Bilbrott

Risken för bilstöld har inte varit så låg som den är nu, dock tenderar stölderna och i synnerhet bildelsstölderna att bli allt mer sofistikerade i takt med att tekniken utvecklas. I dag sker många bilstölder och bildelsstölder på nyare och mer exklusiva bilar. Många av bilbrotten begås på privata och allmänna parkeringsplatser och det finns förebyggande åtgärder som minskar risken för att utsättas för bilbrott.

Förebygg bilbrott

Internationella studier visar att kamerabevakning, kombinerat med andra åtgärder, kan förebygga bilbrott.

steg för steg

Arbeta förebyggande mot bilbrott

 • Ett första steg är att kartlägga stölderna och undersöka exempelvis var stölderna sker, vid vilken tidpunkt, om det är särskilda bilmodeller som utsätts och vad det är som stjäls (hela bilen eller delar av bilen, och i sådana fall vilka delar).
 • Därefter bör en orsaksanalys göras av problemet, det vill säga att undersöka vad det är som kan orsaka stölderna. Skriv ner hypoteser, alltså möjliga orsaker på varför problemet sker, och försök dela in antagandena antingen till den brottsutsatte, gärningspersonen eller objektet/platsen.
 • När orsaksanalysen är genomförd, bör åtgärder som i möjligaste mån påverkar brottsproblemet, sättas in. Det kan, beroende på vad orsaksanalysen visar, handla om att informera särskilda bilägare om problemet (se rutan om tips på förebyggande åtgärder) eller situationella åtgärder, där exempelvis allmänna parkeringsplatser byggs om eller ses över för att minska risken för bilstöld eller bildelsstöld.

Publikation

Risken för bilstöld och bildelsstölder påverkas av flera olika faktorer. Genom att kombinera olika förebyggande åtgärder kan risken för bil- och bildelsstölder minska. Internationella studier visar att kameraövervakning, i kombination med andra åtgärder, kan förebygga bilbrott.

TIPS och stöd

Förebygga brott med hjälp av att forsla bort felparkerade målvaktsbilar

Sedan den 1 juli 2014 har Kronofogden rätt att ta en bil i anspråk om det finns skulder kopplade till den. För att en bil ska kunna flyttas av polis och kommun krävs att den är felparkerad och att ägaren har skulder på över 5 000 kronor. De flesta ägarna till de bortforslade bilarna är så kallade bilmålvakter, det vill säga personer som kan stå som ägare till många bilar och som har stora skulder men som inte använder fordonen. Fordonen används istället av andra personer, som inte vill eller kan ha en bil registrerad i sitt namn, för att komma undan det ekonomiska ansvaret för bilen i form av bland annat skatter, trafikförsäkring eller parkeringsböter.

Bilarna kan användas i olika syften, till exempel som färdmedel efter ett brott eller för att begå försäkringsbedrägeri genom att tända eld på bilen. Om bilen får böter eller är med i en olycka finns risken att straffet hamnar på ägaren, och inte föraren, som sedan inte betalar.

Det finns flera lokala exempel där kommun, polis och andra myndigheter gått ihop för att fortsla bort bilar från gatorna som tillhör så kallade bilmålvakter. Genom att beslagta målvakts­bilarna minskar tillgången på lämpliga objekt vilket i sin tur kan minska risken för bilbränder eller annan typ av brottslighet kopplat till bilar.

Stödmaterial

Faktablad om bilbrott

Rubriceringen stöld ur eller från bil avser bilinbrott där gärningspersonen stjäl lösa föremål, till exempel en kvarlämnad mobiltelefon, plånbok eller väska. I officiell kriminalstatistik särskiljs numera denna typ av brott från bildelsstölder, som avser stöld av fasta komponenter, såsom ratt, airbag, navigationsenheter eller hjul.

STATISTIK

Anmälda bilbrott

Antal anmälda stölder ur eller från motordrivet fordon totalt, samt särredovisat på stöld av bildelar (fast interiör/exteriör) samt stöld av andra (lösa) föremål. Dessutom redovisas biltillgrepp (stöld av bil). Källa: Anmälda brott

 • Stöld av och från motorfordon: Brottet innebär att en gärningsperson stjäl en bil eller annat motorfordon, men även stöld från ett motorfordon, till exempel av registreringsskylt, krockkudde, GPS-utrustning, bagage eller värdesaker.
 • Biltillgrepp: Försök till eller fullbordad stöld.

säkerhetstips

Tips på åtgärder som kan förebygga bilstöld och bildelsstölder

 • Parkera bilen i ett garage och se till att det är ordentligt låst, har kameraövervakning eller annan övervakning.
 • Parkera bilen på upplysta parkeringsplatser, där det ofta är människor i rörelse.
 • Förvara bilnycklar på ett säkert ställe och undvik att lägga dem nära ytterdörren. Har du en så kallad key-less bil, förvara gärna nycklarna i en plåtburk eller i ett keyless skydd. På så sätt förhindrar du att någon kan fånga upp nyckelsignalen och lura bilen att tro att nyckeln finns intill eller i bilen.
 • Märk bilens delar med DNA-märkning samt sidospeglar och rutor med bilrutemärkning. Använd dekalerna så det syns att din bil är märkt med MärkDNA.
 • Installera spårsändare på bilen.
 • Skaffa en rattkrycka – det försvårar för tjuven att stjäla krockkudden och ratten
 • Lämna inga värdesaker synliga i bilen.