Om statistiken

Statistiken belyser handläggningen av brott och skäliga brottsmisstankar i rättskedjan – från registrering till beslut i åtalsfrågan – i ett flerårigt perspektiv, och ger därmed en mer sammantagen bild av handläggningsresultatet i de brottsutredande verksamheterna än den officiella statistiken. Statistiken kan användas som underlag för en sammanhållen uppföljning och analys av rättsväsendets verksamheter. Statistiken publiceras årligen sedan 2018. Den ska vidareutvecklas och kommer på sikt att införlivas i den officiella kriminalstatistiken.


Handläggningsresultat i brottmålsprocessen
Hela tabellverket
Samtliga statistiktabeller för statistiken.
Tidsserie

Revidering maj 2022

Vid publicering maj 2022 har resultaten för samtliga år setts över och räknats om i kvalitetshöjande syfte. Detta har medfört mindre revideringar i flera delar av statistiken och resultaten är därför inte helt jämförbara med resultat publicerade tidigare år. De huvudsakliga resultaten påverkas inte nämnvärt av revideringen och slutsatserna i statistiken är desamma. För mer information se avsnitt Jämförbarhet över tid i den tekniska beskrivningen Pdf, 4 MB.

Att tänka på när du tolkar resultaten

Ett brott kan ha en eller flera misstänkta personer knutna till sig. Kopplingen mellan ett brott och en misstänkt person kallas brottsmisstanke.

Resultaten skiljer sig något från det som återfinns i den officiella statistiken på grund av skillnader i metod.

Resultaten tar inte hänsyn till hur omfattande eller komplexa utredningarna är, eller annat som kan påverka handläggningen. Det är viktigt att samtolka statistiken över handläggningsresultat med andra uppgifter.

Utvecklingen av volymer av brottsmisstankar och olika resultatutfall i handläggningen kan vara direkt relaterade till genomströmningstidernas längd. Genomströmningstiderna kan bli långa under perioder med stora volymer, och tvärtom. Statistik över genomströmningstider är därför ett bra komplement till statistiken över handläggningsresultat. Se Genomströmningstider för brottsmisstankar i brottmålsprocessen.

I statistiken redovisas brottsmisstankarna under samtliga hållpunkter som de har passerat i processen. Samma brottsmisstanke ingår ofta i flera hållpunkter, exempelvis ingår alla slutredovisade brottsmisstankar även i hållpunkten utredning inledd.

Statistiken omfattar brottsmisstankar som registrerades under redovisningsåret, samt brottsmisstankar som registrerats under de två åren närmast därförinnan men som fortfarande var under handläggning under redovisningsåret. Beslut som fattats mer än tre år efter att brottsmisstanken registrerades räknas inte med i statistiken, men resultatet påverkas inte nämnvärt av det eftersom de allra flesta beslut är fattade inom ett år.

Se även

Beslut tagna på brott 2021 för olika grad av brottsmisstanke

Ett brott kan ha en eller flera misstänkta personer knutna till sig. Kopplingen mellan ett brott och en misstänkt person kallas brottsmisstanke.

Under 2021 nyregistrerades 1 504 881 brott, och dessutom hade rättsväsendet kvar 239 455 brott i ingående balans från föregående år att hantera. Av dessa 1 751 324 brott saknade 52 procent brottsmisstankar, 8 procent hade brottsmisstankar av den svagare graden kan misstänkas och 40 procent hade skäliga brottsmisstankar. Brott som direktavskrivs (748 584 brott under 2021) är oftast utan brottsmisstankar. Under 2021 fattades 767 064 beslut om att inleda en utredning. När en utredning inleds finns skälig brottsmisstanke i två av tre fall. Efter utredning är det vanligaste beslutet ett beslut om nedläggning (516 440 brott fick det beslutet under 2021), det händer om brottsmisstankar trots utredningsinsatsen saknas eller är för svaga, eller om bevisningen inte är tillräckligt stark för ett åtal. Endast brott med brottsmisstankar av graden skäligen misstänkt kan bli slutredovisade (244 380 brott fick det beslutet under 2021). 216 755 brott fick beslut i åtalsfrågan under 2021, vilket motsvarar 12 procent av samtliga registrerade brott under året.

Beslut tagna på skäliga brottsmisstankar 2021

Under 2021 registrerades 769 517 skäliga brottsmisstankar. För de allra flesta, 761 174, inleddes en förundersökning. Efter avslutad förundersökning är det vanligaste beslutet ett beslut om nedläggning, 330 085 brottsmisstankar fick det beslutet under 2021. Detta händer om bevisningen inte anses vara tillräckligt stark för ett åtal. 278 150 skäliga brottsmisstankar fick beslut om slutredovisning, och 229 119 fick beslut i åtalsfrågan, vilket motsvarar 22 procent av samtliga registrerade brottsmisstankar under året. Ett mindre antal skäliga brottsmisstankar fick beslut om strafföreläggande (36 320 st) eller åtalsunderlåtelse (13 080 st), och dessutom fattades 20 013 beslut om att inte väcka åtal.

Samlade handläggningsresultat för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2016-2021

Figuren visar samlade handläggningsresultat sedan 2016. Under 2020 ökade antalet hanterade brottsmisstankar. Detta kan bero på flera faktorer, men pandemin innebar att polisen och åklagarna kunde lägga mer resurser på utredningsverksamhet, vilket sannolikt bidrog till att fler brottsmisstankar kunde hanteras under 2020 jämfört med 2019. Under 2020 sjönk därför den utgående balansen. Under 2021 syns delvis en återgång till nivåer som mer liknar åren innan, dock fortsatte den utgående balansen att minska till de lägsta värden som noterats sedan tidsseriens början 2016.

Skäliga brottsmisstankar per registreringsperiod, 2016-2021

Rättsväsendet hade färre brottsmisstankar att hantera under 2021 än året innan. Sammantaget hanterades 769 517 brottsmisstankar, vilket var en minskning med 6 procent jämfört med 2020. Minskningen syns både för nyregistrerade brottsmisstankar och brottsmisstankar i ingående balans.

Skäliga brottsmisstankar med beslut om nedläggning per brottskategori 2021

Andelen nedlagda brottsmisstankar 2021 var 43 procent, vilket var en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2020. Andelen nedlagda brottsmisstankar varierade mellan olika brottskategorier. Under 2021 var andelen nedlagda brottsmisstankar störst för brott mot liv och hälsa (59 %) och minst för brott mot trafikbrottslagen (26 %).

Andelen nedlagda brottsmisstankar har ökat med 6 procentenheter sedan 2016 när andelen nedlagda brottsmisstankar vad 37 %. Ökningen är störst för förmögenhetsbrott (från 31 % 2016 till 48 % 2021). För några brottskategorier minskade andelen, mest för brott mot frihet, frid med mera som minskade med två procent.

Skäliga brottsmisstankar med beslut om slutredovisning per brottskategori 2021

När utredningen lyckats inhämta bevisning som bedöms vara tillräckligt god för att väcka åtal, slutredovisas brottsmisstanken. Den slutredovisade utredningen är avsedd att utgöra underlag för ett beslut i åtalsfrågan.

Antalet slutredovisade brottsmisstankar under 2021 var 278 150, en minskning med 9 procent jämfört med 2020 och en återgång till 2017 års nivå. Andelen slutredovisade av alla brottsmisstankar där utredning inletts var 36 procent vilket är en procentenhet mindre än 2020. Andelen slutredovisade brottsmisstankar skiljer sig åt mellan de olika brottskategorierna, från 20 procent för brott mot liv och hälsa till 63 procent för brott mot trafikbrottslagen.

Utvecklingen varierade mellan olika brottskategorier. För brott mot frihet och frid med mera ökade andelen slutredovisade brottsmisstankar mest 2021, med 2 procentenheter. Störst minskning i andel slutredovisade brottsmisstankar 2021 hade förmögenhetsbrott. Andelen slutredovisade brottsmisstankar inom förmögenhetsbrott 2021 var 24 procent, vilket är en minskning med 3 procentenheter sedan 2020 och en minskning med 13 procentenheter sedan 2016.

Skäliga brottsmisstankar med lagföringsbeslut per brottskategori 2021

När en brottsmisstanke har slutredovisats är det åklagarens uppgift att fatta beslut i åtalsfrågan. För en mindre andel av brottsmisstankarna, där åklagaren bedömer att bevisningen inte håller, fattas beslut om att ej väcka åtal. Annars fattas ett lagföringsbeslut.

Antalet brottsmisstankar med lagföringsbeslut var under 2021 209 286, en minskning med 10 procent jämfört med 2020 och den lägsta noteringen sen 2016. Andelen brottsmisstankar med lagföringsbeslut (av alla med inledda utredningar) var 27 procent vilket är en procentenhet mindre än 2020. Andelen brottsmisstankar med lagföringsbeslut skiljer sig åt mellan de olika brottskategorierna, från 14 procent för brott mot liv och hälsa samt brott mot frihet, frid med mera till 55 procent för brott mot trafikbrottslagen.

Utvecklingen varierade mellan olika brottskategorier. För brott mot frihet, frid med mera, tillgreppsbrott och skadegörelsebrott ökade andelen brottsmisstankar med lagföringsbeslut med 1 procentenhet under 2021. Störst minskning i andel brottsmisstankar med lagföringsbeslut 2021 hade förmögenhetsbrott. Andelen brottsmisstankar med lagföringsbeslut inom förmögenhetsbrott 2021 var 17 procent, vilket är en minskning med 3 procentenheter sedan 2020 och en minskning med 14 procentenheter sedan 2016.

Skäliga brottsmisstankar med lagföringsbeslut per typ av lagföringsbeslut, 2016-2021

De brottsmisstankar som får ett beslut om att väcka åtal går vidare till domstol, där skuldfrågan ska avgöras och ett eventuellt straff ska bestämmas.

Den vanligaste typen av lagföringsbeslut var beslut om att väcka åtal (se figur 28 nedan). Under 2021 fattades 169 382 beslut om åtal, vilket är en minskning med 16 755 sedan 2020, motsvarande 9 procent. Sedan 2016 har antalet brottsmisstankar med beslut om åtal ökat med 2 procent.

Antalet brottsmisstankar med beslut om strafföreläggande var 34 053 under 2021, vilket är en minskning med 6 348 sedan 2020, motsvarande 19 procent. Det är den lägsta nivån sedan tidsseriens början 2016. Antalet brottsmisstankar som fått beslut om åtalsunderlåtelse är mindre, 13 054 under 2021, och antalet har minskat 5 procent jämfört med 2020.

Skäliga brottsmisstankar, uppnådd status vid årets slut, 2016-2021

De beslut som tagits på brottsmisstankarna under året styr vilken status brottsmisstankarna har uppnått vid årets slut, den 31 december.

Vid årets slut var 574 560 brottsmisstankar avslutade, vilket motsvarade 75 procent av samtliga registrerade skäliga brottsmisstankar 2021. Resterande 194 957 (25 %) hade antingen ännu inte fått något beslut, var under pågående utredning eller hade statusen slutredovisade. De var fortfarande öppna och utgjorde den utgående balansen för året. Dessa brottsmisstankar kommer att bli ingående balans under nästa år och fortsätta hanteras av rättsväsendet då.

Skäliga brottsmisstankar i utgående balans för ungdomar och vuxna per brottskategori

Vuxna hade 26 procent brottsmisstankar i utgående balans 2021, medan andelen var 6 procentenheter lägre för unga, 20 procent. Detta är delvis en konsekvens av att de två vanligaste brottstyperna bland unga är tillgreppsbrott och brott mot narkotikabrottslagstiftningen. Dessa brottstyper är generellt kategorier med en förhållandevis liten andel i utgående balans.

Sidan senast uppdaterad: