Brottmålsprocessen

På den här sidan presenteras relativt ny statistik som belyser olika aspekter av brottsmålsprocessen. Dels statistik över handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan, dels statistik över målsägare vid brottsanmälan.

Här redovisas statistik över genomströmningstider för handläggning av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan.

Här redovisas statistik som belyser handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan.

Här redovisas statistik över målsägare vid brottsanmälan. Statistiken beskriver antalet personer som registrerats som målsägare vid brottsanmälningar under för ett urval av brott som riktats mot person.

Om statistiken: Genomströmningstider och handläggningsresultat

Statistiken belyser handläggningen av brott och skäliga brottsmisstankar i rättskedjan – från registrering till beslut i åtalsfrågan – i ett flerårigt perspektiv, och ger därmed en mer sammantagen bild av handläggningsresultatet i de brottsutredande verksamheterna än den officiella statistiken. Statistiken kan användas som underlag för en sammanhållen uppföljning och analys av rättsväsendets verksamheter. Statistiken publiceras årligen sedan 2018. Den ska vidareutvecklas och kommer på sikt att införlivas i den officiella kriminalstatistiken.

Om statistiken: Målsägare vid brottsanmälan

Här presenteras statistik över antalet personer som registrerats som målsägare vid brottsanmälningar under perioden 2014–2022. Statistiken gäller några utvalda brottstyper mot person.

Med en målsägare menas en person som utsatts för en händelse som anmälts som brott till polisen, åklagaren, eller någon annan brottsutredande myndighet. Syftet med denna målsägarstatistik är att redovisa tillförlitliga uppgifter om målsägare för olika typer av brott, inom olika grupper, och hur dessa har utvecklats över tid. Därigenom kan kunskapen förhoppningsvis öka om de personer som registrerats som utsatta för brottsanmälda händelser. Genom att målsägarstatistiken räknar unika individer är den ett mer robust underlag för detta syfte, än den officiella statistiken över anmälda brott som kan påverkas av stora ärenden med många brott mot en och samma person.

Statistiken är avgränsad till fysiska personer och några utvalda brott riktade mot person. Juridiska personer ingår således inte alls i statistiken. Totalt registrerades 216 569 fysiska personer som målsägare för de brott som ingår i statistiken för 2022. Till de brott som inkluderas i statistiken hör de flesta brotten i kapitel 3–7 i brottsbalken, såsom misshandel, grov fridskränkning, olaga hot och våldtäkt, men även vissa enstaka brott mot person i andra kapitel i brottsbalken eller specialstraffrätten. Nytt för denna publicering är att även uppgifter om antalet målsägare för egenmäktighet med barn, barnfridsbrott, och (oaktsam) uppmaning till självmord redovisas i statistiktabellerna.

Vid tolkningen av statistiken bör det beaktas att statistiken redovisar uppgifter om målsägare i ett tidigt skede i brottmålsprocessen, utan hänsyn till utfallet i den fortsatta brottmålsprocessen. Det innebär att statistiken även omfattar personer som registrerats som målsägare vid anmälan av sådana brott som sedan har direktavskrivits, eller där brottsutredningen lagts ner.

Publikationer