Hatbrott

Hatbrott är ett juridiskt samlingsbegrepp för kriminella handlingar vars motiv varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp. Det är viktigt att förebygga hatbrott. De drabbar den utsatta direkt och skapar indirekt en känsla av utsatthet hos andra.

Nationell plan

Regeringen har antagit en plan mot rasism och och hatbrott.

Fakta

Detta kännetecknar hatbrott

  • Ett hatbrott kan vara allt från ett mord till kränkande klotter på någons husvägg. Det är motivet till brottet som avgör om det är ett hatbrott eller inte.
  • Hatbrott kan motiveras av brottsoffrets sexuella läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. Det kan också motiveras utifrån brottsoffrets etniska bakgrund, hudfärg, nationalitet, trosbekännelse och annan liknande omständighet.

Publikation

Hatbrott i digitala miljöer

Denna rapport beskriver förekomsten och karaktären på digitala hatbrott under år 2020. Resultaten beskriver vilka digitala miljöer som de digitala hatbrotten sker i, fördelningen av olika brottskategorier och hatbrottsmotiv samt omständigheter kring den utsatta.

PUBLIKATION

Fördjupade studier om hatbrott

Regeringen har gett Brå i uppdrag att göra fördjupade studier om afrofobiska hatbrott, islamofobiska hatbrott och antisemitiska hatbrott. Brå har i uppdrag att under 2024 redovisa en fördjupad studie kring hatbrott mot samer.

Afrofobiska hatbrott

Islamofoboiska hatbrott

Antisemitiska hatbrott

Publikation

Afrofobiska hatbrott

Afrofobi är det vanligaste motivet bland anmälda hatbrott, bortsett från allmänt främlingsfientliga motiv. Brotten påverkar afrosvenskars vardag, och riskerar att bidra till en känsla av förstärkt utanförskap. Hatbrotten mot afrosvenskar karaktäriseras även av en hög förekomst av våld. Resultaten bygger bland annat på en analys av drygt 430 polisanmälningar samt intervjuer med personer som blivit utsatta. Studien ger en beskrivning av afrofobiska hatbrott samt i vilka miljöer och sammanhang de förekommer. Rapporten tar även upp olika konsekvenser som brotten leder till för de drabbade, samt afrosvenskars erfarenheter av, och förtroende för, rättsväsendet.

PUBLIKATION

Antisemitiska hatbrott är sådana brott som grundar sig i känslor såsom rädsla, fientlighet eller hat mot judar och judendom. Brotten kan vara riktade såväl mot personer som är eller uppfattas vara judar som mot judiska institutioner och judisk egendom. I Brås rapport Antisemitiska hatbrott (2019) beskrivs brottens karaktär, gärningspersonerna och brottens konsekvenser för de utsatta, utifrån polisanmälningar, fällande domar och intervjuer.

Brottskategorier efter huvudbrott vid anmälda hatbrott med identifierat islamofobiskt motiv (år 2016 och 2018). Andelar i procent.

 

PUBLIKATION

Islamofobiska hatbrott

Hot och ofredanden är vanliga brottstyper vid islamofobiska hatbrott, men även hets mot folkgrupp som sker via sociala medier. Hatbrott kan leda till otrygghet och ibland depression för dem som utsätts.

I denna rapport från 2021 beskrivs de islamofobiska hatbrottens karaktär, var de begås och mot vem, samt vilka konsekvenser som dessa handlingar har för de utsatta. Rapporten belyser även andra uttryck för islamofobi, i form av negativa föreställningar och attityder som finns mot islam och muslimer.

STATISTIK

Statistik om hatbrott

Hatbrottsstatistiken utgörs av polisanmälda brott där Brå har identifierat ett hatbrottsmotiv samt uppgifter om hur dessa brott hanterats av rättsväsendet. Hatbrottsstatistiken publiceras vartannat år och däremellan publicerar Brå fördjupade statistiska undersökningar på området.

Nationell plan

Samlat grepp mot rasism och hatbrott

Regeringen har antagit en plan mot rasism och liknande former av fientlighet och hatbrott. Den ger ett samlat grepp om det viktiga arbete i dessa frågor som utförs av flera myndigheter, regionala och lokala aktörer samt organisationer inom det civila samhället. Denna bygger på att förebygga och motverka rasism och polarisering i samhället. På så sätt vill regeringen skapa förutsättningar för ett solidariskt och sammanhållet land.

Forum för levande historia har fått i uppdrag att samordna och följa upp planen och arbetet.

Nationella initiativ

Fem åtgärdsprogram mot olika former av rasism

Den nationella planen kompletterades 2022 med fem åtgärdsprogram för perioden 2022-2024. Åtgärdsprogrammen innehåller åtgärder med syftet att motverka afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi respektive rasism mot samer.

Åtgärdsprogram mot afrofobi

Åtgärdsprogram mot antisemitism

Åtgärdsprogram mot antiziganism

Åtgärdsprogram mot islamofobi

Åtgärdsprogram mot rasism mot samer

KORT OM

Förebyggande åtgärder mot hatbrott

  • Viktigt att synliggöra olika gruppers specifika utsatthet och stödbehov.
  • Identifiera mönster och återkommande sammanhang där hatbrott sker och genomför riktade åtgärder.
  • Identifiera aktörer som kan vara aktuella i det förebyggande arbetet, som t.ex. skolor, arbetsgivare, kommuner, internetmoderatorer.
  • Nödvändigt att också jobba brett mot intolerans och fördomar.

polisarbete

Speciella hatbrottsutredare hos polisen

Polisen arbetar för att redan vid polisanmälan ta reda på om ett brott har hatbrottsmotiv. I flera län finns det speciella hatbrottsutredare som driver utvecklingen av arbetet mot hatbrott.

Snacka om brott – en podd från Brå

I Brås poddserie Snacka om brott kan du lyssna på tre avsnitt om hatbrott.

Hatbrott

Snacka om brott: avsnitt 26

Hatbrott

Islamofobiska hatbrott

Snacka om brott: avsnitt 30

Islamofobiska hatbrott

Afrofobiska hatbrott

Snacka om brott: avsnitt 44

Afrofobiska hatbrott