Välfärdsbrott

Brottslighet som riktas mot välfärdssystemets ekonomiska utbetalningssystem och centrala beslutsprocesser kallas ibland för välfärdsbrott. Kommuner, regioner och myndigheter behöver arbeta aktivt för att förebygga och motverka välfärdsbrott. Det är viktigt att arbeta strukturerat, systematiskt leta efter brister och att agera när fel upptäcks.

Kommande webbinarium

Förebygg välfärdsbrott med crime proofing

24 september kl. 09.00–10.30

Hur fungerar crime proofing? Under detta webbinarium får du lära dig mer om crime proofing och hur analysmodellen kan användas för att förebygga välfärdsbrott.

Fakta

Vad är välfärdsbrott?

Välfärdsbrott handlar om att offentliga utbetalningar inom välfärdssystemet betalas ut på felaktiga grunder. Det inkluderar bidragsbrotten, där en enskild får för mycket bidrag utbetalt. Det kan till exempel vara ekonomiskt bistånd, föräldrapenning, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning. Det kan också handla om aktörer som inte följer de avtal som de ingått med kommun, region eller stat eller andra oegentligheter och brott så som bedrägerier. Välfärdsbrottsligheten har dels ekonomiska följder men också följder i form av kvalitetsbrister, exempelvis genom att seriösa aktörer inte kan konkurrera med dem som fuskar i samband med till exempel upphandlingar.

Analysmall

Regelverksanalys för att förebygga välfärdsbrott

Crime proofing-analyser är ett sätt att riskanalysera regelverk eller andra system som styr till exempel gynnande beslut, tillstånd, avtal eller utbetalningar inom välfärdssystemen.

Crime proofing syftar till:

 • att identifiera möjliga oavsiktliga konsekvenser av ett befintligt eller föreslaget regelverk som berör överutnyttjande och brott (inklusive risker som lagstiftaren känner till, men som kan behöva hanteras och minimeras)
 • om risker för brott identifieras, analysera vilka brott det kan handla om och värdera om riskerna är så allvarliga att de bör åtgärdas
 • väga för- och nackdelar ur ett brottsförebyggande perspektiv med olika regleringsalternativ
 • kunna föreslå förändringar av regler som antingen minskar möjligheterna till brott eller åtgärder som stärker kontrollinstanser.

Rapporter från Brå

Intyg, som exempelvis identitetshandlingar, arbetsgivarintyg, lönespecifikationer, läkarintyg eller studieintyg är mycket viktigt för att komma in i välfärdssystemet. De avgör vilka bidrag och ersättningar som kan fås och hur höga beloppen blir. Oseriösa aktörer kan förfalska, manipulera, köpa eller föra in felaktiga uppgifter på intygen. I Brås rapport Intyget som dörr öppnare ges både kunskap om hur intyg används i ekonomisk brottslighet och konkreta råd och tips hur den här typen av brott kan förebyggas.

Stöd från andra myndigheter

Ekobrottsmyndigheten

 • Kommunen har stor möjlighet att påverka ekonomisk brottslighet, bland annat genom träffsäkra kontroller som förhindrar och upptäcker kriminalitet. Eller genom att ställa krav på och återkommande följa upp leverantörernas seriositet. I klippet kan du höra Sara Persson på Ekobrottsmyndigheten berätta om kommunens möjligheter.

Skatteverket

 • Skatteverket har sammanfattat konkreta tips och råd som lokala brottsförebyggande aktörer kan använda för att motverka välfärdsbrott inom personlig assistans. Stödet innehåller exempel på varningssignaler och exempel på kontroller och åtgärder. Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Sveriges Kommuner och Regioner

WEBBINARIUM

Att arbeta kunskapsbaserat mot välfärdsbrott

I många kommuner och regioner finns en stor vilja att arbeta mot välfärdsbrott, till exempel bidragsbrott och bedrägerier mot välfärdssystemet. Att arbeta strukturerat, bedöma risker och ställa krav är viktiga delar i det förebyggande arbetet. Men hur kan man arbeta strukturerat och systematiskt utan att det blir för kostsamt?

Webbinariet vänder sig till dig som arbetar med ekonomisk brottslighet och vill lära dig mer om kartläggning, analys och metoden crime-proofing.

Webbinarium

Hur kan kommuner arbeta förebyggande mot välfärdsbrott?

Det händer att företag och föreningsverksamhet används som brottsverktyg i ekonomisk brottslighet. Därför satsas alltmer på att förebygga sådan så kallad välfärdsbrottslighet, och kommunerna har en viktig roll i detta arbete. Hur kan kommunerna arbeta för att minska risken för välfärdsbrott?

Från konferensen Råd för framtiden 2022.

Webbinarium

Att förebygga och upptäcka välfärdsbrott lokalt – erfarenheter från fältet

I detta seminarium får vi veta vilka typer av välfärdsbrott kommuner och regioner kan drabbas av. Hur vet organisationen att den är drabbad? Vad krävs för att stärka dess förmåga att upptäcka brotten? Hur kan de förebyggas? Dessutom diskuteras erfarenheter av att utreda och polisanmäla brotten.

Från konferensen Råd för framtiden 2021.

Webbinarium

Välfärdsbrott mot kommuner och regioner – fusk och oegentligheter bland företag och föreningar

Brå och CVE anordande ett webbinarium med utgångspunkt i rapporten Välfärdsbrott mot kommuner och regioner – Fusk och oegentligheter bland företag och föreningar. Webbinariet har fyra delar.

Från april 2022.

Johanna Skinnari och Henrik Angerbrandt från Brå presenterar rapporten Välfärdsbrott mot kommuner och regioner.

Christel Lindström Kjölås från Skatteverket presenterar två metodstöd som kommuner och regioner kan ha nytta av för att förebygga brott som rör personlig assistans och föreningsbidrag.

Framgångsrikt kommunalt och regionalt arbete. Tre exempel: Linnéa Graaf, Region Stockholm om regionernas roll i att identifiera välfärdsbrott; Karin Göras, Rättviks kommun om personassistans: Rebecka Olofsson, Malmö stad om föreningsbidrag.

Panelsamtal: Hur arbetar vi, vad behöver göras och vad fattas? Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Centrum mot våldsbejakande extremism medverkar.

Webbinarium

Hur kan vi med hjälp av tillsyn förebygga ekonomisk brottslighet?

I många kommuner förekommer ekonomisk brottslighet av olika slag och denna typ av brottslighet kan i vissa fall vara mer omfattande än vad man tror. I webbinariet deltar Magnus Råsten, Ekobrottsmyndigheten; Britt Marie Talonpoika, Polismyndigheten (Södertälje) och Ulrica Olsson, Polismyndigheten (Södertälje). Moderator Karin Svanberg, Brå.

Webbinariet sändes i maj 2019.

Mer om välfärdsbrott från andra myndigheter

 • Arbetsförmedlingen har i uppdrag att förhindra felaktiga utbetalningar, motverka bidragsbrott och bedrägerier. Denna information kan kommuner använda för att identifiera oseriösa aktörer. Tipsa om misstänkt bidragsfusk på Arbetsförmedlingens webbplats.
 • Arbetsmiljöverket har kunskap om arbetsmarknadskriminalitet, exempelvis om riskbranscher, fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Tipsa om risker i arbetsmiljön på Arbetsmiljöverkets webbplats.
 • Ekobrottsmyndigheten tar emot anmälningar och tips vid misstanke om brott. Du kan också ta del av kunskap om brottsupplägg där företag används som brottsverktyg och hur brotten kan motverkas. Ekobrottsmyndigheten kan ge stöd gällande ekonomisk brottslighet i välfärdssektorn. Läs mer på Ekobrottsmyndighetens webbplats.
 • Bolagsverket har information om falska eller obefintliga identiteter, vandelsprövning och diverse register. Läs mer på Bolagsverkets webbplats.
 • Försäkringskassan utreder och beslutar om rätt till ersättning från socialförsäkringen. Information kan användas för att identifiera oseriösa individer. Tipsa Försäkringskassan om du misstänker felaktiga utbetalningar eller bidragsbrott.
 • Kronofogden kan bistå med information som kan användas för att undersöka skuldsättning.
 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och viss tillståndsprövning. IVO har det digitala stödet IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden som ska bidra till kommunernas arbete med placeringar av barn och unga. Med tjänsten kan kommunerna bland annat få information om i tillsynen av verksamheten upptäckt bister och i sådana fall vilka brister och om återkallat tillstånd. IVO tar också emot tips vid misstanke om brister och missförhållanden inom vård och omsorg. Tipsa på IVO:s webbplats.
 • Migrationsverket ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring.
 • Polismyndigheten tar emot tips och brottsanmälan. Polisen har också kännedom om brottsaktiva företag och personer samt kan tipsa kommun om utövare som behöver granskas närmare.
 • Skatteverket förhindrar felaktiga utbetalningar i välfärden. Stöd vid bidragsutbetalningar till föreningar och inom personlig assistens, vägledning och exempel på varningssignaler, kontroller och åtgärder. Skatteverket kan ge stöd vid offentlig upphandling och informationsutbyte. Myndigheten tar också emot tips vid misstanke om felaktigheter. Läs mer på Skatteverkets webbplats.