Upprepad utsatthet för hot- och våldsbrott i befolkningen 2005–2015

Denna kortanalys beskriver utifrån data från Nationella trygghetsundersökningen, NTU, den upprepade utsattheten för hot- och våldshändelser i befolkningen under perioden 2005–2015, med fokus på den grupp som utsätts för 4 eller fler hot- och våldshändelser under ett år.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Det är en liten grupp personer som utsätts för en stor del av alla brottshändelser som sker under ett år. Utsattheten för brott är därmed inte jämnt fördelad i befolkningen, då de flesta inte alls drabbas av brott, medan en mycket liten del utsätts för många händelser och därmed är upprepat utsatta för brott.

Under den studerade perioden har de frekvent utsatta för hot och våld i genomsnitt utgjort 1,3 procent av befolkningen respektive år. Trots att gruppen frekvent utsatta är liten i befolkningen, utsätts den för en stor del av alla hot- och våldshändelser. 61 procent av alla hot- och våldshändelser mot kvinnor drabbar de frekvent utsatta kvinnorna. De frekvent utsatta männen drabbas av 46 procent av alla hot- och våldshändelser mot män.

Den upprepade utsattheten för hot och våld skiljer sig mellan män och kvinnor med avseende på vilken typ av brott personen utsätts för. Kvinnors frekventa utsatthet omfattar i högre grad sexualbrott och hot jämfört med män, medan mäns frekventa utsatthet i stället i högre grad omfattar misshandel och personrån jämfört med kvinnor.

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-724
© Brottsförebyggande rådet 2017

Kortanalys 2/2017

Författare: Lisa Westfelt

Kundkorg

Summa: