Dödligt våld

Sedan 1990-talet har vi sett en ökning av dödligt skjutvapenvåld i kriminella miljöer i Sverige. Brå har därför genomfört en studie där vi intervjuat personer med egen erfarenhet av de miljöer där våldet förekommer. I den här filmen sammanfattar vi några av de viktigaste resultaten från rapporten.

Våldsbrott

Här hittar du ett urval rapporter och kortanalyser med anknytning till våldsbrott såsom misshandel, dråp och mord.

Kortanalys

Det är en liten grupp personer som utsätts för en stor del av alla brottshändelser som sker under ett år. Utsattheten för brott är inte jämnt fördelad i befolkningen, då de flesta inte alls drabbas av brott, medan en mycket liten del utsätts för många händelser och därmed är upprepat utsatta för brott. Mer än hälften av alla hot- och våldshändelser mot kvinnor drabbar de frekvent utsatta kvinnorna.

Dödligt våld

I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som polisanmälts som mord eller dråp under ett kalenderår och där det kan konstateras att det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken.

dödligt våld

En påtagligt hög andel av det dödliga skjutvapenvåldet sker i storstadslänens socialt mest utsatta områden. Brås studie av dödligt skjutvapenvåld (2015) visar också att våldet ofta sker i områden som kännetecknas av utanförskap. Åren 2011-2013 skedde omkring 40 procent av det dödliga skjutvapenvåldet i storstadslänen i något av de så kallade URBAN15- eller LUA-områdena.

Oftast handlade det om såväl att brottet skedde i ett sådant område som att offret vid tiden för brottet bodde i området. Majoriteten av dessa fall tycks också ha skett inom ramen för kriminella konflikter.

kortanalys

I denna kortanalys från 2014 görs för första gången en beskrivning av kön och ålder på gärningspersonerna vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott med utgångspunkt i NTU. Den visar att:

  • Män utgör en majoritet av gärningspersonerna 
  • De flesta fall av misshandel begås av unga (18–24 år)
  • Gärningspersoner misshandlar ofta någon i samma ålder
  • Yngre män misshandlar män medan äldre män misshandlar kvinnor

kortanalys

I denna kortanalys undersöks hur vanligt det är att de inblandade vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott uppges vara påverkade av alkohol (utsatta personer) eller alkohol och droger (gärningspersoner).

Resultaten visar på en fortsatt stark koppling mellan berusning och olika typer av våldsbrott och belyser därmed vikten av att ta med alkohol som en faktor när man arbetar brottspreventivt.

Statistik

2,7 procent av befolkningen (16–79 år) har utsatts för misshandel under 2016. Det är en högre nivå än 2015, då 2,0 procent utsattes. Under perioden 2005–2015 var trenden svagt nedåtgående, men i och med ökningen 2016 är andelen utsatta tillbaka på samma nivå som 2005. Källa: NTU

utveckling

Rapportserien Brottsutvecklingen i Sverige har getts ut av Brottsförebyggande rådet sedan 1976. Fokus i denna rapport från 2017 är utvecklingen under 2000-talet, bland annat misshandel.

Kunskapssammanställning

Hur kan polisen förebygga upprepat partnervåld? I rapporten Polisiära arbetssätt för att förebygga upprepat partnervåld – med fokus på våldsutövare (2017) framträder tre viktiga förutsättningar för ett effektivt polisiärt förebyggande arbete med fokus på våldsutövaren:

  • att det finns rutiner för samverkan,
  • att det finns systematiskt samlad och tillgänglig information om kända våldsutövare,
  • att det finns upparbetade åtgärder och insatser.