Rättsväsendets digitalisering – en myndighetssamverkan

Rättsväsendets digitalisering är en samverkan mellan elva myndigheter kring digitalisering av rättsväsendet, med huvudsakligt fokus på informationsförsörjning inom brottmålsprocessen. Det gemensamma arbetet strävar mot ett digitaliserat rättsväsende för effektivitet, rättssäkerhet och ökad samhällsnytta.

Samverkansarbetet regleras sedan september 2020 i förordningen (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering. Då inrättades också Rådet för Rätts­väsendets digita­lisering, som utgörs av de elva myndighetscheferna. Ordförande i Rådet är generaldirektören för Brottsförebyggande rådet, Brå.

Lång samverkan med breddat uppdrag

Samverkan bygger vidare på det arbete som sedan mitten av 1990-talet genomförts inom ramen för RIF – rättsväsendets informationsförsörjning.

I och med den nya förordningen breddades samverkans uppdrag och verksamhets­område. I början av 2022 antog därför samverkan ett nytt namn - ”Rätts­väsendets digitalisering” - för att signalera att det gemensamma arbetet går in i en ny fas med ett utökat uppdrag.

Samverkan syftar till att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger i utvecklingen av brottmålsförfarandet och bidra till en effektiv och rättssäker ärendehantering, förbättrade möjligheter till analys och uppföljning, och bättre service till enskilda.

Ny strategisk plan för Rättsväsendets digitalisering

Rådet arbetade under 2021 fram en strategisk plan för samverkan inom Rättsväsendets digitalisering 2023–2027 Pdf, 840 kB.. Planen tydliggör myndigheternas gemensamma intentioner och ambitionsnivåer för samverkan under den kommande femårsperioden.

Planen är en naturlig fortsättning på det arbete som redan bedrivits inom samverkan, samtidigt som den omfattar fler aspekter av rättsväsendets digitalisering än tidigare.

Det centrala syftet med den strategiska planen är att säkerställa rättsväsendets tillgång till strukturerad digital information, vilket lägger grunden för kortade handläggningstider, minskad risk för fel och snabbare tillgång till korrekt information. Ett säkert, digitalt och strukturerat informationsflöde ger också förutsättningar att följa upp och analysera rättsväsendet, förbättra kommunikationen med den enskilde och dra nytta av potentialen i digitalisering och ny teknik.

Planen utgår från fyra målområden med tillhörande strategiska mål, som stakar ut vägen mot samverkans gemensamma vision om ett digitaliserat rättsväsende för effektivitet, rättssäkerhet och ökad samhällsnytta.

Kansliet för Rättsväsendets digitalisering

Kansliet för Rättsväsendets digitalisering är placerat vid Brottsförebyggande rådet. Kansliet är ett stöd till Rådet i dess arbete med exempelvis administration och planering, samt analys, uppföljning och utveckling av verksamheten.

Kontakta kansliet:

Nils Fjelkegård
Kanslichef
Telefon: 08-527 58 514
E-post: nils.fjelkegard@bra.se

Anna Sparf
Verksamhetsarkitekt
Telefon: 08-527 58 525
E-post: anna.sparf@bra.se

Gunilla Walldin
Samordnare/projektledare
Telefon. 08-518 32 426
E-post: gunilla.walldin@bra.se

Sidan senast uppdaterad:

I samverkan för Rättsväsendets digitalisering ingår:

 • Brottsförebyggande rådet
 • Brottsoffermyndigheten
 • Domstolsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Kriminalvården
 • Kustbevakningen
 • Polismyndigheten
 • Rättsmedicinalverket
 • Skatteverket
 • Tullverket
 • Åklagarmyndigheten