Brottmålsprocessen

På den här sidan presenteras statistik som belyser handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan. Statistikens övergripande ändamål är att utgöra underlag för en sammanhållen uppföljning och analys av verksamheterna i rättskedjan.

Om statistiken

Brå har haft i uppdrag av regeringen att utveckla ny löpande verksamhetsrelevant statistik och nya typer av indikatorer för verksamhetsuppföljning mot bakgrund av den första etappen av projektet Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF).

Statistiken, som publicerades första gången 2018, belyser handläggningen av brott och skäliga brottsmisstankar i rättskedjan – från registrering till beslut i åtalsfrågan – i ett flerårigt perspektiv, och ger därmed en mer sammantagen bild av handläggningsresultatet i de brottsutredande verksamheterna än den officiella statistiken. Statistiken kan användas som underlag för en sammanhållen uppföljning och analys av rättsväsendets verksamheter.

Tanken är att båda statistikprodukterna ska publiceras årligen, och på sikt införlivas i den officiella kriminalstatistiken.

Publikationer