i median.

Förundersökningen utgjorde den större delen av genomströmningstiden fram till slutredovisning för ungdomar, precis som för vuxna. I många brottskategorier var mediantiden fram till slutredovisning tre månader eller mer för ungdomar, för sexualbrott hela fem månader. För vuxna var en tid runt två månader vanligare.

Sidan senast uppdaterad: