Hedersrelaterad brottslighet

Att förebygga hedersrelaterad brottslighet finns med som en del i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I strategin finns bland annat åtgärder mot destruktiv maskulinitet och hederstänkande. Två faktorer som särskilt lyfts fram är vikten av förebyggande insatser och mäns delaktighet och ansvar i arbetet mot våld. För att nå resultat i arbetet krävs effektivare samordning mellan samhällets olika delar, samt förbättrad kunskap och metodutveckling. Jämställdhetsmyndigheten bidrar med kunskap, metoder och stöd i genomförandet av strategin.

Nationell strategi

Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Fakta

Detta kännetecknar hedersrelaterad brottslighet

  • Hedersrelaterad brottslighet riktas ofta mot en släkting, som gärningspersonen och övrig släkt eller grupp, anser riskera att vanhedra eller redan har vanhedrat gärningspersonens eller släktens heder.
  • Syftet med brottet är att förhindra att hedern skadas eller förloras, alternativt att reparera eller återställa den skadade eller förlorade hedern.
  • Hedersrelaterade brott kan handla om frihetsberövande, tvång, äktenskapstvång, vilseledande, hot, ofredande, misshandel, skyddande av brottsling, övergrepp i rättssak, mord eller mordförsök.
  • Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas bland annat av att individens intressen anses vara underordnade familjens, att individens handlingar i hög grad anses påverka hela familjens anseende.
  • Kontroll av flickor och kvinnor sträcker sig från begränsningar i vardagen i fråga om klädsel, umgänge och fysisk rörelsefrihet – men även när det gäller val av utbildning, jobb, äktenskap eller skilsmässa. Även unga män kan bli gifta mot sin vilja och hbtq-personer kan betraktas som hot mot familjens heder.

Publikation

Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans ansvar och möjligheter

Hur kan skolans personal arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck? Skolverket har tagit fram ett stödmaterial som riktar sig framför allt till rektorer. Det beskriver ett arbete som omfattar alltifrån rätten till sex- och samlevnadsundervisning och ett förtroendefullt föräldrasamarbete till den akuta situationen då flickan eller pojken är utsatt för hot.    

Metodstöd

Omslaget till skriften Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper

Nytt metodstöd för kartläggning av tre våldstyper

Underlag med koppling till våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål inkluderas alltför sällan i den lokala brottsförebyggande lägesbilden. Detta metodstöd underlättar för det brottsförebyggande arbetets aktörer att ta sig an frågan, i samverkan med aktörer inom det våldsförebyggande arbetet.

Publikationer

Rapport från Brå om Polisens utredningar av hedersvåld

En studie som Brå lät göra 2012 visade att kunskapen om hedersrelaterat våld är ojämn inom Polisen. I studien framkom även att det är få fall som kommer till Polisens kännedom.

tips och stöd

Hedersförtryck.se

Länsstyrelsen Östergötland har ett nationellt uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt förhindra att unga blir gifta mot sin vilja såväl som att motverka könsstympning. På webbplatsen hedersfortryck.se kan du läsa mer om vad hedersrelaterat förtryck och våld är, om vilka insatser som pågår i landet och i länet. Du kan även beställa material och få förslag på litteratur i ämnet. Där finns också konkreta tips för dig som arbetar inom bl.a. skola och socialtjänst.

Publikationer

Uppföljning av handlingplanen 2007-2010

Brå utvärderade regeringens tidigare handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.