Förankra det brottsförebyggande arbetet i organisationen

Det kan vara strategiskt viktigt att knyta vissa nyckelpersoner eller funktioner till arbetet utifrån hur de är placerade i både kommun- och polisorganisationen. På så sätt blir samverkan lättare en del av den ordinarie verksamheten.

För polisens del kan exempelvis analytiker och underrättelsesamordnaren i lokalpolisområdet vara sådana personer. Inom kommunen handlar det ofta om personer med ansvar för kommunens statistik, controllrar och förvaltningschefer. När nyckelpersonerna är identifierade kan de utgöra ett stödteam för arbetet med samverkansöverenskommelser och medborgarlöften.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

En stor del av polisens och kommunens verksamhet kan på ett eller annat sätt anses vara brottsförebyggande eller trygghetsskapande. Förvaltningar och enheter som inte arbetar direkt brottsförebyggande, reflekterar sällan över hur deras verksamhet skulle kunna förebygga brott, eller hur verksamheten ibland kanske rent av skapar otrygghet.

Samverkansöverenskommelsen kan fungera som ett paraply för all pågående verksamhet mellan kommun och polis.

Ett tips är att ta hjälp av de brottsförebyggande samordnarna som finns inom länsstyrelserna och polisregionerna.

Stöd för att förankra det brottsförebyggande arbetet i organisationen

  • Vilka andra samverkanspartners har nyckelfunktioner för det brottsförebyggande arbetet?
  • Vilken kunskap och förståelse har de för arbetet?
  • Är beslutet om samverkan förankrat (beslutat) hos deras chefer?
  • Har vi en samsyn på vad som ska göras, dvs. har vi gjort samma tolkning av det brottsförebyggande arbetet?

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan