Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet

Denna vägledande guide fokuserar på näringslivet och dess viktiga roll i brottsförebyggande arbete. Genom att inkludera näringslivet får det brotts­förebyggande arbetet en starkare förankring, chans till större genomslag, och ökad förändringseffekt. Skriften är utgiven i ett samarbete mellan Brottsförebyggande rådet, Svenskt Näringsliv, Länsstyrelserna och Polisen.

Bjud in näringslivet till det brottsförebyggande arbetet

Brottslighet försämrar inte bara tryggheten och livskvaliteten för invånarna i en kommun eller ort. Det kan dessutom
innebära stora ekonomiska konsekvenser för såväl privatpersoner som företagare och föreningsliv. Att förebygga brottslighet är kommunens och polisens ansvar – men samtidigt något som ligger i allas intresse. Ju bättre insatserna kan samordnas mellan olika aktörer desto bättre resultat kan uppnås. Klassisk samverkan inom brottsförebyggande arbete har dock ofta inneburit att polis och kommun fördelar ansvar och befogenheter medan andra potentiella parter lämnats utanför. Det är synd, för fler parter har en roll att spela.

I den här skriften vill vi särskilt lyfta fram näringslivets roll och potential. Genom att inkludera näringslivet får det brottsförebyggande arbetet en starkare förankring, chans till större genomslag, och ökad förändringseffekt. Det finns massor av goda exempel och beprövad erfarenhet från hela landet på hur det kan fungera i praktiken. Så låt er inspireras och använd den här skriften som underlag för att involvera näringslivet i ert lokala brottsförebyggande arbete.

Ur innehållet:

 • Kartlägg brottslighet och otrygghet sida
 • Anordna trygghetsvandringar
 • Inkludera företagen i medborgarlöften
 • Skapa lokala brottsförebyggande råd
 • Uppmuntra grannsamverkan
 • Bredda näringslivsstrategin
 • Få in rapporter från näringslivet
 • Skapa lokala branschnätverk
 • Förhindra kriminella etableringar
 • Samverka kring geografiska områden
 • Samverka kring allmän plats
 • Dela er kunskap med näringslivet
 • Utöka samarbetet mellan skolor och näringsliv
 • Involvera fler delar av kommunen
 • Öka anmälningsfrekvensen

Fakta om publikationen

Utgiven av Brottsförebyggande rådet, Svenskt Näringsliv, Länsstyrelserna och Polisen.

© Brottsförebyggande rådet 2024

Tips på andra rapporter