Brott i handeln

Brottslighet riktad mot detaljhandeln är ett omfattande problem. Företagare i handeln drabbas av brott av olika slag men har också goda möjligheter att bidra i det förebyggande arbetet.

Många handlare bedriver idag ett aktivt arbete för att förebygga brott både enskilt och i samverkan med Polismyndigheten och kommunen med andra lokala verksamheter och detta samarbete kan utvecklas ytterligare för att färre brott ska begås och handeln ska vara en trygg arbetsplats. Näringslivet och dess branschorganisationer är därför mycket viktiga i det brottsförebyggande arbetet.

Förebygg butiksstölder

I vårt faktablad om butiksstölder har vi samlat tips på hur olika aktörer kan arbeta förebyggande.

Samverkanshandboken

Lokal samverkan

Lokala företagare, till exempel handlare, har en viktig roll i det lokala brottsförebyggande arbetet just för den lokala kunskapen om vad som händer och sker lokalt där företaget finns. Handlare har också många kontakter med de som bor, vistas eller arbetar i närområdet och kan bidra till en bättre lägesbild och analys av orsakerna till att problem uppstår. Handlare behöver involveras och bidra i kartläggning, analysen och även i med åtgärder. Polisen och kommunen samverkar kring detta och genom överenskommelser genomförs ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete.

STÖD

fakta

Bedrägerier

Bedrägerier i olika former har senaste åren ökat kraftigt. De sker på många olika platser och arenor, bland annat i affärer och butiker samt via telefon och över internet. Bedrägerier kan se ut på olika sätt och företagare som driver affärer kan minska risken för att drabbas av brott.

Polisen arbetar brottsförebyggande, bland annat genom att lämna information om hur det går att skydda sig mot bedrägerier. Polisen samverkar med näringslivet för att minska antalet bedrägeribrott, bland annat arbetar polisen för att säkerheten ska vara tillräckligt hög när kreditkorten utfärdas. Polisens nationella bedrägericenter ska bidra till att brottsligheten minskar och lagföringen ökar genom att samordna resurser och upptäcka bedrägerier.

Enligt Svensk handel har drygt fyra av tio handelsföretag (43 procent) utsatts för IT-relaterade brott det senaste året. Det kan handla om falska mejl, sms och telefonsamtal drabbar flest, men även bluffakturor, VD-bedrägerier och så kallad ransomware.

fakta

Butiksrån

Butiksrån är ett allvarligt brott – förutom ekonomiska förluster kan utsatt personal få både fysiska och psykiska skador. Kunskap om hur butiksrånen ser ut och har utvecklats ger förutsättningar för att förebygga och minska antalet butiksrån. Det är till exempel viktigt att de förebyggande åtgärderna anpassas till den lokala problembilden i den specifika butiken. Det finns studier som visar på goda resultat efter att man har vidtagit relativt enkla förebyggande åtgärder.

Enkla skyddsåtgärder kan minska rånrisken

Risken för rån påverkas av flera olika faktorer. Genom att kombinera olika åtgärder kan butiksägarna och personalen minska risken för rån. Internationella studier visar på goda resultat när näringsidkare har vidtagit relativt enkla förebyggande åtgärder.

Det kan till exempel handla om:

  • Maxbelopp i kassan och tydliga dekaler som informerar om detta.
  • Förbättrad insyn i butiken.
  • Förbättrad belysning inne i och utanför butiken.
  • Eliminering av flyktvägar.
  • Säkerhetsutbildning för personal,

fakta

Stölder

Under 2021 anmäldes 42 900 stölder från butik, vilket är en ökning med knappt en procent sedan 2020, och en minskning med 29 procent jämfört med för tio år sedan (2012). Utvecklingen har under den senaste tioårsperioden varit minskande med undantag för uppgångar enstaka år. Antalet anmälda butiksstölder påverkas i hög grad av butikernas kontrollåtgärder och interna riktlinjer för att polisanmäla butiksstölder.

Anmälda stölder i butik

Antal anmälda stölder i butik. Källa: Anmälda brott

Inspiration

Utvärderade insatser

Brå ger ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Du hittar fler utvärderingar i vår erfarenhetsbank.

Webbinarium

Se vårt webbinarium om samverkan med dagligvaruhandeln. Hur ser samarbetet ut idag? Vad fungerar bra och vilka fortsatta utmaningar finns? Webbinariet sändes den 22 september 2020.

brottsförebyggande metoder

Trygg i butik

Trygg i butik är en metod framtagen av Polisen med syfte att effektivisera det brottsförebyggande arbetet genom samverkan och dialog mellan näringsidkare och polis. Dialogen mellan polis och butiker riktas mot åtgärder för att minska risken för stölder men också för att personalen ska känna sig tryggare i arbetet. Genom att förebygga stölder kan otrygga situationer som uppstår när man ingriper mot ett fullbordat brott undvikas