Visselblåsartjänst

Som intressent till Brå har du en viktig roll i att slå larm om du misstänker något olagligt eller oetiskt i vår verksamhet.

Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen. Genom att anonymt lämna information ger du oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel.

Vid misstanke om oegentligheter ska du i första hand använda vår visselblåsartjänst, som tillhandahålls av en extern oberoende part. Du rapporterar genom att fylla i ett formulär eller via telefon.

Rapporteringstjänst för Brottsförebyggande rådet, via Lantero

Vad kan anmälas?

Visselblåsartjänsten är främst avsedd att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

Inkomna ärenden utreds av en särskilt utsedd förtroendegrupp alternativt av en extern och oberoende advokat. Återrapportering sker till ledningsgruppen inom Brå med förslag på åtgärd eller vidare hantering.